Vše o životě a pro život!!


Zednáři - 1. část

Helmut Finkenstädt – Ilumináti 05/11/2008
Hudba a magie byly odjakživa úzce spjaty. Všechny ďáblu zasvěcené gramofonové desky jsou sestaveny se stejným principem. Patřil k němu rytmus zvaný beat, který připomíná rytmus pohybů při pohlavním styku. Posluchač náhle pocítí, že je zachvácen: zuřivostí. Proto dochází také k častým případům hysterie. Záměrně je zvolena hlasitost o 7 dB vyšší, než kolik snáší nervový systém. Rocková hudba zasahuje od magie až k nejhoršímu spiritismu. Extáze, při kterých se dívky svlékají, obnažují, strhávají ze sebe blůzy a řvou jako posedlé, nejsou žádnou vzácností. Těchto několik poznámek má objasnit skryté intriky a machinace Iluminátorů, jak jsme je poznali ze svědectví někdejšího Iluminátora, který se jmenoval John Todd. Hned v úvodu je třeba říci, že všichni, kteří odkrývají intriky Iluminátorů, jsou jimi bezuzdně pomlouváni. Vydatně jim přitom napomáhají i sami křesťané. To, co dělal John Todd před svým obrácením, by pro pravého křesťana nemělo být tak důležité. Po svém obrácení byl neustále v nebezpečí života, až byl nakonec v Izraeli zabit za záhadných okolností. To je jistým důkazem pro to, že jeho prohlášení odpovídala pravdě.
Zde je výtažek z magnetofonového záznamu svědectví Johna Todda: Pocházím z rodiny, které je připisováno, že do Spojených států přinesla čarodějnictví. Od dětství mi bylo jak mojí matkou, tak ostatními učiteli čarodějnictví vštěpováno, abych se nikdy nepřibližoval ke křesťanům. Říkali mi, abych se stranil zvláště těch fanatiků, kteří věří Božímu slovu. Když mi bylo třináct, byl jsem přijat do tzv. “Nádvoří”. To je seminář, ve kterém se člověk připravuje na kněžské povolání. O rok později jsem vstoupil mezi ‘zasvěcené kněze”. Zasvěcovací ceremonie do čarodějnictví a do zednářství jsou totožné. K tomu patří i slavnostní slib mlčenlivosti.
Na vojně jsem se přihlásil na šest let do Německa. V Německu jsem bral večer drogy. Šel jsem po Stuttgartu a viděl jednoho důstojníka, na kterého jsem se velmi hněval. Vytáhl jsem pistoli a zabil ho. V žádné armádě nemají radost, když vojáci střílí na své důstojníky. Zavřeli mne proto do vězení. Bylo mi řečeno, že budu v poutech přepraven zpět do USA. Na svoji obhajobu jsem nemohl uvést skoro nic a tak mohl soudce vynést snadno rozsudek. V této situaci jsem se obrátil na své příbuzné v USA. Moje pěstounka je velmi proslulá čarodějnice. Prosil jsem ji o pomoc. Myslel jsem si jen, že se spojí s dalšími čarodějnicemi, zasednou a budou vyslovovat kletbu nad lidmi, kteří mne zde odsoudili. Ti ale znova prošli má akta a potom řekli, že jsem docela milý mládenec a že mne prohlašují za nevinného. Takové věci se dějí často. Tři dny na to se otevřely dveře mé cely a tím se změnil můj život. Místo soudu jsem byl s poctami propuštěn z armády USA. Do posudku neuvedli žádný důvod. Věděl jsem pouze, že moje materiály vojenského soudu byly zničeny. Zbývající údaje o mé osobě byly uloženy jako “přísně tajné” na místo, kam se žádný běžný člověk nedostane. Jediným důvodem k tomu bylo to, že jeden americký senátor řekl lidem, že to tak mají udělat. Nastoupil jsem do letadla. Během osmihodinového letu jsem si lámal hlavu, co to mohlo být za kouzlo, které mě tak rychle dostalo z vězení. Cílem mé cesty bylo Ohio. Chtěl jsem navštívit svou matku. I ona byla čarodějnice. Zeptal jsem se jí, co se vlastně dělo. Místo odpovědi mi dala obálku s 2000 dolary a letenku do New Yorku. Odletěl jsem. Bylo to čím dál záhadnější. Když jsem z New Yorku vystoupil z letadla, setkal jsem se s mužem, jehož tvář jsem znal z mnoha čarodějných knih. Jmenoval se Dr. Raimond Butler. Byl tehdy vedoucím antropologického oddělení Kolumbijské univerzity. Vzal mě k sobě domů. Nejdříve odbourával všechny moje představy, které jsem měl do té doby o čarodějnictví. Něco jsem se od něj naučil a šel jsem dál do Marylandu, kde jsem se naučil ještě více. Učení jsem zakončil až v Kalifornii a odešel do Koloráda. Tam jsem prošel zasvěcovací ceremonii a stal jsem se čarodějem 6. stupně. Tím jsem se stal i členem `Velké rady druidů’. Během mé výchovy mě učili dějiny této organizace, jaké cíle měla a čeho chce dosáhnout. V roce 1972 jsem předsedal jednomu shromáždění v San Antoniu. Přišel tam pracovník amerického ministerstva zahraničních věcí a přinesl obálku zapečetěnou tímto ministerstvem. Byla to státní pečeť USA. Ten muž položil obálku a zmizel. Dr. Butler ji vzal, rozlomil pečeť a vyjmul z ní šest dopisů. Všechny byly opatřeny voskovou pečetí, na které byla pyramida. Na zadní straně jednodolarové bankovky jsou obě tyto pečetě Spojených států. Dole je napsáno ‘Nový řád’. Pečeť byla vytvořena v Londýně z nařízení rodiny Rothschildovy. Tato rodina je hlavou organizace, do které jsem byl uveden v Kolorádu. Patří k ní všechny čarodějnické kroužky a okultní bratrstva. Okultní je na tom pouze náboženství, nikoli organizace sama. V této organizaci se mohou setkávat svobodně zednáři, členové jiných okultních sdružení a komunisté. Tato organizace je velmi rozšířena. Je to luciferovská organizace. Co je na tom okultní, to lze poznat na jednotlivých knězích. Ostatní činnost je politická. Jde o finance a člověk tuší, že jde o to, vytvořit jednotnou světovou vládu. Tato organizace učiní všechno, aby tuto světovou vládu nastolila. Tato skupina se nazývá “Iluminátoři”. Čarodějové tento výraz slyší neradi. Když člověk toto slovo ‘Iluminátoři” mezi čaroději pouze vysloví, riskuje svou hlavu. To slovo znamená světlonoš - Lucifer. Ta pyramida ukazuje strukturu Iluminátorů. Skládá se z jednotlivých kvádrů. Nejvyšší blok představuje ‘Radu třinácti”. Další kvádr ztělesňuje “Radu třiatřiceti”. To jsou nejvyšší svobodní zednáři na světě. Pak je “Rada pěti set”. To je celý světový bankovní systém. Sem patří ještě různé další organizace. Ve spodní části pyramidy vidíme humanismus. To je výzva Iluminátorů k boji, která se odvolává na 1. Kor 13, kde se kromě jiného říká, že láska všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá a všechno vydrží. Iluminátoři tímto veršem působí na lidi. Když někdo káže proti hříchu, ihned argumentují, že to není v lásce a citují 1. Kor 13. Tato generace je totálně zamořena tímto jedem, který Iluminátoři používají pouze k tomu, aby se i zvrhlosti snášely, trpěly a byly milovány.
Vrchol pyramidy, představuje Rothschildovu rodinu. Považují ji za božstvo v lidské podobě. Jejich slovo je pro Iluminátory zákonem. Když něco řeknou, pak je to jako pro nás slovo apoštola Petra nebo Pavla slovo Boží. Oko na vrcholu pyramidy je Lucifer. On je ten vůdčí duch, to vnitřní vedení. Věří, že Rothschildova rodina je v osobním spojení s ďáblem a že s ním mluví. Já osobně jsem v jejich vile byl a zažil jsem to.
Iluminátoři (světlonoši, luciferové) jsou satanistický tajný řád. Založil jej satanista Adam Weishaupt, židovský konvertita a katolický profesor teologie v Ingolstadtu 1. května 1976. Od té doby se slaví 1. máj jako nejvyšší svátek ve všech organizacích Iluminátorů ve všech zemích. Typicky satanským způsobem se Iluminátoři snaží napodobit Kristův plán spasení. Chtějí přinést lidstvu pokoj pod jednotnou světovou vládou. Na konci je však totální závislost a zotročení lidstva pod jedinou vládou Iluminátorů. Bůh má být satanem sesazen z trůnu.
Aby byl svět připraven pro provedení tohoto plánu, musí být nejprve uveden do chaosu, který chtějí Iluminátoři dosáhnout pomocí kulturních, politických, hospodářských, rasových a náboženských protikladů, násilnými nepokoji, vzpourami a terorem a také rozpoutáním pokud možno rozsáhlých válečných konfliktů. Nepokoje a válka povedou k úplnému vyčerpání všech zúčastněných stran, přinesou zhroucení hospodářství, nenávist i uvnitř rodin a rozpad - destrukce morálky, zvláště prostřednictvím mládeže. Lidstvo má ztratit všechny zábrany, aby bylo připraveno pro chystanou “záchranu”. Tito lidé dokonce kalkulují při přechodu k jednotnému, světovému systému se třetí světovou válkou. Považují ji za třetí průchod” nezbytný pro vznik luciferovy vlády. To je tedy úžasný kníže pokoje, když nejprve potřebuje válku, v níž budou muset zahynout milióny lidí, aby pak mohl uvést lidstvo do věčného pokoje; což se dnes již Iluminátoři nestydí nazývat Tisíciletým královstvím. Všechny příkazy, které Iluminátoři od něj přijímají, jsou uskutečňovány. Uctívání a vzývání Lucifera přináší lidem bohatství, jenže současně ztrácejí vlastní vůli a dostávají se do otroctví satana, takže jsou připraveni vykonat, co on řekne, ať už je to dobré či zlé. Jen tak se dá vysvětlit, že lidé smýšlejí současně kapitalisticky i komunisticky, že západ investuje obrovské částky do komunistických zemí, takže ty se mohou lépe vyzbrojit. Už Lenin řekl: “Západ nám ještě dodá provaz, na kterém ho jednou pověsíme.”
Existují stovky klubů, které byly založeny svobodnými zednáři, aby v různých oblastech mohly vykonávat svůj vliv. Je to např. Lionský klub, Rotary-Klub (pozn. překl. předsedou Rotary-Klubu v ČSR před jeho zákazem v roce 1948 byl otec V. Havla, který byl také předsedou křesťanské mládežnické organizace YMCA), Lóže hledačů stezky, Maltézský řád, Johanité, a další. Jsou v nich zastoupena nejrůznější povolání včetně duchovních. Mají dvojí druh písemností. Jedny jsou pro veřejnost, kde jsou zastřeny jakékoli historické souvislosti, druhé jsou tajná, interní písma, která smí číst pouze vyšší a slibem mlčení zavázaní svobodní zednáři. Tyto kluby podporují finančně křesťanská sdružení a akce a tím činí křesťanství závislým. Sama Světová rada církví vznikla za přispění 1 milionu dolarů od Rockefellerovy nadace. Na to jsou rovněž navázány ekumeny v jednotlivých zemích. Ty jsou ovšem skrz naskrz antikristovské svobodnozednářské. Na národní ekumeny jsou navázána téměř všechna společenství věřících, pokud nespadají přímo pod Světovou radu církví. John Todd řekl jednou dokonce v jednom interview že národní ekumeny tvoří dokonce jeden blok v té pyramidě, bez kterého by Iluminátoři nemohli pracovat. Dnes celá ta věc pokročila ale tak daleko, že veškeré ekumeny jsou rybářskou sítí Iluminátorů, do které jsou chytáni křesťané v milionech.
Seděli jsme tedy na zasedání rady a otevřeli jsme ty dopisy. Pátý dopis obsahoval jakýsi osmiletý plán. Začínal rokem 1973. Tihle lidé věří, že do konce roku 1980 budou mít svět pod svou kontrolou. Šestý dopis byl psán čarodějskou řečí. ‘Právě jsme nalezli Luciferova syna, který má přijít na zem a nastolit pokoj.’ Tím chtějí říci, že člověk s ohromnou silou ztělesní syna Luciferova. Svou mocí bude schopen nastolit světový mír. Řekli, kdo to má být, ozřejmili jeho původ a co všechno bude činit.
Týden předtím, než jsem se obrátil, setkal jsem se s jedním baptistickým kazatelem v jednom z okultních krámků, které jsme v San Antoniu provozovali. Objevil se tam proto, že přistihl svou dceru, jak ve svém pokoji provozuje čarodějnictví. Zjistil, že ve škole byla zasvěcena v jednom čarodějnickém kroužku. To není nic neobvyklého. Moje manželka byla k čarodějnictví přivedena ve škole prostřednictvím jednoho učitele. V posledních letech jsme zjistili, že 90 až 95 % těch, kteří se upsali čarodějnictví, k tomu přišlo v nižších třídách na škole. Tento baptistický kazatel přišel do našeho krámku s okultními věcmi a ptal se na muže jménem Lance. Bylo to mé čarodějnické jméno, kterým jsem byl “pokřtěn” a uveden do prvního stupně čarodějnictví. Začal hned vydávat svědectví o Ježíši Kristu. Rozčílilo mě to a řekl jsem mu, aby zmizel a proklel jsem ho, jak by to udělal každý správný čaroděj, kdyby mu někdo svědčil o Ježíši Kristu. “Aha, už rozumím,” řekl, “Skutky 16,16 praví, že čarodějové jsou posedlí démony a od nich získávají svou sílu. Vím, že mne démoni nemohou mít rádi. Abych jim dal poznat, že je také nemám vůbec rád, svazuji je a přikazuji démonům, aby už s tebou nikdy nebyli ve spojení. Lámu tu moc, kterou získáváš skrze čarování. Jménem Ježíše ti přikazuji, abys nenašel žádné potěšení, dokud budeš sloužit satanovi.” Poté odešel. Myslel jsem si, že ten člověk byl trochu pomatený. Podivuhodné je, že takto smýšlí i někteří křesťané. On ale věděl, co dělá.
John Todd dále popisuje, že od té doby ztratil pokoj. Bloudil celé dny sem tam, až po několika zastaveních našel ten pravý pokoj v Ježíši a přišla i síla od Pána žít nový život.
Čarodějnictví jako náboženství
Když jsou rozpory uvnitř křesťanského společenství, diskutuje se. V čarodějnictví se navzájem zabíjejí. Tradicionalisté věří, že budou odměněni od božstev. V nižších kruzích se totiž ještě věří na božstva, zatímco ve vyšších čarodějnických kruzích se věří na jediného boha a tím je Lucifer. Říkáme proto křesťanům: ‘Vlastníte-li knihy o řecké mythologii, máte doma ve skutečnosti náboženské knihy o čarodějnictví.’ Takové knihy by měly zmizet. Čarodějové věří v tato božstva právě tak, jako my křesťané v Ježíše.¨Mezi sebou nikdy neužívají výrazu “čaroděj” nebo “čarodějnice”, to je jen pro veřejnost. Užívají slova kněz. Nemluví se o “čarováni”, nýbrž o “moci” nebo “síle”.Hlavní aktivita čarodějného kněžstva spočívá v konání náboženských rituálů. Obyčejná čarodějnice vyslovuje nad někým kletby. Když jsem byl ještě v čarodějnictví, myslel jsem si o sobě, že jsem výborný čaroděj. Jediný problém je, že v čarodějnictví se učí, aby se člověk neptal, proč co funguje, jen když to funguje. Dnes už vím, proč jsem byl vyučován, abych všechno přijímal bezvýhradně. Zde totiž konají práci démoni. To hlavní je ovládat druhé lidi tak, aby se pak podřídili vaší vůli. To je smysl a účel takové kletby nebo zaříkávání.
Čarodějnická znamení a symboly
Podle čeho poznat čaroděje nebo čarodějnici? Oni sami se mezi sebou poznají podle očí. Existují také šperky, které čarodějové nosí, aby přitahovaly démony. Hloupé ale dnes je, že i křesťané nosí módní ozdoby. Proto se padle tohoto znaku nedají čarodějové rozlišit. Čarodějové vyrobili tyto symboly na pokyn od démonů. Důležitým symbolem je pěticípá hvězda (pentagram). Ale ještě horší je Davidova hvězda, nazývaná také hexagram. Kozel je symbolem ďábla. Oblíbené znamení je také jednorožec. Znamená spoléhání na satana ve finančních otázkách. Toto znamení nosí i tisíce křesťanů. Jiný symbol pochází z Egypta. Je to kříž se smyčkou, který znamená vyzývání egyptského boha slunce Ra. Další symbol je srpek měsíce s hvězdou. Ten nosí kněží zasvěcení do čarodějného kultu. Lidé, kteří mají tyto (a ještě další zde neuvedené) symboly doma nebo je nosí jako šperk kolem krku, nenacházejí pokoj a nemohou vést vítězný život. Před nedávnem prohlásila jedna známá televizní hvězda, že není fair, když je homosexuálním čarodějnicím zakázáno vstupovat do kněžské služby. Je to zkušená čarodějnice a spolu se svou přítelkyní, rockovou zpěvačkou, patří do jednoho čarodějnického kroužku v Hollywoodu. Po třech měsících měl tento kroužek 200 000 členů. Na znamení nosí všechny homosexuální čarodějnice šesticípou hvězdu.
Křesťané a čarodějnický kult
Ve Washingtonu, hlavním městě USA, jsou téměř na každé veřejné budově okultní symboly. Existuje jeden kostel, který patří křesťanským čarodějům. Říká se mu Ecksteinova katedrála. Běžným symbolem je znamení Iluminátorů - pyramida. Iluminátoři mají ve Phoenixu (Arizona) katedrálu postavenou za mnoho milionů dolarů. Jejich bohoslužby se tu konají pouze dvakrát ročně. Přicházejí sem pak křesťanští čarodějové ze všech koutů USA. S penězi Iluminátorů se setkáváme všude. Mým úkolem například bylo podepisovat různé šeky. Byly to šeky na statisíce i miliony dolarů. Polovina šeků šla na politiku, druhá na křesťanské církve. Ve dvou charismatických sborech jsem pomáhal začít něco nového - byla to křesťanská rocková hudba. Jeden ze sborů, které s tím začaly, dostal během dvou let 8 milionů dolarů na útratu. Ty peníze přišly od Iluminátorů, aby se tato hudební práce mohla rozhýbat. Jaký je vztah rockové hudby a křesťanství? Když se obrátí čaroděj nebo čarodějnice, je zbytečné, aby jim kazatel něco říkal o rockové hudbě. Spíš oni mají kazatelům co říci. Když jsem se obrátil, spálil jsem okultní věci a zničil jsem i veškeré desky s rockovou hudbou. Na počátku 70. let jsem zprostředkovával koncerty, a tak jsem znal všechny rockové kapely z USA. Žil jsem proto v Los Angeles, abych byl nablízku hercům i hudebníkům a mohl s nimi být neustále v kontaktu. To bylo tehdy moje hlavní poslání. Znali jsme tak i všechny slavné televizní hvězdy. Nebyl jediný večer, kdy by nevystupovala nějaká hvězda, kterou bych byl předtím nezasvětil čarodějnictví. Hodně jsme se osobně sdíleli. Když si je člověk vezme stranou, dozví se, jak vlastně tu hudbu dostávají. Skládají ji, když jsou na drogách. Jiní dělají transcendentální meditaci nebo mají v oblibě automatické psaní při seanci. Většina z nich, pokud již sami nejsou čaroději, chodí ke knězi. Toho prosí o zcela konkrétní ceremonii v čarodějném kroužku, aby jejich hudba byla provázena ‘mocí a silou’. Většina dnes známých desek na sobě nese čarodějnou kletbu (zaříkadlo). ‘To znamená, že se přikázalo démonům, aby ten výrobek doprovázeli. Když to pak člověk koupí, jsou mu démoni zdarma dodáni až do domu. Míníme to doslovně. Mluvili jsme totiž s tisíci lidmi, kteří neměli pokoj v manželství nebo v rodině. Jakmile pak zničili své rockové desky, pokoj se dostavil. Rodiče mají často strach zakázat svým dětem rockovou hudbu, protože si myslí, že by jim utekly z domova nebo byly ve vzpouře. Ono je to ale tak, že ty děti jsou vzpurné a proto chtějí poslouchat rock. Některé z domova utečou, jiné ne. Domov ale přijde znovu do pořádku, když odtamtud zmizí rocková hudba. Dokud mladí tuhle hudbu poslouchají, nikdo z nich se neobrátí.. Když ke mně přijde křesťan a řekne mi, že stále ještě poslouchá rockovou hudbu, ihned se ho zeptám na jeho duchovní stav a ten je obyčejně velmi, velmi slabý. Člověk nemůže duchovně růst, pokud tohle neustále poslouchá. Hudba a magie byly odjakživa úzce spjaty, ale vrcholem okultních projevů je dnešní rocková hudba, která nepůsobí ani tak na rozum, ale především na citové stránky člověka, které zasahují až do podvědomí. Všechny ďáblu zasvěcené gramofonové desky jsou sestaveny se stejným principem. Patřil k němu rytmus zvaný beat, který připomíná rytmus pohybů při pohlavním styku. Posluchač náhle pocítí, že je zachvácen: zuřivostí. Proto dochází také k častým případům hysterie. Záměrně je zvolena hlasitost o 7 dB vyšší, než kolik snáší nervový systém. Je to přesně propočteno: Jsou-li mladí lidé vystaveni této hudbě určitou dobu, vyvolá u nich kombinaci depresí, vzpoury a útočnosti. Také jsou použity neslyšitelné zvuky. Jedná se o velmi vysoké tónové frekvence okolo 30 kHz, které ucho nemůže slyšet. V mozku posluchače to však vyvolá tvorbu látek, které působí jako omamné jedy. Jedná se o přirozenou drogu, kterou produkuje mozek. Tak zároveň vzniká touha po dalších omamných látkách. Než je deska takovéhoto druhu uvedená na trhu, je během zvláštního rituálu černé mše zasvěcena ďáblovi. Kdo si dá práci rozluštit texty této hudby, zjistí, že témata jsou vlastně pořád stejná: Odpor proti rodičům, proti společnosti a snad proti všemu. Rocková hudba zasahuje od magie až k nejhoršímu spiritismu. Extáze, při kterých se dívky svlékají, obnažují, strhávají ze sebe blůzy a řvou jako posedlé, nejsou žádnou vzácností. Duševní život těchto lidí nám přibližuje třeba text od Black Sabbath:
Co ta je? Stojí to přede mnou. Postava v černém, která na mne ukazuje. Rychle se otoč a zdrhni! Vyhledej teď vyvoleného! Černá postava s planoucíma očima ukazuje lidem jejich žádosti. Vidím plameny, jak šlehají výš a výš! Ó ne, ne, ne, ne! Prosím, Bože, pomoz mi!
A reklamní slogan pro LP Black Sabbath: “A ty, ubohý blázne, který svíráš tuto desku v rukou, věz, že jsi s ní prodal svoji duši, neboť bude rychle zajata v tomto pekelném rytmu, ďábelskou silou této hudby. A toto hadí uštknutí tě nechá tancovat, bez přestávky, bez konce.”
John Lennon jde tak daleko, že v jedné ze svých posledních skladeb jmenovitě opěvuje a vyzývá antikrista: ‘Osvoboď teď lidi, udělej to, udělej to, dělej to teď ,jsme zajatci s rukama nad hlavou, …Proto to vykřikujeme jako modlitbu: Osvoboď lidi! … 666 je tvé jméno. A text skupiny Led Zeppelin, Stairway do Heaven, když se přehraje přehraje obráceně: “Musím žít pro satana.” ‘”Ano, k čertu neboj se ďábla, nebuď přece idiot: Chci, aby Pán padnul před ďáblem na kolena.” Dnes je dost traktátů o vlastnostech rockové hudby a o tom, co působí. Dokonce deníky píší, že rocková hudba je satanův kult. Vysvětlení o nebezpečí rockové hudby tedy rozhodně nechybí, a přesto se provozuje rocková hudba také na křesťanských programech! To je už nejen jasná neposlušnost, ale také drzost a výzva Bohu. Na druhou stranu je to ale taká důkaz, že Iluminátoři mají dnes křesťany pomocí podplácení v rukou. Když sbory a denominace uslyší slovo peníze, jejich srdce hned změkne. Pak je pro Iluminátory snadné, aby prováděli promyšleně svoji práci mezi křesťany.
Ze slov Johna Todda vysvítá, že i televizní programy jsou ovlivněny satanisty, aby i touto cestou působili na duše lidí. Jsou si jisti, že tímto způsobem změní vědomí člověka. A jak už se změnilo! Pročpak bylo dříve křesťanům známo, že je hříchem sledovat filmy? Dneska už to nevědí. Jejich vědomí se natočilo do neduchovního směru. Proč kdysi psaly všechny církevní časopisy proti kinu, televizi, tanci apod., a to s plným přesvědčením? Protože věděli, že je to satanův způsob. Dneska už proti tomu nepíšou. Jsou přesvědčeni o opaku a označují za fanatiky ty, kteří píší proti tomu a drží se od toho dál. Co se stalo? Sledováním televize a posloucháním rockové. ale i jiné světské hudby, se jejich vědomí pomalu, ale jistě změnilo, aniž by si toho všimli. Satan je u cíle. Jsou očarováni. O této nenápadné a záludné postupné přeměně vědomí ďábel úplně přesně ví. Proto církev dostává milionové částky na podporu křesťanské rockové hudby. Proto je lidem prostřednictvím televize dodávána celá ta satanská hrůza. Kolik lidí už jsem slyšel říkat, že jim dříve televize připadala úplně strašná, ale že teď si už na to zvykli. Zvykli? Jejich vědomí se proměnilo, svědomí je mrtvé a duchovní anténa ztratila spojení nahoru, a to proto, že se televizí připojila na anténu démonů a satanistů.
To je dnešní situace a nemoc křesťanství. Dnes jsou dokonce pastýři, kteří vám poradí, že máte špatné svědomí donést pod kříž a nechat se od něj Ježíšem osvobodit. Jenže hřích zůstává hříchem. V tom smyslu Písma. Proto Boží slovo tak často důrazně ukazuje na dodržení Jeho přikázání. Proto máme obnovením své mysli zkoušet, jaká je plná Boží vůle (Řím 12,2). Kdo nevidí tyto souvislosti , nepoznal smysl Božího slova. Je proto nesmírně důležité, abychom se odřekli celého neduchovního a satanského díla temnosti, aby se naše vědomí znova duchovně mobilizovalo a rostla naše víra. Nové stvoření, které tak vznikne, už nebude ovládáno mocí temnosti. Mít správné duchovní smýšlení je to nejdůležitější na cestě následování Ježíše. Většina křesťanských církví nemá nic proti tzv. bílé magii. Dokonce někdejší papež jednou prohlásil, že katolík smí bílou magii provozovat. Metodisté mají dokonce skupinu, která praktikuje bílou magii. Existuje dokonce čarodějnická příručka pro křesťany, kteří chtějí provádět čarodějné praktiky a myslí si, že i přesto mohou zůstat křesťany. Vedoucím křesťanským čarodějem je metodistický pastor v Chicagu. Píše traktáty pro křesťany, kteří chtějí proniknout do čarodějnictví, ale kladou si otázku, zda potom nepůjdou do pekla. Ve svých traktátech nejprve boří představy o existenci pekla a ďábla a pak je uvádí do čarodějnictví. Z metodistické církve vznikla i Světová rada církví, která je vybudována zcela satanským způsobem a financována přes OSN z nejvyšších kruhů Iluminátorů. Metodistická církev je od svého vzniku církví s ekumenickým duchem. Metodistický kazatel Fritz Harriefeld kázal v Hamburku toto: “Tvrdím z tohoto místa zcela jasně: Z Nového zákona nevyplývá vůbec žádný důvod, proč bychom měli považovat za hřích mimomanželský pohlavní styk, ať už je to před manželstvím nebo mimo manželství, jestliže je tento vztah svobodným sjednocením dvou lidí, kteří si chtějí pomoci. To platí i pro homosexualitu.” Pásek s kázáním byl zaslán metodistickému biskupovi Sticherovi, ale jeho reakce chybí. Harriefeld směl nicméně nadále psát články do “Wort und Weg” (Slovo a cesta), kde dokonce v čísle 43/83 podporuje kremaci. V Londýně oddal metodistický kazatel Michael Fielding lesbický pár se zdůvodněním: “Moje církev se staví k homosexualitě liberálně.” (Süddeutsche Zeitung, 19.7.83). Pracovní skupina metodistické církve Spojeného království došla 10.6.82 k tomuto závěru: “Musíme dnes vzít vážně v úvahu, že homosexualita je částí Božího stvořitelského díla. …Proto se křesťané mohou rozhodovat pro homosexuální vztahy, (Diakrisis 9/82). Jako čaroděj jsem vystoupil až do těch nejvyšších kruhů. Měl jsem tak pod sebou nejen čarodějnické kroužky, ale také satanovy církve. Satanistů přibývá, ale nejsou tak rozšířeni jako čarodějnické kroužky. Pouze bývalí křesťané se stávají členy u satanistů. Pro lepší pochopení si přečtěte 2 Pt 2,20.21 a Mt 12,43-45. Na základě těchto biblických míst, ať si každý sám spočítá, co může být z dnešních křesťanů, jestliže tak pohrdají Boží milostí.
Politika a čarodějnictví
V jednom novinovém článku Jimmy Carter prohlásil, že je znovuzrozený. Tento výraz však najdeme i u čarodějů a u svobodných zednářů. Člověk se narodí v těle a pak se znovuzrodí. V tomto článku J. Carter neřekl, ve které skupině se znovuzrodil. Když se zeptáte nějakého vrchního čaroděje, kdo je nejmocnější čarodějnice na světě, tak dostanete tuto odpověď: Ruth Carter-Stapelton, sestra prezidenta Jimmyho Cartera. Nevím, zda Carter patří ke svobodným zednářům či ne. Když je člověk ve Spojených státech politikem, pak je obyčejně svobodným zednářem, protože tím vstoupí do politických kruhů. Od Wilsona, který byl prezidentem za 1. světové války, nebyl prezident, který by nepatřil k Iluminátorům. Kromě Eisenhowera, který k nim nepatřil, ale byl jimi řízen. Jednoho prezidenta museli zabít a jednoho z jeho úřadu odstranit, protože je nechtěli poslouchat. Navenek máme snad vládu a parlament, senátory a kongresmany, atd. Ale prosaďte nějaký zákon bez toho, že by se o tom lidé něco více dozvěděli, dokáží to. Byl přijat zákon o výjimečném stavu a nikdo nevěděl, že by se to předem v parlamentě projednávalo. Vím o čtyřech zákonech, které byly navrženy jedním z členů “rady 13″ a které jsou připraveny k odsouhlasení. Na světě existuje asi 5000 lidí, kteří mají hlubší znalost o Iluminátorech. Pracují pro ně milióny lidí. Podobně je to se svobodnými zednáři. Jen ti, kteří patří k “radě 33″ znají základní vnitřní principy. Ostatní toto rozpoznání nemají. Soukromé organizace, které patří k Iluminátorům, užívají čarodějnická znamení ve svých názvech nebo značkách, aby ostatní čarodějové věděli, kde mají nakupovat. Například velkoprodejna “Selfway’. To velké “S” je zvláštní znamení pro čarodějnice. Je téměř nemožné nenakupovat u Iluminátorů. Kdyby se tomu chtěl člověk bránit, musel by se vzdát např. ježdění autem, protože všechen benzín, na který jezdíme, pochází od Iluminátorů. Patří jim každá větší společnost na světě, která je výrobcem benzínu. Velké zásilkové služby v USA patří Iluminátorům. Devadesát procent velkých obchodních domů, zvláště s názvem ‘Gold Circle’ patří jednomu muži, který se jmenuje Lazarus a je z Kolumba (Ohio). Je jedním z největších Iluminátorů. Je tedy nemožné nenakupovat od Iluminátorů. Patří jim i největší sklady potravin. Buďte rádi, že vůbec můžete kupovat, i když je to od Iluminátorů. Uvažuje se o tom, že by všechny elektronické prodejní pokladny byly napojeny na obří počítač v Dallasu (Texas). Tomu počítači se říká také “šelma”. Je propojen se dvěma dalšími velkými počítači v Bruselu a v Amsterodamu, které mají stejnou přezdívku. Celý bezpečnostní systém a národní garda jsou rovněž napojeny na počítač v Dallasu. Je zde tedy budován veliký systém. Domnívám se, že údaje občanky a šekové knížky, které dnes nosíme u sebe, budou muset být vloženy do takového počítače, aby člověk mohl nakupovat nebo prodávat. V šedesátých letech probíhal v New Yorku boj mezi mafií a Iluminátory. Mafie tento boj prohrála. Mnoho z jejích vůdců bylo bud zabito nebo donuceno opustit město. Od té doby přijímá i mafie rozkazy od Iluminátorů. Od té doby co spolu vzájemně spolupracují, mafie značně zbohatla a má i velikou ochranu. Kdo sledoval aféru mafie v novinách, zjistil, že celá struktura se dá odkrýt jen do určité výše. Pak přijde úroveň, do které už nevidí žádný kriminální úřad, žádná justice, ani nižší stupně Iluminátorů. Takže proč museli někteří zemřít, kdo to nařídil, odkud přišly rozkazy, to ví jen několik nejvýše postavených svobodných zednářů. Jen částečně je možné to pochopit ze souvislostí tohoto svědectví a z některých dalších knih. Kdyby to celé vyšlo na světlo, byl by celý svět postaven na hlavu a státníci, kteří přísahali věrnost před Bohem, by byli odhaleni jako zločinecká, spiklenecká satanova struktura. Je prokázáno, že dnes všichni, od amerických prezidentů přes britskou královskou rodinu až po bankovní, obchodní, průmyslové a politické špičky, tvoří jednotnou antikristovskou strukturu, která je typická pro poslední časy.
Tady je zpráva z deníku: Nekonečná odhaleni o mafii. (Kdo jsou nedotknutelní v pozadí?) 
Řím (DPA). Výmluvnost v Itálii zatčeného bosa mafie Tommaso Buscettry nebere konce. Denně se objevují nová odhalení o předních mafiánech, organizační struktuře a zahraničních stycích organizovaného zločinu, která umožňují pohled na prostředky “ctihodné společnosti”. Od Buscettovy výpovědi proběhlo v Itálii přes 60 zatčení. Mezitím otevřeně vypovídali také další zatčení mafiáni. Vyšetřovatele teď zajímá především otázka, kdo jsou “nedotknutelní” - politický “mozek” mafie. Buscetta k tomu vypovídal zatím jen nepřímo, neboť tvrdí, že je příliš malá ryba na to, aby znal tuto “třetí rovinu”. Buscettovy výpovědi ukazují, že “ctihodná společnost” vytvořila nejmodernější organizační struktury a zároveň si podržela vazby, převzaté z tradice rodinných klanů. ‘Ctihodným mužům’ slouží přisluhovači, aby prováděli jejich nelegální obchody. ‘Druhou rovinou’ struktury mafie je ‘nadprovinční komise’, která pracuje přísně tajně a k níž patří mafiáni vedoucí určitou oblast. Zřejmě tato komise deseti rozhoduje o vraždách ‘zrádců’ nebo odpůrců mafie v justici a policii. Aby nevznikala slabá místa, určují se k tomu pro tento účel vytvořená komanda zabijáků, aniž by o tom místní “rodina” něco věděla. Vyšetřovatelé jsou přesvědčeni, že nad těmito dvěma rovinami existuje `třetí rovina, na níž se sbíhají nitky mafiánských machinací: V té mohou být zapojeny dosud zcela neznámé osoby také z politických kruhů. Příkazy k vraždám politiků prostřednictvím mafie přicházejí i z politických kruhů, vypověděl Buscetta. Tolik zpráva.
Ať si nikdo nemyslí, že by korupční aféry, v nichž jsou namočeni politici, byly výjimkou. Výjimkou jsou snad jen proto, že některé z nich byly odhaleny pouze částečně. Iluminátoři vykupují a ničí celá vydání knih, které odhaluji jejich zločinnou strukturu, takže jsou pak tyto knihy považovány za vyprodané. To se mi potvrdilo v knihkupectvích. Později se mi podařilo získat některé knihy tohoto druhu jiným způsobem.
John Todd uzavírá svoje svědectví tím, že je stále v nebezpečí života, a že již mnozí, kteří se obrátili od čarování ke Kristu byli zavražděni. Křesťané většinou popírají spolupráci mezi satanisty a státem. Už Ježíš řekl: “Když vás svět nenávidí, vězte, že mne nenáviděl dříve. Kdybyste byli z tohoto světa, svět by miloval své.’ (Jan 15,18.19) “Svět vás nenávidí, protože nejste ze světa, stejně jako já nejsem ze světa.” (Jan 17,14.16) A i další místa v Písmu svědčí o tom, že tento svět je pod ďáblovou vládou. A proto je to právě stát, kde se satan nejvíce roztahuje. Státní mocí byl Ježíš ukřižován, Jan Křtitel sťat, Jakub sťat, Petr ukřižován, Pavel sťat, atd.