Vše o životě a pro život!!


Vánoce - Příběh živý i dnes

Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, ve městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí." A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení." Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: "Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil." Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli jim, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to slyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli. Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Pastýři se pak navrátili oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim bylo řečeno. 
Evangelium podle Lukáše, 2. kapitola, verše 1-20

Králi králů a Pane pánů, nerozpakoval ses přijít jako služebník, abys nám ukázal, že pravá velikost je v oběti. Zjevil jsi svou slávu na betlémských pastvinách, abys nám ukázal, že jsi svrchovaným Vladařem a dobrotivým Zachráncem i tam, kde je všecko nejvšednější. Svěřil jsi své poselství lidem nejprostším, abychom nečekali se svým svědectvím víry a naděje, až budeme dokonalí. Prosíme Tě, zjev svou slávu také nám a tak jí naplň až po okraj naše srdce, abychom ji uměli pokorně a věrně rozhlásit Tobě ke cti a světu k pokoji!