Vše o životě a pro život!!


Zednáři - 2. část

Duchovní domov
Jedním z nejvíce zavádějících argumentů je myšlenka duchovního domova. Tím se křesťané dostávají do závislosti na státu, na ekumeně a na antikristovi. Všimněte si někdy důrazu, který se klade na to, že každý věřící musí mít duchovní domov. Jinak je to potulný křesťan, který nikam nepatří, nestojí pod žádnou autoritou. Nakonec se řekne, že Bůh to takto mít nechce, protože je Bohem pořádku, ačkoli na to si nikdo nevzpomene, když se překračují Jeho nařízení. (”Z vašich úst vás budu soudit. Když jste věděli, že jsem Bohem pořádku, proč jste moje nařízení pošlapali?” Luk 19,22-23)
I když odhlédneme od toho, že téměř všechny denominace už dávno nejsou duchovní, takže duchovním domovem vůbec být nemohou, je to pořád představa, která hodně protiřečí Bibli. “Duchovní domov?” “Ano, ale kolik těch duchovních domovů vlastně je? Snad 20, nebo 60, nebo 100?” Ve skutečnosti jsou stovky denominací, ale jsou to všechno duchovní domovy? Pak asi Bible tak úplně nesouhlasí, když říká, že tělo Kristovo není rozděleno? Nebo snad je Kristus rozdělen, jak se ptá apoštol Korintských? Běžná praxe je, že když vznikne nějaká skupina lidí, vytvoří spolek, nechají se zaregistrovat a nedělají si z toho hlavu. Ale každý by si měl uvědomit, že Kristova církev není žádná denominace, žádný zapsaný spolek a už vůbec nesestává z více denominací. Tím vůbec, neříkám, že všechny denominace jsou ztraceny. každý by měl ale jasně vidět, že původní církev byla jen jedna, měla různé duchovní funkce, ale neskládala se z žádných registrovaných spolků, jak je to dnes samozřejmé (zvyk je železná košile). Bible nás vede k tomu, abychom nevytvářeli uzavřené skupiny a nebyli straničtí a právě opačně působí dnešní denominace. Jsou abnormalitou v duchovní oblasti. Upřímný věřící zastává vždy stanovisko pravdy a ne stanovisko určitého spolku. Dotaz na duchovní domov je dnes téměř v každém rozhovoru na prvním místě. Když někdo řekne, že není členem žádné denominace, pak jeho víra není rovnoprávně akceptována. Všechno je úplně obráceně, než jak to má být. Dnes může člověk žít v největším hříchu a vůbec to nevadí, jen když má duchovní domov, když řádně platí církevní daň a drží pevně prapor společenství. Pak jsou dokonce ti, kteří na to upozorňují, označováni za kritiky, kteří postrádají lásku, a ti ostatní jsou vážení. Ano, stranické a obchodní chování už je jasně patrné. Pročtěte si, prosím, následující biblická místa. Je důležité vědět, jak rozhodně se Bible proti takovýmto praktikám a způsobům vyslovuje: Juda 11.19;1. Kro 1,12-13; 2.Pt 2,3.13; Mat 21,13; Mat 23,2-12; 2.Tim 3,6.
Přeměnit víru v Boha a Ježíšovo dílo na Golgotě ve spolky, členy a obchody, to je bezostyšnost, která vede do bran pekla a která znamenala vždy konec probuzení, poněvadž Duch Svatý si nedá své působení zorganizovat. Odkud vlastně berete biblické podklady pro tento svévolně vykonstruovaný příkaz mít duchovní domov? Pak ani Jan Křtitel, Ježíš a proroci nebyli duchovně v pořádku, vždyť neměli v žádné z mnoha skupin věřících svůj duchovní domov. A kdyby byli mezi námi dnes, museli by se nejprve zařadit do některého společenství, než by začali být uznáváni? Ale kde je náš skutečný duchovní domov? Jsem stoprocentně přesvědčen, že dnes bychom je poslouchali ještě méně než tehdy.
Za členství v denominaci a také trochu za to, že přijmou Ježíše, je lidem slibováno nebe, jenže nebe vám nikdo z lidí dát nemůže. V tomto bodě jsou všechny denominace stejné. Víc už nemohu pomoct tomu, kdo nevidí, že tohle není církev Kristova, nikdy nebyla a ani nemůže být. Přesto bych to chtěl ještě jednou zdůraznit, že falešným učením o duchovním domově jsou lidé vedeni ke členství ve sborech, které jsou přes národní ekumenu zapojeny pod Světovou radu církví. Takto jsou lidé vedeni do rukou antikrista. Všechny ekumeny jsou ovládány a financovány svobodnými zednáři.
Každý totiž věří, že pokušení typická pro poslední dobu přijdou z kdovíjaké neseriózní sekty. Koho by napadlo, že povstanou ve vlastních řadách, v uznávaných společenstvích, kde už byli členy rodiče a snad i prarodiče. Ďábel dobře ví o tomhle myšlenkovém pochodu, a tak má právě tady největší úspěch. Adam Weishaupt, zakladatel svobodných zednářů, kdysi řekl: ‘Křesťanství může být zničeno jedině prostřednictvím těch, kteří ho mají udržovat, totiž samotnými duchovními, těmi, kteří mají zodpovědnost.’ Všimni si úplně přesně tohoto citátu, protože celý ten systém pokušení a svodů běží hlavně podle tohoto receptu.
Bankovnictví je mezinárodní sít svobodných zednářů. Dnes jsou společenství, která mají vlastní banky nebo dostaly vysoké příspěvky darem od svobodných zednářů. To se děje jen v nejvyšších stupních struktury křesťanských společenství. Členové o tom nic nevědí, ale vliv této závislosti lze pozorovat všude, i v těch nejmenších kroužcích.
Lež - satanův způsob
Lži, kterými se kazatelé a zodpovědní pošpinili v souvislosti s ekumenami, už těžko mohou být horší. Před společenstvími popírají členství v ekumenách, ale ve skutečnosti jsou již přes 20 let při tom. To se dá vysvětlit jen tak, že sice na jednu stranu vědí o spikleneckých cílech, které jsou v pozadí, a o spolupráci Světové rady církví a Iluminátorů, ale na druhou stranu by se neradi vzdali přízně státu a darů svobodných zednářů. Pořád je základem, že lež je od počátku satanův způsob - lže, ať vystoupí kdekoli. (Jan 8,4b) Všechny machinace Iluminátorů jsou pochybné, neprůhledné a s trochou pravdy pomíchané lži, které se nemají objevit na veřejnosti.
Jestliže představitelé Evangelické Aliance takto bez bázně lžou, a tak nosí satanovy způsoby ve svém srdci, nevyplatí se navštěvovat jejich bohoslužby, protože kdo jednou lže, bude lhát i jindy a vy budete obelháni. Často mám opravdu ten dojem, že pravda je nenáviděna a lháři milují lež, poněvadž pravda, která zjevuje a přináší na světlo skutečnost, zahanbuje a odhaluje to, co by člověk raději nechal zakryto. Pravda je ale pro všechno duchovním základem, na němž spočívá moc a respekt. I když je stále tak nepohodlná pro mnohé, nikdo ji neobejde. Vyžaduje od každého rozhodnutí také od tebe. Když se jí neotevřeme nebo se postavíme lhostejně ke hrozným věcem, které se dnes ději, tak už jsme se rozhodli proti pravdě. Pak si ale nedělejme žádné vyhlídky na účast na Božích zaslíbeních. Kdo není nasycen pravdou a ta ho neprovází jako měřítko při rozhodování ve všech životních otázkách, ten nemá občanská práva v nebi. Komu chybí láska k pravdě, tomu Bůh pošle tolik klamů, že se stane obětí ďábla, lži a podvodu. (2. Tes 2,11 ).
(Dále následuje přehled kontaktů církví, společenství, misijních a dalších křesťanských organizací ve Spolkové republice Německo s národní ekumenou a se Světovou radou církví.). Např. odpověď na dotaz u Evangeliumsrundfunk (ERF, křesťanské rozhlasové vysílání) zní: Ptáte se, zda existuje nějaké přímé nebo nepřímé spojení s ACK (Národní ekumena Německa) nebo se SRC. Na vaši otázku odpovídáme jednoznačně, že ne. Protože se o tom ani neuvažuje, jistě pochopíte, že nemám, co bych vám k tomu více napsal. Evangeliumsrundfunk, podepsán Diehl. Stejná otázka byla položena národní ekumeně a tady je odpověď: ERF není členem v odborném svazu. Ovšem nedávno se ERF stal členem naší pracovní společnosti. Byl přijat na členském shromáždění 6.6.84 ve Wölmersenu. Toho času je ERF veden jako člen v čekací lhůtě. Definitivně přijat bude po dvou letech. Poněvadž naše pracovní společnost je odborným svazem Diakonického díla, bude pak ERF prostřednictvím členství u nás, také patřit k tomuto svazu.
Opravdu jsem si to nevymyslel. Mohl bych pokračovat a přinést spoustu důkazů o prolhanosti v této oblasti. Aby získali výhody od státu, nechali se zaplést do věci, o níž předem věděli, že je špatná. Dnes se z toho pokoušejí vylhat. Tak se lže tam a zase zpátky, až jsou lidé nakonec úplně zamotáni ve lžích. Také nemá smysl, když se půjdete doptávat těchto lidí na pravdivost mého tvrzení. Budou to zapírat, přikrašlovat, nebo to odůvodní jakoukoli výmluvou. Další, co udělají je, že mě označí za sektáře, letničního, falešného proroka nebo i za posedlého, aby mnozí přestali brát moji výpověď vážně. Kdo ale trochu, přemýšlí, pozná, že tyto pomluvy jen prokazují pravdu. Kdybych totiž lhal, bylo by snadné mne usvědčit ze lži, takhle je ale třeba uchýlit se k pomluvám. To se děje bez výjimky u všech, kteří se pokouší přivést na světlo pravdu. Možná to vypadá, že jsem zvláště proti sborům Evangelické aliance, ale opak je pravdou. Nemám nejmenší nenávist. Bohu díky za to. To je satanův způsob a nemá v mém srdci místo. Píšu-li tak podrobně a důrazně o tom, co se děje v těchto kruzích, je to proto, že tu jde o upřímné křesťany, kteří jsou dnes lehkomyslným a překrouceným učením chytáni do satanovy sítě, aniž by to pozorovali. O lidi, se kterými jsem společně zpíval, modlil se a misijně pracoval a měl s nimi srdečné obecenství v době probuzení po válce. O lidi, u nichž změna vědomí šla za posledních 20-30 let tak daleko, že když je srovnám tehdy a nyní, nemohu je poznat. Svým dílem se na tom podepsala především televize. Vidět něco takového, když se nedá pomoci a pomoc také není žádána, když ale zároveň vidíte zlo, které tyto lidi postihlo, to je pocit, který je čímkoli, jen ne nenávistí.
Vlastní vytváření názorů
Pro křesťana je závazný názor Bible. Když si začneme dotvářet vlastní názory a nebo věříme tomu, jak už jsem také často slyšel, že musíme akceptovat také názory druhých, tak už jsme vedle, aniž bychom si to uvědomili. Démonům se snadno daří, aby názory ovlivnili a inspirovali. Právě proto máme od Boha toto svaté písmo, pravdivé a pravdomluvné Boží slovo. Slovo s neohraničenou životností, které vydrží déle než nebe a země. Proto máme obnovením své mysli, na základě tohoto slova, přezkoušet, jak je plná Boží vůle (Řím 12,2), a ne tvořit vlastní názory, natož lehkomyslně přejímat názory druhých. Na mnoha příkladech je vidět, jak rychle mohou lidé své názory měnit. Měl bych se tedy řídit lidskými názory, a to navíc dnes, kdy je všechno natolik převrácené? Přezkoumejte někdy sami, jak často se při bohoslužbě předkládají a zdůrazňují zaslíbení Bible, bez jakékoli zmínky o podmínkách jejich splnění. Přitom téměř každé zaslíbení má své podmínky. Nemyslíš, že je tu něco překrouceno, aby se to líbilo lidem?
Systém vlastního tvořeni názorů se zrodil v táboře Iluminátorů a přechází z OSN přes Unesco do škol jednotlivých zemí. Byl nejdůležitější podmínkou k tomu, aby mládež přestala být závislá na konvenčních názorech a otevřela se tak modernímu liberálnímu myšleni podle hesla Iluminátorů: “Musíme lidem vdechnout našeho ducha”.
Přitom je právě pro mladé mezi 15-ti a 20-ti lety zvlášť důležité, aby se drželi rad rodičů, protože právě v tomto věku je velké riziko chyb, které už nebude nikdy možné úplně napravit. Můžeme se poučit i v přírodě, kde mláďata žijí až do určitého stáří v úplné závislosti na dospělých. Podle dnešních zákonů mají rodiče jen povinnosti a dětem a mládeži jsou dána jen práva. Byla doba, kdy mladiství mohli jednoduše vytáhnout z domova do ulic, provést jakoukoli lumpárnu a rodiče museli platit. Takovými zákony a satanskými učebními metodami byla protržena ochranná hráz Božího slova a tato generace byla zavedena o pěkný kus blíže k antikristovi a tím i ke zkáze. Když dnes mluvíte s mladými a chcete jim říci o Bibli, ihned se odvolávají na své právo utvořit si vlastní názor. Tak hluboce vězí jed v srdcích této generace.
Kdo chce změnit společnost, nepotřebuje změnit systém, ale člověka. Proto je Nový světový řád vytvářen tak radikální změnou vědomí člověka. Z ní vychází všechny změny poměrů ve společnosti, politice, hospodářství, morálce a náboženství. Vzdělávací systém podle Unesco je nejmocnějším nástrojem, jak určit myšlení lidí a tím i budoucnost lidstva. Kdo kontroluje a ovlivňuje vzdělávání ve školkách, ve školách a na univerzitách, ten ovládne celý národ na dobu několika generaci. Také SRN je od roku 1951 členem Unesco a tak je napojena na zednářskou OSN. OSN je v podstatě pokračováním Společnosti národů, která byla založena v roce 1919 z iniciativy svobodných zednářů. 28.- 30.6.1917 se totiž v Paříži konal kongres svobodných zednářů. Na něm byty přijaty a schváleny hlavní zásady pro svaz národů. To byl skutečný začátek ženevské Společnosti národů, z níž se později vytvořila OSN. U nás o tom víme jen málo, protože všechna klíčová místa ve zpravodajství a v literatuře jsou obsazena zednáři. Ale OSN je výtvorem světového okultismu posledních dnů, je to největší zednářská lóže světa. Unesco patří k OSN a je to mezinárodní kulturní instituce pro vzdělávání. K jejím pracovním oblastem patří mimo jiné sexuální výchova a učení o vzniku světa.
Ve Spolkovém sněmu se neprojednávají žádné problematické zákony. John Todd nás už na to upozornil. Na důkaz pravdivosti jeho tvrzení jsme všichni zažili, jak celé zákony o školství a vzdělávání nebyly ve Spolkovém sněmu vůbec projednávány. Také noviny o nich nepsaly a pokud ano, tak z úplně špatného pohledu. Totéž se dnes děje znovu s označením těla, s číslem 666 a jeho významem. V celém Německu bychom nenašli politika, který zná pozadí a souvislosti tohoto problému a objasňuje je veřejnosti. A takovým, kteří to snad dělají, se nevěří. Abychom viděli, jak daleko už ta věc zašla a jak to všechno tajemně probíhá, podívejme se na následující zprávu (Diagnose 8/84):
Číslo šelmy
Úplnou evidenci lidí pomocí neviditelného informačního systému plánují americké banky a koncerny. Členské státy EHS se mají po úspěšné zkoušce ihned připojit. Pod záminkou vytvoření bezhotovostního peněžního systému mají být na základě zákona všichni občané označeni a nosit laserovou značku na čele nebo na ruce. Plán byl odhalen poté, co banky v USA daly nové formuláře omylem do oběhu. Počítačový systém, který má peněžní oběh nahradit, vyžaduje, aby všichni lidé mohli být identifikováni infračerveným snímačem. Osmnáct “vytetovaných” kódových číslic má obsahovat důležité údaje. První trojčíslí 666 je mezinárodní symbol, následuje kód země a oblasti. Ostatní čísla obsahují osobní údaje včetně čísla průkazu a sociální pojistky.
Také v SRN se vyskytly obdobné formuláře. Tak v Hagenu ve Vestfálsku byl v roce 1982 použit formulář pro vystavení cestovního pasu, kde jedna otázka zněla: ‘Kam chcete dostat označení na pravou ruku nebo na čelo?’ Po připomínkách byl formulář stažen. Poněvadž obdobná hlášení o čísle 666 přicházejí ze všech částí světa, nelze mluvit o náhodě. V Kanadě např. byla jedna kandidátka do vyšší funkce dotázána na své mínění o čísle 666, a když odpověděla negativně, byla odmítnuta.
Teď je zde ale otázka, kterou nelze obejít: Proč se v církvích a sborech nevaruje před tímto antikristovským systémem posledních dnů? Jedná se tu o pastýře, kteří pečují o blaho těch, kteří jsou jim svěřeni a za něž nesou zodpovědnost, aby jednou nebyli obžalováni? Nebo o falešné učitele, o nichž bible říká, že jich přijde mnoho v posledních časech? Stali se už tak závislými, že nemohou o těchto věcech mluvit? V každém případě tu něco nesouhlasí. Upozornil jsem totiž záměrně už mnohokrát na některé věci, které se mají stát v posledních dnech a mohu říci, že tito lidé nestojí o to, aby o tom něco věděli, a raději to považují za bezvýznamné, než aby před tím varovali.
K zamyšlení
Je jasné, že kdyby to šlo nadále tak, jako dosud, mohlo by jednou být v televizi zvěstováno evangelium naprosto duchovně a biblicky bezcenné. Každý by si měl uvědomit, že televizní společnosti, v nichž, jak už jsme slyšeli od Johna Todda, jsou také z velké části Iluminátoři, nikdy nepřipustí, aby v televizi bylo. zvěstováno evangelium, pokud by ještě mělo nějakou, třeba nepatrnou duchovní hodnotu. Copak by toto evangelium mohlo mít nějakou cenu, když je ďábel spokojen s tím, že se zvěstuje v jeho chrámu, v nejvíce satanistickém médiu všech dob? Vždyť od počátku světa nebyl žádný špinavější prostředek, než je televize. Jejím prostřednictvím totiž probíhá mohutná satanizace dnešní generace, která je mnohem horší, než to, co se dělo v Sodomě a Gomoře. Z televize má satan přístup i do domácností a společenství věřících. A každý si může ověřit, že tato společenství více selhávají právě od té doby, kdy se objevila v domácnostech televize. Podle 2.Kor 6,14-18 není možné, aby se Kristus a satan, světlo a temnota, chrám Boží a chrám model, dělili o cokoli společného. Nemáte někdy strach a bázeň při pomyšlení, že se budete muset Bohu zodpovídat za to, že jste svěřili jeho svaté evangelium televizi a tak jste zvěstovali svatého Boha v satanském chrámu? To nevíte, že všechny biblické nástroje potřebné k bohoslužbě musely být nejprve posvěceny a směly se používat výhradně jen k bohoslužbě? Nevíte, jak byl babylónský král potrestán, když je použit k jinému účelu? Nemáte strach, že byste i v této souvislosti mohli uslyšet: ‘Zvážil jsem a nalezen jsi lehký?’ A na otázku, zda snad chci mít na svědomí duše, které mohly na základě televizního přenosu uvěřit, odpovídám: Zatím jsem nepotkal nikoho, koho by televize přivedla k pravdivé duchovní víře. Čím moderněji se evangelium zvěstuje, tím menší je jeho duchovní hodnota. To by si měl každý promyslet. Když jsem se doslechl o dohodě, že ERF bude šířit evangelium i v televizi, přemýšlel jsem, na jaké kompromisy musel asi ERF přistoupit. Krátce na to jsem se dozvěděl, že od května 1983 je první předseda ERF členem v Lionském klubu. To je ale jen jeden případ z mnoha, které nevyjdou na světlo.
Televize není nic jiného než apokalyptický obraz. Dnes existují systémy propojení televize a počítačových sítí a doplňkové přístroje, které umožňují zobrazování počítačových informací na televizní obrazovce včetně finančních informací a výpisů z kont. Pro zpětný přenos vašich požadavků se používá telefon, takže je vytvořen úplný bezhotovostní finanční systém, který můžete používat z křesla v obývacím pokoji. K tomu dostanete osobní identifikační kartu, v jejímž kódu je opět obsaženo trojčíslí 666. Tyto karty jsou ale jen nouzovým prostředkem, dají se totiž ztratit, půjčovat apod. Perfektní řešení je až označení těla. Po dokončení tohoto systému to bude přesně tak, jak bylo prorokováno ve Zj. 13,14-18. Pak je také jasné, že televize je tím mluvícím obrazem. Díky Bohu, že ještě není příliš pozdě. Ještě se můžeme těchto věci zbavit, abychom neskončili s těmi, kteří se obrazu klanějí.
Ať si nikdo nenamlouvá, že vědecké poznatky přicházejí od Boha. Ať už jsou to rakety, atomové bomby, televize nebo počítače, všechno je to součástí satanismu posledních let, který přispívá ke zkáze lidstva a probíhá paralelně s morálním úpadkem dnešní generace. Ve Zj 13,2 se píše: “A drak (satan) dal šelmě (státu) svou sílu i trůn i velikou moc.” Satan ví, že má už jen málo času, že svět už je jen těsně před koncem. Proto běží technika, ale i satanův kult stále rychleji. Počítače dnes mohou vykonávat milióny operací za sekundu. Na druhou stranu technika může za to, že náš les umírá, spodní vody jsou otrávené a déšť je tak kyselý, že ničí přírodu, takže lidstvo bude dříve nebo později zničeno. Tohle všechno ale drak zamlčel, když dal šelmě svoji velikou moc.
Něco je zde zcela zřetelné pro každého, kdo se nad tím zamýšlí, že totiž všechny sbory a církve, které jsou součástí Evangelické aliance a tím i národní ekumeny a mají od státu výhody nebo od něj jsou jakýmkoli způsobem dotovány, nebudou v důsledku toho nikdy schopny před státem varovat. Nemohou se přece vozit na hřbetě šelmy a současně před ní varovat. To by se totiž sami odsoudily. Zde jsme opět u toho, co už jsem řekl, že totiž stát a Kristova církev jsou naprosto neslučitelné.
Církev posledních časů, o níž se mluví ve Zj 6,11 až 7,9-17, která přijde z velkého soužení, to rozhodně nebude žádný zapsaný spolek, který “se vozí na hřbetu” státu. Až jednou nebudou moci ti, kteří neponesou znamení, prodávat ani kupovat, vytvoří se tato církev z jednotlivců, kteří zůstanou věrni ze všech národů, jazyků, církví a sborů. Ti budou podobně jako původní novozákonní církev satanovi trnem v oku (což bohužel nelze říci o dnešních sborech), a proto budou opovrhováni, vylučováni a pronásledováni. Protože se ale nebudou klanět obrazu (televize) a šelmě a nepřijmou označení na tělo (znamení šelmy), dostane se jim veliké odměny. Budou žít a vládnout s Kristem tisíc let, protože mu zachovali věrnost v nejtemnější hodině lidských dějin (Zj 20,4). Proto je beránek bude pást a povede je k pramenům živých vod a Bůh jim setře každou slzu z očí (Zj 1,17). Halelujah.
Věřím, že církev poslední doby nebude žádná organizace, ale duchovní organismus podobný původní církvi, který bude žít spíše v koncentračních táborech, než ve dnešních tak moderně zařízených sborových domech. Ať už tak nebo tak, od tohoto světa nemůžeme nic dobrého očekávat, a tak je lépe nést pohanu pro Krista, než se stát, jen o málo později, obětí Božího soudu a věčného pekla. Všichni věrní bratři a sestry udělají už dnes dobře, když budou hledat vzájemné kontakty mimo hranice své denominace a když se nebudou tolik zabývat otázkami učení, které přinášejí zase jen spory a rozděleni. Jaký má význam pro naši záchranu, zda budeme z útrap vytrženi nebo ne; zda může být Boží dítě ještě ztraceno, zda povstane antikrist ze Židů a jiné podobné otázky, které si ďábel používá, aby vyprovokoval roztržky a spory. kdyby byly věrné Boží děti jednotné a méně svázané učením a tradicí svých denominací, neměl by ďábel tuto moc nad nimi.
Moderní teologie
Již několik let je ve sborech za největšího nepřítele evangelia považována moderní teologie, která ve skutečnosti považuje všechno možné z bible za nepravdivé. Církve tím byly už před delší dobou zamořeny. Zbavily se toho dnešní sbory? V článku “Mohutný postranní výhonek na stromě církve” ve Frankfurter Allgeneine se mimo jiné píše, že v biblické škole v Ewersbachu jsou přednášeny moderní historicko-kritické metody. Teologické pojetí odpovídá tomu, se kterým se lze setkat ve velkých církvích. Článek byl pak ve Freie Evangelische Gemeinde (Svobodná evangelická církev) rozmnožen a s hrdostí rozdáván členům. Ale copak se kdysi svobodné církve neoddělily proto, že nesouhlasily s učením a systémem? Je vůbec ještě nějaká zásada, které zůstáváme věrni?
A co teď můžeme slyšet ve velkých církvích? Katolická církev, která je stále považována za velmi nepřátelskou vůči svobodným zednářům, změnila úplně svůj postoj a vidí teď, podle papežových slov, ve svobodných zednářích bratry a Boží děti. Sám papež Jan XXIII. byl v roce 1953 jako arcibiskup Roncalli přijat v Turecku do 7. stupně lóže “Rytíř a růže”. V Jeho ‘deníku duše’, který si až do své smrti vedl, napsal, že on, Roncalli dostal při přijetí do lóže jméno Jan, které si podržel; později jako papež. Po zasvěcovací ceremonii do 7. stupně zaujal příslušné postavení. Se zcela svobodnozednářskou mentalitou pak už jako papež řekl: “Kristus přebývá v každém člověku”, nebo “Často říkáme, že věříme v Boha. Mnohem důležitější je, že Bůh věří v nás.” Pozor! Tyto myšlenky spolu s těmi o nekonečné Boží trpělivosti a lásce k člověku, které jdou na úkor pravdy, se zrodily v táboře satanistů a dnes prolínají celým křesťanstvím. Papež Jan XXIIl. zavedl do katolické církve ekumenicko-charismatický, ale současně i svobodnozednářský proud obnovy, v jehož důsledku dnes celá armáda svobodných zednářů osídlila Vatikán.
A jak je to s evangelickou církví? Její tajemník pro otázky světového názoru a sekt farář Haak píše o rozhovorech, které proběhly mezi církví a svobodnými zednáři. Závěrem článku je, že nejsou zásadní námitky proti členství evangelických křesťanů u svobodných zednářů. Haak píše v osobním dopise: “Řád, který mi byl propůjčen se jmenuje Řád Bernarda Beyera. Byl mi propůjčen v říjnu 1982 na sjezdu německých lóží od Německé velké lóže.” Podle Neue Solidarität 3/83 vstoupil Haak do tajné lóže ‘Sedm růží’ a přijal jméno Laifi. K otázce spiritismu se vyjádřil: ‘Proti pokusu spojit se se zesnulými věřícími se nestaví ani bible, ani církevní dějiny.’
Od roku 1885 zařazují Iluminátoři nadané mladé muže do církevních seminářů. Tito přespříliš ambiciózní studenti se brzy dostávají do významného postavení, které jim pak umožňuje podporovat své přívržence a prosazovat je na nejvyšší místa, takže křesťanství se takto dostává pod dokonalou satanskou kontrolu. Již v roce 1937 bylo jen ve francouzských církvích 1024 kněží a seminaristů, kteří patřili k Iluminátorům. Z toho lze odvodit, že i v Německu, podobně jako jinde, postupuje podrobení církví rychle kupředu. Jen tak lze vysvětlit, proč právě studenti teologie chtěli zabránit přednášce Richarda Wurmbranda, muže, který pro Krista hodně vytrpěl ve věznicích Rumunska a napsal několik knih o pronásledování křesťanů na Východě, proti čemuž se, jak se zdá, staví velké množství teologů. Onoho večera v Marburgu muselo velké množství, policistů s nabitými zbraněmi vytvářet uličku, aby se vůbec lidé dostali do místnosti. Přednáška pak byla rušena urážkami a výkřiky a Richard Wurmbrand byl napaden. Policie proto musela vyvést tyto příkladné teology, kteří se pevně drželi stolů a židlí. Venku se pak vytvořil velký zástup, který mohutně rámusil během celé přednášky, částečně s pomocí megafonu. Na stejném místě, totiž v chodbě před teologickými posluchárnami, jsou na jedné z nástěnek vyvěšena oznámení o schůzkách homosexuálních studentů a lesbických studentek teologie, kteří se chtějí postavit na odpor proti diskriminaci v církevním životě a odbourat strach a předsudky na obou stranách. Zde je úryvek zprávy od Prof. Dr. Kohlse: Nejhorší na celé věci je to, že vedení církve s tím spolupracuje, jak je vidět z toho, co se mi stalo 11.11.81. Toho dne mě po mém semináři ve vstupní hale staré univerzity oslovil jeden evangelický biskup a jeho prelát. Řekl jsem: “To je dobře, že mě oslovujete právě tady, pane biskupe. Stojíme totiž přímo před bezbožnými a pravdě odporujícími plakáty; které sem vyvěsili studenti teologie, na něž máte právě vy dohlížet… Návštěvníci této budovy se už několik let ptají: “Copak sem nikdy nepřijde zodpovědný biskup a nepodnikne něco proti tomu?” Takže vás žádám, abyste proti tomu zakročil. Biskup mi odpověděl: “Pro tyto plakáty je třeba mít pochopení” a už mizel za sloupem, zatímco prelát spěchal ke dveřím. Právní prezident církevního úřadu v Kasselu, když jsem na tyto plakáty poukazoval, mi řekl se smíchem: “Je třeba, abyste to správně chápal: to je přece svoboda, když i homosexuálové smějí na teologické fakultě vylepovat své plakáty.” Odpověděl jsem: “To je právě opak svobody, neboť tito nevěřící, kteří převracejí pravdu, terorizují už celé roky poctivé a bibli věrné studenty.” Poté i tento církevní představitel spěšně odešel. Co podniká hessenský ministerský předseda jako dozorčí úřad proti vedením církví, které překračují státní dohodu tím, že neplní své dohlížecí povinnosti? Proč se zde nic nepodnikne? Protože, právě jak jsem řekl, církev spolupracuje s Iluminátory a mnozí faráři jsou sami svobodnými zednáři a jsou na cestě k rušení Božích pořádků a k uskutečňování Luciferových plánů.
Proč se vůbec v této církvi dává důvěra lesbickým ženám nebo požehnání homosexuálním mužům? Proč vystupují homosexuální faráři na kazatelnu a homosexuální profesoři vychovávají studenty? Vždyť to je hřích, který se zrodil v pekle a přinesl již Izraeli prokletí, když nevyhnali takovéto lidi. Jak to, že smějí homosexuální teologové nazývat Píseň písní “svatou pornografií” a rozšiřovat názory, že křesťané, kteří mají přece boha lásky, smějí volně sexuálně žít s muži i ženami, mladí se starými, nebo i ve skupině, ano, dokonce prý i se zvířaty.
Jak to, že smějí moderní teologové považovat za z poloviny vylhanou a dopouštět se dalších ohavnosti tohoto druhu? Je to snad proto, že tato církev je křesťanská a svatá, že je to společenství svatých, jak to má zakotveno ve svém vyznání víry? Ne, je to proto, že tato církev je ďáblovým nástrojem k naší zkáze. Mrtvolný zápach, který z ní vychází, je tak zřetelný, že ho může cítit každý. Nebo se vědomí dnešní generace natolik proměnilo, že už nemůže nic cítit? Každopádně je jasné, že církve se mohou dopouštět takovýchto zrůdností jediné proto, že dnešní generace je v takovém stavu, že jim to trpí. Dnes se demonstruje proti všemu možnému, ale vůči tomu, co skutečně vede ke zkáze, jsme slepí a hluší. Jaký je to spravedlivý soud, když se k těm, kteří se drží pravdy přistupuje s nenávistí a s odmítnutím, když se se zlostí přijímají mé články a současně se holduje takovému satanskému kultu v církvích.
Takto dnes hřeší mnozí. Jak výstižně náš Pán řekl: ‘Kde je mrtvola, tam se slétnou supi.’ Přes všechny tyto skutečnosti sbory Evangelické aliance často spolupracují s Luterskou církví a přes ekumenu jsou dokonce ve svazu s katolickou církví. Proto radím, abyste vzdali čest Bohu a opustili tuto satanskou náboženskou atmosféru. Církve, které se dnes vozí na hřbetu státu, ponese totiž stát jen tak dlouho, než prosadí své antikristovské cíle. Pak je zavrhne a pošlape a i Bůh je těžce potrestá za hrozné hříchy, kterých se dopouštějí.
Žádná láska
Nemohu už ani spočítat, kolikrát jsem slyšel, že to,co píšu je bez lásky. Jenže v čem je láska? Je u těch, kteří lidem zamlčují jejich zkázu? Když někdo tvrdě spí v hořícím domě, jednáte pak bez lásky, když ho násilím vzbudíte? Nebo má být spíše utěšován a uklidňován? Je to skandál, jak se hřeší v této oblasti. Jestliže je takovýto druh varování bez lásky, co pak lidé řeknou Bohu, až k nim bude mluvit osobně a řekne, co si myslí o satanské špíně potratů, videa, televize a různých časopisů? Konejšení, uklidňování, utěšováni a vyprávění zaslíbení, to je oblíbená metoda kazatelů a farářů. Zrodila se ale průkazně v táboře Iluminátorů a zakrývá vážnost věci. Lidé jsou tím očarováni, aby nerozpoznali skutečnou pravdu, aby jí nevěřili a pociťovali ji, jako by postrádala lásku. Kde dal ale najevo lásku Ježíš? V sladkých slovech nebo na kříži? Dotěrná přívětivost, s níž mnozí faráři a kazatelé přistupují k lidem, nemá ani to nejmenší společné s křesťanskou láskou k bližnímu. Stačí malá konfrontace s pravdou a vlídnost se promění na ledový chlad. Proč ale tito lidé obviňují kritiku z toho, že je bez lásky? Hledají totiž kompromis a kde ho nemohou nalézt, tam je reakce přiměřeně ledová, vždyť Boží slovo je přece těm, kteří jdou k smrti, smrtonosnou vůní k záhubě a těm, kteří žijí, je životodárnou vůní k životu (2.Kor 2,16). To ještě nikdy nebylo jinak. Často se říká, že můžeme dělat cokoli, jen když bude středem Ježíš. Boží slovo se tak deformuje natolik, až se hodí tomu, co sami chceme a co se nám líbí. Tak mizí jakýkoli respekt před Bohem a jeho slovem. Zní to pořád dobře a laskavě, ale je to brutální, bezohledné zabíjení duší. V ničem nemůže být méně lásky. Vždyť do nebe tak nepřijdeš, to by totiž bible musela lhát. Tak jsou křesťané sváděni a ti, kteří jsou na správné cestě, jsou z ní odváděni. Udivuje mě, jak málokdo to vidí, ale když oko není čisté, pak je celé tělo ve tmě.
Nejnebezpečnější ze všech hříchů je vědomě se stavět proti lepšímu poznání. V širším smyslu je to hřích proti Duchu Svatému a velká nemoc dnešní doby, snaha utéct před pravdou, které se ale utéct nedá. Ze strachu, že to, co bylo řečeno nebo napsáno by mohla být pravda, nechtějí o tom lidé nejprve nic slyšet, aby si zachovali dobrý vztah k pastorovi, ke kazateli, ke sboru. Nakonec musí postupně pravdu odmítnout, aby si zachovali důvěru vedení sboru. I blízcí přátelé se vám pak musí vyhýbat, aby neztratili důvěru. Skutečně je to atmosféra posledních dnů, kdy kromě vzduchu, spodních vod a deště jsou otrávena i srdce lidí.
Podle tvrzení ekumeny jsou kořeny ekumenického hnutí v Evangelické alianci, CVJM a Křesťanském světovém svazu studentstva. Evangelická aliance byla založena v Londýně v roce 1846 na setkání 921 křesťanů z různých denominací svobodným zednářem Thomasem Chalmersem. Byl členem lóže St. Vigean ve Forfashire ve Skotsku. CVJM (CYMCY) byla také založena z iniciativy svobodných zednářů a úzce s nimi spolupracuje. U jejího zrodu stál známý svobodný zednář Henry Dunant. John Mott byl členem tajné organizace se svobodnozednářským rituálem a se slibem mlčenlivosti. V roce 1895 založil Křesťanský světový svaz studentstva. Sjednocovací snahy jsou antikristovským plánem Iluminátorů. A že jsou na programu modlitebního týdne Evangelické aliance modlitby za jednotu křesťanů? Jenže je příliš mnoho znamení, že církve jdou k zániku, takže spása každého jednotlivce se tak ocitá v největším nebezpečí. To je mnohem důležitější, než zachovat si prestiž u dnešní zkažené generace. Na průběhu klinické smrti, kdy mrtví mohli zvnějšku pozorovat, jak byly prováděny oživovací pokusy na jejich těle, byla v mnohých případech prokázána pravdivost bible. Proto, milý čtenáři, naslouchej a nech se varovat. Chci tě závěrem ze srdce pozvat: uveď svůj život s Bohem do pořádku. Dotkni se Ježíšových rukou, které jsou k tobě nataženy, a děkuj mu za tuto neocenitelnou a nezaslouženou možnost. Nelituj žádné námahy a starej se o svoji spásu. Bible, která v tolika bodech potvrdila svoji pravdivost a právě v dnešní době se tak výrazně naplňuje před našima očima, nelže ani v tom, co říká o nebi a pekle. Můžeš se dosud odvolat na krev Ježíšovu a získat odpouštění, zaplacené jeho obětí na kříži. Záchrana je nejdůležitější pro každého člověka a naděje na věčný život je základním smyslem našeho bytí. Proto se neřiď podle masy. Masové křesťanství nebylo a ani dnes a pro budoucnost není ničím jiným, než antikristovským křesťanstvím. Z toho a mnoha jiných důvodů se na obzoru rýsují černá mračna soudu a poháry Božího hněvu jsou již po okraj naplněny a můžeme čekat, že brzy vyhledají tuto generaci. Spěchej, zachraň svoji duši!
Další informace a objasnění budou následovat v připravovaných vydáních. Získat je můžete na následující adrese: Helmut Finkenstädt, Hercbachstrasse 2, 3559 Allendorf (Eder) Haine, BRD.
Originál https://www.matrix-2001.cz/prispevky/projekty_konspirace/helmut/helmut_001.htm