Vše o životě a pro život!!


Čemu věříte?

  Hodně lidí má jakousi lacinou všeobecnou víru. Vůbec nic nestojí, neboť pro ně je víra jen vlastní názor, přirozená touha a naděje. Domnívají se, že víra je jakýsi druh snu k oblažení života. Nezáleží na jejím obsahu, nýbrž pouze na tom, aby se člověk při tom cítil dobře.
 Mnozí říkají, že vůbec nezáleží na víře, nýbrž pouze na činech. Bůh se prý nebude ptát na naši víru, nýbrž bude soudit a měřit jen podle našich skutků. Zní to pěkně, ale je to klam, neboť „víru“ a „činy“ nelze oddělit. A „dobré skutky“ mají být spíš důsledkem spravedlivého postavení před Bohem, než prostředkem k ospravedlnění.
 Jiní věří, že Bůh je pouze „milý bůh“, který hřích nebere tak vážně; naopak vždy přikyvuje, přimhuřuje oči a milosrdně odpouští. Takovým musím říct: „Tomu věříte vy, protože sami neberete hřích dost vážně a klamete sami sebe.“
 Ale jaká je tedy vlastně pravá, spasitelná a oživující víra? Je to víra, která je popsaná v Bibli. Tato víra přijímá srdcem Boha tak, jak se zjevuje v Ježíši Kristu, Božím Synu, který se stal člověkem. Taková víra bere Boha za Slovo a opírá se o ně. Nic jiného Bůh nepřijímá.
 “Ospravedlněni jsme tedy z víry, máme pokoj s Bohem skrze Našeho Pána Ježíše Krista. Skrze Něho máme vírou přístup k této milosti, kterou stojíme. A chlubíme se nadějí Boží slávy.“ (Římanům 5.1-2).
 “Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen ty i dům tvůj“ (Skutky 16.31).
 “Jemu všichni proroci svědectví vydávají, že odpuštění hříchů vezme skrze Jeho jméno každý, kdokoli uvěřil v Něho.“ (Skutky 10.43)
 „Bez víry je nemožné líbit se Bohu. Neboť přistupující k Němu musí věřit, že je Bůh a těm, kteří Ho hledají, dává odplatu.“ (Židům 11.6).
 „Evangelium Kristovo je Boží moc ke spasení každému, kdo věří. V něm se zjevuje spravedlnost Boží, jako je psáno: ´Spravedlivý z víry živ bude.´“ (Římanům 1.16-17)
 „Neboj se, jen věř!“ (Marek 5.36)

Čti Bibli – Boží slovo!!!

Boha člověk POTŘEBUJE v životě víc než cokoli jiného!!!
 Kdo Jej nezná OSOBNĚ, má v srdci prázdnotu, kterou se všemožně snaží zaplnit – Marně!! Stále „něco“ hledá, ale ve své pýše a samospravedlnosti nechce porozumět, že právě a jedině Bůh může tento zásadní problém života vyřešit! Že jedině v osobním (příbuzenském) vztahu s živým milujícím Bohem LZE získat opravdový POKOJ, RADOST, LÁSKU!! Že pouze On je schopen naplnit každou potřebu člověka, uzdravit každou nemoc!
 ALE člověk je příliš pyšný, povyšuje své EGO nad Boha a říká: „JÁÁ Boha vůbec nepotřebuji; JÁÁ si vystačím sám; JÁÁ mám svou víru a své názory; JÁ .. ; JÁ .. ; JÁ .. !!!
Setkání s Ježíšem se však nikdo nevyhne!! Fyzickou smrtí lidský život nekončí, nebe a peklo JSOU naprosto reálná místa. Každý člověk je před Bohem plně zodpovědný za svůj život i budoucnost!!
 “Člověku je určeno jednou zemřít a potom bude soud.“ O rozsudku si člověk rozhoduje tady teď svým postojem k Ježíši. „Musíte se znovu narodit“ a mít JISTOTU spasení TEĎ!!

  Můžete si myslet, co chcete. ALE stejně vás Bůh miluje, má pro vás nádherný plán, zdraví, prosperitu, pokoj. A Vy to navzdory své samospravedlnosti dobře víte!! JEN se bojíte zcela zodpovědně to přijmout!! UDĚLEJTE TO!!