Vše o životě a pro život!!


Advent - co to je?

Co znamená slovo ADVENT? Doba přípravy na Vánoce se nazývá „ADVENT“. Toto označení pochází z latinského slova „adventus“, což znamená příchod. Myslí se zde na příchod Vykupitele Ježíše Krista. První začátky slavení adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Od 12. do 13. století se stal advent začátkem nového liturgického roku, který do té doby začínal Vánocemi.
DATUM ADVENTNÍCH NEDĚLÍ. Adventní doba trvá čtyři neděle před slavností Narození Páně 25.12. Datum první adventní neděle je pohyblivé. Je to proto, že poslední adventní neděle - čtvrtá - připadá vždy na neděli před 25. Prosincem, který je hlavním vánočním svátkem. A protože 25. prosinec je každý rok v jiném dni v týdnu, tak i první adventní neděle má každý rok jiné datum. Advent vždy trvá do půlnoci dne 24. 12. („Štědrý večer“ je vigilie - předvečer hlavního vánočního svátku). Může se proto stát, že poslední adventní neděle připadne i na Štědrý den. V takovém roce trvá advent vlastně jen tři týdny, i když má čtyři adventní neděle.
ADVENTNÍ VĚNEC. Věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Bible mluví o věnci jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec je hold tomu, kdo je očekáván, a kdo zároveň přichází jako vítěz, král a osvoboditel: Ježíš Kristus. Světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je „světlo světa“ (Jan 8,12). Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec života. Neboj se. „Buď věrný a dám ti vítězný věnec života.“ (Zj 2,10)
ADVENTNÍ PÍSNĚ - RORÁTY. Náplň adventní doby vystihují staré české adventní písně – „roráty“, sestavené podle biblických textů, převážně prorockých. (Roráty - název pochází z nejznámější latinské adventní písně pocházející z 16. stol z Francie: „Rorate coeli de super...“ – „Rosu nám dejte nebesa, dejte nám Spasitele...“) Připomínají očekávání spásy, vyvedení ze zajetí a uvedení do Boží blízkosti. Přinášejí ujištění o Boží věrnosti v příslibu spásy. Tyto staré písně nás spojují s hlubokou vírou našich předků, zakotvenou v Božím slovu. Nápěvy i slova písní překlenují celé generace. Poznáváme tak společenství církve, které je rozprostřeno přes celá století.
VÝZNAM ADVENTU - ADVENT V NÁS. Adventní doba není pouze časem horečných nákupů. Má především svůj duchovní obsah. Vyzývá nás k setkávání se s Kristem v našem každodenním životě a připravuje nás na jeho slavný druhý příchod. V biblické knize Zjevení svatého Jana říká Ježíš: „Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“ (Zj 3,20). Tyto dveře našeho srdce mají kliku pouze zevnitř. Kristus je ani nevylomí, ani nevypáčí. Zevnitř je můžeme otevřít jen my sami. Prožít správně adventní dobu znamená nově se setkávat s Bohem, který nabízí naplněný život a cestu dál. Přijmout výzvu adventu znamená vycházet Bohu v ústrety, obracet se k němu, pozvedat k němu své oči, smířit se s ním a s těmi, kdo jsou kolem nás – odhazovat všemožnou zbytečnou přítěž, která nám znemožňuje jít po jeho cestách. 
ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ. V adventu vzhlížíme ke Světlu, které je mocnější než všechna temnota. Proto na adventním věnci postupně zapalujeme svíce. Světla tak na věnci od neděle k neděli přibývá. Toto světlo je smbolem, který obrací naši pozornost ke Světlu - Božímu Synu, Ježíši Kristu. 
(Převzato z www.vira)