Vše o životě a pro život!!


CO znamená kříž?

 Kříž!! Můžeš ho vidět každý den. V kostelích, a zvláště na krku svých přátel nebo hvězd pop music. ALE kříž je něco více než symbol nebo módní doplněk! Kříž je ta nejpodstatnější věc v křesťanství. A má také co dělat s tebou!
Žádná legendární postava není tak známá, o nikom se tolik nemluví jako o synu tesaře z Nazareta. Narodil se zhruba před 2000 lety na tom nejprostším místě, jaké si jen můžeš představit – v chlévě, v malém městečku Betlémě. A jeho jméno je Ježíš. Bylo to ve státě Izrael, na místě, které můžeš dnes autem projet za několik málo hodin. Žádné přirozené okolnosti moc nenasvědčovaly Jeho budoucí velikosti a vznešenosti. Pravdu věděli jen Jeho otec Josef a Marie, kterým to řekl anděl. Prvním zázrakem bylo již Mariino otěhotnění skrze moc Ducha svatého, přestože byla panna. Ale o tomto zázraku věděla jen ona sama. A i kdyby se s tím někomu svěřila, kdo by jí uvěřil? Je pravda, že několik pastýřů ovcí a muži, kteří přišli z východu, uctili narozeného Ježíše. Ale Římané na druhé straně vyslali mnoho svých vojáků, aby povraždili v Betlémě všechny malé děti do 2 let – jen ze strachu z narození Ježíše.

Svobodná vůle
To, co se stalo v Betlémě, nebyla žádná náhoda. Ježíš nepřišel na svět náhodou. On přišel v přesně vyměřený a určený čas a Jeho život byl předpovídán Biblí, kde je mnoho detailů o tom, co se mělo stát, z jakého města Ježíš přijde a jak jednou zemře. Ježíš přišel se specifickým posláním. V Bibli, v 16. verši 3. kapitoly Janova evangelia je řečeno: „Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ Bible říká, že Bůh stvořil svět. Stvořil moře a písek i ryby a zvířata. Jako posledního stvořil člověka. V Bibli je napsáno, že ho stvořil ke svému obrazu, podle sebe samotného. Ale člověk není Bůh, jak to učí například hinduismus a tzv. „hnutí New Age“. Člověk však byl stvořen k Boží podobě. Byl stvořen se svobodnou vůlí a Boží záměr s člověkem byl, aby Bůh a člověk byli přátelé a žili spolu. Bůh stvořil člověka, aby měl koho milovat, s kým se přátelit. Proto Bůh nestvořil člověka jako loutku, ale jako svobodnou, zodpovědnou, charakterní bytost, plnou moci, která má svou vůli a může se samostatně rozhodovat.

Náboženství = lidská cesta k Bohu
Bůh miloval a miluje lidi. Ale chtěl vědět, jestli člověk opravdu miluje Jeho, a dal lidem možnost výběru. Nejtragičtější den v historii lidstva byl, když se Adam s Evou rozhodli neposlouchat Boha. Bible říká, že člověk padl do hříchu a duchovně zemřel. Člověk nezemřel fyzicky, ale duchovně, ve svém nitru. A vztah mezi člověkem a Bohem se zlomil. Od té doby, kdy se tohle stalo v zahradě Eden, vzniklo mnoho náboženství a všechna mají jedno společné: že prý skrze lidské skutky se musíme snažit dostat se k Bohu. Ale to je nemožné! Avšak co je nemožné u lidí, je možné u Boha. Bůh poslal někoho, kdo vzal na sebe prokletí našeho hříchu. Byl to Ježíš, jediný Boží Syn, který se jednoho dne narodil v Betlémě, jen pár kilometrů od Jeruzaléma. Ježíš vyrostl jako každé jiné židovské dítě, ale byl tu rozdíl. On byl svobodný od hříchu. Nikdy nelhal, nekradl, nikdy nebyl ve vzpouře proti Bohu. Naopak, hledal Boha už odmalička. 

Uzdravoval nemocné
Když bylo Ježíši 30 let, začal chodit po Izraeli a kázal a učil o Božím království. Uzdravoval nemocné, vymítal ďábly a dělal mnoho jiných zázraků. Nakrmil tisíce lidí, dospělých a dětí, několika chleby a rybami. Bible je plná příběhů o tom, jak Ježíš dělal zázraky. V evangeliu Matouše se mluví o malomocném muži. Ten padl před Ježíšem a řekl: „Jestli chceš, můžeš mě očistit.“ Ježíš se ho dotkl a řekl: „Chci, buď čist“. A on byl absolutně uzdraven. Mnoho lidí přicházelo k Ježíši, aby Ho slyšeli a byli od Něj uzdraveni. Matouš mluví o tom, co se stalo později v ten den, kdy byl uzdraven malomocný: „Ale když byl večer, mnoho lidí k Němu přinášelo nemocné a On vymítal ďábly a uzdravil všechny trápené.“ Ježíš řekl lidem, že Mesiáš, na kterého čekají, přišel. Někteří tomu uvěřili, jiní ne; zrovna tak jako dnes. 

Kříž
Po 3 letech Ježíšova učení a kázání se stalo něco, co změnilo běh dějin od pádu Adama a Evy. Ježíš, který nikdy nezhřešil, který dělal jen dobré věci (uzdravoval nemocní, krmil hladové a učil lidi dobrou zprávu o Bohu) byl odsouzen a přibit na kříž. On tam visel jako zločinec. Jeho tělo bylo úplně zničené, ani jako tělo nevypadalo, a na Jeho hlavě nebyla koruna ze zlata, ale z trnů, které byly zabodané do Jeho hlavy. Ježíšova krev stékala po celém Jeho těle a po kříži dolů. Lidé, kteří Ho ukřižovali, tam stáli a posmívali se Mu: „Ty, který jsi pomohl tolika lidem, zachraň sám sebe a sestup z kříže!“ Ale Ježíš neudělal ni. Jen proto, že byl Boží syn, že byl při tom, když byl tvořen svět a člověk, On se rozhodl pro naši, ne pro svou záchranu. On si vybral, že zachrání nás, ne sebe. Když visel na kříži, na poslední chvíli zakřičel: „Bože, proč jsi mě opustil?“ To byl výraz hluboké agónie: Syn volající k Otci, který Mu neodpověděl, potom zemřel jako obyčejný tesař z Nazareta. Ti, kdo věřili, že Ježíš je Mesiáš,si mysleli, že jsou opuštěni.

Vzkříšení
Někteří z učedníků přišli 3. den k hrobu a nalezli odvalený kámen a když do hrobu vešli, nikoho tam nenašli. Ale Ježíš už nebyl mrtvý – byl VZKŘÍŠENÝ! Později se ukázal učedníkům a byl s nimi několik týdnů. On zaplatil cenu za hřích každého člověka. On, který byl čistý a nevinný, zemřel hroznou smrtí na kříži s jediným záměrem: abychom my nemuseli zemřít. Hrob v Jeruzalémě je stále prázdný. Ježíš tam není,, protože teď sedí na pravici Boha Otce v nebi a čeká na všechny lidi, aby k Němu přišli, aby udělali svobodné rozhodnutí. Od té doby už miliony lidí řekly Ježíši své „ano“. Znovu se narodili a mají opravdový vztah s Bohem. Ježíš už skutečně zaplatil cenu za každého z nás. Jeho smrt na kříži je dárek pro tebe a ještě mnoho jiných darů, které můžeš skrze tenhle dar přijmout. Ježíš se nikomu nevnucuje. Bible říká, že stojí u tvého srdce a klepe. On se nikdy nebude cpát do tvého života, ale čeká, jak ty sám se rozhodneš. Tak Ho nech vejít.

Nebe a peklo
To, co se nazývá evangelium, je dobrá zpráva. Každý, kdo řekne „ne“, kdo nechce mít nic společného s Ježíšem, kdo Mu nechce dát svůj život, ale chce patřit jen „sám sobě“, si ponese následky sám. Bible jasné říká, že peklo je reálné místo; peklo není jen nějaký mystický symbol.a Bůh nechce, aby jakýkoli člověk byl ztracen, ale aby byl zachráněn. Dal člověku svobodnou vůli, dal už člověku úplně všechno. Teď si lidé mohou jen vybrat. Peklo nebylo stvořené pro člověka. Písmo říká, že je stvořeno pro ďábla a jeho démony. A ti budou jednou v pekle navěky. Ty jako lidská bytost nejsi odsouzen k záhubě, ale naopak. Byl jsi stvořen, abys byl svobodný před Bohem. Cena za tvůj hřích už byla zaplacena Ježíšem. Ačkoli tato cena byla zaplacena, v našem životě to nemusí nic udělat, jestli ten dar nepřijmeme. Ježíš už zaplatil cenu, o tom není sporu; ale otázka je, jestli ty jsi přijal Ježíše jako svého Pána a Spasitele. V životě máš mnoho možností výběru a rozhodování, ale žádná není důležitější než tato. Ježíš o sobě mluví jako o cestě, pravdě a životě. Ježíš je ten, kdo dělal věci, které byly pro člověka nemožné. On otevřel cestu k Bohu. Dnes je pro každého možné přijít k Bohu, mít odpuštěné hříchy a nový život. Bible říká, že můžeš být znovu narozen, když přijmeš Ježíše jako svého Pána a Spasitele. Bůh dá pryč tvé staré srdce, které je tvrdé a chladné, a dá ti úplně nové. Duchovní život, který lidé ztratili, když zemřeli v hříchu, můžeš teď mít skrze kříž.

Kříž není jen moderní výstřelek nebo symbol. Kříž je mocná skutečnost. Tam Ježíš umíral za naše hříchy, tam zaplatil cenu za to, abychom znovu mohli přijít k Bohu.

Můžeš říct „NE“ této zprávě??