Vše o životě a pro život!!


K. Š. J. H.

Kdo jsme
Naše škola vznikla z iniciativy rodičů a věřících brněnských evangelikálních církví: Apoštolská církev, Slovo života, Církev bratrská, Bratrská jednota baptistů, Křesťanské společenství, Křesťanské sbory a Evangelikální společenství. Zřizovatelem školy je Slovo života Brno, o.s., garantem náboženské výchovy a vzdělávání je Apoštolská církev, sbor Brno.
Tato křesťanská škola je od roku 1997 připravována za odborné spolupráce s Association of Christian Schols International (Mezinárodní asociace křesťanských škol), od roku 2006 je evidována jako její projektová škola a po zařazení MŠMT do sítě škol v září 2008 je ACSI plně akreditována. V únoru 2009 se naše škola stala členskou organizací České evangelikální aliance.

Co nabízíme
Nabízíme dětem i rodičům alternativní přístup k výchově a vzdělávání. Naším cílem je posílení osobnosti každého žáka, s důrazem na nalezení a rozvinutí jeho individuálních talentů, tvořivosti a samostatnosti.
Formováním morálních hodnot a etických principů chceme pomoci žákům vést v dospělosti hodnotný život, a tím přispět k ozdravení celé společnosti.
Škola je otevřená pro všechny brněnské i mimobrněnské děti bez rozdílu vyznání, za předpokladu, že budou respektovat křesťanský charakter školy.

Struktura výuky
Výuka probíhá v souladu s rámcovým vzdělávacím programem vydaným MŠMT, což umožní žákům pokračovat ve studiu na jakémkoli typu středních škol, eventuálně, v případě nutnosti, přejít na jinou ZŠ.
Obsah vzdělávání je doplněn o dva specifické předměty - biblickou nauku a etickou výchovu. Biblická nauka je koncipována jako nepovinný předmět od 1. do 9. ročníku, s časovou dotací 1 hodina týdně. Cílem tohoto předmětu je seznámit žáky s Biblí nejen jako s historickou knihou,ale i jako se základem křesťanské víry. (Pozn.: jsme registrovaní jako škola soukromá, která dle zákona nesmí vyučovat „náboženství" jako povinný předmět.)
Etická výchova je od 1. do 9. ročníku povinným předmětem s časovou dotací 1 hodina týdně. Součástí etické výchovy jsou i kapitoly ekologie, poskytující globální pohled na svět a přírodu z hlediska křesťanské i obecné etiky.
Hodnocení a klasifikace žáků jsou prováděny shodně s obecně platnými předpisy.
Pedagogický sbor je tvořen zkušenými pedagogy s několikaletou praxí. Všichni pedagogičtí pracovníci školy se pravidelně od roku 1997 vzdělávají v oblasti etiky a morálky na seminářích pořádaných Mezinárodní asociací křesťanských škol (ACSI).

Provoz
Výuka byla zahájena v jedné třídě, společné pro žáky 1. i 2. ročníku (malotřídní typ), a v odpoledních hodinách začalo fungovat jedno oddělení školní družiny.
V září 2009 jsme otevřeli další 1. třídu a ve vyšších ročnících doplníme volnou kapacitu tak, aby výuka jednotlivých ročníků probíhala v samostatných třídách.
V následujících letech bude otvírána vždy další první třída, takže počet žáků bude postupně narůstat až do cílové kapacity školy - 250 žáků a tří oddělení ŠD.
Nedílnou součástí Křesťanské ZŠ a MŠ J. Husa je mateřská škola, kterou z provozních důvodů budeme otvírat až v září 2010.
Provoz mateřské školy bude zahájen s maximálním počtem 15 dětí, což je zároveň i její cílová kapacita. Chceme zajistit, aby svými výchovně vzdělávacími cíli byla v souladu s koncepcí ZŠ.
Při škole, jakmile se zvýší počet žactva, budou fungovat zájmové umělecké kroužky - hudební, výtvarný, taneční a dramatický. Budou otevřeny i zájemcům z jiných základních škol. Po zavedení tradice těchto kroužků jsme připraveni přejít na systém základní umělecké školy (potřebná dokumentace je připravena k odeslání na MŠMT). Personální obsazení je pro všechny umělecké obory zajištěno.
V současné době již také tým středoškolských pedagogů připravuje vše potřebné pro registraci a provoz křesťanského gymnázia, jež bude koncepčně navazovat na MŠ a ZŠ.

Spolupráce
Na území České republiky spolupracujeme se základními školami stejného zaměření: Církevní bratrskou školou v Praze a zejména s Křesťanskou ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Liberci, které provozují činnost od r.1991. 
zinárodní spolupráce je praktikována s výše uvedenou Mezinárodní asociací křesťanských škol, s centrem pro střední Evropu v Budapešti, a dále čerpáme z dlouholetých zkušeností křesťanské základní školy ve švédské Uppsale, se kterou jsme též stále ve styku. 
V letošním školním roce jsme také navázali kontakty se základní školou Lužických Srbů v Chróščicy, v níž se vyučuje čeština. Dále budeme rozvíjet spolupráci a osobní vztahy na úrovni pedagogů i žáků, chceme uzavřít partnerskou smlouvu a čerpat na naše společné aktivity finance z evropských fondů.

Kdo jsmeCo nabízímeStruktura výukyProvozSpolupráce

https://www.krestanskaskola.cz/clanek/proc-jsou-krestanske-skoly-nepostradatelne/