Vše o životě a pro život!!


Co bylo, co bude??

   Na tvou důležitou otázku může být mnoho nejrůznějších odpovědí. Ale já předpokládám, že tě ze všeho nejvíc zajímá PRAVDA!! A tu ti teď na následujících řádcích chci ukázat. Přečti si velice pozorně celý text, třeba i několikrát, než si budeš dělat nějaký úsudek, abys prvním dojmem nepodcenil závažnost těchto informací. Bez ohledu na tvoje názory a případné pochybnosti zůstávají totiž pravdou, která se bezprostředně týká všech lidí bez vyjímky!!
   Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Všechno, co Bůh stvořil, bylo naprosto dokonalé, nádherné, bez jediné vady. Doprostřed veškeré té dokonalé nádhery Bůh postavil člověka jako korunu svého stvoření. Člověk měl naplnit zemi, pečovat o ni a žít na ní v úzkém osobním vztahu s Bohem plnohodnotným životem (láska, radost, pokoj, zdraví, prosperita,..), jehož zdrojem Bůh je. Člověk však kvůli neposlušnosti vůči Bohu upadl do hříchu, ztratil tento kontakt s Bohem i Jeho život a celé Boží stvoření se ocitlo pod prokletím hříchu . TO je původní příčina všech problémů ve světě, ať jsou to války, smrtelné nemoci, přírodní katastrofy, hladomor, .. To všechno původně neexistovalo a je to přesně pravý opak toho, co Bůh pro člověka zamýšlel. Ale už tehdy Bůh měl plán, jak člověka zachránit a obnovit všechno, co skrze hřích ztratil. Pro naplnění svého plánu vytvořil zvláštní národ (a dal mu vlastní území), který pak po staletí připravoval skrze svůj Zákon na to, že právě z něj přijde Boží zachránce celého lidstva. Tím vyvoleným Božím národem je Izrael a Spasitel světa, Boží Syn, se narodil jako Žid. Ježíš přišel podle proroctví židovského zákona naplnit Boží záměr. Svým učením a jednáním ukázal lidem skutečný Boží charakter a vůli, svou smrtí na golgotském kříži a vzkříšením odstranil překážku mezi člověkem a Bohem a obnovil cestu k Bohu, do úzkého osobního vztahu s Ním v postavení Božího dítěte. Ježíš třetího dne vstal z mrtvých a dnes ŽIJE!!

   Každý člověk ve svém srdci VÍ, že Bůh existuje, a dokud se s Ním osobně nesetká, aby přijal Jeho milost a měl s Ním důvěrný vztah, stále „něco“ ve svém životě postrádá a marně hledá uspokojení kdekoli jinde. Prázdné místo v srdci, které patří výhradně Bohu, se snaží zaplnit čímkoli jiným, co by mohlo dát jeho životu „smysl a cíl“, ale marně!! Někdo hledá naplnění této prázdnoty v různých zálibách, někdo v cestování a poznávání světa nebo studiu, někdo hledá naplnění v různých okultních metodách a lákavých duchovních tajemnostech, někdo v náboženství (falešném lidském učení, které LŽE o Bohu a do vztahu s Ním nevede, protože odporuje pravdě božího slova). Někdo se snaží najít „naplnění“ svého života ve sportu či politice, kariéře nebo naprostém vydání se rodině, někdo v různých „dobrých skutcích“ (charitativní činnost,..). Prostě každý má nějakou „svou cestu“, po které jde a domnívá se, že správným směrem. Na této cestě však ve své samospravedlnost (pocitu vlastní dokonalosti a dostatečnosti) míjí vysvobozující Boží moc plného evangelia Kristova a jejich cesta končí v pekle.
   Nezávisle na lidských postojích a názorech zůstává nezměnitelnou pravdou, že fyzickou smrtí lidský život nekončí, nebe a peklo jsou naprosto reálné místa a setkání s Bohem se nikdo nevyhne. S tím souvisí skutečnost, že každý člověk je zodpovědný vůči Bohu za svůj život a postoj k oběti Ježíše Krista a k Bohu. Nikdo před Ním neobstojí s výmluvou: „Já jsem si myslel, já jsem byl vyučován, já měl svou víru, já o Bohu nevěděl (každý ale o Něm ví!), ..!!“ A tady je to nejdůležitější pro lidský život. Člověk má svobodnou vůli vybrat si, jak bude žít (s Bohem, bez Boha, nebo v nějakém náboženství,..) a nese samozřejmě plnou zodpovědnost za následky svého rozhodnutí! Nemůže žít, jako kdyby Bůh neexistoval, a když se pak něco stane, svádět to na Boha: Kdyby Bůh byl, tak to přece nedopustí!“ nebo „Když je všemohoucí, tak asi taky může za všechno!“ NE, NE!! Je nesmysl říkat, že když někdo předčasně zemře, třeba na nemoc: „Asi to byla Boží vůle“ a „Teď už je mu dobře.“ NE, NE!! Není to Boží vůle a rozhodně tomu zemřelému není lépe, pokud nebyl spasen – smířen s Bohem!! Spasen člověk může být JENOM na základě poznané pravdy Božího slova a NE podle lidských názorů, že lze nějak si spasení „zasloužit“, že se o tom rozhoduje teprve u Posledního soudu apod. Bible o tom mluví zcela jasně a je nemožné vykládat si Boží slovo jiným způsobem nebo ho nějak upravovat, překrucovat a dokonce nahrazovat lidskými výmysly (jak se to děje v náboženství, které lže o Bohu, nevede k Němu a do pozice Božího slova staví vlastní tradice a výmysly). Bible je autoritativní Boží slovo a všechno, co je psáno, se naplní. Vůbec nic na tom nezmění lidské pochybnosti o původu Bible a její věrohodnosti: „Psali ji přece lidé, mnohokrát byla přepisována a překládána do jiných jazyků!“ ANO, psali ji sice lidé, ale ti byli inspirováni Duchem svatým a Bůh dohlíží na to, aby v Bibli bylo jen to, co tam má být. Stejně tak je tomu u překladatelů Bible; i zde Duch svatý kontroluje, aby Boží slovo nebylo překrucováno a splnilo účel, který Bible má mít = ukázat lidem pravdu o Bohu, o původu a postavení člověka vůči Bohu, o možnostech nápravy toho, co bylo hříchem porušeno; o všem, co Bůh pro člověka už udělal a co chce dělat v jeho životě, i co očekává od člověka a jakou má člověk volbu. Existují však také různá vydání Bible, kde jejich pisatelé záměrně upravili Boží slovo a doplnili ho vlastními výmysly, které odporují autoritě Božího slova. Takto změněná Bible (je-li vůbec možné pokládat za ni to, co není Boží slovo) se používá v náboženských organizacích, jejichž vůdcům nejde o poznání Boží pravdy a návrat k Němu, ale o vlastní moc a vládu nad lidmi. To je i případ katolické „církve“, která ve své podobě je tou největší a nestarší sektou!! Sekta není to, co je odpadlé od té domněle „jediné pravé“ Řk církve, ale to, co je jakkoli odpadlé od autoritativní pravdy skutečného Božího slova. Mezi sekty tedy lze zařadit katolickou církev, která své bezbožné náboženské tradice a nauky staví na a nad úroveň Božího slova, Jehovisty, Mormony, „církev Sjednocení“, Hare Kršna apod. V podvědomí všech lidí (nevěřících i náboženských „věřících“) však je zakořeněn tragický blud, že katolická církev je ta pravá a papež je zástupcem Boha na zemi s plnou „boží“ autoritou o všem rozhodovat. A s tím pak souvisí všeobecný mylný názor, že všechno ostatní jsou sekty. Ale právě mezi tím „vším ostatním“ jsou i skutečné církve, jejichž jedinou autoritou je Bůh a Jeho slovo, žádný člověk (který by chtěl prosazovat vlastní výmysly a prohlašovat je za Boží vůli, jak to dělá papež). Je proto nutné při hledání pravdy (když každý říká něco jiného) porovnávat učení všech těchto organizací a společenství s tím, co skutečně říká Bůh. A protože je Bůh živý, Duch svatý byl seslán na zem několik dní po vzkříšení Ježíše a je každému nablízku, nejlepší způsob poznání pravdy je zeptat se přímo Boha a konfrontovat všechna učení s Jeho slovem!
   V Bibli je pravdivě popsána celá skutečná historie lidstva od stvoření (NE evoluční teorie) až po Boží soud, kterému se nikdo nevyhne. A právě na tomto místě začíná to, na co se ptáš: „předpověď“ budoucnosti. Ta je ale zcela závislá na současnosti, na tvém postoji k minulosti. Tedy: o své budoucnosti rozhoduješ ty sám právě teď tím, jaký postoj máš k vykupitelné oběti Ježíše Krista a k Bohu. KŘÍŽ není jen nějaký náboženský symbol nebo jakýsi „módní doplněk“. Je to místo, kde bylo zaplaceno výkupné za každého člověka. Bible říká, že od pádu člověka (té prvotné neposlušnosti vůči Bohu, která přinesla na zem prokletí) je každý člověk otrokem hříchu, jehož odplatou je SMRT! Ježíš nás však vykoupil z tohoto prokletí zákona (rozsudek smrti za hřích, který se stal naší přirozeností), abychom mohli být svobodní od otroctví hříchu a mohli mít plnohodnotný ŽIVOT v pozici Božích dětí. Kříž je místem výměny, kde Ježíš vzal na sebe naše hříchy se všemi následky prokletí (bolest, smrt, nemoc, strach, chudoba, samota, svázanost, ..), abychom skrze Něj byli ospravedlněni před Bohem a měli věčný život (pokoj, radost, lásku, zdraví, prosperitu, svobodu,..) s Bohem. Toto vykoupení už bylo dokonáno na kříži a je pro všechny lidi bez vyjímky, ALE .. Je nutné, aby to každý člověk přijal pro sebe osobně, jinak to nebude mít v jeho životě vůbec žádný efekt! Nelze si myslet: „ Když už je to dokonáno a patří to všem lidem, tak to má automaticky každý.“ NE, NE! Nemá a nedostane nikdo nic automaticky! Každý sám za sebe si musí vykoupení přivlastnit osobně. Je to DAR, který budeš mít teprve když si ho sám převezmeš od Dárce! Bůh koupil všem lidem ten nejcennější dárek – věčný život a zaplatil tu nejvyšší cenu – životem svého jediného Syna. Ježíš tedy zaplatil svou vlastní krví a teď to může každý přijmou. ALE dokud je pouze zaplaceno, aniž by ten dar člověk skutečně přijal, tak ho samozřejmě nemá! Bůh má pro tebe nejvzácnější dar a Ježíš za něj zaplatil. Teď stačí jen vzít si ho. Udělej to! Přivlastni si, co Ježíš pro tebe osobně udělal. Přijmi Jeho oběť na kříži, kde TEBE vykoupil z prokletí, abys měl ŽIVOT. Jde tu o tvou budoucnost a volba je na tobě, co si sám vybereš, právě TEĎ!

   Přemýšlej a přijmi, co ti Bůh ve svém Slově říká: „Předložil jsem dnes tobě požehnání i prokletí, život i smrt. Vyvol si tedy život, abys živ byl. Bůh tak miloval svět (i tebe), že dal (obětoval život) svého jediného Syna, aby žádný, kdo v Něj (a Jemu) věří nezahynul, ale měl život věčný! Vždyť Bůh neposlal svého Syna, aby odsoudil svět, ale aby skrze Něj byl svět spasen! Odplatou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Kdo je v Kristu, je nové stvoření; staré věci pominuly, všechno je učiněno nové. Proto není již žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu, kteří nechodí podle těla, ale podle ducha. MUSÍTE se znovuzrodit – z Boha! Nenarodí-li se kdo znovu, nevejde (nespatří) do Božího království. Duch svatý dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Zákon Ducha života mě vysvobodil od zákona hříchu a smrti. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slovy. Všichni zbloudili jako ovce, každý se obrátil na svou cestu. Jsou ospravedlňováni zdarma, milostí Jeho skrze vykoupení v Kristu Ježíši. On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého Syna; v Něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. Vyznáš-li ústy svými Ježíše jako Pána a srdcem svým uvěříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen budeš. Srdcem věříme ke spravedlnosti a ústy vyznáváme ke spasení. Jsme ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Ze skutků zákona nebude před Ním ospravedlněn žádný člověk. Milostí spaseni jste skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není to z vašich skutků, aby se nikdo nechlubil. Spravedlivým se člověk stává vírou bez skutků přikázaných zákonem (snahy si něco „zasloužit“). Jestliže je ze skutků zákona ospravedlnění, pak Kristus zemřel nadarmo! V Kristu Bůh smířil svět se sebou, nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Proto vás prosíme na místě Kristově: „Smiřte se s Bohem!“ Toho, který hříchu nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom my v Něm dosáhli Boží spravedlnosti. Evangelium Kristovo je Boží moc ke spasení každému, kdo věří. V něm se zjevuje Boží spravedlnost z víry, jak je psáno: Spravedlivý bude žít z víry. Boží hněv se zjevuje proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří potlačují pravdu. Vždyť všechno, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o Jeho díle, takže jsou bez výmluvy. Poznali Boha, ale nevzdali Mu čest a nebyli Mu vděčni. Vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli. Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. Vědí o spravedlivém Božím rozhodnutí, že za takové jednání zaslouží smrt, a přece nejen sami takto jednají, ale ještě k tomu navádějí druhé. Boží soud spravedlivě postihuje všechno, kdo takto jednají, proto nemáš nic na svou omluvu. Pohrdáš snad bohatstvím Jeho dobroty a shovívavosti a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání? Bůh prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, aby této neznalosti litovali a v pokání se obrátili k Němu. Neboť určil den, kdy bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil (Ježíše Krista). Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých. Byl ukřižován pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění. On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi, a já vám dám odpočinutí. Pojďte ke mně, slyšte má slova a budete živi. Svévolník ať opustí svou cestu a ničemník své úmysly. Ať se obrátí k Pánu a bude mu odpuštěno. Vždyť Bůh mnoho odpouští! Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Kdo slyší má slova a věří Tomu, který mne poslal, má život věčný a přešel již ze smrti do života. Kdokoli hřeší, je otrokem hříchu. Teprve když vás Syn vysvobodí, jste skutečně svobodni. Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a ta vás učiní svobodnými. Kdo ve mne věří, nezemře navěky. Zloděj přichází jen krást, zabíjet a ničit. Já jsem přišel dát život v hojnosti. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět já vám dávám. Přijde Přímluvce (Utěšitel) od Otce a vydá o mě svědectví. On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Jakmile přijde On, Duch pravdy, uvede vás od veškeré pravdy, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Přijmete moc Ducha svatého a budete mi svědky.. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A já jsem s vámi až do skonání světa. Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude odsouzen. Nemilujte svět ani věci světa. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, žádost těla, žádost očí, pýcha života, není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí, i jeho chtivost. Kdo však činí vůli Otce, zůstává navěky. Ti, kdo náleží Kristu, ukřižovali sami sebe se svými žádostmi a sklony. Jsme-li živi Božím Duchem, nechme se Jím řídit. Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme k sobě navzájem vyzývaví a nezáviďme jedni druhým. Žijte z moci Ducha svatého a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu a Duch Boží proti nim. Dáte-li se však vést Duchem Božím, nejste už pod Zákonem. Dříve jsme žili podle sklonů svého těla, dali se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme propadli Božímu soudu. Ale Bůh bohatý v milosrdenství si nás zamiloval a probudil nás k životu spolu s Kristem. Proto nebuďte nerozumní a hleďte pochopit, co je Boží vůle! Probuď se, kdo spíš, a zazáří ti Kristus! Nenechte se od nikoho svést prázdnými slovy, aby vás nepostihl Boží hněv jako ty, kteří Ho neposlouchají. Bůh tohoto světa (Satan) zaslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo slávy evangelia Kristova. Hle, stojím u dveří a tluču; uslyší-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Uslyšíte-li dnes Jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. Všechno povstalo skrze ně a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka. To Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, jakou má jednorozený Syn od Otce, plný milosti a pravdy. Z jeho plnosti jsme vzali my všichni milost za milostí. Neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, ale milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Těm, kteří Ho přijali a věří v Jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti … jsou narozeni z Boha. Všechno, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. To je to vítězství, které přemáhá svět – víra naše! Budeš-li věřit, uvidíš Boží slávu. Neboj se, jen věř. Všechno je možné věřícímu! Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte život věčný. A život věčný je v tom, aby poznali jediného pravého Boha a toho, kterého On poslal, Ježíše Krista. Máme v něj plnou důvěru, že nás slyší, kdykoli o něco žádáme v souladu s Jeho vůlí. A víme-li, že nás slyší, pak také víme, že máme naplněné prosby, které jsme Mu předkládali. Vy jste z Boha a zvítězili jste (nad falešnými proroky), protože ve vás je Ten větší než ten, který je ve světě. Oni jsou ze světa, proto je svět slyší. Kdo je z Boha, slyší Boží hlas. Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. V tom Jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás a vydal sebe samého za nás. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal svého Syna, abychom skrze Něj měli život. V tom je láska: ne že my bychom milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. Boží svědectví je to, co pověděl o svém Synu. Kdo nevěří Bohu, dělá z něj lháře. A toto je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život. Kdo nemá Syna, nemá život. Bůh zná ty, kdo jsou Jeho. Kdo nemá Ducha Kristova, není Jeho. Kdo není zapsán v Knize života, bude uvržen do jezera ohnivého.“
   To je ta druhá, věčná smrt: hořící jezero. Do něj bude uvržen Satan se všemi svými démony, smrt i peklo a každý nespasený člověk. To je budoucnost těch, kteří pohrdají Boží milostí; nepřijali Kristovu oběť na kříži pro sebe osobně a svým samospravedlivým způsobem života minuli své spasení. JISTOTA SPASENÍ milostí Boží skrze VÍRU ve vykupitelnou oběť Ježíše Krista je ta jediná JISTOTA nezbytná pro každého! Setkání s Bohem se NIKDO nevyhne, každý přijme odplatu podle svého postoje k Ježíši a za své skutky. PAMATUJ SI TEDY:

   Fyzickou smrtí lidský život rozhodně nekončí a nebe i peklo jsou naprosto reálná místa. ZDA místem, kde budeš trávit věčnost, bude PEKLO (definitivní oddělení od Boha) a hořící jezero, nebo NEBE (v bezprostřední Boží blízkosti, u zdroje všech dobrých věcí, kterých si můžeš užívat už zde, rozhodneš-.li se žít s Ním), záleží JEN na tobě!! Svou budoucnost si můžeš zvolit sám!! PRAVDU nyní ZNÁŠ, tak zapřemýšlej a vyber si – včas a správně!! Máš svobodnou vůli rozhodovat o svém životě a samozřejmě i plnou zodpovědnost před Bohem za veškeré následky svých rozhodnutí.
   Bůh ti žehnej, až se budeš rozhodovat, abys zvolil správně; neodkládej to však! Každopádně budu očekávat, že mi sdělíš, pro co ses rozhodl. Těším se na tvou odpověď a věřím, že přijdeš do Boží rodiny. Bůh tě nesmírně miluje a já toužím po tom, abys poznal Jeho lásku a mohl ji stále prožívat jako Jeho milované dítě! Těšíme se na tebe!
   PROSÍM TĚ !! Dej tento dopis přečíst všem svým známýma příbuzným. Stejnou otázku ohledně budoucnosti má každý, i když si svou nejistotu (není-li skutečně spasen) nepřiznává. Ale každý člověk musí sám rozhodnout o celém svém životě a nikdo se nijak nezbaví své zodpovědnosti vůči Bohu za svou volbu (život s Bohem nebo bez Něj?!). Ničím jiným než přijetím Jeho milosti spasení skrze víru ve vykupitelnou oběť Ježíše Krista na kříži NEBUDE žádný člověk před Bohem ospravedlněn. Člověk, který si myslí, že se bez Boha obejde, nebo spoléhá na jakousi „svou“ víru (či náboženství a „dobré skutky“), případně popírá své vědomí o existenci Boha, podvádí sám sebe a sám nad sebou vynáší Boží soud: věčnou smrt! A to by snad nikdo nechtěl.
   Seznam se s milujícím Bohem Stvořitelem, přijmi pro sebe OSOBNĚ milost spasení, staň se Jeho milovaným dítětem a buď Jeho hlasem ve svém okolí. Buď činitelem Božího slova a nejen posluchač, aby ses neoklamával. On si tě vyvolil, abys šel a nesl ovoce Jeho lásky na zemi. Buď tedy tím, čím tě chce mít!

   Bůh ti žehnej!!!