Vše o životě a pro život!!


Milost!!

Mnoho lidí, kteří přijímají „křesťanství“, nikdy neslyšeli opravdové evangelium.  Věří, že křesťanství není nic jiného než odlišný soubor pravidel, a křesťanskými „musíš - nesmíš“ tedy nahradí pravidla jiných náboženství. Nadále setrvávají ve víře, že svou cestu k Bohu si musí odpracovat, a potom podávat co nejlepší výkony, aby si zasloužily požehnání, které ze spasení pramení. To není pravé evangelium.
Přijetí Ježíše jako vašeho Pána a Spasitele s vírou, že nyní budete jednat podle určitého seznamu pravidel, nebo vyměníte jeden seznam za jiný, není dobrou zprávou. Proč? Protože to stále závisí na vašem výkonu. A mohu vám zaručit, že ďábel vám nikdy neopomene připomenout skutečnost, že vaše výkony stále nejsou dost dobré. Je žalobcem bratří (Zjevení 12:10).
Pravda, která dělá z evangelia zprávu, „která je téměř příliš dobrá na to, aby byla pravdou“, je, že jsme Bohem přijímáni na základě toho, co pro nás udělal Ježíš. Zjevení a pochopení Boží milosti vás vysvobodí z „mentality výkonu“ k naprosté důvěře a spoléhání se na Pána.  Spasení je celé o Boží věrnosti, ne té naší! Toto je základem k udržení si blízkého vztahu s Bohem a k přijetí požehnání pramenících z vašeho spasení.
Římanům 1:16-17 říká: „Nestydím se za Kristovo evangelium – vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří, předně Žida, ale i Řeka. V něm se totiž zjevuje Boží spravedlnost z víry k víře, jak je psáno: „Spravedlivý pak bude žít z víry.““
Kniha Římanům sděluje, že evangelium je Boží moc. Je tím, co v lidech působí Boží život. Nicméně, slovo evangelium se stalo termínem z náboženského slovníku a v dnešní době ztratilo mnoho ze svého významu. Mnoho lidí si „evangelium“ spojuje s čímkoliv, co má cosi do činění s náboženstvím, zvláště pak s tím křesťanským. Ale „evangelium“ doslova znamená „dobrá zpráva.“ Řecké slovo euaggelion, které bylo v sedmdesáti čtyřech Novozákonních verších přeloženo jako „evangelium“, je mimo Nový zákon tak vzácné, že jej v dalších Biblických textech najdeme jen dvakrát. Důvod této skutečnosti je, že toto slovo nejenže znamenalo „dobrá zpráva“, ale doslova popisovalo „zprávu, která byla téměř příliš dobrá na to, aby byla pravdivá.“ 
Velká část dnešní „křesťanské kultury“ spojuje evangelium s těmito prohlášeními: „Jsi hříšník. Pokud nebudeš činit pokání, skončíš v pekle.“ Ano, tato prohlášení jsou pravdivá. Je nebe a je peklo, Bůh a ďábel, a pokud nebudete činit pokání a nepřijmete spasení, půjdete do pekla, ale přestože je toto vše pravda, není to „dobrá zpráva.“ Není to „evangelium.“ Ve skutečnosti je to přesným opakem toho, co vyučoval Pavel. Římanům 2:4 říká, že to je Boží dobrota, která nás vede k pokání, ne soud a obvinění. To je to, o čem Pavel hovořil, a co je onou „dobrou zprávou.“
Evangelium je přímo spojené s Boží milostí. Je to jediný způsob, jak přijmout toto odpuštění našich hříchů. Není to skrze naši svatost nebo dobré skuty. Bůh se neobrací na „dobré“ lidi, aby je spasil; On ospravedlňuje bezbožné (Římanům 2:5). Toto působí mnoho problémů lidem praktikujícím náboženství. Říkají: „Tak moment! Věřím, že k tomu, abys byl svatý, musíš dělat to a ono.“ Náboženství – falešné náboženství, lidské pojetí – učí, že dobrý vztah s Bohem a Jeho požehnání pramení z naší vlastní dobroty a skutků. 
Lidé vyučující náboženství říkají: „Musíte chodit do církve. Musíte platit desátky, číst svou Bibli a víc se modlit – abych jich zmínil alespoň několik.  A až toto vše budete dělat správně, pak vás Bůh přijme.“ To je anti-evangelium! Něco takového je proti „dobré zprávě“ Boží milosti, protože vám břemeno spasení vkládá na vaše záda – a vy ho nemůžete unést. Nikdo nemůže spasit sám sebe. To je v podstatě falešné „evangelium“, které dnes káže náboženství. Možná hovoří o jediném pravém Bohu a používat terminologii jako „Bůh Otec“. Mohou dokonce hovořit o tom, že Ježíš je Spasitel světa, který zemřel za naše hříchy. V jádru je to ale jiné „evangelium“ – které ve skutečnosti žádným evangeliem není (Galatským 1:7).
Evangelium není pouhou vírou ve spasení. Je také pochopením způsobu, jakým spasení získat. „Jestliže se budete dobře chovat a konat dobro, potom budete dobří“ není pravé evangelium. Všimněte si, co řekl Pavel, když hovořil na vůbec první konferenci pro služebníky a kazatel v Efezu: „Já však na to nedbám; v životě mi nejde o nic víc, než abych s radostí dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše: abych byl svědkem evangelia o Boží milosti“ (Skutky 20:24). Jiný způsob, jak to Pavel mohl říct, je: „Svědčím o evangeliu – které je dobrou zprávou o Boží milosti.“ Slova „evangelium“ a „milost“ jsou termíny, které můžeme navzájem zaměňovat. Dobrá zpráva – nebo evangelium – je Boží milost. 
Dokonce i slovo „spasení“ je nepochopeno. Evangelikální křesťanství říká, že spasení je jednorázovou záležitostí, zkušeností, kdy jsou vám odpuštěny hříchy. To je pravda; je okamžik, kdy přejdete ze smrti do života, není to ale vše, co se stane. Tato definice není úplná. Spasení není omezeno na prvotní zkušenost znovuzrození. Spasení je všechno, co nám Ježíš získal skrze svou oběť smíření. Sozo, řecké slovo, ze kterého bylo přeloženo „spasen“, znamená mnohem víc než odpuštění hříchů;  znamená také uzdravení, vysvobození a prosperitu (dobře se dařit). Je to slovo, které shrnuje vše, co pro nás Ježíš zaopatřil skrze svou smrt, pohřeb a vzkříšení. Jakub 5:14-15 živě ilustruje, jak spasení zahrnuje obojí – uzdravení a odpuštění hříchů:
„Je někdo z vás nemocný? Ať zavolá starší sboru a ti ať se za něj modlí a mažou ho olejem v Pánově jménu. Modlitba víry uzdraví [sozo] nemocného, Pán ho pozdvihne, a pokud spáchal nějaké hříchy, bude mu odpuštěno“ (závorky přidány mnou). Spasení je celý balíček a je uskutečněno Boží milostí, nikoliv našimi skutky. Satan se nás ale neustále snaží oklamat. Je to on, kdo chce, abychom věřili, že u Boha si musíme věci zasloužit. On je ten, který působí, že pochybujeme nad Pánovou ochotou použít svou schopnost v našem případě, a církev naneštěstí mnohdy tuto víru a pochyby ještě posiluje.
Mnoho křesťanů, kteří za mnou přišli, abych se za ně modlil, se ptá: „Proč jsem nebyl(a) uzdraven(a)? Postím se, modlím se, studuji Boží slovo, dávám desátky a chodím do církve. Dělám to, jak nejlíp umím. Co ode mě Bůh chce?“ Když tato slova slyším, jsou odpovědí na právě položenou otázku. Neodkazují na to, co udělal Ježíš; ukazují na to, co udělali oni sami, a to vždy vede k nezdaru. Většina lidí si myslí, že Bůh v jejich životě jedná úměrně jejich výkonům. Právě tento omyl uváděl Pavel na pravou míru v Listu Římanům. Když Pavel řekl: „Nestydím se za Kristovo evangelium!“, říkal: „Nestydím se lidem říkat o dobrotě, milosti a milosrdenství Božím. Pán nás miluje bez ohledu na to, kdo jsme a co jsme udělali.“ Řekl bych, že tohle je „dobrá zpráva!“ Lidé z náboženských kruhů Pavlových dnů to pokládali za něco hrozného. Věřili, že to, co káže, je kacířství. Lidé si museli uvědomit a k Bohu přistupovat na základě hloubky vlastní lítosti. Bůh s nimi nebo s tím, jak jednají, nebyl spokojen. V Jeho očích byli pouhými červy. Zní vám to povědomě? Navenek to vypadá jako postoj pokory. Ve skutečnosti to ale dělá lidský vztah s Bohem závislý na vlastním já. „Podívejte se, co všechno jsem pro Pána udělal(a), jak svatý(á) jsem byl(a) a jak jsem Toto je postoj, který ve vašem životě nepřinese žádné ovoce. Náboženství si zakládá na tom, že lidi informovalo o skutečnosti, že jsou hříšníci na cestě do pekla. Pravdou ale je, že tohle oni už dávno vědí.
Římanům 1:18-19 říká: „Z nebe se zjevuje Boží hněv [nebude teprve zjeven, ale už byl zjeven] proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svévolně potlačují pravdu. Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, neboť jim to Bůh odhalil“ (závorky přidány mnou). Boží hněv už byl zjeven v podvědomí každého člověka. Každý jednotlivec si ve svém nitru nese poznání Božího hněvu nad každou lidskou bezbožností a nespravedlností. A tak, když někdo váhá: Pokud lidem řeknu jen o Boží dobrotě, co je přiměje pochopit, že jsou hříšní a potřebují spasení?, Pavel odpovídá, že tito lidé o tom už vědí. V srdci ví, že nejsou dobří, ale hříšníci potřebující spasení. Pointa je, že je nemusíte bombardovat fakty o jejich hříšnosti; hluboko v srdci to už dávno ví. Nad tímto tématem sice možná budete muset nějakou dobu strávit, to ale proto, abyste jasně ukázali, o čem hovoříte, a našli onu správnou strunu v jejich srdci. Ne ale odsuzováním a odkazováním je na náboženská omezení typu „musíš – nesmíš.“ Pavel říkal: „To není správný přístup.“
Je to evangelium – ona zpráva, „která je téměř příliš dobrá na to, aby byla pravdivá“, kterou Bůh zaopatřil. Je to spasení skrze milost, které lidem dává schopnost přijmout odpuštění hříchů, uzdravení těla, vysvobození ze satanova útlaku, a mnohem víc. Nemusíme lidi přesvědčovat o tom, že jsou hříšní; musíme jim ukázat cestu jak z toho ven. To je evangelium!
Potřebujete uzdravení? Moc k uzdravení je evangelium. Nedaří se vám ve finanční oblasti? Moc ke zdaru ve finanční oblasti je evangelium. Potřebujete vysvobození z moci démonického vlivu, z deprese, od sebe samých, nebo něčeho jiného? Moc k vysvobození je evangelium! Evangelium je mocí Boží. Je „téměř příliš dobré na to, aby to byla pravda.“
Právě jsem vydal novou knihu s názvem „Grace: The Power of the Gospel (Milost: Moc evangelia).“ Myslím, že by mohla radikálně změnit pohled lidí na to, jak s námi Bůh jedná. Je to synopse Pavlova mistrovského díla na téma „Evangelia milosti“ – Listu Římanům. Změnilo to můj život a může změnit i ten váš. Vůbec poprvé také ke knize vydávám „Průvodce ke studiu.“ Jedná se o velmi dobrou pomůcku pro nedělní školy, Biblická vyučování, nebo k osobnímu soukromému vyučování nově obrácených přátel. Obsahuje také (v přední obálce) CD-ROM, který vám umožní vytisknout tolik kopií, kolik při vyučování druhých potřebujete.
Rád bych vás povzbudil k tomu, abyste si opatřili několik výtisků této knihy společně s průvodcem ke studiu. Knihu je možné získat za dar ve výši £7/€12. Průvodce ke studiu, včetně CD-ROM, je možné získat za dar ve výši £17,50/€28 nebo více. Toto vyučování je také na audiokazetách, CD a DVD (DVD formát natočen z televizního vysílání).
Jakýkoliv z těchto materiálů je možno objednat on-line na www.awme.net, telefonicky na naší Help line +44 (0) 1922473300, nebo poštou prostřednictvím přiloženého odpovědního formuláře. Děkuji za vaše partnerství s Jamie a se mnou v pravém evangeliu. Uvolňuje Boží moc do srdcí lidí po celém světě a vy jste toho velkou součástí.
Milujeme vás, Andrew & Jamie