Vše o životě a pro život!!


Znáš cestu k Bohu?

Nejdůležitějším a opravdu vzrušujícím životním objevem je najít cestu k Bohu. Zde jsou ukazatele, které nám k tomu pomáhají:

LÁSKA – Boží srdce ti vychází vstříc
Jako Stvořitel všeho je Bůh dokonalý a svatý. Jeho srdce plné nekonečné lásky ti vychází vstříc a chce tě přivinout. Bůh tě chce očistit od tvých hříchů. Touží dát tvé mysli i tvému srdci pokoj, smysl života a jistotu, že máš u Něj v nebi domov. Bible říká:
„Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3.16)
Zloděj přichází jen krást, zabíjet a ničit. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. (Jan 10.10)
V tom je láska: Ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že On si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. (1. Jan 4.10)

ODPUŠTĚNÍ A SPOLEČENSTVÍ – Potřebuješ Boha
Lidé na celém světě zoufale potřebují Boží odpuštění a návrat do společenství s Ním. Zběsilá honička za rozkoší a majetkem je často neuvědomělým hledáním Boha. Ačkoli jsme byli stvořeni k tomu, abychom se radovali z Jeho přítomnosti, vzpoura člověka proti Boží vládě naše spojení přerušila. Tato vzpoura je kořenem každého hříchu a přivodila celou bídu našeho světa. Všechno naše úsilí přiblížit se k Bohu selhalo. Bible říká:
“Všichni jsme zbloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou; Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.“ (Izaiáš 53.6)
„Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha; vaše hříchy zahalily Jeho tvář před vámi, proto neslyší.“ (Izaiáš 59.3)
„Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.“ (Římanům 3.23)
„Odplata za hřích je smrt, ale milost Boží je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ (Římanům 6.23)

JEŽÍŠ KRISTUS – Boží dar pro tebe
Ježíš Kristus je Bůh v lidském těle. Jako věčný Boží Syn žil dokonalým bezhříšným životem. Jeho smrt byla obětí, kterou Bůh přijímá jako výkupné za tvé hříchy. Třetí den po ukřižování vstal v těle z hrobu. Tak navždy slavně zvítězil nad hříchem, smrtí a peklem. Pro tvůj hřích má Bůh jediné východisko: nabízí ti odpuštění a nový život. Právě teď! Sám můžeš prožít návrat domů, k Němu. Teď se můžeš stát členem Jeho rodiny. Bible říká:
Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne.“ (Jak 14.6)
„Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník meziběhem a lidmi, člověk Ježíš Kristus.“ (1. Timoteovi 2.5)
„On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého.“ Titovi 3.5)
„Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle a obživen duchem.“ (1. Petr 3.18)

POKÁNÍ A VÍRA – Vydej se Kristu
Co znamená vydat se Kristu? Zaprvé to znamená činit pokání, neboli odvrátit se od všech svých hříchů a od veškerého svého úsilí se nějak zachránit. Toto vydání se Bohu znamená plnou důvěru, že Ježíšova smrt je jediným výkupným za tvé hříchy. Protože tě vykoupil svou vlastní krví, znamená to také, že právo na svůj život předáš Ježíši. Vydej svůj život Ježíši TEĎ. Bible říká:
“Těm pak, kteří Ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“ (Jan 1.12)
„Vyznáš-li ústy svými Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci uvěříš, že Jej Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen budeš. Srdcem věříme ke spravedlnosti a ústy vyznáváme ke spasení.“ (Římanům 10.9-10)

Modli se z celého srdce takto: 
„Pane Ježíši, děkuji ti, že jsi za mě umíral na kříži. Činím nyní pokání ze svých hříchů a věřím, že krev, kterou jsi prolil, plně zaplatila za všechny hříchy. Věřím, že jsi Syn Boží a že tě Bůh vzkřísil z mrtvých. Přijímám tě jako svého osobního Spasitele a odevzdávám ti bezvýhradně život jako Pánu. Děkuji ti, že jsi slyšel moji modlitbu, odpustil mé hříchy a vstoupil jsi do mého života, jak jsi slíbil. Amen.“
Jestliže ses modlil tuto modlitbu upřímně a ve víře, buď vítán do Boží rodiny! Ježíš Kristus slíbil, že vstoupí do tvého života, když Ho v pokání a ve víře pozveš, aby se stal tvým Pánem. Bible říká:
“A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; Kdo nemá Syna Božího, nemá život.“ (1. Jan 5.11-12)

TEĎ, KDYŽ PATŘÍŠ JEMU – První kroky na cestě křesťana:
01/ Veřejně vyznej svou víru v Krista (Římanům 10.9-10)
02/ Následuj Krista ve křtu ve vodě (Římanům 6.4)
03/ Dovol Duchu svatému, aby tě naplňoval a vedl (Efezským 5.18-20)
04/ Odvrať se od každého poznaného hříchu (1. Jan 1:9)
05/ Připoj se k místnímu sboru, kde se káže plné evangelium (Židům 10.24-25)
06/ Polož pevné základy víry (Koloským 2.6-7)
07/ Nech Bibli k sobě každý den promlouvat (Žalm 119.105)
08/ Rozvíjej modlitební život (Jeremiáš 33.3)
09/ Svědči druhým o Ježíši (Skutky 1.8)
10/ Důvěřuj Božím zaslíbením (2. Korintským 5.7)