Vše o životě a pro život!!


Východiska .. reformy zdravotnictví

Východiska zdravotně politické koncepce připravené reformy zdravotnictví

Za společensky nejpalčivější otázku současnosti považuji stav českého zdravotnictví a hrozbu prohlubování jeho úpadku. Zastavení tohoto nepříznivého vývoje a dosažení nápravy neutěšeného stavu zdravotnictví považuji za hlavní součást svého politického programu do senátních voleb 2006. Východiska zdravotně politické koncepce připravené reformy zdravotnictvíVýchodiska zdravotně politické koncepce připravené reformy zdravotnictví. Minulé vlády neprojevily schopnost vyřešit tento stav potřebnými systémovými opatřeními a nepředložily reálný návrh, jak ekonomické problémy zdravotnictví účinně vyřešit. Politici nevyužili nabídku zařadit do volebního programu svých stran reformu péče o zdraví na stejných principech, které začínám představovat. V nedávném období a v současnosti se prohlubuje neschopnost zdravotnictví poskytovat péči na potřebné úrovni všem, kteří ji potřebují. Minulé vlády selhávaly v odpovědnosti za resort zdravotnictví a jejich volební programy nepřinášely nic, co by slibovalo nápravu tohoto stavu. Spolu se Svazem pacientů mohu, nabídnout program, jehož uskutečnění zastaví tento propad a pozvedne zdravotnictví na takovou úroveň, na jaké si ho všichni přejeme mít. Chci se zasadit o to, aby se zdraví stalo součástí osobního vlastnictví každého jedince a aby o ně každý mohl pečovat jednoduchým způsobem bez ohledu na velikost či rozsah svého majetku. Připravovaná reforma zdravotnictví předpokládá zachování solidárního systému jeho financování ze zdravotního pojištění bez nutnosti zvyšování spoluúčasti pacientů při úhradě poskytnuté péče. Při provedení reformy v plném rozsahu připraveného návrhu lze občanům dokonce slíbit postupné snižování jejich spoluúčasti na úhradě nákladů spojených s jejich vyšetřováním a léčením. Tuto úlevu nebude třeba kompenzovat dalšími dotacemi ze státního rozpočtu. Reforma zdravotnictví by měla v péči o zdraví navodit stav, v němž právo na zdraví nebude omezeno, nebo vymezeno zájmy výrobců léků a lékařů, kteří se rozhodli odklonit se od poslání lékaře. Lékaři by měli opět uzdravovat tam, kde je to možné a a ne pouze zajišťovat odbyt vyrobených léků bez ohledu na zájem a potřebu pacientů. Principy péče o zdraví by měly podporovat přirozený zájem pacientů o uchování zdraví, nebo o úplné vyléčení z nemoci v případě, kdy ho nemoc při vší snaze o prevenci přece jen postihne. Uskutečnění reformy zdravotnictví podle tohoto programu přinese občanům ČR výrazné zlepšení zdravotního stavu, prodloužení života se zlepšením jeho kvality v letech dožívaných navíc a snížení doplatků u léků a za poskytnutou péči. Je třeba upozornit, že uskutečnění reformy zdravotnictví podle připraveného návrhu a slibovaný efekt navrhovaných opatření jsou současně podmínkou úspěchu jakékoli reformy důchodového systému. Očekávám silnou negativní reakci se strany opačě zainteresovaných lékařů. Je třeba ji využít k osvětlení, že tato jejich negace není podložena vědeckými argumenty a proto je zvu předem k otevřené diskusi, jejíž průběh bude mediálně zprostředkován veřejnosti.
Principy reformy.  Velké a rychle využitelné finanční rezervy má zdravotnictví ve špatném zdravotním stavu obyvatelstva a v nekauzálním léčení (léčení nepostihující příčinu nemoci) chronicky nemocných. Stav obou problémů v ČR neodpovídá dosaženému stupni vědeckého poznání. Odstranění těchto příčin ekonomických problémů přinese péči o zdraví rychle úspory v řádu desítek miliard korun. Neopominutelný je humanitární aspekt. Pro takové řešení existují vědecky podložené poznatky. Jejich účinnost přesahující 60% svědčí pro nalezení přírodních zákonů, které lze využít v péči o zdraví. 
Homocystein (Hcy) vyhrává. Podle Schoppenhauera prochází uznání největších objevů třemi fázemi: nejprve nastane přehlížení, pak všeobecné odmítání a nakonec dojde k bouřlivému přijetí. Druhou fází podle filozofa Schoppenhauera právě prochází jeden z pravděpodobně nejvýznamnějších objevů v historii medicíny, poznání homocysteinu (Hcy) jako příčiny civilizačních chorob. Konečným důkazem významnosti Hcy pro lidské zdraví je studie autorů Graham I, Leslie E, Refsum H et al., jejíž výsledky jsou popsané v článku: Plasma homocysteine as a Risk Factor for Vascular Disease: The European Concerted Action Project; JAMA, Vol. 277 (22). June 11, 1997. 1775 - 1781. Na studii je pozoruhodné to, že informaci o kardinálním důkazu významu Hcy přinesla již v roce 1997, ale nikdo si ho nepovšiml, protože byl zamaskován v málo srozumitelném vyjádření epidemiologické statistiky. K rozluštění došlo až během léta 2005: 
Grahamova studie měla ověřit účinek podávání vitamínů: kyselina listová, B6 a B12 na výši rizika KVO (nemoci srdce a cév) u intervenovaných zkušebních osob. Skupina pro intervenci čítala 9.000 osob a výskyt KVO byl u této skupiny porovnáván 7 let s výskytem těchto chorob v kontrolní skupině, která vitamíny nebrala a čítala 15.000 hlav. Výsledek byl vyjádřen jako OR (odds ratio) pro kontrolní skupinu číslem 1,0 a pro examinovaný soubor číslem 0,38. Po upozornění se OR 0,38 proti OR 1,0 zdá jako neobvykle velký rozdíl, ale bez předchozího varování člověk tato čísla přehlédne jako málo názorná. Zřejmě v tom je příčina, proč od publikování uběhlo 8 let aniž by si kdokoli povšiml významu práce. Při novém pročítání práce Grahama a spol. a zvažování co lze s čísly v OR udělat se ukázalo, že popis výsledků představuje rovnici, jejíž obě strany lze vynásobit 100 a dostat se tak do vyjádření v %, která jsou pro lékaře názornější. Po této modifikaci se dozvídáme, že preventivní podávání kyseliny listové spolu s B6 a B12 snižuje u zdravých osob riziko KVO proti neovlivněné populaci o 62%. Zde je důležité srovnání, že při výpočtu stejným postupem snižují statiny riziko KVO o 18 - 22%. Lékaři tak dostávají konečně do rukou prostředek s prokázanou účinností, který jim dovolí začít prevencí snižovat léčebné náklady spojené s touto skupinou nemocí. Význam Hcy a metabolické poruchy, která navozuje zvýšení jeho hladiny v krvi, můžeme považovat za prokázané. Využívání poznatků o Hcy v lékařské praxi se bude zřejmě šířit pomalu, protože vypuštěné a kolující dezinformace nelze ze dne na den vymazat. Lékařské znalosti poznatků o Hcy jsou zatím zcela nedostačující k rozpoznání dezinformace stejně jako k léčení pacientů s kombinovanou a komplikovanou poruchou v metabolismu Hcy, nebo k účinné pomoci pacientům při odstraňování následků působení zvýšené hladiny této noxy.