Vše o životě a pro život!!


Pokojné a radostné velikonoce!!

První i poslední .. Pamatujete si ještě, jak zněla poslední slova z úst vaší babičky nebo dědečka? Taková slova se dlouho pamatují. Poslední slova milovaných osob si zachováváme v paměti jako určitý odkaz pro budoucí život. Přemýšleli jste někdy o tom,jaká slova byste chtěli říci, až naposledy promluvíte na této zemi? Už jste uvažovali o tom, jaký odkaz byste chtěli zanechat svým nejdražším, svým potomkům? 
Nevím, nevím .. Věhlasný matematik, čestný člen mnoha vědeckých společností řady zemí, držitel čestných cen a nositel mnoha řádů, univerzitní profesor Emil Bernhard Himmelfarb ležel na smrtelné posteli. Celá rodina byla shromážděna kolem něho a z jeho namodralých rtů vycházela slova: "Já nevím, nevím, nevím .." Jeho syn Max, který měl vždy svého otce v největší úctě a obdivoval ho pro jeho obrovské vědomosti, tvrdil, že nikdy v životě neslyšel zoufalejší slova. Slavný vědec v poslední hodince doznával, že "neví!". K tomu došel po vší slávě a úspěších. To bylo poslední poselství, jež předával svým synům: "Já nevím, nevím, nevím..!"
Já vím, já vím .. Jiný muž, jménem Job, se nacházel rovněž na hranici mezi životem a smrtí. Navíc prožíval velikou bolest pro ztrátu všech svých 10 dětí. Byl těžce nemocen, celé jeho tělo bylo pokryto ošklivými vředy. V tomto neštěstí se od Joba odvrátili všichni jeho sousedé, nakonec ho opustila i manželka. Dokonce jej vyhnali z města. I když Job prožíval nesmírnou bolest, přesto prohlásil: "Já vím, že můj Vykupitel je živ. Uzřím Boha, já ho uzřím, pro mne tu bude, mé oči ho uvidí." (Bible, Job 19.25-27). 
Tajemství smrti. Každý člověk se setká na své životní cestě se smrtí. Je svědkem smrti svých příbuzných, přátel i známých. V takových chvílích je člověk otřesen její velkou mocí. I nejkrásnější tělo proměňuje v prach. Smrt je zároveň velikým tajemstvím, které náš lidský rozum nedovede proniknout. Vše, co může říci náš rozum, je slovo "nevím". A přece je tu někdo, kdo nám odhaluje tajemství smrti. Job ho jmenuje Vykupitelem. Je to Vykupitel člověka z moci smrti - Pán Ježíš Kristus. On praví: "Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtev a hle - živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu." (Bible, Zjevení 1.17-18).
Vítěz nad smrtí! Těm, kdo přijali osobně tohoto Vykupitele - vítěze nad smrtí a zvolili si ho za svého Přítele, dává ujištění: "Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A kdo žije a věří ve mne, nezemře navěky." (Bible, Janovo evangelium 11.25-26). V pevné důvěře v tohoto Vykupitele mohl apoštol Pavel svým přátelům na rozloučenou napsat: "Přišel čas mého odchodu. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán." (Bible, 2. list Tikoteovi 4.6-8). Člověk, který spojil celý svůj život s velikonočním vítězem nad smrtí - Ježíšem Kristem, už nemusí vyslovovat zoufalá slova " nevím, nevím¨", ale může říci slova jistoty: "Já vím, že můj Vykupitel žije!". Jak je krásné žít v radorsti, že smrt je přemožena, žít v pokoji a jistotě, že Ježíšova zaslíbení platí i pro nás! Kdo celým srdcem důvěřuje Pánu Ježíši, může vyznávat s apoštolem Pavlem: "Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ... ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu!" (Bible, list Římanům 8.38-39). Přejeme i vám tuto velikonoční radost a jistotu!!