Vše o životě a pro život!!


Živá slova

ŽIVÁ SLOVA 

   „Na věky, ó Hospodine, slovo tvé trvanlivé jest v nebesích. Od národu do pronárodu pravda tvá!“ (Ž. 119.89-90)

a/ „Všichni zhřešili“
  „Bůh s nebe popatřil na syny lidské, aby viděl, byl-li by kdo rozumný, hledající Boha. Aj, každý z nich nazpět odšel, napořád neužiteční jsou. Není, kdo by činil dobré; není ani jednoho.“ (Ž. 53.3-4). „Hospodin viděl, že se rozmnožuje zlost lidská na zemi a že všeliké myšlení srdce jejich nebylo než zlé po všechen čas.“ (Gen 6.5). „Viděl tedy Bůh zemi, a aj, porušena byla, nebo bylo porušilo všeliké tělo cestu svou na zemi.“ (Gen 6.12). „Všechen svět ve zlém leží.“ (1. Jan 5.19). „Není člověka, který by nezhřešil.“ (1.Kr. 8.46). „Bůh zná srdce; nebo cokoli jest u lidí vysokého, jest ohavností před Bohem.“ (Lk. 6.15). „Srdce synů lidských plné jest zlého a bláznovství přidrží se srdce jejich, dokud živi jsou.“ (Ka. 9.3). „Nejlstivější jest srdce nade všecko, kdo vyrozumí jemu?“ (Jr. 17.9).

b/ „a nemají (nedosáhnou) slávu Boží!“
 „Duše, která hřeší, ta umře!“ (Eze. 18.4). „Nebo odplata za hřích jest smrt!“ (Ř. 6.23). „Skrze jednoho člověka hřích všel a skrze hřích smrt, a tak na všechny lidi smrt přišla, v němž všichni zhřešili. Kralovala pak smrt od Adama po Mojžíše, také i nad těmi, kteří nehřešili ku podobenství Adamova.“ (Ř. 5.12,14). „Kteřížkoli .. bez zákona hřešili, bez zákona i zahynou; a kteřížkoli pod zákonem hřešili, skrz zákon odsouzeni budou.“ (Ř. 2.12). „Není spravedlivého, není ani jednoho. Není, kdo by hledal Boha. (Ř. 3.10-11). „Žádný bratra svého nijak vykoupiti nemůže, ani Bohu za něj mzdy dáti vyplacení, neboť by velmi drahé muselo být vyplacení duše jejich, protož nedovedeť toho navěky.“ (Ž. 49.8-9). „O stromu zajisté je naděje, byť podťat, že se zotaví, a výstřelek jeho nevyhyne. Ale člověk umírá, přemožen mdlobou jsa, a když vypustí duši člověk, kam se poděl?“ (Job 14.7,10).

c/ „Spravedliví pak učiněni bývají darmo milostí Jeho“
  „Jakž by tedy spravedliv býti mohl bídný člověk před Bohem silným, aneb jak čist býti narozený z ženy?“ (Job 25.4). „Může-li změnit mouřenín kůži svou aneb pardus peřestvost svou?“ (Jr. 13.23). „U lidí jest to nemožné, ale ne u Boha. Neboť u Boha všecko možné jest!“ (Mr.10.27, Lk. 18.27). „Tedy smiluje se nad ním a dí: Vyprosť jej, ať nesestoupí do porušení, oblíbilť jsem mzdu vyplacení.“ (Job 33.24). „Nebo sama krev duši očišťuje.“ (Lv. 17.11). „A jakož uloženo jest lidem jednou umříti a potom bude soud, tak i Kristus jednou jest obětován ke shlazení mnohých hříchů lidí.“ (Ži. 9.27-28). „Věrná jest tato řeč a všelijak oblíbení hodná, že Kristus Ježíš přišel na svět, aby hříšné spasil.“ (1.Tm. 1.15). „Kristus umřel za hříchy podle Písem.“ (1.Ko. 15.3). „On vydal sebe samého za hříchy naše, aby nás vytrhl z tohoto přítomného věku zlého.“ (Ga. 1.4). „On také hříchy naše na svém těle vnesl na dřevo.“ (1.Pt. 2.24). „On pak raněn jest pro přestoupení naše, potřín pro nepravosti naše, kázeň pokoje našeho na něj vložena a zsinalostí jeho lékařství nám způsobeno.“ (Iz. 53.5-6). „Neboť jestliže krev býků a kozlů a popel jalovice, pokropující poskvrněných, posvěcuje k očištění těla, čím více krev Kristova, kterýž skrze Ducha věčného samého sebe obětoval neposkvrněného Bohu, očistí svědomí vaše od skutků mrtvých k sloužení Bohu živému! Neboť nevešel Kristus do svatyně rukou udělané, kteráž by nesla figuru té pravé, ale v samo nebe, aby nyní přítomný byl před tváří Boží za nás, ne aby častokrát obětoval sebe samého ..Sic jinak by musil častokrát trpěti od počátku světa, ale nyní jednou při skonání věků na shlazení hříchů skrze obětování sebe samého zjeven jest.“ (Ži. 9.13-14, 24-26). „Jednu oběť obětovat za hříchy, vždycky sedí na pravici Boží. Nebo jednou obětí dokonalé učinil ty, kteříž posvěceni bývají.“ (Ži. 10.12,14).

d/ „Skrze vykoupení, které se stalo v Kristu Ježíši!“
  „Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, kterého vy jste zamordovali, pověsivše na dřevě. Toho Bůh, kníže a spasitele, povýšil na pravici svou.“ (Sk. 5.30-31). „Protož známo vám buď, že skrze toho zvěstuje se vám odpuštění hříchů. A to ode všech, od kterých jste nemohli skrze Mojžíšův zákon ospravedlněni býti. Skrze toho každý, kdož věří, bývá ospravedlněn.“ ( Sk. 13.38-39). „Neníť v žádném jiném spasení; neboť není jiného jména pod nebem daného lidem, skrze kteréž bychom mohli spaseni býti!“ (Sk. 4.12). „Dar milosti Boží jest život věčný v Kristu Ježíši, Pánu našem.“ (Ř. 6.23). „Neboť jako skrze neposlušenství jednoho člověka učiněno jest mnoho hříšných, tak i skrze poslušenství jednoho spravedliví učiněni budou mnozí.“ (Ř. 5.16). „nebo poněvadž skrze jednoho člověka smrt, skrze jednoho člověka i vzkříšení z mrtvých.“ (1.Ko. 15.21). „Neboť i Kristus jednou za hřích trpěl, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu.“ (1.Pt. 3.18). „Bůh byl v Kristu, v mír uvodě svět se sebou, nepočítaje lidem hříchů jejich.“ (2.Ko. 5.19). „Krev Ježíše Krista, Syna Božího, očišťuje nás od všelikého hříchu.“ (1.Jan 1.7). „Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen ty i dům tvůj!“ (Sk. 16.31). „Vyznáš-li ústy svými Ježíše jako Pána a srdcem uvěříš, že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen budeš. Srdcem zajisté věříme ke spravedlnosti, ale ústy vyznání se děje ke spasení! Nebo Písmo dí: Všeliký, kdož věří v něj, nebude zahanben!“ (Ř. 10.9-11). „V tomť zjevena jest láska Boží k nám, že Syna svého toho jednorozeného poslal Bůh na svět, abychom živi byli skrze něho. V tomť jest láska:Ne, že bychom my Boha milovali, ale že On miloval nás a poslal Syna svého, oběť slitování za naše hříchy!“ (1.Jan 4.9-10). „A Duch i nevěsta řkou: ´Pojď!´ A kdož slyšíš, rciž ´Pojď!´ A kdož žízní, přijdi a kdo chce, nabeř vody života zadarmo!“ (Zj. 22.17).

  „Ku prameni s hříchy svými pospěš, duše znavená! Proudy Jeho přečistými budeš hříchu zbavena!
Pojď tak, jak jsi – beze síly, byť skvrny hříchů tvých červené jak varlat byly, bílé budou jako sníh!!!“ 

   Všichni zhřešili, Bohem pohrdli. Vlastní cestou šli, jak ovce zbloudili. Ve své pýše všichni lidi vlastní hříšnost rádi vidí – na jiných! 

   Mzda za hřích je smrt! – za jakýkoli!! Tohle řekl Bůh, On se nemýlí! ALE v Kristu život věčný, vírou ospravedlněný můžeš mít!!