Vše o životě a pro život!!


Velikonoce - Proč velikonoční beránek?

Beránek patří v mnoha rodinách na velikonoční stůl, stejně jako kapr na stůl vánoční. Málokdo však už dnes ví, odkud tato tradice pochází. 
Beránek - symbol záchrany! Tradice velikonočního beránka se zrodila dávno - před mnoha tisíci let v Egyptě. Bude navždy spojená s vysvobozením izraelského národa z egyptského otroctví. Bůh jim tehdy nařídil, aby každá rodina připravila obětní pokrm z beránka bez vady, ročního samce. Beránky opečené na ohni pak společně jedli. Krví zvířete měli označit vchod do svého domu. Označené domy byly znamením pro Boha, ale především vyjádřením důvěry v Boží záchranu. Bůh jim řekl: "Když tu krev uvidím, pominu vás a nedolehne na vás zhoubný úder, až budu bít egyptskou zemi." (Bible, 2. Mojžíšova 12.13). Podobně večeřel naposled i Ježíš se svými apoštoly o Velikonocích v jeruzalémě. Když usedli ke stolu, řekl jim něco důležitého: "Velice jsem toužil jíst s vámi tohoto beránka dříve, než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím." (Bible, Lukášovo evangelium 22.15-16).
Ježíš - Beránek Boží. Bible říká, že jsme byli před Bohem jako bloudící ovce. Každý se dal svou vlastní cestou. Člověk se vzepřel svému Stvořiteli a rozhodl se žít nezávisle na jeho pomoci a lásce. Vztah s Bohem byl touto vzpourou zničen. Hřích je zakořeněn hluboko v srdci každého z nás a ničí lidské životy. Život bez Boha je ovládán hříchem a nemůže obstát před spravedlivým Bohem. Ježíšova krev znamená víc než obětní krev zvířat. Boží Syn dal jednou provždy svou vlastní krev za odpuštění hříchů - za naše vykoupení. Bůh jeho oběť přijal. Vzkřísil Ježíše z mrtvých, On žije!
Záchrana i pro tebe! Ježí se chce setkat také s tebou. Čeká jenom na tvé pozvání: "Hle, stojím přede dveřmi a tluču. Zaslechne-li někdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou." (Bible, Zjevení 3.20). Když Ježíš umíral na kříži, prolil svou krev také za tebe. I ty můžeš být vysvobozen z otroctví hříchu a věčné záhuby. Spolehni se nna spasitelnou moc Ježíšovy oběti. Otevři mu dveře svého srdce, pozvi jej a přijmi jako svého Pána a Spasitele. On je ten Beránek Boží, který snímá hříchy světa.

„Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.“ Janovo evangelium 1, 29
Velikonoční Beránek je úzce spjat s biblickými dějinami. Již od dob Mojžíšových tvořil důležitou součást každé bohoslužebné oběti. Právě o Velikonocích měla každá izraelská rodina přinést beránka do chrámu a zabít jej. Jeho krev byla donesena k oltáři. Stažený beránek byl pak doma upečen na ohni a pojídán s nekvašeným chlebem a hořkými bylinami. Tento obřad měl připomínat „velikou noc“, při které izraelský národ vyšel z egyptského otroctví. To vše se dělo jako předobraz oběti Ježíše Krista, který prolil svou nevinnou krev na Golgotském kříži. On je ten pravý beránek Boží, který nás vysvobozuje z otroctví hříchu. Je nám nabízeno odpuštění, smíření s Bohem a nový obsah a cíl života. Ve víře se smíme této nabídky uchopit a odevzdat svůj život Bohu. Kéž Boží láska naplní život každého z nás.