Vše o životě a pro život!!


Ježíš Kristus: "Já jsem vzkříšení a život!"

KDO je vlastně Ježíš Kristus? JE tomu již více než 2000 let, co se v městečku Betlémě narodil chlapec, kterému dali jméno Ježíš. Vstoupil do dějin jako Ježíš Kristus. I když bylo při jeho narození jen pár prostých lidí, jeho příchod na svět znamenal i zásadní průlom do života mnohých národů. Byl tak významný, že způsobil rozdělení dějin lidstva na 2 epochy - před Kristem a po Kristu. Tato jedinečná skutečnost v nás vyvolává otázku? "Kdo je vlastně Ježíš Kristus?"Ovlivnit zásadně život národů a rozdělit dějiny lidstva mohla jen zcela mimořádná osobnost. Její vliv nezanikl přirozeným během času, ale stále roste a sílí a proniká k dalším lidem a národům. Ježíš žije! Ostatní velikáni jsou občas vzpomínáni, ale pak opět upadají v zapomenutí. Ježíš však žije každý den v myšlenkách svých věrných následovníků a inspiruje k dobrým činům a lásce. A nejen to! Pro něho se stále rozhodují další a další lidé, kteří ho chtějí následovat jako svého Učitele, Přítele a Rádce. K němu přicházejí se svým trápením, problémy, poklesky a zoufalstvím, a On jim podivuhodně pomáhá, zachraňuje je, povzbuzuje a pozvedá. Ježíš svým učením zjevil a neustále zjevuje pravdu a přesně vymezuje, co je dobré a co zlé. Sděluje nám pravdu o Bohu, který je milujícím Stvořitelem i Pánem světa, a pravdu o člověku, o jeho přirozenosti - hříchu, i o možnosti proměny. Důkazem lásky k nám byla jeho dobrovolná smrt na kříži, kdy obětoval svůj život za hříchy všech lidí. 
Ježíš má moc nad smrtí! Pro mnohé lidi jsou největší záhadou Ježíšovy výpovědi o sobě samém. Výroky, které vyslovil, neřekl žádný člověk na této zemi. Například: "Amen, amen, pravím vám. Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mne poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života." (Bible, Janovo evangelium 5.24) nebo "Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A kdo žije a věří ve mne, nezemře na věky." (Bible, Janovo evangelium 11.25-26). V těchto slovech se Ježíš Kristus vydává za někoho, kdo má moc nad smrtí a uděluje věčný život. Zároveň zdůrazňuje, že život věčný dává těm, kteří důvěřují jeho slovům. Každý zdravě myslící člověk však dobře ví, že ho smrt jednou promění v prach. Žádný rozumný člověk nemůže nikomu slibovat věčný život, když sám je smrtelný a žije na Zemi jen velmi krátkou dobu. 
Ježíš je Bůh! Kdo je vlastně Ježíš, že má odvahu prohlašovat, že má moc nad smrtí i moc udělit věčný život? Všechna fakta dokazují, že Ježíš nebyl obyčejným člověkem, ale Bohem v lidském těle a má skutečně moc splnit vše, co slíbil. Pouze jako Bůh v lidském těle mohl žít dokonalým životem, nabídnout dokonalé učení a dokonalou lásku. Mohl uzdravovat nemocné, ovládat přírodní živly a přemáhat smrt. Jako Bůh má i stálý vliv na národy tohoto světa a na budoucí události.
Ježíš Křijde! Sled událostí ve světě, které tak dokonale předpovídá Bible, nás burcuje k tomu, abychom si upřímně a čestně odpověděli, jaký postoj k Ježíši osobně zaujímáme. když dnes hodnotíme jeho osobu, život i učení - máme dojem, že lmčí. Dnes můžeme Krista odmítnout, lhostejně obejít nebo mu dát čestné místo ve svém životě. Dnes se ještě můžeme rozhodnout. Ježíš nám však připomíná, že přijde chvíle, kdy On se ujme slova a naše ústa zmlknou. Pak bude hodnotit každého z nás - náš život, naše myšlení, slova i skutky, naše rozhodování, příčiny i důsledky. Kristus totiž vstoupí podruhé do dějin lidstva, tentokrát jako soudce, vládce a Král králů, v plné své moci a slávě. 
Ježíš dosud čeká! Před 2 tisíci let se narodil jako bezdomovec - ve stáji! Dosud je mnohým lhostejný nebo jím pohrdají. Dnes jsou však miliony těch, kteří mu dávají nejčestnější místo ve svém srdci i životě. Jaké místo dáváš Ježíši ty? Neváhej, ještě dnes se rozhodni pro něho! Pak budeš ve svém životě cítit jeho vedení a ochranu. Řekni mu s pokorou třeba toto: "Pane Ježíši Kriste, vím, že jsi Bohem, že jsi mi daroval život a děkuji Ti, že mě miluješ. Odpusť mi, že jsem na Tebe často nemyslel. Nyní Tě prosím, abys vešel do mého života jako Pán a Král, uchopil můj život do svých rukou a vedl mě cestou života až do nebeského domova. Chci žít s Tebou a pod tvojí ochranou navždy. Amen."