Vše o životě a pro život!!


Hej!!

   „Hej! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám; i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko! Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslouchejte mě a jezte to, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem! Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi! Uzavřu s vámi smlouvu věčnou!“

   Máš žízeň? Jistěže máš!! Možná ses právě napil a tvoje tělo nemá žádný nedostatek, ALE ... Někde uvnitř v tobě je stejně něco, co má žízeň. Co volá!! Možná ses celý život snažil ten hlas uspokojit nebo umlčet. Ale on tam stále je! Nikdy nebude uspokojen tím, čím se ho snažíš nasytit. Možná jsi člověk, který si zařídil úplně správný život, ale nepomáhá to. Máš žízeň. NIC na tomto světě tvoji žízeň neuhasí. PROČ?? Protože ty toužíš po Bohu! Toužíš po Bohu, protože On je láska!! On je pravda, On je život, On je dobrý, On je spravedlivý, On je čistý, On je svatý!! Ale ty nejsi čistý, jsi hříšník. A proto k Němu nemůžeš. Svatý Bůh nemůže mít nic společného s člověkem, který má hřích. 
   „Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha; vaše hříchy zahalily Jeho tvář před vámi!!“ „Není totiž rozdílu. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.“
   Bůh nenávidí hřích, ve kterém žiješ, ale tebe miluje. „Bůh je láska!“ Sám by ses k Bohu nikdy nedostal. Můžeš použít cestu dobrých skutků, cestu sebezapírání a sebezdokonalování, cestu náboženství nebo kteroukoli chceš. ALE nedojdeš k Bohu! Zůstaneš hříšníkem, třeba s dobrou filozofií nebo s dobrým náboženstvím. Ještě pořád máš žízeň. 
   TO, co nemůžeš dokázat ty, to udělal pro tebe Bůh. On sám položil most přes propast hříchu, která tě od Něho odděluje. Ježíš říká: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne!“ Bible říká o Kristu: „Ježíš, on zajisté vysvobodí svůj lid od hříchů jejich!“ „Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa!“ Ježíš přišel proto, aby tvůj hřích vzal na sebe a tak odstranil jedinou překážku mezi tebou a Bohem. „Odplata za hřích je smrt, ale Boží milost je věčný život v Ježíši Kristu, našem Pánu!“
   Ježíš nepřišel přikazovat a zakazovat. Přišel zemřít. Místo tebe a mě. I ty teď můžeš být spasen. Máš svobodnou volbu. Jestli chceš zemřít za svůj hřích, tak můžeš. Ale bylo by to bláznovství, když Ježíš Kristus, Beránek Boží, už zemřel na tvém místě. On ti nabízí vodu života – odpuštění hříchů a věčný život s Bohem. Nemůžeš za to zaplatit žádnou cenu – můžeš to jenom přijmout jako DAR! Bůh Otec připravil pro tebe smlouvu o odpuštění všech tvých hříchů. Boží Syn Ježíš Kristus zemřel na kříži, aby tuto smlouvu přinesl všem hříšníkům – i tobě!! Všechno už je připraveno! Bůh už tu smlouvu podepsal na kříži Golgoty – Kristovou krví. Čeká se jen na tvůj podpis! Ta smlouva má vstoupit pro tebe v platnost DNES! 
   Bible říká: „Vyznáš-li ústy svými Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme ke spravedlnosti a ústy vyznáváme ke spasení.“ Svůj podpis smlouvy můžeš učinit teď a tady tím, že upřímně vyznáš, že Ježíš Kristus je tvým Pánem. On na to čeká: “Hle, stojím u dveří a tluču; uslyší-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“ 
   Ty potřebuješ pomoc. Jediný, kdo ti ji může poskytnout, je Ježíš. On je o tvůj Spasitel, i tvůj Zachránce. Nenech Ho stát za dveřmi. Pozvi Ho dál. Jestli nevíš, jak to máš udělat, tak jen z celého srdce řekni svými ústy tuto prostou modlitbu:

“Pane Ježíši, já věřím, že jsi zemřel za mé hříchy a že jsi vstal z mrtvých. Vyznávám, že jsem hříšník a teď se odvracím od svých hříchů. Prosím tě, abys mi všechno odpustil. Otvírám ti své srdce. Prosím tě, vstup do mého života a změň ho. Ty jsi můj Pán a Spasitel. Děkuji ti ta tvoji lásku, za spasení, za věčný život, který jsi mi daroval. Otče, děkuji ti, že jsi mě přijal jako svoje dítě. Modlím se ve jménu Ježíše Krista. Amen!“

   Teď ses znovu narodil. Stal ses Božím dítětem. Smlouva vstoupila v platnost. “Těm pak, kteří Ho (Ježíše) přijali a věří v Jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“
   Boží dítě nežije stejně jako hříšník. I ty se teď nech vést Ježíšem a Jeho slovem. Odvrať se od hříchu, do starého života, ode všeho zlého. Ježíš bude s tebou a bude ti pomáhat. Bůh je teď tvým Otcem, nech Ho k sobě mluvit. Opatři si Bibli a čti Jeho Slovo. Mluv s Ním o všech svých potřebách a touhách. On je touží naplnit. Také nezůstávej sám. Bůh bydlí uprostřed svého lidu, tak najdi své nové bratry a sestry, znovuzrozené křesťany, a připoj se k nim. Společně budete růst v Něm a jednoho dne půjdete společně do nebe, až Ježíš přijde pro svoji nevěstu, Církev.
   To, co se s tebou stalo, potřebuje prožít každý člověk. Ty teď máš lék pro smrtelně nemocné lidi kolem sebe. Ježíš říká: „Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte!“ Řekni o spasení v Kristu i druhým lidem. Potřebují to, ať se tváří jakkoli.
   Buď si jist, že Bůh tě přijal a nesmírně tě miluje, a také my, Boží děti v Čechách a na Slovensku tě moc milujeme a modlíme se za tebe. Jestli jsi dnes v modlitbě přijal Ježíše, nebo chceš jakékoli další informace, křesťanskou literaturu apod., napiš nám.