Vše o životě a pro život!!


Nabídka

Bůh je reálný. Stovky milionů lidí se přesvědčily o reálnosti Boha a denně zažívají Jeho nadpřirozenou moc. Jenom proto, že žiješ v zemi vydrancované ateistickou ideologií, která lidem vybrakovala životy i svědomí, si nenech vzít ŠANCI setkat se s touto reálnou a úžasnou osobou. Nenech se svázat svojí zvyklostí na život bez Boha! To, že jsi Ho ještě nepoznal, naprosto neznamená, že neexistuje. Vždyť je tolik věcí, které jsi nepoznal, a přece existují!
Bůh je dobrý! Bůh není proti tobě a nechce tě o nic připravit. Netouží tvůj život omezit, nýbrž naplnit! Je na čase zničit evropské náboženské mýty o tom, že Bůh činí lidi bezmocnými, nešťastnými a nesvobodnými, a že je zodpovědný za zlo páchané na zemi. Nemoci, jakékoli trápení, přírodní katastrofy a vůbec projevy zla ve všech jeho podobách nejsou Božím dílem, nýbrž dílem Božího nepřítele! Jistě, pokud si lidstvo opravdu něco zasloužilo byla to právě smrt. Bůh však lidem ukázal svůj postoj lásky, když na zem poslal svého jediného Syna Ježíše Krista. Nikoliv, aby je odsoudil, ale právě naopak: aby jim prokázal a dokázal svoji dobrotu tím, že vzal prostřednictvím svého Syna trest smrti na sebe.
Ježíš - nový začátek. Ježíš Kristus je nejen vrcholným projevem Boží dobroty k Tobě, On se také touží stát Tvým novým začátkem. Nevím, co pro Tebe udělali druzí, ale Ježíš pro Tebe opustil nebe a sestoupil na zem,aby za Tebe zemřel. Poté, co Ježíš vzal Tvůj hřích i se všemi jeho důsledky a odpykal za tebe trest smrti, byl po třech dnech Bohem slavně vzkříšen. Buddha je mrtev, Mohamed je mrtev, Lenin je mrtev, ale Ježíš byl vzkříšen, žije a toužebně čeká na setkání s Tebou, aby Ti mohl poskytnout pro Tebe vydobytý vzkříšený život.
Otevři se Bohu. Bůh Ti dal v Ježíši ohromnou nabídku. Záleží však pouze na Tobě, zda se Bohu otevřeš nebo Ho odmítneš. Jedním si však můžeš být jist. On do Tvého života bez Tvého svolení zasahovat nebude! Důkazem toho je, že ve svém životě Boha ještě nemáš. On po Tobě nesmírně touží, chce Ti prokazovat svoji lásku a moc, ale zároveň naprosto respektuje Tvoji vůli.
Bible je stále aktuální. Tisíce lidí se v minulosti rozhodly vyvrátit Bibli. Nikomu z nich se to však nepodařilo (ani nepodaří!). Naopak mnozí z nich v Bibli uvěřili. Zůstávají však tisíce důvodů, proč Boží slovo přijmout. Kdykoli člověk přijme biblické poselství dobrého Boha lásky, jeho život se pozitivním způsobem mocně promění. Kdykoli však Boží slovo odmítne, jeho život se promění k horšímu. Otázkou tedy je, proč živořit, když je zde úžasná možnost žít? Samozřejmě, je mnoho věcí, které můžeš dělat bez Boha, jedno ale zaručeně ne . skutečně žít!!
Můžeš jen získat! S Bohem sice nemáš co ztratit, zato však máš co získat! Vztah s tou nejúžasnější a nejmocnější osobou Ti zajistí převahu nade vším, co by se chtělo postavit proti Tobě. S Ním můžeš žít ve vítězství nad každým problémem, nad každou nemocí, nade vším zlem. On je větší než všechno, co by Ti kdy chtělo ublížit. Stačí, když Mu svěříš svůj život a budeš Mu důvěřovat. Nicméně tím největším, co při odevzdání se Bohu obdržíš, je úplně nový, věčný a vítězný druh života – ŽIVOT, který žije sám Bůh.
Vstup do vítězného života! Zde je biblický způsob, jak můžeš pozvat Boha do svého života, přijmout Ho za svého Otce, stát se Jeho dítětem. Bible jej nazývá znovuzrozením. Není nic snadnějšího!! Prostě uvěříš skutečnosti, že Boží Syn Ježíš Kristus na sebe vzal Tvoje hříchy, zemřel za Tebe a po třech dnech vstal z mrtvých, a řekneš to Bohu. Pokud tomu opravdu věříš, následující modlitba Ti pomůže (budeš-li ji nahlas ze srdce opakovat) tuto Tvou novou víru vyjádřit, a tak vstoupit do Božího věčného vítězství.
Modlitba vedoucí k věčnému životu: „Drahý Bože, přicházím k Tobě ve jménu Tvého Syna Ježíše Krista. Uvědomuji si, že můj život není, jaký by měl být a že bez Tebe jsem ztracen. Věřím, že Ježíš zemřel za mě a po třech dnech vstal z mrtvých. Nyní Ho přijímám jako svého Zachránce a Pána. Tobě, Bože, dávám svůj život a přijímám Tvůj. Děkuji Ti, můj nebeský Otče, že právě teď jsi mě učinil svým dítětem s novým srdcem a věčným životem. Chci Tě následovat a sloužit Ti po celý svůj život. Amen!“
Smrtí život nekončí. Pokud jsi v srdci uvěřil, že Ježíš Kristus za Tebe zemřel a vstal z mrtvých, a následně jsi modlitbou víry vydal svůj život Bohu, stal ses Božím dítětem s novým srdcem. Obdržel jsi zbrusu nový a věčný ŽIVOT, který smrtí nekončí, ale naopak pokračuje dál na ještě daleko vyšší úrovni v nebi, které je naprosto reálným místem. Pokud jsi ale svůj život Bohu ještě nevydal, klidně odkládej v životě cokoli, jenom NE, prosím Tě, toto rozhodnutí!! Jde o všechno. Jde o Tvůj život! JDE OPRAVDU O VŠECHNO!!