Vše o životě a pro život!!


Uzdravení slepého

"Když se Ježíš blížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral.." (Bible, Lukášovo evangelium 18.36-43)

Znáte, děti, tento příběh z Boble? Trochu si ho připomeneme. V době, kdy Pán Ježíš chodil se svými učedníky po této zemi, nebylo zdaleka všechno tak, jak to znáte dnes. Pro staré a nemocné lidi nebyly důchody, neexistovaly sociální ústavy ani Domovy důchodců. Nemocní a staří lidé v palestině byli odkázáni na milosrdenství svých blízkých a lidí kolem nich. V té době žil člověk, který byl slepý, neměl z čeho být živ, a tak sedával u cesty a žebral. Občas mu někdo hodil do nastavených dlaní peníz a on si za to koupil chléb, aby nezemřel hlady. To byl těžký život, viďte, děti?! Vy jste se už narodily v jiné době, tak ani nevíte, že i u nás chodívali lidé po žebrotě. Na mnohých místech ve světě je ještě dnes hodně bídy a hladu. Jestlipak jste dost vděčni za to, že žijete v naší zemi a máte všeho dostatek? Jste také vděčni za zdraví, které vám Pán Bůh dává?
Ten slepý žebrák se jmenoval Bartimeus. Seděl u cesty z Jericha do Jeruzaléma a čekal, až někdo půjde kolem. A najednou slyší, že po cestě přichází mnoho lidí, celé zástupy. Ptal se jich, co se děje. Řekli mu, že jdou s Pánem Ježíšem do Jeruzaléma. Když to uslyšel, začal hned volat: "Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Mnozí ho napomínali, aby mlčel. Ale on ještě víc a hlasitěji křičel: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Pán Ježíš zaslechl jeho volání. On totiž slyší každý hlas, který k němu upřímně volá. Zastavil se a přikázal, aby ho k němu přivedli. Bartimeus vyskočil a nechal se dovést k Pánu Ježíši. Ten se ho zeptal: "Co chceš, abych pro tebe učinil?" On odpověděl: "Pane, ať vidím!" Ježíš mu řekl: "Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila." Bartimeus ihned prohlédl, šel za Ježíšem a oslavoval Boha. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu.
Tento příběh, milé děti, vám může co říci i v dnešní době. Před Pánem Ježíšem jsme totiž všichni chudí a nevidoucí. Máme však možnost zavolat k Pánu Ježíši, aby se nad námi smiloval a dal nám duchovní zrak. Jen tak můžeme uvidět Boží moc a slávu. Víra v Pána Ježíše nás zachraňuje, je tou jedinou cestou k Pánu Bohu. Ti, kteří stejně jako slepý Bartimeus zavolali "Ježíši, smiluj se nade mnou!" byli jeho mocí uzdraveni. Jdou za Pánem Ježíšem a chválí a oslavují Pána Boha. Nechceš i ty jít za Ním? Neboj se zavolat k Pánu Ježíši. On nikoho neodmítne.