Vše o životě a pro život!!


Otevřený dopis ministru zdravotnictví ..

vážený pan
doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
ministr zdravotnictví


Vážený pane ministře,

české zdravotnictví nevzkvétá. Tisíce zaměstnanců daly na úterní demonstraci najevo nespokojenost s chystanými změnami platových tarifů. Více než tři tisíce lékařů se připojily k výzvě „Děkujeme, odcházíme.“. Dlouhodobě neřešeným problémem přitom zůstává korupce. Podle střízlivých odhadů Transparency International ČR nás každoročně stojí více než 20 miliard korun. Nejde jen o ztráty finanční. Nadstandardní vztahy lékařů a farmaceutických firem, komerčními zájmy motivované předepisování léků a zmanipulované klinické studie především bezprostředně ohrožují zdraví a životy pacientů. Na téma korupce jsem v uplynulých letech publikoval řadu textů v odborném i denním tisku. Jejímu řešení jsem se, společně s Vaším současným náměstkem RNDr. Jiřím Schlangerem, věnoval i jako člen Správní rady Transparency International ČR. Boj proti korupci deklaruje jako svoji prioritu i vláda, které jste členem. Na základě dlouholetých zkušeností si Vám proto dovoluji adresovat „Návrh protikorupčních opatření ve zdravotnictví.“ Vzhledem k tomu, že jsem s touto nabídkou, bez konkrétní odezvy, oslovil i Vaše předchůdce, činím tak formou otevřeného dopisu, v naději, že přispěje k otevřené diskuzi o tomto problému.

Návrh protikorupčních opatření ve zdravotnictví.

Kontakt (vztah) mezi lékařem ( zdravotnickým pracovníkem) a zástupcem farmaceutické firmy (resp. dodavatelem léčebných prostředků, zdravotních pomůcek, apod.).
Povinností lékaře (zdravotnického pracovníka), vyplývající z pracovní smlouvy, je poskytování léčebné péče a úkonů s ní spojených. Obsahem pracovní smlouvy není kontakt se zástupci firem, účast na firmami pořádaných a podporovaných akcích nebo kongresech, uzavírání smluv apod.. Činnost tohoto druhu, pokud není zakotvena v pracovní smlouvě, a zaměstnanec ji koná v rámci pracovního úvazku a pracovní směny, je v rozporu se zájmy zaměstnavatele a odporuje ustanovení Zákoníku práce. Případný postih tohoto jednání je plně v kompetenci zaměstnavatele. Uzavírat smlouvy s firmami (o realizaci studií, objednávky léků, léčebných prostředků a zdravotních pomůcek apod.) jsou oprávněni pouze pověření pracovníci zdravotnických zařízení. Toto pověření musí být přesně specifikováno a zakotveno v pracovní smlouvě. Smlouvy mezi zdravotnickými zařízeními a farmaceutickými firmami (dodavateli zdravotních pomůcek i zdravotnické techniky) se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, Zákona o zadávání veřejných zakázek apod.. Všechny smlouvy se uzavírají písemně, texty uzavřených smluv za kalendářní rok musí být v plném rozsahu veřejně přístupné, průběžně zveřejňované na webových stránkách zdravotnického zařízení a ve výroční zprávě o hospodaření. O uzavřených smlouvách jsou informovány zdravotní pojišťovny, se kterými je státní i nestátní zdravotnické zařízení ve smluvním vztahu.
Kontakt lékaře (zdravotnického pracovníka) a zástupce firmy mimo rámec pracovního úvazku nelze žádným způsobem monitorovat ani omezovat.

Sponzoring lékařů (zdravotnických pracovníků, zdravotnických zařízení) ze strany firem, bez ohledu na jeho výši a formu (reklamní předměty, vzorky, vybavení ordinací, věcné dary, finanční podpora, pohoštění, úhrada přednášek nebo účasti na kongresech apod.).
Sponzoring lékařů ze strany firem je v rámci pracovního úvazku nepřípustný. Mimo rámec pracovního úvazku (po pracovní době, v době dovolených) jde o příjem nebo smluvní vztah jako každý jiný, podléhající hlášení a zdanění příslušnému finančnímu úřadu. Současně se na něj vztahují ustanovení Zákona číslo 40/1995 Sb. o regulaci reklamy. Pokud je obsah tohoto vztahu totožný s předmětem činnosti zaměstnavatele, může jej lékař uzavřít jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele. V rámci spolupráce s firmou lékař nesmí využívat informací, které získal během činnosti pro zaměstnavatele. Sponzoring nesmí být žádným způsobem podmiňován preskripcí léků, léčebných prostředků nebo zdravotních pomůcek, ovlivňováním léčebné praxe, klinických studií, pozitivních listů, výuky, publikační činnosti apod.. V případě zjištění jakéhokoliv typu skryté korupce, bude toto jednání řešeno v souladu s příslušným ustanovením Etického kodexu ČLK (lékař se nesmí řídit komerčními hledisky, ale výhradně svým svědomím a prospěchem pacienta), ustanovením Etického kodexu farmaceutické firmy, podle Zákona č. 40/1995 Sb. O regulaci reklamy, podle příkazu ministra č. 26/2007 (Protikorupční opatření v resortu zdravotnictví) a šetřeno orgány činnými v trestním řízení. Sankce za porušení vyplývají z etického kodexu, kompetencí zdravotních pojišťoven a trestně právní zodpovědnosti pachatele. Jestliže chce firma poskytnout sponzorský dar, poukáže jej k tomu účelu zřízené nezávislé nadaci nebo fondu. Tato nadace dar, na základě transparentního výběrového řízení, přerozdělí příslušným lékařům, odborným společnostem nebo zdravotnickým zařízením. Farmaceutickým firmám (resp. dodavatelům léčebných prostředků, zdravotních pomůcek, apod.) se ukládá zákonná povinnost zveřejnit veškeré platby a věcné dary směřující k lékařům či zdravotnickým zařízením ve veřejně dostupném centrálním registru.

Postmarketingové, neintervenční, předregistrační a jiné studie léků, zdravotních pomůcek a léčebných prostředků.

Realizaci postmarketingových a jiných studií léků, léčebných prostředků a zdravotních pomůcek zadávají firmy výlučně prostřednictvím nezávislé organizace či úřadu (Státní ústav pro kontrolu léčiv - SÚKL). Realizace studií je současně podmíněna informováním a souhlasem zdravotních pojišťoven, se kterými je státní či nestátní zdravotnické zařízení ve smluvním vztahu. Zadání studie musí obsahovat přesvědčivé zdůvodnění jejího účelu, způsob realizace, způsob zajištění péče o pacienty stižené zdravotními komplikacemi, které souvisejí s klinickou studií, typ zdravotnického zařízení, počet zainteresovaných pacientů a zdravotnických pracovníků, dobu trvání studie, náklady s ní spojené apod.. Realizace studie nesmí být zahájena bez předchozího souhlasu SÚKL a příslušných zdravotních pojišťoven. Formou závěrečné zprávy je firma bezprostředně po jejím skončení povinna informovat SÚKL a zdravotní pojišťovny o průběhu a výsledcích studie. Informování o zahájení a ukončení studie upravuje par. 17. zákona o léčivech č.378/2007 Sb.. Realizace těchto studií v rámci pracovního úvazku lékaře, formou separátní Dohody o provedení práce a honorovaná firmou, je hrubým porušením Zákoníku práce. Podmínkou realizace studie je uzavření smluvního vztahu mezi firmou (zadavatelem) a zaměstnavatelem (zdravotnickým zařízením). Podíl lékařů na realizaci studií musí být zaměstnavatelem jasně vymezen v pracovní smlouvě lékaře, zaměstnavatelem řízen a kontrolován. Práce lékařů na studii smí být honorována výlučně zaměstnavatelem, nikoliv zadávající firmou. Výše odměny nesmí být žádným způsobem vázána na množství předepsaných léků, léčebných prostředků a zdravotních pomůcek. Podmínkou zařazení pacienta do jakékoliv studie je jeho předchozí informovaný písemný souhlas, který se stává přílohou studie. Jakékoliv porušení těchto principů bude posuzováno v souladu se Zákoníkem práce, Obchodním zákoníkem, Etickým kodexem ČLK, v rámci kompetencí zdravotních pojišťoven, resp. v součinnosti s orgány činnými v trestním řízení.
S přáním úspěchů ve Vaší funkci.      MUDr. Jan Hnízdil