Vše o životě a pro život!!


Sám uprostřed lidí

Uprostřed veškeré lidské civilizace, kultury a techniky se zdá, že je všeho dostatek. Přesto existuje pustina, kterou snad každý člověk mohl na své cestě životem poznat. Je to pustina osamění, pustina touhy po "živé vodě", která jediná by mohla občerstvit znaveného poutníka. Ale nïkod z lidí, žádná věc ani prožitek nedokáže tuto žízeň uhasit.
Pramen "živé vody". Jen Boží láska, zjevená k Ježíši Kristu, Božím Synu má tuto moc. Ježíš je tím pramenem živé vody, ze kterého si může každý nabrat, kolik jen potřebuje. Pustina se zavlaží a člověk, občerstven k putování, může kráčet životem dál po nové cestě. Je to cesta úzká a strmá, ale vede k Bohu, do věčné radosti a lásky. Je to cesta rozmanitou krajinou, někdy i pouští, ale člověk už nikdy nebude daleko od pramene živé vody. Ježíš bude s ním. Uprostřed davu lidí můžeš být osamocen, ale uprostřed Boží lásky nikdy! Ježíš Kristus tě miloval až k smrti. Poslechl svého nebeskéhoOtce, vzal tvoje hříchy a nesl je až na kříž. Tam za tebe zaplatil svou smrtí, abys mohl pít z Božího pramene zdarma. Můžeš se i nasytit. Boží slovo - Bible se stane pokrmem pro tvou duši. Najdeš odpočinutí na cestě, kterou ses dosud trmácel bez vody a bez chleba.
Pozvání i pro tebe. Ježíš Kristus tě vyzývá, abys k Němu přišel: "Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinutí" (Matouš 11,28). Možná se však zeptáš: "Ale jak mohu k Ježíši přijít?" Když poznáš, že jsi hříšný a ve svém hříchu osamocený a prázdný - i když uprostřed ruchu světa - jsi už blízko pramene. Můžeš se zastavit, sklonit se a říci Ježíši vše tak, jak to cítíš v hloubi svého srdce. Jednoduše a upřímně Mu vyznej i všechno, co bys lidem nikdy neřekl. Požádej Ho o pomoc.
Potřebuješ odpuštění! Člověk je ve své podstatě hříšný. Z lidského srdce vycházejí špatné myšlenky, urážky, pomluvy, křivá svědectví, ale i cizoložství, loupeže a podobné věci.Jenom Ježíš Kristus může proměnit lidské srdce. On zemřel na kříži za hříchy všech lidí. Vírou v Něho může být ospravedlněn každý, ať udělal v životě cokoli. Ježíš může i tvé srdce očistit od hříchu a dát ti jistotu odpuštění. Je to jediná jistota, kterou v životě můžeš mít a kterou opravdu potřebuješ. Bez ní tě tvé svědomí bude vždycky obviňovat. Nezapomeˇm: Při posledním soudu každý předstoupí před svatého Boha. Ti, kdo Pána Boha nemilovali a nepřijali Jeho milost, budou odsouzeni. Ale ti, kteří uvěří a přijmou Jeho oběť, budou zachráneni.
Nechej se očistit! Nenecháš-li se takto očistit, zůstaneš navěky "špinavý" - před Bohem i sám před sebou. Pak budeš žít v úzkosti a věčné samotě daloko od Boží lásky, kterou jsi pohrdl. Je to tvé rozhodnutí.Já tě však prosím: Smiř se s Bohem!!