Vše o životě a pro život!!


Desatero rad pro rodiče

Často slýcháme od svých známých, že se jim výchova dětí nevydařila. Naříkají si: "Tolik jsme se snažili pro své děti udělat! Ale k ničemu to nevedlo. Už si s nimi vůbec nevíme rady. Kde jsme udělali chybu? Existuje nějaký osvědčený recept na správnou výchovu? Kdyby se tak dalo začít znovu!" Ano, to je přání mnoha rodičů - mít kvalitní, harmonicky se rozvíjející rodinu. Ale jak toho dosáhnout? Podle mnohaletých zkušeností existuje jenom jeden způsob, jak mít dobrý vliv na své děti: Žít podle zásad, které vycházejí z nejstarší studnice moudrosti - Bible! Biblicko-křesťanský základ dává předpoklad duchovní a mravně kvalitní rodiny. Na pevném biblickém základu stavěl například své dílo i Jan Ámos Komenský. Všechny ostatní základy jsou jako písek, který dříve či později odplaví vlny problémů a lákadel světa. Nechte se oslovit následujícími radami, které se osvědčily po celé generace lidí. Nebojte se změnit dosavadní způsob života. Ten, kdo svěří sebe i svou rodinu Bohu, může prožívat denně jeho vedení a ochranu. jedině všemohoucí vševědoucí Bůh vás může bezpečně provést tímto životem.

Příklad rodičů. Věřící rodiče poslouchají vyšší autoritu. Dítě si bere vzor z rodičů. Když vidí, že rodiče poslouchají Pána Boha, chápe, že poslušnost a podřízenost je normální řád pro všechny lidi.

Autorita rodičů. Dítě poslouchá rodiče. Boží vůle je, aby dítě respektovalo autoritu rodičů. Rodiče mají poslušnost dítěte důsledně vyžadovat.

Čtení Bible. K dobrému duchovnímu život pomáhá každodenní čtení krátkého úseku Písma svatého - Bible, srozumitelného dítěti, doplněno krátkým vysvětlením otce nebo matky. Děti se tím učí kázni a úctě k Bohu.

Modlitba. každodenní společná modlitební chvíle je školou důvěry, pokory a úcty vůči Bohu. Rodiče se mají modlit s dětmi krátce a jednoduše, aby děti jejich modlitbám rozuměly. Děti učíme, aby se ¨modlily vlastními slovy.

Vděčnost. Vděčnost za všechny dary je vštěpována nejen připomínáním "poděkuj", ale také děkováním Bohu za všechny obyčejné dary všedního dne. Děkovná modlitba před jídlem je samozřejmostí.

Den odpočinku. Sváteční den, který byl stanoven k odpočinku, patří Pánu Bohu. Využijte jej k pravidelným návštěvám bohoslužeb. Děti přivádějte mezi křesťany, aby se tam seznámily s věřícími kamarády. Tuto skupinu mladých lidí budou velmi potřebovat pbzvláště v době dospívání a při volbě partnera.

Jednomyslnost. Rodičovská výchova by měla být jednomyslná. Ve svých názorech si rodiče před dětmi nikdy nemají vzájemně odporovat. V přítomnosti dětí nesmí žárný z rodičů svými poznámkami shazovat rozhodnutí druhého rodiče.

Odpuštění. Dětskou neposlušnost vyřešte moudře. když dítě neposlechlo matku, otec přikáže dítěti, aby šlo maminku poprosit o odpuštění. Kddyž dítě neposlechlo otce, potom požaduje matka, aby dítě prosilo otce o odpuštění. Naučit dítě prosit o odpuštění je velmi důležité pro celý jeho život.

Práce. Už od malička učíme děti pracovat a udržovat si pořádek. Nenaučí-li se dítě pracovat hned v dětství, těžko se tomu naučí později. Dítě si má uklízet pravidelně své věci a podle svého věku a schopností pomáhat při pracech v domácnosti.

Pochvala. Nešetřete pochvalami! Dítě je třeba pochválit za všechno dobré, co udělá. Pochvala je mnohem účinnější než trestání. Dítě potřebuje především povzbuzení a pohlazení. Tím ho motivujete k dobrému. Nikdy dítěti neříkejte, že ho nemáte rádi. když zlobí, řekněte mu, že vás velmi zarmucuje a způsobuje vám bolest. Nikdy neříkejte slova, která dítě ponižují.

Rodinná výchova, postavená na křesťanském základě, je jedinou spolehlivou cestou ke vzniku trvalého a šťastného domova. V takovém prostředí budou mít všichni pocit bezpečí, zde se utvářejíi kvalitní lidské charaktery. Správně fungující rodina je zároveň dobrým předpokladem kvalitní vyspělé společnosti a národa.