Vše o životě a pro život!!


Příběh o hvězdě a mudrcích

Když se Ježíš narodil, objevila se na nebi nová hvězda. Byla tak veliká a jasná, že mudrcové, kteří zkoumali každou noc oblohu, ještě nikdy neviděli tak krásnou hvězdu. Dali hlavy dohromady a mudrovali. CO to má znamenat? "Já vím," řekl jeden z nich, někde se narodilo královské dítě." Jiný mudrc řekl: "To se jistě narodil ten dobrý král, židovský Mesiáš, na kterého lidé tak dlouho čekají.. Pojďme se mu poklonit a vezměme mu dary, jaké se sluší pro krále." A tak se tito mudrcové vydali na dalekou cestu. Zářící hvězda jim ukázala, kudy mají jít. Dovedla je bezpečně až do Jeruzaléma. Tu stanuli před palácem, kde bydlel vladař Herodes. Mysleli i, že jsou u cíle. Ptali se: "Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jme jeho hvězdu na východě a přišli jme e mu poklonit." Jak to uslyšel Herodes, velmi se znepokojil. Žádné dítě se v královském paláci totiž nenarodilo. Tu si vzpomněl, že se mezi lidmi vypráví staré proroctví o narození Mesiáše - židovského krále. Začal se bát o svůj trůn. Proto si dal zavolat židovské učence a znalce starých knih a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli: "V Betlémě, neboť tak je psáno v prorockých knihách." Herodes řekl mudrcům: "Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti a až ho najdete, oznamte mi to, abych se mu také já šel poklonit." Mudrci krále vyslechli a vydali se na cestu. A hle, hvězda šla před nimi, až se zastavila na místě, kde to dítě bylo. Mudrci vešli do chléva a uviděli tam děťátko s Josefem a Marií. Klaněli se mu, padli před ním na zem a darovali mu zlato, kadidlo a myrhu. Herodes byl krutý král. Nechtěl se vůbec klanět dítěti, ale chtěl ho zabít. Jen aby nepřišel o svůj trůn! Mudrcové však dostali ve snu od Boha pokyn, aby se do Jeruzaléma nevraceli. I Josefovi se ve snu ukázal anděl a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i matku, uprchni do Egypta a zůstaň tam, dokud ti neřeknu, neboť Herodes chce dítě zahubit." Představte si, děti! Sotva se malý Ježíš narodil, už ho chtěli zabít. Herodes brzy pochopil, že ho mudrci neposlechli a o dítěti u neřekli. Velmi se rozhněval. Nechal v zemi pobít všechny malé chlapce do dvou let. Ale Ježíš byl už dávno rodiči v bezpečí, aby až vyroste, mohl konat, co si Bůh přál.
Víte, děti, CO pro nás Ježíš vykonal??