Vše o životě a pro život!!


Dopis

1/  Vážený pane. 
Děkuji za Váš dopis, v němž se s důvěrou obracíte o radu se svými zdravotními problémy. Mohu Vás ujistit, že skutečně existuje řešení! Není nutné platit za drahé léky, dávat mnoho peněz různým šarlatánům (kteří se předvádějí s nebezpečnými okultními praktikami) , nebo cestovat do "zázračných" míst, za jaké se považují Lurdy apod. Stačí svěřit se do péče toho jediného Lékaře, který si dokáže poradit s každou i zdánlivě "nevyléčitelnou" nemocí! Jeho jméno je Ježíš Kristus, Boží Syn.
Materialisticky vytrénovaní lidé ve své samospravedlivé pýše pohrdají vším, co souvisí s Bohem, ale často právě oni se zabývají okultismem - tajemnými metodami, které nemají zdroj v Bohua jsou ve svém důsledku velmi nebezpečné. Většina lidí se snaží žít, jako by Bůh neexistoval, ALE cokoli se pak stane, paradoxně dávají za vinu právě Jemu. Dokud se jim celkem daří, ignorují a zapírají Ho. Ale když nastane nějaká špatná situace, tak všechno svádí na Něj - prý: "Kdyby Bůh existoval, tak to přece nemůže dopustit!" Odmítají však připustit si, že všechno, co se děje jim a ve světě, je následek lidské bezbožnosti - vzpoury vůči Bohu a Jeho zákonům. Hodně lidí se považuje za věřící, připouštějí si existenci Boha, ale mají nějakou "svou víru" nebo se chlubí svou věrností katolicismu či jinému náboženství. Samotné vědomí o Boží existenci ještě zdaleka není TA víra, kterou Bůh poctí. Zůstává tam velký prostor pro snahu dosáhnout vlastními skutky Jeho přízně, což je ale nemožné! Lidé, kteří Ho neznají osobně, mají vlastní (mylné) představy o Něm a o tom, jak se k Němu dostat, jak se Mu zalíbit, jak si něco zasloužit. V těchto postojích však chybí uznání Jeho autority a důvěra Jemu. Tito lidé věří v Jeho existenci, ALE nejsou ochotni a schopni  věřit Jemu. Hledají vlastní způsoby, jak od Něj něčeho dosáhnout, ALE odmítají ve své samospravedlnosti respektovat Jeho slovo a Jeho principy. On už udělal všechno pro to, aby člověk mohl přijít k Němu, přijmout od Něho uzdravení, vysvobození, odpuštění, pokoj a naplnění všech potřeb. ALE také zcela jasně stanovil způsob, jakým toho lze dosáhnout! Znamená to však pokořit se před Ním, spolehnout se na Něj a postavit Jeho slovo jako tu nejvyšší autoritu nad vlastní názory a lidské výmysly. Spolehnout se plně na Něj, ne na své schopnosti, a věřit více Jemu než jakémukoli člověku (např. papeži, který je mylně považován za "zástupce Boha" na zemi a staví lidské výmysly nad autoritu Božího slova). 
Víra znamená odvahu spolehnout se vždy - v jakékoli i "beznadějné" situaci na Boha, kterého nelze vidět. Přiji Vám tuto odvahu, která Vám dá vítězství ve všech Vašich problémech a bude základem pro Váš vítězný život i v budoucnu!
"Všechnu svou starost vložte na Něj, neboť Mu na vás záleží! Vyznáš-li ústy svými Ježíše jako Pána a srdcem svým uvěříš, že Jej Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen budeš. Neboť srdcem věříme ke spravedlnosti a ústy vyznáváme ke spasení. Těm, kteří Jej přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti .. jsou narozeni z Boha. Všechno zajisté, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemáhá svět - naše víra! Vy však jste z Boha a zvítězili jste nad zlým, protože Ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. Nenarodí-li se kdo znovu, nevejde do Božího království. Musíte se znovu narodit - z Boha!!"
Přeji Vám odvahu k vítěznému životu v Kristu Ježíši. Přijměte pro sebe Boží milost a staňte se Jeho milovaným dítětem. Bůh má pro Vás nádherný plán - zdraví, pokoj, radost, prosperitu, svobodu - a ŽIVOT věčný!! Ptřijměte pozvání do Boží rodiny! Bůh Vám žehnej!! 

 

2/  Vážený pane.
Těší mne Váš zájem poznat Toho, kdo už nesčíselné množství lidí uzdravil i z nemocí, s nimiž si žádný lékař nevěděl rady.
Tzv. „lidoví léčitelé“ jsou ve skutečnosti nepoctiví podnikavci, kteří si za jakési „schopnosti“ (okultní praktiky) nechávají často důkladně zaplatit. Mnozí „léčitelé“ mají nepřiměřené ceny svých „služeb“ které se většinou projeví jako naprosto neefektivní, nebo jde o velmi nebezpečné okultní praktiky, jejichž zrádnost a škodlivost je důkladně tajena a popírána. Ti lidé stojí víc o vlastní prospěch – ať už materiální nebo společenský (popularitu). Každé biotronické působení však MÁ vedlejší negativní účinky (hlavně konečný cíl) a jen krátkodobý a nepatrný efekt na zdraví .
Ten „slavný Rus“ Kašpirovský je 1 z největších šarlatánů, protože jeho seance jsou drahé a v mnoha případech končí v psychiatrických léčebnách nebo i na hřbitovech. TO jistě není vhodná cesta ke zdraví. Náš „proslulý“ biotronik T. Pfeifer získal popularitu provozováním svého nekalého řemesla prostřednictvím televize. Pohrává si s vlivem sil, kterým ve skutečnosti vůbec nerozumí a sám je jimi podveden, aby takto podváděl a ničil život naivních obětí. Jeho teorie je marná snaha lidským rozumem objasnit něco nadpřirozeného. Také všichni „duchovní mistři“ kteří propagují různé meditace, jógu s jakýmkoli přívlastkem atd. jako „cestu ke zdraví, pokoji, vyrovnanosti..“, představují nejhorší a nejnebezpečnější „šanci“!
Lidi láká takové tajemno, hledají pro ně vysvětlení a pozitivní uplatnění, ALE je to hra s ohněm!! Ve skutečnosti jde o vliv zlých démonických sil, které ve své podstatě a v konečném důsledku mají zcela opačný efekt – ničit a zabíjet.
Všechno ve světě (nemoci, smrt, literatura, politika, ..) má své duchovní pozadí, které pochází ze dvou zdrojů: Bůh nebo satan. Pro člověka nevěřícího to zní jako pohádka nebo blábol, ALE je to realita! Cokoli není z Boha, má opačný původ (i když to vypadá nevinně nebo i „užitečně“), a to je pro člověka nebezpečné. Každý člověk je zodpovědný za svůj život Bohu a nikdo se nemůže vymlouvat „JÁ nevěřím v Boha, JÁ ho nepotřebuju,..“ On existuje a každý se s Ním musí setkat! Také neznalost duchovních zákonů neomlouvá, protože fungují bez ohledu na to, zda je někdo zná a co si o nich myslí, a ovlivňují každého člověka. jakákoli vzpoura vůči Božímu řádu dává prostor pro působení satana, který jen ničí lidský život. Vzpoura vůči Bohu (nevěra, ignorance, samospravedlnost, pýcha, okultismus, překrucování a popírání Jeho slova,..)je trestuhodný hřích. Všechny léčitelské metody které nejsou založeny na plném evangeliu (žádný léčitel z něj nevychází), JSOU zrádné okultní praktiky – vzpoura proti Božímu řádu a povyšování člověka (jeho „schopností, dobroty,..“) nad Boha. Jsou pravým opakem toho, co poskytuje můj (nejen můj) nejlepší Přítel, Rádce, Pomocník a Lékař. jeho jméno je Ježíš Kristus, Boží Syn!!
Jsou mnohá svědectví lidí, jimž docela změnil život, když se k Němu obrátili od svých samospravedlivých cest. On je jediný Lékař, který si poradí s jakoukoli i zdánlivě „nevyléčitelnou“ nemocí (rakovina, neplodnost,. AIDS, leukémie, deformace končetin a orgánů, slepota,..). jediné, co potřebujete = věřit Mu a užívat Jeho lék. Narozdíl od poblouzněných náboženských lidí nemusíte cestovat kamsi do Lurd apod., ani není nutné utrácet velké peníze za seance se šarlatány nebo se z nevědomosti nechat ničit jiným „lidovým léčitelem“. To nejsou Boží principy, ale nebezpečné satanské dílo. TO je fakt – Ježíš je skutečný, žije a má veškerou moc nad vším, co může v životě člověka potkat. Je však na svobodné vůli každého, zda se před Ním pokoří a svěří Mu svůj život, nebo bude spoléhat na vlastní schopnosti, šarlatánské umění a zdánlivou „svobodu osobnosti“ v satanově moci. Tedy: nepatří-li život jedince Ježíši, pak jenom zdánlivě je svým vlastním pánem, ale ve skutečnosti je vydán satanově moci.
Bible – Boží slovo (dopis od Boha lidem) je plná Jeho zaslíbení o uzdravení, prosperitě, pokoji, naplnění potřeb,.. Boží slovo zjevuje Jeho vůli pro lidi. Bible obsahuje mnoho zaslíbení o uzdravení – to znamená, že Jeho vůle JE uzdravit!! Proto Vám nabízím tuto cestu jako jedinečnou možnost uzdravení. Ježíš řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život.“ – tak proč tohle všechno hledat někde jinde?? Bohu nikdy nikdo nemusel platit za uzdravení a vysvobození. Doktoři si často neví s chorobou rady a prakticky jen zkoušejí, co by mohlo zabrat. Ježíš však vždy uzdravil všechny, kdo k němu přišli. Pro Boha není NIC nemožné. Je potřeba jen znát Jeho vůli (ano, chci) a podmínky (pevná víra srdce). Všechno od Boha přijímáme vírou. Nejde však o nějaké věření hlavou. Jde o víru srdce, protože hlava nikdy není schopna přijmout Boží způsoby. Ježíš také nikdy neřekl: „Chápej, jak je to možné“, ale „VĚŘ, že to tak je“! Proto víra hlavou nefunguje a víra srdcem znamená plně respektovat Boží slovo bez ohledu na schopnosti rozumu. Proto lidé hledají raději cokoli jiného, co si můžou nějak rozumově zdůvodnit. JEN když se nemusí sklonit před autoritou Božího slova! ALE stejně se Mu nevyhnou a ve své vzpouře podléhají odsouzení.
Boží uzdravení je dnes přístupné několika způsoby:
- studiem Božího slova: zjistit a bezvýhradně přijmout do srdce jako FAKT, mluvit a jednat v souladu s tím.
- prostřednictvím Církve (znovuzrozených věřících), která má moc dělat stejné skutky jako Ježíš. TO se ale netýká kdejaké „církve“. JEN ti, kteří plně respektují Boží slovo, přijali Jeho milost spasení pro sebe osobně a jsou poddáni Jemu (ne člověku), patří do Jeho církve, která dělá totéž, co Ježíš. Církev je Jeho pozemské tělo, jehož hlavou je Ježíš. Ježíš je stejný včera, dnes i navěky a své skutky nyní dělá skrze svou církev. Každý spasený křesťan má stejnou moc k činění Boží vůle, jako Ježíš. Mohou tedy zprostředkovat Boží uzdravení dalšími způsoby:
- dary Ducha svatého (spec. možnosti závislé na práci Ducha sv.).
- modlitba za nemocné (Jakub 5.15, mat. 10.18,..).
- vzkládání rukou (Marek 16.15-18, Skutky 28.8,..).
- modlitební šátky (zprostředkování dotyku Boží moci skrze šátek, oděv apod.).
U všech těchto principů je důležité si pamatovat zásady:
- všechno od Boha přijímáme vírou srdce a vyznáváme jako skutečné nezávisle na tom, že se to zatím neprojevilo fyzicky (Židům 11.1-6, Marek 11.23-25,..).
- Boží slovo je lék a Jeho formy uzdravení nefungují, není-li to pevně ustanoveno v srdci. Nestačí hlavou vědět, je nutná jistota v srdci a spolehnutí se na pravdivost jeho slova.
- Je-li v srdci prostor pro pochybnosti a nejistotu, nebude Boží lék fungovat (Jakub 1.6-8, Marek 11.23-24,..).
Uzdravení lze ztratit, pokud pak podlehnete okolnostem, které vypadají jinak. Pocity a příznaky jsou v rozporu s Božím slovem a čemu uvěříte, to budete mít.
Uzdravení lze přijmout i ve chvíli znovuzrození, neboť nemoci jsou součástí prokletí, které Ježíš na kříži zlomil. TO je hlavní důvod, proč nevěřící lidé mají tolik nemocí – nepřijali vysvobozující oběť Ježíše. Nepřivlastnili si (jim nejasný) význam kříže. Ježíš trpěl za hříchy lidstva a vykoupil je z důsledků hříchu. Hřích (vzpoura vůči Bohu) přináší prokletí, jehož formou jsou nemoci, chudoba,.. Ježíš svou smrtí na kříži zlomil prokletí hříchu, ale dokud to každý osobně nepřijme, nebude to mít žádný efekt v životě člověka. Znamená to pokořit se před Bohem, respektovat Jeho autoritu a věřit Jeho slovu. To však mnozí lidé ve své pýše a zaslepenosti nejsou schopni a ochotni udělat. A co Vy??