Vše o životě a pro život!!


J. A. Komenský

Jan Amos Komenský:  Má nám ještě v dnešní době co říct? 
O velikosti a významu J. A. Komenského snad nikdo z nás nepochybuje. Již ve své době byl Komenský uznávaná osobnost, která měla světu co říct. Ale jak je to v dnešní době? Může nás ještě nějak zaujmout, nebo oslovit? Předkládáme vám jeho „Mravní přikázání“, které nejen hlásal, ale také sám dodržoval. Že i dnes platí jeho slova, můžete posoudit sami.
MRAVNÍ PŘIKÁZÁNÍ KOMENSKÉHO
Následuj cestu ctnosti, střež se neřestí a zla, první tě povede k blahu, druhá ke hříchu a k bolu. To je začátek vědy, která má zdobit tvůj život. Slyš, jaké jsou následky toho a pomni na konečný cíl.
1. Nehovoř o všem, cos v životě poznal, nevěř všemu, co jsi slyšel, nedychti po všem, co jsi viděl! Nechť umíš cokoli, dělej to, co máš.
2. Zabraň svým rtům mluvit drzé a prostořeké řeči! Važ si slov svého přítele, následuj příkazu Páně!
3. Ke všem lidem buď přívětivý, ale střež se jednat úlisně! Pokrytci sklidí jen hanbu. Běda těm, kdo učí lživě!
4. Spravedlivě měř sobě, svému příteli i svým druhům! Važ si i jmění svých nepřátel, nebeř a nedychti po něm.
5. Zmužile se chápej práce a pokračuj v ní poctivě; lenost je poduška hříchu, zahálku pojmi v nenávist!
6. Cvič se v trpělivosti mlád. Tak se staneš pánem svých časů, které často bez ustání v trudu a trpkosti běží.
7. Prokazuj dobrotu a milosrdenství, jak chce Otec náš nebeský, pomáhej vždy a všude. Bůh sám tě jednou odmění.
8. Odpouštěj urážky a buď vždy pánem svého hněvu! Jestliže jsi však někomu ublížil, pospěš napravit křivdu!
9. Poctivě vždy konej dobré, závist a nenávist zavrhni; nedbej slov utrhače a zůstaň vždy čestným přítelem.
10. Štítem ti buď vždy pravda! To bude šlechtit tvůj život. Lež je každému muži hanbou, každému dítěti zkázou. Sám přijdeš na to, že nade vše vzácný je ráj srdce, že jedno potřebné ti nevezme žádná moc. Vědomost tě neobohatí, je ti jen cestou ke štěstí, pokladem, který nikdy neztratí cenu, je ctnost.

Moudrému dej a bude ještě moudřejší, pouč spravedlivého a přibude mu znalostí. Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost. Neboť skrze moudrost se rozhojní tvé dny, přibude ti let života. (Bible, Přísloví 9,9-11)