Vše o životě a pro život!!


Říkáš si ...

Říkáš si: "Nedělám nic zlého, jsem v podstatě dobrý člověk."  Bible odpovídá: "Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt. A taksmrz tasáhla všechny, protože všichni zhřešili!" (Římanům 5.12)
Říkáš si: "Nepotřebuji Boha, spoléhám jen na sebe."  Bible odpovídá: "Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina a od zlého se odvrať. To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem." (Přísloví 3.7-8)
Říkáš si: "A kdyby existoval Bůh, proč ještě věřit v Ježíše?"  Bible odpovídá: "Ježíš je smírnou obětí za naše hříchy a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa." (1. Jan 2.2). "V nikom jiném není spásy. Není pod nebem jiného jména, daného lidem, v němž bychom mohli být spaseni (zachráněni)." (Skutky ap. 4.12).
Říkáš si: "Stejně po smrti nic není! Konečně budu mít klid!"  Bible odpovídá: "Každý člověk jednou umírá a potom bude soud." (Židům 9.27). "Tak bude i při skonání věku: vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláš a skřípění zubů." (Matouš 13.49-50)
Pozvání i pro tebe: "Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout." (Matouš 11.28). "Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný!" (Jan 3.16). "Bůh nám dal věčný život a zen žiovot je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život. Kdo nemá Syna Božího, nemá život." (1.Jan 5.11-12).