Vše o životě a pro život!!


Na které straně kříže stojíš?

Alen Rawel prodal svůj majetek – dům, auto, zařízení… a odletěl z Londýna do Las Vegas. Tady chce vsadit všechny svoje peníze v kasinu. Musí se rozhodnout pro červenou, nebo černou barvu v okamžiku, když se kolo rulety roztočí. Jestli se kulička zastaví na zvolené barvě, celý jeho majetek se zdvojnásobí. Když barva nevyjde, přijde o vše. Je neuvěřitelné, že může někdo svěřit celý svůj majetek kolu rulety!
Také v Bibli je popsán příběh závažného rozhodnutí. Tentokrát však nejde o peníze, v sázce je samotný život. Apoštol Lukáš ve svém evangeliu píše: „Když přišli na místo, které se nazývá Golgota, ukřižovali Ježíše a s ním i dva zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás! Tu ho ten druhý okřikl: Ty se ani Boha nebojíš? My jsme odsouzeni spravedlivě, ale on nic zlého neudělal! Obrátil se na Ježíše a řekl: Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl: Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“
Únik z problémů
První zločinec si nebyl schopen uvědomit tíhu svého hříchu. Chtěl být vysvobozen jen z krizové situace: „Zachraň sebe i nás!“ Dokonce se Ježíši posmíval a byl Bohem zatracen. Nemusíme být přímo zločinci, ale přesto můžeme stát na straně lidí, kteří se Ježíši posmívají. Mnoho lidí si přeje, aby je Ježíš Kristus vysvobodil, ale jen od „kříže“ jejich současných problémů: z finanční situace, manželské krize, zdravotních nebo pracovních problémů… „Teď mi, Ježíši, pomoz, ale do života mi nemluv. Ten si budu řídit sám!“ Vůbec nechápou, že Ježíš je chce vysvobodit z hrůzy věčného zahynutí.
Správné rozhodnutí
Druhý zločinec si uvědomoval svůj hřích, věděl, že je odsouzen spravedlivě. Uznal také, že Ježíš je Boží Syn a věřil, že život zde na zemi nekončí: „Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“ Ve dvou větách se změnil celý jeho život. Neměl čas odčinit všechno zlé, co v životě udělal, a přesto mu Ježíš odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“ Je to úžasná naděje pro každého člověka. Nejen pro slušné, ale i pro ty, kteří ve svém životě totálně zklamali. U Boha není nic nemožné. Proto se ptám:
Na které straně kříže stojíš?
Ten, kdo pochopí, co je hřích a proč se ho nemá dopouštět, pozná, na které straně kříže se nachází. Mnoho lidí dnes nerozumí, co to vlastně hřích je. Není to jen přestupek proti sobě a svému bližnímu, ale především odmítání Boha a jeho nabídky věčného života v nebi. Bible jasně říká, že jsme všichni zhřešili. Můžeme si myslet, že žijeme slušný život bez velkých prohřešků, že činíme dobré skutky, a přesto se k Bohu nedostaneme. Jediná cesta je přijetí Boží nabídky – přijetí Ježíše Krista.
Naděje pro každého
Ty, který Krista odmítáš, užij si zde na zemi každou vteřinu života, protože je to jediné „nebe“, které kdy poznáš. Ale ty, který vyznáš své hříchy a přijmeš Ježíše Krista jako svého Spasitele, jsi v té chvíli na cestě do NEBE. I když budeš mít trápení a procházet těžkými zkouškami, mohu tě ubezpečit, že to bude to jediné „peklo“, kterým projdeš. Lépe mít peklo na zemi, než na věčnosti.
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Bible, Janovo evangelium 3,16)