Vše o životě a pro život!!


Boží slovo JE lék!!

Boží slovo JE lék!! Nevěříte?? 
Hledáte-li na nejrůznějších místech informace o nějaké nemoci, bylo by velice vhodné nahlédnout také do "příručky pro život" od (popíraného, ignorovaného, přesto existujícího) živého Stvořitele!! Jinak všechny Vaše informace jsou neúplné a třeba i zkreslené, ignorujete-li Jeho vyjádření.

   JE PSÁNO:

- Synu můj, věnuj plnou pozornost mým slovům. K mým výrokům nakloň své ucho, ať nesejdou ti z očí! Střez je v hloubi svého srdce! Dají ŽIVOT těm, kteří je nalézají, a ZDRAVÍ celému jejich tělu. Především střez a chraň své srdce, neboť z něj pochází život.

- Já jsem tvůj Bůh, tvůj Lékař. - Když volají k Hospodinu v soužení svém, z úzkostí jejich je vysvobozuje. Posílá své Slovo a uzdravuje je.

- Jak Bůh pomazal Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí. Ten procházel zemí, činil dobře a UZDRAVOVAL všechny, kteří trpěli pod mocí ďábla, neboť Bůh byl s ním.

- PROTO se zjevil Boží Syn, aby ničil skutky ďábla. 

- Byly to však NAŠE nemoci, jež nesl, NAŠE bolesti na sebe vzal. Ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. On však byl proklán pro NAŠI nevěrnost, zmučen pro NAŠI nepravost, trestání snášel pro NÁŠ pokoj. Jeho ranami JSME uzdraveni.

- Dobrořeč, duše má, Hospodinu, a nezapomínej na žádná Jeho dobrodiní. On ti odpouští  všechny nepravosti, ze všech nemocí tě UZDRAVUJE. Vysvobozuje ze zahynutí život tvůj.

- On na svém těle vynesl NAŠE hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho ranami jsme byli UZDRAVENI.

- A obcházel celou Galileu, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království a UZDRAVOVAL každou nemoc a každý neduh v lidu.

- Ježíš Kristus je stejný včera, dnes i navěky!

- On neušetřil vlastního Syna, ale za nás všechny Jej vydal. Jak by nám spolu s Ním nedaroval všechno?

- Mnozí šli za ním a on všechny nemocné UZDRAVIL. 

- Když vystoupil, uviděl veliký zástup a bylo mu jich líto. I UZDRAVOVAL jejich nemocné.

- Tu se k němu sešly celé zástupy a měly s sebou chromé, mrzáky, slepé, hluchoněmé i jiné. Kladly je k jeho nohám a on je UZDRAVIL, takže se zástupy divily, když viděly, že němí mluví, chromí chodí, mrzáci jsou UZDRAVENI a slepí vidí - i velebili Boha izraelského.

- Když slunce zapadlo, všichni k němu přiváděli své nemocné, kteří trpěli rozličnými neduhy. On vzkládal ruce na každého z nich a UZDRAVOVAL je.

- Podle tvé víry se ti staň!

- Kdo v Něho věří, nebude zahanben!

- Neřekl jsem ti snad, že uvidíš Boží slávu, budeš-li věřit?

- Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.

- Byla tam jedna žena, která měla 12 let krvácení a nikdo ji nemohl uzdravit. Přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu. Řekla si totož "dotknu-li se jen jeho roucha, budu uzdravena." A hned jí krvácení ustalo. Ježíš poznal, že z něj vyšla moc, a ohlédl se. Ona mu řekla celou pravdu a on jí odpověděl: "Tvá víra tě zachránila. Odejdi v pokoji UZDRAVENA ze svého trápení."

- Přinášeli mu všechny nemocné a prosili ho, aby se směli aspoň dotknout třásní jeho roucha. A kdo se ho dotkli, byli UZDRAVENI.

- Bdím nad svým Slovem, aby se uskutečnilo.

- TAK bude s mým Slovem: Nenavrátí se ke mně s prázdnou, ale zdárně vykoná, k čemu je posílám.

- Amen, pravím vám. Kdo věří ve mně, i on bude činit skutky, jaké já činím. A začkoli budete prosit v mém jménu, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.

- A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém .. na choré budou vkládat ruce a uzdraví je." Oni pak vyšli, kázali všude a Pán s nimi působil a jejich slova potvrzoval znameními.

- "Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy" - tu řekne tomu ochrnutému: "Vezmi své lože a jdi domů." On vstal, vzal své lože a odešel domů. Když to uviděly zástupy, zmocnila se jich bázeň a chválili Boha, že dal takovou moc lidem.

- Byla tam žena stižená nemocí 18 let. Byla úplně sehnutá a nemohla se napřímit. Ježíš ji uviděl, zavolal ji a řekl: "Ženo, jsi zproštěna své nemoci." a vložil na ni ruce. Ona se ihned vzpřímila a chválila Boha.

- Ježíš svolal svých Dvanáct, dal jim moc vyhánět všechny démony a UZDRAVOVAT nemoci. Poslal je zvěstovat evangelium a UZDRAVOVAT nemocné. .. Chodili od vesnice k vesnici, přinášeli všude radostnou zvěst a UZDRAVOVALI.

- Publiův otec ležel s horečkou a úplavicí. Pavel přišel k němu, pomodlil se, vložil na něj ruce aUZDRAVIL ho. A potom začali přicházet i jiní lidé z ostrova a Pavel je UZDRAVOVAL.

- V Lystře žil jeden člověk, který měl ochrnuté nohy od narození a nikdy nechodil. Ten poslouchal Pavlovo kázání. Pavel se na něj podíval a když viděl, že věří v Boží moc, řekl: "Postav se zpříma na nohy!" A on vyskočil a chodil.

- Vždyť nás má ve své moci láska Kristova!

- A naděje nezahanbuje, neboť Boží láska je rozlita v našich srdcích skrze Ducha svatého, který nám byl dán.

- Víra jedná skrze lásku. - Odvěkou láskou jsem si tě zamiloval, proto ti neustále prokazuji milosrdenství.

- Těm, kteří Ho přijali a věří v Jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.

- JE dokonáno!

- DOTAZUJTE se na Hospodina, dokud je možno Ho najít. HLEDEJTE Ho, dokud je blízko!!