Vše o životě a pro život!!


Víš o tom??

Vážený příteli, vážená přítelkyně.
   Postůj na chvíli, dej stranou své starosti, spěch a shon, .. Zamysli se nad sebou, nad svým krátkým životem a taky nad nekonečnou věčností, která je před tebou i před každým člověkem. A dej místo nejvážnějším otázkám i odpovědím ve svém životě!! Nebo snad víš, odkud jdeš a kam směřuje tvůj život? Nebo snad víš o konci, smyslu a poslání svého života?
   Každý tvůj den je bohatě naplněný různou činností, takže pro ty nejvážnější otázky ti nezbývá čas! Nic to však nemění na skutečnosti, že dříve či později k těmto otázkám dojdeš, ať chceš nebo nechceš!
   PAMATUJ, že máš jen jeden život a že je velmi krátký a že ani jedna chvilka se ti už nikdy nevrátí zpět! A všechno, co jsi získal/-a, ať je to majetek, peníze, zlato, společenská úroveň, čest či postavení – to vše budeš muset navždy opustit!!
   Kniha knih o tom mluví: „A navrátí se do země, jako prve byl; duch pak navrátí se k Bohu, který ho dal.“ (Kazatel 12.7). A všemu přijde konec! JAK jsi připravený/-á na tuto skutečnost? Jediné, co půjde s tebou, bude tvůj prožitý život a tvé skutky. „Nebo co je platné člověku, když celý svět získá, ale svou duši ztratí? A nebo jaké dá člověk výkupné za svoji duši?“ (Matouš 16.26).
   Z toho vyplývá, že nejdražší, co člověk má, je jeho duše a duch. Všechno ostatní pomine. Materiální a tělesné věci dokáží uspokojit člověka jen dočasně. Naopak věci duchovní, které nepomíjejí, dokáží uspokojit natrvalo. Je hodně bohatých lidí, kteří si vzali své životy. To dokazuje, že materiální věci člověku nestačí. I dějinné zkušenosti prozrazují, že nejvíce nespokojenosti pochází z lidí, kteří něco mají a něčím vládnou. Utlačování, násilí, války, .. vznikají z neukojeného prázdného srdce člověka. Naplnění této prázdnotu se člověk snaží nahradit vnějším viditelným světem. Ale nedochází k uklidnění.
   Trvalý pokoj lze najít jedině v Bohu, v naplnění Duchem Božím, láskou Stvořitele. Žít ve vztahu s Bohem!! Naopak narušený vztah mezi člověkem a Bohem způsobuje nejvíce bídy jak jednotlivce, tak i celého lidstva. Když se člověk odvrací od Boha, vzniká propast, která se prohlubuje, čím dál víc člověk bloudí po svých vlastních cestách.
   Ale Bůh připravil pro člověka pomoc. On neviditelný učinil na viditelné osobě, jejíž jméno je Ježíš Kristus, dokonalé smíření mezi člověkem a Bohem. Poslal na svět Ježíše – Slovo Boží, které se stalo tělem. Tento Boží Syn zemřel za nás všechny a třetí den vstal z mrtvých; ve vzkříšeném těle odešel k Otci a připravil tak cestu ze tmy do světla, do Boží přítomnosti: lásky, pokoje, radosti, pravdy a věčného života. Z Boží strany je vztah k člověku již vyrovnaný, je zaplaceno krví. A člověk má možnost toto vykoupení přijmout, dát k tomu souhlas a to cestou víry a vyznání. Jinak toto velké smíření zůstane podobné nepřijatému daru milosti či amnestie, takže nemá žádnou účinnost a člověk, ačkoli nemusí, pokračuje svou cestou bídy dál.
   Avšak kdo půjde k Němu, nebude odmítnut. Dnes už má každý stejný přístup k Bohu skrze oběť Ježíše Krista. Podmínky jsou pro všechny stejné. Boží vůle je vyjádřena v Bibli, Písmu svatém. Směrodatný je Nový zákon, protože ukazuje naplnění proroctví proroků Starého zákona.
   „Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen ty i dům tvůj.“ (Skutky 16.31). „Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen. Kdo neuvěří, bude odsouzen.“ (Marek 16.16). „Vyznáš-li ústy svými Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.“ (Římanům 10.9). „Amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří Tomu, který mne poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.“ (Jan 5.24).
   Spasený znamená zachráněný. Tato záchrana se nevztahuje jen na duši, ale na celého člověka! Záruku spasení máme pouze ve splnění požadavků Božího slova. „.. do království nebeského vejde ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.“ (Matouš 7.21). Ke spasení ti nepomohou dobré skutky ani příslušnost k některé církvi, ani žádné náboženství, ani spoléhání na vlastní svědomí, názory a přesvědčení! JEN naplnění požadavků Toho, který je cestou, pravdou i životem (Jan 14.6).
   „V nikom jiném není spásy; není jiného jména pod nebem, daného lidem, v němž bychom mohli být spaseni! (Skutky 4.12).   JEN Pán Ježíš Kristus, Boží Syn!!!