Vše o životě a pro život!!


Umřít znamená vrátit se domů (Matka Tereza)

Nejsme stvořeni pro smrt, ale k životu! Smrt zcela odporuje naší nejhlubší touze - touze po životě. Náš odpor vůči smrti je oprávněný. Vždyť kdo by chtěl beze stopy zmizet z tohoto života? Přesto jsme ze dne na den starší a jdeme srti vstříc. Nevíme, kdy a kde k ní dojde. Ale jedno je jisté - každý jednou musí zemřít. Všechno budeme muse opustit. Tváří v tvář smrti hledáme pevnou oporu, ke které bychom se mohli připoutat. Do této situace přichází hlas Ježíše z Nazareta, který nás ujišťuje: "Já jsem vzkříšení a život!" CO nám tím chce Ježíš říct? 
Kde se vzala smrt? "Bůh neudělal smrt a nelibuje si, když hynou živí," praví Bible. Bůh je tvůrcem života! Smrt odporuje plánům Boha Stvořitele a je "posledním nepřítelem", který má být přemožen. Smrt je však následkem odvrácení se člověka od Boha - Dárce života.
Existuje návrat zpět? Bůh nás nezavrhl, ale připravil cestu zpět. Sestoupil na naši Zem v Ježíši Kristu. Svou smrtí nás Kristus osvobozuje od hříchu i smrti. Svým vzkříšením nám otevírá přístup k novému životu. Ježíšovo zmrtvýchvstání je vrcholnou a ústřední pravdou křesťanské víry.
CO následuje po smrti? Ježíš mluví o dvou formách života po smrti: Ta první je radost a plnost - NEBE, druhá je prázdnota a bezútěšnost - PEKLO. Záleží na každém, pro co se rozhodne!! 
"NEBE" - V životě každého člověka existují okamžiky vnitřního štěstí: prožitky harmonie, bezpečí, svobody, poznání, jistoty, síly, pokoje, radosti a lásky. To vše je jen předtuchou toho, co znamená "být v nebi, žít navždy život v plnosti. takto tušíme něco z tajemství, pro které jsme stvořeni a které se nám otevírá - tajemství nového života. "Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co člověku ani na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují!" (Bible, 1. Korintským 2.9).
"PEKLO" - Stav věčného zoufalství, nenaplnění, osamocenosti a nenávisti. Člověk do této bezvýchodnosti není nimým uvržen. Každý z nás se však do ní může dostat sám, když se uzavírá do sebe a říká Bohu: "Já tě nepotřebuji, vystačím si sám!" Peklo neodporuje Boží lásce, je však jejím odmítnutím. Láska se nemůže vnucovat násilím. Je bezmocná tak, kde je odmítána. Peklo je důsledkem odmítnutí Boha.
Ježíš - cesta k životu! Nikdo není určen k zániku a nicotě, proto se nemusíme bát. Každý člověk může žít plnohodnotný život. Cesta k němu vede skrze kříž Ježíše Krista. On je základem i zdrojem budoucího vzkříšení člověka. "Kristus vstal z mrtvých jako první z těch, kteří zesnuli." (Bible, 1. KOrintským 15.20). Ježíš Kristus říká: "Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věřte ve mne! Já jsem ta cesta, pravda a život! Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít!" (Bible, Janovo evangelium 14.1, 6 a 11.25).

Neumírám, ale vcházím do života. Smrt není nějaký přízrak anebo hrozná příšera, jak se znázorňuje na obrazech. Křesťanské učení říká, že "smrt je odloučení duše od těla", nic jiného. A já nemám strach z odloučení, které mě navždy spojí s dobrým Bohem. Pro mě si nepřijde "smrt", ale Bůh!" (sv. Terezie z Lisieux)