Vše o životě a pro život!!


Dluh byl zaplacen

Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: „myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni?“
„Ne, to si nemyslím,“ odpověděl.
„Pak nemám žádnou vyhlídku,“ řekl jsem. „Vy máte nějakou?!“
„Jistě, nejsem špatný člověk.“
„Ale cožpak nejste hříšník?“
„Inu ano,“ odpověděl, „přece jsme všichni hříšníci.“
Potom jsem mu řekl, že tak, jak je Bůh vidí, jsou všichni hříšníci špatní lidé, protože Boží slovo prohlašuje: „není, kdo by činil dobré, není ani jednoho“ (Římanům 3.12). A že tedy v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem. Dobří lidé by nechtěli, aby je Kristus spasil, protože si myslí, že spasení nepotřebují. Snažil jsem se ho vést k tomu, aby si uvědomil, že je hříšník, zaujal před Bohem toto místo, přijal odpuštění skrze Kristovu smrt a uvědomil si, že „Kristus za bezbožné umřel“ (Římanům 5.6).
V noci, asi v půl jedné, přišel za mnou do bytu a řekl mi, že je svými hříchy tak znepokojen, že nemůže jít spát. „Přišel jsem domů a v uších mi stále zněla ona slova, že spasení je jen pro špatné lidi. A tak jsem se vás přišel zeptat: CO musím udělat, abych byl spasen?“
„Už jste na to přišel, že jste hříšník?“ zeptal jsem se.
„Jsem veliký hříšník,“ odpověděl.
„A kde jsou vaše hříchy?
„Všechny jsou na mně.“
„Tedy jste,“ řekl jsem, „jako někdo, koho tíží velký dluh, který ho drtí vědomím, že ho nemůže zaplatit.“
„Přesně tak je tomu se mnou,“ odpověděl.
„Kdybyste někomu dlužil mnoho peněz a neměl čím zaplatit a dokonce se bál vycházet kvůli tomu z domu, ale já bych šel k tomu člověku a zaplatil mu za vás, stále byste se ještě bál, dokud byste nevěděl, že jsem to udělal. Ale kdybych přišel a řekl vám, že jsem ten dluh vyrovnal, mohl byste směle jít mezi lidi a vědět, že už nikdo na vás kvůli tomu dluhu nevztáhne ruku.“
„Nemohli by na mne sáhnout.“
„Proč ne?“
„Protože ten peněžní obnos už byl zaplacen.“
„Ano, ale vy jste tu částku nezaplatil.“
„Na tom přece nezáleží – dluh byl vyrovnán a oni na mne nemohou.“
„Nuže,“ pokračoval jsem, „kdybyste věděl, že Bohu bylo ve věci vašich hříchů učiněno zadost, nebál byste se setkat se s Ním?“
„Nebál.“
„Bohu bylo i za vaše hříchy učiněno zadost. My lidé nemáme, čím bychom zaplatila, avšak Kristus náš dluh zaplatil cenou své drahé krve. A Boží slovo říká, že On ´hříchy na svém těle sám nesl na dřevě´(1. ep. Petra 2.24). ´jsme vykoupenidrahou krví Krista.´ (1. ep. Petra 1.18,19), ´Hodspodin uvalil na něj nepravosti nás všech.´ (Izaiáš 53.6). Tak vidíte, Bůh poslal Pána Ježíše, aby zaplatil dluh, který my jsme dlužili. A Bůh je s Kristovým zaplacením spokojen. Vám to enstačí?“
„Stačí,“ řekl, „a děkuji za to Bohu.“

Ježíš Kristus, Boží Syn, řekl: „Amen, amen, pravím vám: Kdo slovo mé slyší a věří Tomu, který mne poslal, má život věčný a na soud nepřijde, ale přešel již ze smrti do života.“ (ev. Jana 5.24)

Slavný britský lékař, sir J. Sipson, objevitel předoperační anestezie chloroformem (zemřel r. 1870), byl skutečný křesťan. Napsal:
„Bůh používá v Písmu svatém některé ilustrace, aby nám znázornil náš ztracený stav, v němž se nalézáme úplně všichni jako hříšníci. Tak nás třeba přirovnává k lidem, kteří onemocněli malomocenstvím (leprou), anebo říká, že jsme otroci hříchu. Ale na mne jako na lékaře nepůsobí nic tak hluboce vážně jako označení ´mrtví ve vinách a hříších´ (Efezským 2.1). člověk, který není ´znovuzrozený´, je přikován k mrtvému tělu, určenému už jen ke zkáze rozkladem. Je ´mrtvý v hříších´.“
Jakou jasnou řečí Bůh mluví! Kdo ještě není ´znovuzrozen´ (přečtěte si o tom více ve 3. kapitole Janova evangelia), vůbec necítí Boží lásku a také nevnímá nic, co je spjaté s velkým a slavným efangeliem. A jako po smrti už žádný lékařský zákrok nepomůže, je stejně zbytečné, chce-li si člověk pomoci sám a dostat se ze stavu duchovní smrti. Jenom Bůh může skrze svého Svatého Ducha způsobit div ´znovuzrození´. Jenom On může utvořit něco nového, co může přiežít tento čas a omezený život našeho pozemského těla. „Kdo věří v syna, má život věčný“ (Jan 3.36), říká Ježíš, Boží Syn. Strpěl na golgotském kříži smrt, aby smířil hříšníka se svatým Bohem, a Bůh Ho vzkřísil, aby každý, kdo v Něho věří, mohl obdržet život – věčný život.