Vše o životě a pro život!!


Osud nebo zodpovědnost Bohu?

Je náš život řízen osudem? Nebo jsme zodpovědni Bohu??? Jak byste na tyto otázky odpověděli? Možná jste o tom nikdy nepřemýšleli. Nebo se snad divíte, jak spolu tyto otázky souvisejí, a říkáte si? „Samozřejmě, že za své jednání se budeme Bohu zodpovídat. A cokoli nám předurčil, to se stane.“
Pokud máte takový názor, zastavte se, prosím, na chvíli a PŘEMÝŠLEJTE: Komu jste zodpovědni? Bohu? Kdo tedy určuje náš osud? Mnozí lidé by odpověděli stejně: „Bůh!“ Dává to ale smysl? Přinutili byste někoho k určitému jednání a později ho z tohoto jednání obvinili? Zamyslete se nad následující situací: Otec ráno zamkne domovní dveře, aby jeho syn nemohl jít ven. Když se večer vrátí domů, zjistí, že jeho syn byl celý den doma. CO kdyby se ho otec zeptal, proč nebyl venku, a snad ho dokonce potrestal za to, že je líný? Bylo by to spravedlivé? Co byste si o takovém otci pomysleli? „To se nemůže stát,“ řeknete. Ale podle některých lidí Bůh jedná právě tímto způsobem. Pokud ale dobré i zlé pochází od Boha a pokud dopředu stanovil, jak bude vypadat celý náš život, proč bychom se mu měli za své špatné skutky zodpovídat? Jestliže jednáme podle předurčení stanoveného Bohem, proč máme za své jednání nést zodpovědnost? Proč musíme Bohu skládat účty ze svých skutků, když jsme neměli na vybranou?? Snad si právě nyní myslíte: „To je velmi hluboký námět. Kdo jsme my, abychom rozuměli Božím cestám? O tom ať diskutují teologové.“
Týká se to i vás!! Přesto se nad tím zamyslete. tyto otázky se týkají každého z nás. V tomto světě žijeme jen jednou a život uplyne velmi rychle. Náš způsob života je výrazně ovlivněn tím, jak jsme si odpověděli na výše zmíněné otázky. Pokud Bůh stanovil náš osud, proč bychom měli usilovat o zlepšování své osobnosti? A proč se vůbec namáhat, abychom poznali Boha? Slova jako „správný“ a „nesprávný“, „hřích“ a „dobrý skutek“ potom nemají žádný smysl. Jestliže nám osud velí udělat něco, co považujeme za nesprávné, pak to zkrátka uděláme, protože nemůžeme změnit to, co je předurčeno. Pokud je to tak, proč nás Bůh vyučuje svým přikázáním? Proč posílal proroky? Proč byly napsány knihy, kterým se říká Boží slovo? Kdyby byl život lidí ovládán osudem, nebylo by to všechno zbytečné? Inteligentní lidé jistě odmítnou přijmout názory, které si navzájem protiřečí. Něco takového odporuje logice lidského myšlení. Máme-li však svobodnou vůli a jsme Bohu za své jednání zodpovědni, pak musíme svůj krátký život využít k tomu, abychom o Bohu a Jeho záměru získali přesné poznání. Tak se naučíme žít způsobem, který si Bůh přeje. Top je osobní odpovědnost každého člověka. Nikdo jiný Bohu nemůže sloužit za nás. Připomíná nám to jedno turecké přísloví: „Každá ovce je pověšena za vlastní nohy.“ To znamená, že každý člověk je zodpovědný za své špatné jednání. Věříte už, proč je tak důležité dovědět se správné odpovědi na otázky „Budeme se zodpovídat Bohu? Nebo je náš život řízen osudem?“
Kde najít odpovědi? Kde můžeme najít odpovědi na naše otázky? Jedinečným místem je Bible, která je v islámském světě známá jako tawrát, zabúr a indžíl a která je přijímána jako Slovo Boží. V Bibli čteme následující slova: „Jestliže se bezbožný odvrátí od svých cest, bude dodržovat všechna má ustanovení a konat spravedlnost, bude živ! Neboť nemám zalíbení ve smrti bezbožníka..“ (Ezechiel 18.21,23) Ke stejnému závěru můžeme dojít na základě jiné biblické pasáže:   ...... (Ezechiel 3.17-18). Boží slovo tedy jasně říká, že život člověka není řízen osudem. Člověk si může zvolit. Může jednat buď správně, nebo nesprávně. A pokud jedná nesprávně v nevědomosti a potom pozná pravdu, může se změnit, jednat správně a tak získat život. Je tedy zřejmé, že jsme za své skutky zodpovědni.
Jak si můžete zvolit? Bible říká, že náš Stvořitel je Bůh lásky, ve kterém není žádná ničemnost. Tento Bůh lásky upozorňuje: „Předložil jsem ti život a smrt, požehnání a prokletí. vyvol si život, abys živ byl ty a tvé potomstvo.“ (5. Mojžíšova 30.19). Bůh stvořil člověka se svobodnou vůlí. když se lidé rozhodli, že přestanou jednat v souladu s Božím záměrem, začali umírat. vy si však můžete zvolit život. Musíte se ale rozhodnout sami. Nikdo toto rozhodnutí nemůže udělat za vás. Jak si můžete zvolit život? Nejprve se musíte přesvědčit o tom, že Bible je inspirované Boží slovo. K tomu je nezbytné tuto knihu do hloubky a bez předsudků studovat. Dále se musíte z Bible dovědět, proč Bůh stvořil člověka, proč umíráme, co se stane po smrti a jak se Bohu můžeme líbit. Neříkejte: „To je velmi obtížný úkol, nezvládnu ho.“ Slíbil by snad Bůh lidem život a pak by některým jednotlivcům znemožnil ho získat? Pokud informace, které potřebujeme, v Bibli jsou, cožpak nám při zkoumání této knihy Bůh nepomůže? Chce to jen vyvinout upřímnou snahu. A to je to nejlepší, co můžeme udělat. Důležité je také odvážit se oslovit Boha, aby vám potvrdil své slovo a dal se vám OSOBNĚ poznat!!
Doba je naléhavá. Neotálejte! Žijeme v naléhavé době. V Bibli nacházíme složené „znamení“, které označuje poslední dny tohoto systému věcí (Matouš 24.3). Zde jsou uvedeny některé rysy tohoto znamení: „Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad na zemi“ (Matouš 24.7). „Budou zemětřesení, hladomor na mnoha místech“ (Lukáš 21.11). „Vzroste bezzákonnost“ (Matouš 24.12). Bible ukazuje, že tyto a další rysy znamení posledních dnů se budou plnit najednou. Všechny doklady potvrzují, že se toto znamená splňuje od roku 1914, kdy vypukla první světová válka. Povzbuzujeme vás proto, abyste Bibli bez váhání prozkoumali. Boží slovo nám říká: „Závěr všeho je: Boj se Boha a jeho přikázání zachovávej. Na tom v životě záleží. Každé dílo Bůh přivede na soud, ať dobré či zlé“ (Kazatel 12.13-14). Chcete-li se dovědět více o tom, jak si v náročných posledních dnech můžete moudře zvolit život, napište na níže uvedenou adresu a uveďte, odkud jste..
ucednikjezise@seznam.cz