Vše o životě a pro život!!


Život po smrti

KDE budeme trávit věčnost? Lidstvo od něpaměti zaměstnávají 2 základní otázky" existence života a smrti. Každým rokem nám tuto realitu připomínají strohé statistické údaje. Jen za loňský rok bylo v naší zemi 96.097 narození a 117.913 úmrtí. Tajemství smrti zajímá každého člověka. Díky lékařskému pokroku se při oživovacích pokusech občas podaří nekoho vrátit od prahu smrti. Otázka přežití se v dnešní době stala lákavým tématem bádání. Vzrušují nás úvahy o životě po smrti. Tato skutečnost - zrození a pak jen neodvratné umírání - vytváří v člověku pocit nemohoucnosti, tísně a úzkosti. Většinou si ani nechceme připustit, že smrt na nás číhá v každém okamžiku, neradi o ní vůbec mluvíme. Smrt se však dovede naší mysli někdy důrazně připomenout!
Smrt je nevyhnutelná! Lidská bytost se nikdy nemohla smířit s myšlenkou smrti jakokonce své existence. Kdo by mohl připustit, že smyslem života je proměna lidské bytosti na prach země? Náš duch se bouří a takovou představu nicotnosti odmítá. Opravdu není nic, v co bychom mohli doufat? Mnoho lidí potlačuje myšlenku na smrt a snaží se jí zbavit tím, že na ni prostě odmítá myslet. Smrt je však nevyhnutelná. Platí to pro všechny. Také pro ty, kteří si žijí, jako by zde na zemi měli být věčně! Vypravuje se příběh o bohatém muži, který utratil celé své jmění za stavbu přepychové hrobky. Žádal dokonce, aby mu tam zapojili telefon. Žádost mu však odmítli, protože nemohl dát záruku, že bude po smrti pravidelně platit.
Tajemství záhrobí. Za hranici opravdové smrti však neleze proniknout. kdosi to vyjádřil výstižně touto větou: "Naše oči se otevřou, až když se zavřou." Pokud lidé uvažují o existenci života po smrti, mluví ve svých představách většinou o krásném "onom světě" pro všechny lidi. Je to však falešná představa, která chce člověka zbavit zodpovědnosti za jeho pozemský život, končící stejně smrtí!! Ale ta však může znamenat zásadní předěl: buď věčný život v nebi nebo věčné drama v pekle. Jenom Bible, Boží slovo, odhaluje pravdivě roušku tajemství záhrobí. Boží Syn, který žil na této zemi a zemřel, se vrátil do života. Vstal z mrtvých, je živý! Rozbil pouta smrti a otvírá nám dveře věčného života! Přinesl nám jedninečné informace o záchraně před věčnou smrtí, zázračnou zprávu - evangelium. Člověk si za své hříchy zaslouží trest - věčné zatracení. Ježíš však vzal na sebe lidské viny a nechal se za nás odsoudit k smrti na kříži. Otevřel všem, kteří jeho oběť přijmou, cestu do věčného života v nebi. Hovořil o tom s lidmi před i po své smrti. Slíbil, že je bude doprovázet i na jejich poslední cestě.
Připravit se. Už dnes je nutné se připravit na věčnost. Dokud máme čas! Doba našeho života je vyměřena a zítřek už nám nepatří. Rychlost, s jakou život utíká, by nás měla vést k zamyšlení. Se vší vážností se připravme na velkou cestu, neboť "každý krok v životě je vlastně krokem ke smrti". Jak jsou bláhoví ti, kteří zakládají svou existenci na materialismu, moci a životu bez Boha! V Bibli - v podobenství o boháči - však Bůh takové lidi varuje: "Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši a čí bude to, co jsi nashromáždil?" (Lukáš 12.20). Neboť blázen je ten, kdo ztratil opravdový smysl života tu na zemi. Vždť: "Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí?" (Matouš 16.26).
Dvě cesty. Pán Ježíš nám důrazně připomíná, že jsou jen 2 možné cesty: s Ním do Jeho nádherného ráje, nebo bez Něho do věčného trápení. Ježíš Kristus nám dá po smrti takové místo, jaké jsme mu dali v našem životě na zemi. Ne, život není tisíciletý cyklus převtělování ani návrat do těla  zvířete nebo rostliny. Bible jasně prohlašuje: "A jako každý člověk jednou umírá a potom bude soud, tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých." (Židům 9.27-28). 
Ježíš je i tvůj Spasitel. Nic Pánu Ježíši nemůže zabránit, aby přišel do tvých nejistot a zranění. Ani čas, ani prostor. Nic také nemůže zabránit Duchu svatému, aby pronikl hluboko do lidského srdce a změnil je. Pán Ježíš Kristus slibuje každému: "Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít!" (Jan 11.25). Je to životní silou pro každého, kdo Ho přijme do svého srdce a násleuje Ho jako svého Pána. Věříš tomu? Pak Ho můžeš přijmout do svého srdce těmito slovy: "Pane Ježíši, věřím, že jsi zemřel na kříži i za moje hříchy, že jsi mě zachránil před věčnou smrtí a připravil i pro mě věčný život v nebi. Děkuji ti za to. Chci žít od této chvíle jen s tebou!" On bude stát při tobě nejen v každém okamžiku tvého života, ale převede tě osobně i přes práh smrti. ANO, Ježíš Kristus je jediná naděje pro všechny!!