Vše o životě a pro život!!


Žiješ? OPRAVDU žiješ? Žij!! 

O životě:
Vše, co vás zajímá, nebo by zajímat mělo!!

Obsah:
Kdo jsi?
Jaký je tvůj původ?
Proč žiješ?
Jaký je smysl života?
Končí život smrtí?
Co říkají ostatní?
Něco z historie
Jde o tvůj život!
A proto ...
A co teď?
Závěr

Kdo jsi??
Jsi člověk. Lidská bytost, obdařená rozumem, inteligencí, citem, svobodnou vůlí, smyslem pro zodpovědnost a spravedlnost, ..
Jsi jedinečný originál, hodnotná a drahá bytost.
Jsi vrchol stvořitelského díla (nikoli evolučního vývoje) a máš předpoklady žít plnohodnotný ŽIVOT.

Jaký je tvůj původ??
Ve škole tě učili, že člověk se vyvinul složitým evolučním procesem v průběhu milionů let. Je to „vědecká pohádka“, která slouží k popření existence tvého Stvořitele – milujícího Boha.
Ve skutečnosti jsi stvořen Bohem k Jeho obrazu, abys s Ním měl osobní vztah v pozici Jeho milovaného dítěte.

Proč žiješ??
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Takto se vyjádřil Jan Werich.
Člověk je vrchol stvořitelského díla (NE evolučního vývoje) a má všechny předpoklady k tomu, aby podle toho také žil. Díky vlivu materialistických filozofií však o tom člověk neví a je tak okraden o nenahraditelnou úroveň a kvalitu života.
Ty ŽIJEŠ, protože Bůh tě miluje a naplánoval pro tebe pestrý plnohodnotný ŽIVOT s mnoha dobrými věcmi, kterých si jako Jeho dítě můžeš užívat. Nemusíš se ničím trápit, hledat nějaké vlastní „řešení“problémů, ani rezignovat v beznadějně vypadajících okolnostech nebo se bát smrti.
Můžeš se ještě DNES setkat se živým milujícím Bohem, stát se Jeho dítětem a ŽÍT!!

Jaký je smysl života??
Protože rozhodně nejsi „dílem náhody“, ani „produkt evolučního vývoje“, je naprosto jisté, že tvůj život MÁ nějaký smysl a není tedy nutné hledat si jiný – „svůj“.
Materialistická filozofie, popírající existenci Boha, nutí lidi hledat vlastní „smysl života“ a svou hodnotu v tom, co mají, dělají, čeho dosáhli. Je to však marnost a prázdnota života.
I ten nejbohatší život s úspěchy v každé oblasti a dobrou pověstí u lidí je ve skutečnosti prázdný, jestliže člověk žije jen z vlastních sil a vůbec nespoléhá na Boha. Prostě žije, jako by Bůh neexistoval, jen podle vlastních měřítek a názorů.
Navzdory všemu uspokojení však cítí ve svém nitru prázdnotu, kterou nelze ničím vnějším naplnit. Přesto se o to lidé stále snaží.
Kariéra, rodina, koníčky, majetek, sláva, schopnosti, popularita, .. nemohou opravdově uspokojit a dát životu pravý smysl.
Skutečný smysl života a jeho opravdové uspokojení může člověku dát jen naplnění původního účelu života.
Člověk je jediné stvoření, které neplní původní účel své existence a pokouší se najít si nějaký jiný.
Člověk je stvořen Bohem k Jeho obrazu, aby s Ním měl osobní vztah. Proto je pravdivé tvrzení, že „lidská duše nenalezne pokoj, dokud nespočine v Bohu!“ Skutečně NIC nemůže člověka opravdově uspokojit, než to, k čemu byl stvořen – osobní vztah se všemohoucím Bohem v pozici Jeho dítěte.

Končí život smrtí??
NE!! Fyzickou smrtí končí jen pozemská část lidského života. Člověk je ve své podstatě věčný DUCH s duší v těle. Fyzická smrt je jen oddělení ducha a duše od těla. Navíc není to definitivní oddělení.
Fyzická smrt rozhodně neznamená konec existence, jak se mnozí marně a mylně domnívají. Člověka nelze úplně zničit. Ani spálením těla a rozptýlením popela není „konec“. Pro někoho bohužel EXISTUJE život po smrti.
Nebe a peklo jsou zcela reálná místa a o tom, KDE člověk bude, si rozhoduje tady a teď. Žádný očistec, žádná reinkarnace, žádná „nicota“ – jen věčnost v nebi s Bohem nebo v pekle bez Boha. Vyber si TEĎ svým postojem k Ježíši!

CO říkají ostatní??
Mnohé náboženské a filozofické skupiny mají vlastní nauky o životě, o Bohu, o smrti. Některé Boha popírají a mluví třeba o různých „bozích“ nebo povyšují člověka jako „pána tvorstva“.
Jiné sice mluví o Bohu, ale podle vlastních představ v rozporu s tím, jak On sám se dává poznat. Popisují Ho negativně (přísný, krutý, nedostupný, ..) a nutí lidi, aby se snažili zasloužit si Jeho přízeň a v konečném důsledku spasení svými skutky. Ruší Boží instrukce vlastními příkazy, které jim často odporují.
Některé skupiny slibují lidem „nebe“ za členství u nich nebo za dodržování různých učení a rituálů. ALE každý člověk potřebuje a může znát Pravdu – znát Boha OSOBNĚ a mít s Ním vztah, který nelze nahradit žádnými naukami a obřady!!

Něco z historie:
Člověk je stvořen Bohem k Jeho obrazu pro osobní VZTAH. Má svobodnou vůli a v jednom momentu se rozhodl neposlechnout Boha. Tím se osobní vztah narušil a navíc se na světě začalo rozmáhat zlo v nejrůznějších formách (hlad, bída, nemoci, bolesti, strach, nenávist, násilí, smrt, ..) jako důsledek tohoto hříchu. Bůh však také připravil plán záchrany pro celé lidstvo a pro ten účel stvořil speciální národ, odlišný od ostatních, z něhož později vzešel slíbený Zachránce.

Jde o tvůj život!!
Ježíš zemřel za všechny lidi v celých dějinách kdekoli na světě, ale je to osobní!! Každý sám to musí osobně přijmout pro sebe. Každý člověk se před Bohem provinil a odplatou je věčná smrt (trvalé oddělení od Boha v nekonečném trápení).
Ježíš vzal TVOU vinu na sebe. Zemřel kvůli TOBĚ, abys TY mohl ŽÍT! Smířil TĚ s Bohem. Můžeš Ho poznat OSOBNĚ, stát se Jeho dítětem a ŽÍT plnohodnotný ŽIVOT, který pro TEBE připravil.

A proto ...
Nezáleží na tom, co si myslíš, čemu věříš nebo ne, jaké máš zkušenosti. Záleží na tom jediném: Jsi člověk – hodnotná a vzácná bytost a tvůj Stvořitel pro tebe naplánoval nádherný ŽIVOT v Jeho blízkosti.
Z lásky k TOBĚ dal to nejdražší, aby ti zpřístupnil všechno, co pro TEBE připravil, a mohl jsi naplno ŽÍT v pozici Jeho dítěte – už teď i na věčnosti.
Setkej se s Ním ještě DNES a přijmi Jeho drahocenný DAR.
Oslov Ho třeba takto:
„Pane Bože, dosud jsem Tě neznal. Chci Tě znát a být s tebou. Děkuji Ti, že Ježíš svou smrtí na kříži zaplatil za všechny moje viny a hříchy a smířil mě s Tebou. Věřím, že byl vzkříšen, a přijímám Ho teď jako svého Zachránce a Pána svého života. Prosím, veď mě po svých cestách a vyučuj mě svým Slovem. Děkuji Ti, že od této chvíle smím být Tvým dítětem a Ty jsi můj milující Táta.
Ve jménu Ježíše Krista, AMEN!“

A co teď??
Toto je nejdůležitější rozhodnutí v životě!! Přijatou obětí Ježíše jsi byl ospravedlněn a posvěcen. Před Bohem jsi spravedlivý a svatý! TY = tvůj duch je přetvořen k Božímu obrazu, jsi znovu narozen z Boha a stal ses Božím dítětem. Všemohoucí Bůh je tvůj milující Otec. Bude tě dál vést, učit a vychovávat. To dělá především skrze své Slovo – Bibli a také společenství dalších Božích dětí, znovuzrozených křesťanů. Vyhledej ve svém okolí takové křesťanské společenství a buduj osobní vztah se svým Tátou! Můžeš Mu ve všem důvěřovat!! A na konci svého pozemského života prostě odejdeš DOMŮ!!

NAPIŠ přes kontaktní formulář jakoukoli svou reakci na tyto informace, zvláště pak o svém rozhodnutí přijmout je pro svůj ŽIVOT!!


Diskusní téma: Žiješ? OPRAVDU žiješ? Žij!!

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.