Vše o životě a pro život!!


Smiřte se s Bohem!

Lidé nepůjdou do pekla kvůli svým hříchům, i když takový názor je dost rozšířený. Půjdou do pekla, protože odmítli vykoupení. Půjdou do pekla, protože odmítli přijmout Spasitele. Když křesťané říkají: „Pokud nepřestanete krást, klít, reptat a dělat to či ono, Bůh vás nepřijme“, obviňují tím lidi z hříchů. Zároveň tím zlehčují a snižují hodnotu Ježíšovy oběti. Vlastně říkají: „Vaše hříchy jsou větší a důležitější než to, co Ježíš vykonal na kříži. Ale Bůh v Kristu přestal lidem počítat jejich hříchy. Hříchy už nejsou problémem. Hlavním problémem je, jak se lidé zachovají k Ježíši, zda mu vydali svůj život, nebo Ho odmítají. Pokud někdo nepřijímá Ježíše jako svého Spasitele, odmítá jediný možný způsob, kterým bylo zaplaceno za jeho viny. K Otci není jiné cesty, než skrze Jeho Syna. „Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“. J 14,6 Takže pokud nepřijmou, že Pán Ježíš Kristus zaplatil za jejich hříchy, budou odmítnuti a uvrženi do pekla, avšak nikoliv kvůli svým hříchům, ale proto, že odmítli Ježíše. V pekle budou bráni k zodpovědnosti a budou muset za tyto hříchy zaplatit. Pravda je však taková, že za všechny tyto hříchy už zaplatil Ježíš. Problémem proto už ve skutečnosti není hřích. Rozhodující je otázka, co učiníš s Ježíšem
Přijměte Boží lásku. Pokud jste Pána Ježíše Krista už přijali, byli jste znovuzrozeni. Hřích už není hlavní problém. Bůh už se na vás kvůli vašemu hříchu nehněvá. Pán chce, abyste se už nesoustředili na hřích a začali přijímat Jeho lásku. Bůh vás miluje, i když si to nezasluhujete. On z vás má radost, i když vy sami ze sebe radost nemáte, Kdybyste si jen mohli představit cenu, kterou Ježíš zaplatil za vaše hříchy, okamžitě byste se do Něj zamilovali. A protože víra se projevuje láskou (G 5,6), vaše víra prorazí strop! S tímto správným přístupem daleko lépe porozumíte Božímu Slovu, např. 1J 5,2-3: To, že milujeme Boží děti, se pozná podle toho, že milujeme Boha a plníme jeho přikázání. Láska k Bohu je v tom, abychom plnili jeho přikázání – a jeho přikázání nejsou těžká. Tato pasáž neříká: „dodržujte přikázání, aby vás Bůh miloval“, nýbrž říká: „Porozumíte-li Boží lásce, budete dodržovat Jeho přikázání. Pokud skutečně porozumíte, jak velmi vás Ježíš miluje a jak vysokou cenu zaplatil, aby vás smířil s Bohem Otcem, posloužíte Mu bezděčně a nahodile daleko více, než jste Mu předtím sloužili úmyslně a záměrně. S bezděčnou motivací budete žít svatěji, než jste kdykoliv předtím žili s dobrými úmysly, motivování strachem a obavami. Ve vašem vztahu s Bohem zakusíte novou, dosud nepoznanou radost a pokoj.“ Bůh v Kristu uzavřel se světem mír! Přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám. 2K 5,19. Toto slovo by církev měla kázat. Bůh se nehněvá, ba nemá ani špatnou náladu. On vás miluje a zaplatil za vás. Přijměte Ho. Přijměte jeho lásku. Neměli bychom vyhlašovat: „Nebude-li Amerika činit pokání, Bůh nás bude soudit. Přichází Boží hněv!“ To prostě není pravda. Bůh neposlal teroristy, aby zabíjeli lidi. Neseslal všechny ty hurikány a tsunami, které zničily města a smetly tak velký počet lidí. To nebyl Bůh. Avšak přichází čas, kdy současný věk milosti – věk církve – skončí. Kniha Zjevení jasně říká, že přijde doba, kdy Bůh řekne: „All right, hotovo, šmitec“. A tehdy ti, kdo Jej přijali, vejdou do radosti a pokoje, ale ti, kdo Jej odmítli, propadnou Božímu hněvu. A když Bůh vylije své soudy, jak je psáno ve Zjevení, nikdo se nebude ptát: “Tak tohle je ten Boží hněv?“. Všichni budou bez jakékoli pochybnosti přesně vědět, co se děje. Ve srovnání s tím budou hurikány, které udeřily v r. 2004 a 2005, vypadat jako maličkost. Nikdo nebude debatovat a ptát se: „Byl toto Boží soud?“ Každý to bude vědět. Ale nyní je Boží milost ještě rozšířená nad všemi lidmi. Měli bychom jim říkat „Bůh vás miluje“! Měli bychom říkat totéž, co andělé oznamovali při Kristově příchodu na zemi: „Sláva na výsostech Bohu! Na zemi pokoj a dobrá vůle od Boha vůči lidem. Bůh se na vás nehněvá!“ „ Není to dobrá zpráva?
Správná reprezentace: Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh: Smiřte se s Bohem. 2K 5,20. Velvyslanec nemůže v zemi, kam byl vyslán, prohlašovat cokoli ho napadne. Musí udržovat spojení s vlastí, aby ji mohl správným způsobem reprezentovat. Např. každý velvyslanec Spojených států zastupuje prezidenta a lid Spojených států. Nemůže přicházet s poselstvím, které by si sám vymyslel. Jeho práce spočívá v přesném zastupování těch, kdo ho vyslali. My věřící bychom to měli dělat stejně tak. Předpokládá se, že budeme reprezentovat Boha. Měli bychom sloužit stejným způsobem jako Ježíš, vědomi si toho, že Bůh v Kristu přestal lidem počítat jejich hříchy. On stoloval s publikány, nevěstkami a jinými hříšníky, které náboženský systém odsoudil do kategorie, která nemá s Bohem už nic společného. S těmito lidmi Ježíš navazoval vztahy a prokazoval jim lásku. My jsme Jeho velvyslanci. Naším úkolem je přinášet lidem Jeho poselství – říkat jim to, co On nám řekl ve svém Slově. Většina křesťanů dnes tuto zprávu nikomu nepřináší. Přizpůsobili se náboženskému systému, který byl vytvářen po celá staletí. Říkají lidem: „Bůh se hněvá. Nebudete-li dělat to či ono, vylije na vás svůj hněv. Nebudete-li dělat tyto věci, Bůh neodpoví na vaše modlitby. Nebudete-li svatí, Bůh pro vás nehne prstem!“ A také vyčítají lidem jejich hříchy. Satan tuto taktiku používá, aby lidi udržel ubité a zastrašené. Nedávno jsem dostal e-mail od jednoho partnerského manželského páru. Tito lidé poslouchali moji službu po dobu pěti let. Jedné noci manžel zemřel na krevní vmetek do srdce. Jeho žena mi pak psala: „Protože jsem poslouchala tvou službu, věděla jsem, co mám dělat.“ Vzkřísila manžela z mrtvých. Vstal, šel do koupelny a zase si lehl do postele. Všechno dopadlo skvěle, a tak chválila Boha za to, že věděla, co má podle Božího Slova dělat.
Víra koná skrze lásku.
Předpokládejme, že na jednom z mých shromáždění, na němž jste byli přítomni, by přišel dopředu člověk, a klesl by mrtev k zemi. Kdybych já řekl: „Budeme se za tohoto člověka modlit, věřím, že ho Bůh vzkřísí z mrtvých“, vy byste pravděpodobně řekli: „Dej se do toho, bratře“, a plni zvědavosti byste se přesunuli ke mně dopředu, abyste viděli, co se bude dít. Těšili byste se, jak budete lidem referovat o úžasném zázraku. Ale jen do chvíle, kdy bych řekl: „V pořádku, chci, abyste se za něho modlili vy“. Místo nadšení a víry by se vás najednou zmocnil strach. Víte proč? Nebyla by to obava vyplývající z pochybností, zda je Bůh ochoten použít svou moc, ale z vědomi vlastní nehodnosti. Většina z nás totiž věří, že Bůh může na naše modlitby konat jen v případě, že jsme toho hodni. Propojili jsme Jeho schopnost s naší dobrou duchovní kondicí. V okamžiku, kdy to uděláme, nás Satan porazí, protože naše vlastní srdce nás odsoudí a dá nám na vědomí, že si to nezasluhujeme, že toho nejsme hodni. To ale není poselství, které přinesl Ježíš. On lidem nevyčítal jejich hříchy. Jeho poselství je, že válka skončila a Bůh se na lidi už nezlobí! To však neznamená, že vše záleží jen na Bohu. Pokud by tomu tak bylo, pak byste pokaždé obdrželi, protože Bůh je dobrý. On má pro vás nachystané jen dobré věci. Abyste je však mohli obdržet, musíte věřit. Nemusíte být dokonalí a dělat vše správně, ale musíte věřit. Pokud se cítíte nehodni a tak špinaví, že si myslíte, že Bůh už vás nemiluje, je to projev nevíry, který znemožní, aby víra fungovala. Takže ještě jednou: víra se projevuje láskou (G 5,6). Kdybyste věděli, jak velice vás Bůh miluje, že nosí vaší fotku v náprsní tašce, že se nehněvá, není zklamaný, ani se za vás nestydí, ale těší se z vás – vaše víra by prorazila strop. Pak byste řekli: „Bůh, který mě tak miluje a přehlédl všechny hlouposti, které jsem kdy udělal, je úžasný Bůh. On může cokoliv!“ Hříchy jsou odpuštěné a zapomenuté! Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh: Smiřte se s Bohem. 2K 5,20. Chci vám pomoci smířit se s Bohem. Bůh už se s vámi smířil. Zapomněl na vaše hříchy a odstranil je. Nehněvá se na vás. Je vaším přítelem a je s vámi uveden do souladu. Smíříte se i vy s Bohem? Přijmete nyní to, co řekl? To je poselství, které máme s lidmi sdílet. Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh: Smiřte se s Bohem. On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm (v Ježíši) stali Boží spravedlností. 2K 5,20.21. Bůh neignoroval tvé hříchy. Ne že by se jen rozhodl, že hříchy neexistují. On za tvé hříchy draze zaplatil. Pán Ježíš zaplatil za tvoje hříchy. On hříchy nejen odstranil, ale On tě učinil spravedlností Boží. Ježíš vzal tvé hříchy na sebe a trpěl kvůli nim na kříži. On zaplatil trest za vaše hříchy a místo nich vám dal svoji spravedlnost. Nebylo ti pouze odpuštěno. Nejsi jenom „bídný hříšník“, ale byls spasen milostí a nyní jsi spravedlností Boha v Kristu Ježíši. Bůh tě vidí spravedlivého, svatého a čistého. Nehněvá se na tebe. Ale nebylo to jednoduše jen tak, že by se Bůh od tvých hříchů odvrátil a ignoroval je. Bylo za ně draze zaplaceno. Jsou už pryč. Tvé hříchy jsou vymazány. Tvé hříchy byly zahozeny do moře zapomnění. Bůh už na ně zapomněl. Jako je od západu východ vzdálený, tak vzdálil od nás naše přestupky. Ž 103,12.  Bůh už nehledí na naše hříchy. On už s námi nejedná tím způsobem, jakým jednáš ty sám se sebou.

Církev v Líšťanech mvencstarsi@email.cz, 330 35 Líšťany 55, 775 10 45 41, 377 915 039, nepřetržitá služba.