Vše o životě a pro život!!


MODLIT se za děti! 

Ačkoli se nepovažujete za věřící, uplatněte ve výchově moudrost a odvahu připustit, že člověk má svůj původ u Boha, děti jsou darem od Boha a to nejlepší pro ně tedy má On. Modlete se proto - vyznávejte nad nimi to, co o nich říká Bible - Boží slovo. Také jim dopřejte znát Boha OSOBNĚ, nedopusťte otupení jejich vnímání Boha materialistickými a pohanskými tradicemi ("Bůh není, báchorky o Ježíškovi, Mikuláši, pokřivené představy o čertech, andělích a pekle, Haloween,..). NIJAK je neochudíte (naopak), dopřejete-li jim místo dočasných iluzí o existenci Mikuláše s čerty a anděly, o Ježíškovi, nosícím dárečky, .. osobní vztah se skutečným Ježíšem. Sami se s Ním také setkejte!!
Modlete se:
- "Hospodin koná divy pro mé děti - oni Mu budou věrné. Bůh je oddělil sobě ke službě." (podle Žalmu 4.4)
- "Bůh dává mým dětem hojnost pokoje." (podle Izaiáše 54.13)
- "Dobrotivá ruka Boha je nad mými dětmi." (podle Nehemiáše 2.8)
- "Boží požehnání je nade mnou a mými dětmi." (podle Izaiáše 44.3)
- "Mé děti touží po spravedlnosti Boží." (podle Matouše 5.6)
- "Budoucnost mých dětí je požehnaná." (podle Jeremiáše 29.11)
- "Bůh činí kroky mých dětí pevné." (podle Žalmu 37.23)
- "Mé děti jsou pomazány olejem požehnání." (podle Izaiáše 10.27)
- "Bůh vede mé děti do zbožných přátelství." (podle Koloským 2.2)
- "Mé děti znají a následují Dobrého Pastýře." (podle Jana 10.4)
- "Mým dětem je darováno žít ve vítězství." (podle Římanům 5.17)
- "Mé děti žijí v pokoji aprospívají v každé oblasti života." (podle Žalmu 35.27)
- "Ježíš zaplatil cenu vítězného života pro mé děti." (podle 2. Korinstkým 2.14)
- "Duch Boží, který spočinul na mě*, spočine i na mých dětech i na dětech mých dětí - mých vnoučatech."
(podle Izaiáše 59.21)
- "Žádná zbraň namířená proti mým dětem se nesetká se zdarem." (podle Izaiáše 54.17)
- "Mé děti nebudou nikdy hladovět." (podle Přísloví 10.3)
"Dobrořeč, duše má,Hospodinu, nezapomínej na žádná Jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje." (Žalm 103.2-3)

Pozn. :* týká se znovuzrozených křesťanů v osobním smluvním vztahu s Bohem (nejde o žádné náboženství). nemiňte tuto jedinečnou výsadu ve svém životě a dopřejte ji svým dětem!!