Vše o životě a pro život!!


Znovuzrození

https://sites.google.com/site/znovuzrodenie1/

Máš večný život?

Biblia nám ukazuje jasnú cestu k večnému životu. Najprv musíme priznať, že sme zhrešili proti Bohu: "Lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej" (Rímskym 3:23). Všetci sme sa dopustili vecí, ktoré zarmucujú Pána Boha, čo znamená, že si zaslúžime trest. Keďže všetky naše hriechy sú v konečnom dôsledku hriechmi proti Bohu, jedine večný trest je dostatočnou odplatou. "Odplatou za hriech je smrť, ale Boží dar je večný život skrze Ježiša Krista nášho Pána" (Rímskym 6:23).

Avšak Ježiš Kristus, dokonalý (1 Petra 2:22), večný Syn Boží sa stal človekom (Ján 1:1,14) a zomrel, aby splatil náš dlh. "Boh tak dokazuje svoju lásku k nám, že my kým sme ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás" (Rímskym 5:8). Ježiš Kristus zomrel na kríži (Ján 19:31-42), vzal na seba trest, ktorý sme si zaslúžili my (2 Korintským 5:21). O tri dni vstal zmŕtvych (1 Korintským 15:1-4) a zvíťazil tak nad hriechom a nad smrťou. "Vo svojej veľkej milosti nám daroval nový život v živej nádeji skrze vzkriesenie Ježiša Krista" (1 Petra 1:3).

Vierou sa musíme odvrátiť od hriechu a obrátiť sa ku Kristovi, aby sme boli spasení (Skutky 3:19). Ak vložíme našu vieru v Neho a uveríme, že zomrel na kríži, aby zaplatil za naše hriechy, získame odpustenie a zasľúbený večný život v nebesiach. "Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto v Neho uverí, nezahynul, ale mal večný život" (Ján 3:16). "Ak vyznávaš svojími ústami, že Ježiš je Pán,' a veríš vo svojom srdci, že Ho Boh vzkriesil zmŕtvych, budeš spasený" (Rímskym 10:9). Jedine viera v Kristovo dielo dokonané na kríži je jedinou skutočnou cestou k večnému životu! "Lebo skrze vieru ste spasení, skrze vieru – a nie pre vaše zásluhy, je to dar Boží – nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil" (Efezským 2:8-9).

Ak chceš prijať Ježiša Krista za svojho Spasiteľa, tu je modlitba, ktorú sa môžeš pomodliť. Pamätaj, odriekanie tejto ani inej modlitby ťa nespasí. Jedine viera v Krista ťa môže zachrániť od hriechu. Táto modlitba je jednoduchým spôsobom ako vyjadriť svoju vieru Bohu a poďakovať Mu za dar spasenia. "Bože, viem, že som zhrešil proti Tebe a zasluhujem trest. Ale Ježiš Kristus vzal trest, ktorý patril mne, aby som ja skrze vieru v Neho mohol získať odpustenie. Odvraciam sa od svojho hriechu a vkladám svoju dôveru v Teba, aby si ma spasil. Ďakujem Ti za Tvoju úžasnú milosť a odpustenie – za dar večného života! Amen!"

Rozhodli ste sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, kliknite na "Dnes som sa rozhodol prijať Krista" dolu.

Čo znamená byť znovuzrodeným kresťanom?

Hlavná pasáž Biblie, ktorá odpovedá na túto otázku je Ján 3:1-21. Pán Ježiš Kristus sa rozpráva s Nikodémom, prominentným Farizeom a členom Synedria (riadiaceho orgánu Židov). Nikodém musel prísť za Ježišom v noci. Nikodém chcel Ježišovi položiť otázku.

V rozhovore s Nikodémom Ježiš vysvetľuje "...Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie." Nikodém mu povedal: "Ako sa človek môže narodiť, keď je starý? Nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky a narodiť sa?" Odpovedal Ježiš: "Veru, veru ti hovorím: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo s narodilo z tela, je telo a čo sa narodilo z Ducha je duch. Nediv sa, že som ti povedal: Treba sa vám znovu narodiť...." (Ján 3:3-7).

Zvrat "znovuzrodený" doslova znamená "zrodený zhora." Nikodém mal skutočnú potrebu. Potreboval zmenu srdca—duchovnú premenu. Nový zrod, znovuzrodenie, je Božím dielom, a teda večný život je darovaný človeku, ktorý uveril (2 Korintským 5:17; Títovi 3:5; 1 Petra 1:3; 1 Jána 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). Ján 1:12,13 naznačuje, že "znovuzrodenie” tiež obsahuje myšlienku "stať sa Božím dieťaťom" skrze vieru v meno Ježiša Krista.

Vyvstáva logická otázka: "Prečo sa človek musí znovuzrodiť?" Apoštol Pavol v Efezským 2:1 hovorí: "Tak aj vás, mŕtvych pre vlastné prestúpenie a hriechy..." Rímskym apoštol píše v liste Rímskym 3:23: "Lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej." Takže človek sa musí znovuzrodiť, aby boli jeho hriechy odpustené a mohol mať vzťah s Bohom.

Ako sa to stane? Efezským 2:8,9 hovorí: "Lebo milosťou ste spasení skrze vieru, a to nie sami zo seba; je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil." Keď je človek "spasený," bol znovuzrodený, duchovne premenený a teraz už je Božím dieťaťom podľa nového narodenia. Viera v Ježiša Krista, Toho, ktorý zaplatil dlh za hriech, keď zomrel na kríži, je to, čo myslíme pod slovom "znovuzrodený" duchovne. "Každý, teda, kto je v Kristovi, je novým stvorením..." (2 Korintským 5:17a).

Ak ty si nikdy neprijal Pána Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, môžeš zvážiť naliehanie Svätého Ducha, keď hovorí k tvojmu srdcu? Musíš sa znovuzrodiť. Pomodlíš sa modlitbu pokánia a staneš sa novým stvorením v Kristovi dnes? "Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno: ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vole muža, ale z Boha" (Ján 1:12-13).

Ak chceš prijať Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa a byť znovuzrodený, môžeš sa pomodliť túto modlitbu. Pamätaj, že len odriekaním tejto ani inej modlitby nemôžeš byť spasený. Spasenie z hriechu možno dosiahnuť jedine skrze vieru v Krista. Táto modlitba je jednoduchým spôsobom ako vyjadriť Bohu svoju vieru v Neho a vďačnosť za spasenie. "Bože, viem, že som zhrešil proti Tebe a zasluhujem trest. Ale Ježiš Kristus vzal na seba trest, ktorý som si zaslúžil ja, aby skrze vieru ja som mohol získať odpustenie. Odvraciam sa od svojho hriechu a vkladám svoju dôveru v Teba, že ma spasíš. Ďakujem Ti za úžasnú milosť a odpustenie! Amen!"

Rozhodli ste sa pre Krista po prečítaní týchto stránok?

Práve som uveril v Ježiša…čo ďalej?

Odpoveď: Gratulujeme! Učinili ste rozhodnutie, ktoré zmení celý váš život! Možno sa pýtate, “A čo ďalej? Ako začať svoju cestu s Bohom?” Päť krokov, ktoré uvádzame, vám ukážu cestu podľa Biblie. Keď narazíte na otázky počas svojej cesty, prosíme, navštívte - https://www.gotquestions.org/Slovencina

1. Určite je potrebné, aby ste správne chápali spasenie.

1 Jána 5:13 nám hovorí, “Píšem tieto veci vám, ktorí ste uverili v mene Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život.” Boh chce, aby sme rozumeli spaseniu. Boh chce, aby sme mali istotu spasenia. Stručne zopakujeme základné body spasenia:

(a) Všetci sme zhrešili. Všetci sme sa dopustili vecí, ktoré Boha zarmucujú (Rímskym 3:23).

(b) Za náš hriech si zasluhujeme trest, ktorý je večným odlúčením od Boha (Rímskym 6:23).

(c) Ježiš zomrel na kríži, aby splatil dlh za naše hriechy (Rímskym 5:8; 2 Korintským 5:21). Ježiš zomrel namiesto nás, vzal na seba trest, ktorý sme si zaslúžili my. Jeho vzkriesenie dokazuje, že Jeho smrť bola dostatočnou platbou za naše hriechy.

(d) Boh daruje odpustenie a spasenie všetkým, ktorí uveria v Ježiša – uveria v Jeho smrť ako platbu za naše hriechy (Ján 3:16; Rímskym 5:1; Rímskym 8:1).

Toto je posolstvo spasenia! Ak si uveril(a) v Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, si spasený(á)! Všetky tvoje hriechy sú odpustené a Boh zasľúbil, že ťa nikdy neopustí ani nezanechá (Rímskym 8:38-39; Matúš 28:20). Pamätaj, že tvoje spasenie bolo získané v Ježišovi Kristovi (Ján 10:28-29). Ak veríš jedine v Ježiša ako svojho Spasiteľa, môžeš mať istotu, že večnosť budeš tráviť s Bohom v nebesiach!

2. Nájdite si dobrý zbor, kde sa vyučuje Biblia.

Nemyslite na kostol ako na budovu. Zbor sú ľudia. Je veľmi dôležité, aby veriaci v Ježiša Krista mali navzájom spoločenstvo. Toto je jedným z primárnych funkcií zboru. Teraz, keď ste uverili v Ježiša Krista, chceme vás povzbudiť, aby ste si našli zbor žijúci podľa Biblie niekde vo svojom okolí a porozprávali sa s pastorom. Povedzte mu o svojej viere v Ježiša Krista.

Druhou funkciou zboru je vyučovať Bibliu. Môžete sa naučiť aplikovať Božie prikázania vo vašom živote. Porozumieť Biblii je kľúčom k úspešnému a mocnému kresťanskému životu. 2 Timoteovi 3:16-17 hovorí, “Každé písmo, vdýchnuté od Boha, je aj užitočné učiť, karhať, naprávať a vychovávať v spravodlivosti, aby dokonalý bol človek Boží a spôsobilý na všetko dobré.”

Treťou funkciou zboru je spoločenstvo. Spoločenstvo na bohoslužbách je vďakou Bohu za všetko, čo vykonal! Boh nás spasil. Boh nás miluje. Boh sa o nás stará. Boh nás vedie a pomáha nám. Ako by sme mu neďakovali? Boh je svätý, spravodlivý, milujúci, milostivý a plný milosrdenstva. Zjavenie 4:11 hovorí, “Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť aj vládu, lebo Ty si stvoril všetky veci, Tvojou vôľou trvali a boli stvorené.”

3. Každý deň si vyhraď čas sústrediť sa na Boha.

Je pre nás veľmi dôležité, aby sme každý deň trávili čas úplným sústredením sa na Boha. Niektorí ľudia to nazývajú “stíšením.” Iní to nazývajú “rozjímaním,” pretože je to čas, ktorý zasvätíme Bohu a rozjímame o Ňom. Niektorí tak robia v ranných hodinách, kým iní radšej večer. Nezáleží na tom, ako tento čas nazývate, alebo kedy si ho vyhradíte. Záleží na tom, aby ste pravidelne trávili čas s Bohom. Čo sa deje počas našej chvíle s Bohom?

(a) Modlitba. Modlitba je jednoducho rozhovor s Bohom. Hovorte s Bohom o vašich potrebách a problémoch. Poproste Boha, aby vám dal múdrosť a viedol vás. Proste Boha, aby vám pomáhal vo vašich potrebách. Povedzte Bohu ako veľmi Ho milujete a akí ste vďační za všetko, čo pre vás robí. O tomto je modlitba.

(b) Čítanie Biblie. Okrem vyučovania Biblie v zbore, v nedeľnej škole, a/alebo Biblickej hodine – Bibliu máte čítať aj sami pre seba. Biblia obsahuje všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste mohli žiť úspešný kresťanský život. Je v nej Božie vedenie v rozhodnutiach, ktoré v živote robíte, je tam návod ako poznať Božiu vôľu, ako slúžiť iným, a ako duchovne rásť. Biblia je Božim slovom pre nás. Biblia je v zásade Božím manuálom ako máme žiť svoj život, aby bol Bohu milým a nám prospešným a uspokojujúcim.

4. Rozvíjajte vzťahy s ľuďmi, ktorí vám môžu duchovne pomáhať.

1 Korintským 15:33 nám hovorí, “Nedajte sa klamať: ‘Zlé reči kazia dobré mravy.’” Biblia obsahuje varovania pred “zlým” vplyvom, ktorý na nás môžu mať ľudia. Tráviť čas s tými, ktorí praktizujú hriešne aktivity nám privodí pokušenie. Charakter ľudí, s ktorými sa zdržiavame, sa o nás “obtrie”. Preto je veľmi dôležité obklopovať sa ľuďmi, ktorí milujú Pána a sú Mu oddaní.

Pokúste sa nájsť si jedného – dvoch priateľov, azda z vášho zboru, ktorí by vám pomáhali a povzbudzovali vás (Židom 3:13; 10:24). Požiadajte svojich priateľov, aby dohliadli na vaše stíšenia pravidelne, aby s vami preberali vaše activity a vašu cestu s Bohom. Poproste, či môžete podobne robiť aj vy vo vzťahu k nim. Toto neznamená, že sa máte vzdať všetkých svojich priateľov, ktorí nepoznajú Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa. Buďte naďalej ich priateľmi a milujte ich. Jednoducho im dajte poznať, že Ježiš zmenil váš život, a vy už viac nemôžete robiť veci, ktoré ste zvykli robiť predtým. Poproste Pána Boha, aby vám dával príležitosť podeliť sa o Ježiša s vašimi priateľmi.

5. Dajte sa pokrstiť.

Mnoho ľudí sa mýli vo veci krstu. Slovo “pokrstiť” znamená byť ponorený do vody. Krst je biblickým spôsobom ako verejne vyznať svoju vieru v Krista a svoj záväzok nasledovať Ho. Akt ponorenia do vody ilustruje ako sme pochovaní spolu s Kristom. Akt znovu vynorenia sa z vody znázorňuje Kristovo vzkriesenie. Byť pokrstený je stotožniť sa s Ježišom v smrti, pohrebe a vzkriesení (Rímskym 6:3-4).

Krst sám nás nespasí. Krst nezmýva naše hriechy. Krst je jednoducho krokom poslušnosti, verejným vyznaním viery v Krista, že jedine On nás môže spasiť. Krst je dôležitý, lebo je krokom poslušnosti – verejným vyznaním viery v Krista a vášho odhodlania nasledovať Ho. Ak ste pripravený na krst, mali by ste o tom hovoriť s pastorom.

 

Prvý list Jánov  5. kapitola

Viera - víťazstvo nad svetom

1Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha; a každý, kto miluje rodiča, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. 2Podľa toho poznávame, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme Jeho prikázania. 3Lebo to je láska k Bohu, aby sme zachovávali Jeho prikázania; a Jeho prikázania nie sú ťažké, 4pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. 5Kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží. 6To je Ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus; nielen skrze vodu, ale skrze vodu a krv; Duch je, ktorý svedčí, pretože Duch je pravda. 7Lebo traja sú, ktorí vydávajú svedectvo [na nebi: Otec, Slovo a Duch Svätý, a títo traja jedno sú]: 8Duch, voda a krv, a tí traja jedno sú. 9Ak prijímame ľudské svedectvo, Božie svedectvo je väčšie, lebo Božie svedectvo je to, že svedčil o svojom Synovi. 10Kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe; kto neverí Bohu, urobil Ho klamárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom Synovi. 11A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. 12Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá život.

UKÁŽKA Z KNIHY

Nočný návštevník

„A bol istý človek z farizejov, ktorému bolo meno Nikodém, židovské knieža. Ten prišiel k Ježišovi v noci a povedal mu: Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nikto nemôže činiť divy, ktoré ty činíš, keby nebol s ním Boh. A Ježiš odpovedal a riekol mu: Amen, amen ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. A Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či azda môže po druhé vojsť do života svojej matky a narodiť sa? Ježiš mu odpovedal: Amen, amen ti hovorím, že ak sa niekto

nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch. Nediv sa, že som ti povedal: Musíte sa narodiť znova. Vietor, kam chce, tam veje, a čuješ jeho zvuk, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide; tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha. A Nikodém odpovedal a riekol mu: ako sa to môže stať?“ (Ján 3, 1-9)

Aj my hľadáme odpoveď na tú poslednú otázku. Ako sa môže človek znova narodiť? Odpoveď sa nachádza práve v tomto príbehu. 

Služba Ježiša Nazaretského mala masový vplyv, takže sa okolo neho schádzalo čoraz väčšie množstvo ľudí. Všimli si, že v živote tohto človeka sa prejavuje Božia moc, cez Neho sa udialo veľmi veľa zázrakov.

Práve kvôli tomu prišiel za Ježišom Nazaretským aj jeden postarší muž. Volal sa Nikodém a nebol to nijaký žobrák, ale veľmi bohatý muž, dokonca ho zvolili aj do Sanhedrinu. Tento prípad potvrdzuje, že za Ježišom Kristom Nazaretským neprichádzali len chudobní, ale aj majetní ľudia vo vysokom a vedúcom postavení

– aj keď je pravdou, že niektorí z nich sa k tomu osmelili len v noci. Toto je prvý bod, ku ktorému by som sa chcel vyjadriť.

V Biblii viera a vzťah s Bohom neboli nikdy tajnou, skrytou záležitosťou. Ľudia, ktorí skutočne spoznali Boha, alebo ktorí sa v Novej zmluve stretli s Mesiášom, boli zakaždým odhodlaní stretnúť sa s Pánom aj na verejnosti. To bolo vlastne vyznaním ich viery. Odvážili sa pred všetkými ľuďmi vyznať to, že Pán zmenil ich život a tiež, že veria v Jeho Slovo. V dobe Ježiša sa však našli ľudia (a nájdeme ich aj dnes), ktorí sa snažili nasledovať, milovať Boha a slúžiť Mu tak, že sa zjavne prispôsobovali predsudkom, presvedčeniu iných a v neposlednom rade aj svojim rôznym existenčným potrebám.