Vše o životě a pro život!!


Postavy jako živé

 Jednu ze zajímavostí města Londýna může návštěvník tohoto anglického velkoměsta najít ve výstavních prostorách paní Tussaudové. Uvidí tam vystaveno mnoho postav významných osobností z minulosti i současnosti, přesně vymodelovaných z vosku v životní velikosti. Svým vzhledem, postojem a oděvem připomínají až do nejmenších detailů ty skutečné známé osobnosti. Jsou to tak věrné napodobeniny, že návštěvníci shodně prohlašují: "Tyto postavy jsou jako živé!"

 A nyní mi dovol, milý čtenáři, položit ti otázku, která je adresovaná přímo tobě: "Jsi křesťan nebo JEN nábožný člověk?" Že je to jedno a totéž? Vůbec ne!! Jsou dva druhy lidí, kteří se nacházejí v celku křesťanstva. Ne každý, kdo se považuje za křesťana, jím skutečně také je. Pán Ježíš řekl: "Ne každý, kdo mi říká ´Pane, pane´, vejde do království nebeského!" (Bible, ev. Matouše 7.21). Mezi skutečným věřícím, tedy pravým křesťanem a člověkem nábožným je tentýž rozdíl, jako mezi osobou živou a postavou neživou. I když povrchní pozorovatel nemusí vidět žádný podstatný rozdíl, ten tu však přesto je: Jedni mají život a druzí ne! Milý nábožný příteli, tobě JENOM PROTO chybí nový, Bohem darovaný život, protože se dosud vyhýbáš nutnosti zaujmout osobní postoj k událostem na Golgotě. TY VÍŠ, že tam na kříži zemřel Pán Ježíš, pak byl pohřben do blízké hrobky a třetího dne byl vzkříšen. Je ti však známo i to, co Bůh ve své svrchované spravedlnosti oznámil, že "Odplata za hřích je smrt!" (Bible, Římanům 6.23)? Proto nemůže nechat bez potrestání ani tvé hříchy. Aby však mohl tebe ušetřit a dát průchod své svrchované milosti a lásce k tobě, připravil ti Zástupce, svého milovaného Syna, Pána Ježíše Krista, který tam na Golgotě zemřel za tvé hříchy - místo tebe! (Řím. 8.32). ANO, "On byl vydán na smrt za naše provinění a byl vzmkříšen pro naše ospravedlnění" (Řím. 4.25). Vždyť: "Bůh tak miloval svět (lidi, i tebe), že dal (obětoval život) svého jednorozeného Syna, ABY nezahynul, ale měl ŽIVOT věčný každý, kdo v Něho uvěří" (ev. Jana 3.16).Pán Ježíš přišel volat hříšníky k pokání (ev. Marka 2.17). Toto volání Jeho milosti: "Čiňte pokání a věřte evangeliu!" (ev. Marka 1.15) zní už dvě tisíciletí azachrání i dnes každého, kdo uposlechne. Vím, ČINIT POKÁNÍ - to se nesrovnává s vysokým míněním, které máš o sobě, svých schopnostech a své velké hromadě "dobrých skutků". PROTO jsi ještě nepřišel coby hříšník za Ním, nyní živým, vyvýšeným a oslaveným, abys Mu s lítostí v pokání OSOBNĚ vyznal své hříchy a svou hříšnost, a NEVÍŠ, že bys jako Jeho odpověď IHNED obdržel odpuštění (1.Jan 1.9) a DAR nového života (Kol. 2.13). Tím bys přijal do svého srdce Pána Ježíše jako svého Spasitele a Pána (ev. Jana 20.28) a stal se skutečným křesťanem! Bible nám oznamuje, že Bůh lidem, kteří o přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi! Ti se takto narodili z Boha (ev. Jana 1.12-13), byli zplozeni Jeho Slovem pravdy (Jakub 1.18)! TY jsi však dosud spokojen s pouhou povrchní formou pobožnosti: Kristus nemá pro tebe žádný půvab, abys po Něm právě teď toužil. A přesto se domníváš, že přijdeš do nebe!! Tam však nebudou lidé, kteří mylně považovali za víru pouhý souhlas své mysli a rozumu s křesťanstvím (historickými informacemi). Navenek sice kráčeli pospolu s Božím lidem, ale jejich srdce přitom patřilo tomuto světu. Pro lidský zrak můžeš být "postavou jako živou", jenže rozhodující o tvé věčnosti je, že Bůh vidí do tvého srdce. Nepřebývá-li v něm Kristus a neceníš-li si Jej nade vše, potom o tobě platí Jeho slova, která řekl nábožným lidem: "Máš jméno, že jsi živ, ale jsi mrtev!" (Zjevení 3.1) a také "Tento lid ctí mne jen rty, ale jejich srdce je daleko ode mne. Marná je zbožnost, kterou mne uctívají, když učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými!!" (ev. Marka 7.6-9). Nebe je připraveno JEN pro živé - ty, kteří se pro nebe narodili tím, že přijali celým srdcem Božího Syna, Pána Ježíše krista. Tak se narodili z Boha a jsou Jeho dětmi (ev. Jana 1:12-13). "Kdo má Syna, má ŽIVOT. Kdo nemá Syna, nemá život!" (1.Jan 5.12), protože: NENÍ V NIKOM JINÉM SPÁSY! NENÍ POD NEBEM JINÉHO JMÉNA, V NĚMŽ BYCHOM MOHLI BÝT SPASENI - ZACHRÁNĚNI!" (Skutky 4.12)