Vše o životě a pro život!!


MLM vs. pyramidové hry

   Úvodem je nutno poznamenat, že MLM a pyramidové hry v žádném případě nejsou jedno a totéž! V současné době se lze na trhu setkat s nejrůznějšími společnostmi nabízejícími formou multilevel marketingu nejrůznější druhy zboží. Bohužel, jak se stává, každá dobrá myšlenka bývá zneužita podvodníky, kteří těží z nedostatečné informovanosti veřejnosti a mnohdy pod zástěrkou MLM provozují pyramidovou hru. Provozování takovéto hry je v mnoha státech trestné, v ČR zatím podobné aktivity končí, vzhledem k nedostatečné legislativě, odložením případu. Svůj podíl viny na nedostatečné informovanosti nesou i bulvární média, která v honbě za senzacemi mnohdy zaměňují MLM za pyramidové hry a naopak. Naštěstí existují i renomované časopisy a další zdroje, ze kterých si zájemce, jemuž je nabídnuta příležitost, může ověřit, zda se jedná o seriozní obchod či o podvod.
   Mnoho lidí se domnívá, že nelegálnost pyramidových her spočívá ve vytváření struktury, která se rozrůstá směrem k dalším úrovním. Je ovšem pravdou, že pokud by splnění tohoto jediného kritéria znamenalo, že se jedná o pyramidovou hru, znamenalo by to, že každý obchod by nutně musel být také pyramidovou hrou. Vysvětleme si to na příkladu: výrobce, pokud vyrobí výrobek, se snaží najít co možná největší odbyt u co největšího počtu velkoobchodníků. Ti pak mají opět jediný zájem - každý z nich hledá pokud možno co největší počet maloobchodníků a konečně každý z těchto maloobchodníků hledá opět co největší počet koncových zákazníků - tedy nás všech. Přestože i zde platí, že směrem k dalším úrovním se neustále rozšiřuje počet lidí zapojených do systému, nikoho by jistě nenapadlo zařadit tento tzv. obchodní řetězec mezi pyramidové hry. Jak to tedy ve skutečnosti je a v čem opravdu spočívá nelegálnost pyramidových her a jak je lze rozeznat od legálního obchodního systému na bázi MLM?
   Vyčerpávající výklad toho, co je MLM a jaké znaky jej odlišují od pyramidové hry, lze najít v záznamu Federal Trade Commission vs. Amway z r. 1979, který je v této oblasti považován za zlomový. V tomto záznamu lze mj. nalézt i hlavní znaky pyramidových her i vysvětlení toho, proč Amway (MLM) není pyramidovou hrou. Pro čtenáře, který nevládne angličtinou je určen následující text.
   Jak tedy rozlišit, zda se jedná o MLM nebo o pyramidovou hru? Pro první posouzení by si měl případný zájemce ověřit, zda je firma, která mu příležitost nabízí, členem Asociace osobního prodeje (dříve České národní sdružení přímého prodeje). AOP je sdružení firem, které přijaly určitá pravidla, která zákazníkům i distributorům zaručují seriozní jednání. V případě nabídek jiných společností pak může pro rozpoznání seriozní nabídky od podvodných systémů pomoci následující tabulka.

Charakteristika

MLM

Pyramidová hra

Jaká je výše počáteční investice?

nízká

většinou vysoká

Existuje reálný produkt?

vždy existuje

může existovat, ale jeho hodnota je většinou nízká

Existují provize za vstup nových lidí nebo povinné odběry?

neexistují

alespoň jedno z toho existuje

Existuje možnost vrácení zakoupeného zboží s vrácením kupní ceny?

ano

ne

Jsem schopen vydělat vynaložené peníze prodejem zboží aniž bych musel registrovat další členy?

ano

ne nebo velmi těžko, výhodnější je provize ze vstupu nových členů

   MLM vždy nabízí reálný produkt, přičemž se může jednat o zboží či službu. Naproti tomu, typický příklad pyramidové hry je činnost, při které se lákají noví lidé za účelem vstupu, při němž zaplatí vysoký vstupní poplatek, ze kterého mají provizi lidé, kteří je do systému přivedli. Výše uvedený příklad je nejprimitivnějším příkladem pyramidové hry a v dnešní době, vzhledem k jeho průhlednosti, není prakticky používaný. To ovšem neznamená, že pyramidové hry již neexistují. Existují, pouze jsou hůře rozeznatelné na první pohled, protože některé z nich se prezentují jako MLM, ačkoliv s tímto systémem nemají nic společného.
   Většina pyramidových her dnes má v nabídce i nějaký "produkt" nebo "službu", kterou si zájemce kupuje. Podle české legislativy toto stačí, aby takováto činnost nebyla nazvána pyramidovou hrou. To ovšem neznamená, že se o pyramidovou hru nejedná. V zemích, kde mají s pyramidovými hrami větší zkušenosti, platí, že zároveň s podmínkou nabízení produktu musí být splněny další dvě podmínky: první z nich je, že produkt musí být prodejný i mimo síť distributorů, tj. maloobchodním zákazníkům. Druhou podmínkou je, že náklady vynaložené na koupi startovací soupravy musí být získatelné zpět prodejem nabízeného zboží a to i v případě, že zájemce nenalezne další lidi, kteří by se s ním zapojili do podnikání. A právě v těchto bodech většina pyramidových her nesplňuje podmínky pro zařazení mezi MLM. V případě pyramidových her se totiž většinou jedná o produkty (např. ve formě knížek) či služby (školící semináře apod.), které nejsou prodejné maloobchodním zákazníkům - tj. lidem stojícím mimo organizaci. Náklady vynaložené na vstup se tak dají získat pouze z provize za vstup nových lidí. V MLM naproti tomu nemá sponzor nic z toho, že zaregistruje nového člověka. Provizi získá až tehdy, když se mu podaří u nového distributora zajistit obrat.
   Aby však situace nebyla tak jednoduchá, vynořily se i pyramidové hry, které ve snaze obejít zákony začaly nabízet produkt, který lze prodat i mimo organizaci, takže zájemce může získat vynaložené peníze zpět pouhým prodejem tohoto produktu. Avšak! V porovnání s provizemi za vstup nových lidí jsou provize z prodeje výrobků směšně malé a úsilí vynaložené k navrácení investic je tak neúměrně veliké. Typický příklad je, že zájemce investuje 24000Kč a jako produkt má k dispozici inzerát na internetových stránkách v "hodnotě" 500Kč, na kterém má provizi 30%. Ze vstupu nového člověka mu však plyne provize 8000Kč. Zájemce má na výběr, co si zvolí, buď zaregistruje do systému 3 lidi a náklady na investici jsou zpět nebo prodá 160 inzerátů... Naproti tomu, v MLM zájemce investuje většinou malou částku, která pokrývá náklady na pořízení nejnutnějších věcí, které potřebuje do začátku. K dispozici má pak většinou širokou škálu produktů, jejichž prodejem vynaloženou částku získá snadno zpět.
   Snad posledním příkladem pyramidové hry, která prodává produkt a stojí na samém rozhraní mezi MLM a pyramidovými hrami, je varianta, kdy vysoké vstupní poplatky jsou nahrazeny prodejem reálného produktu, avšak zájemce je nucen odebrat při vstupu velké množství zboží téměř nulové hodnoty bez možnosti jeho vrácení. Toto se pak nazývá nadměrné zatěžování zásobami a je to další charakteristikou pyramidové hry. V MLM se naproti tomu jedná o zakoupení startovací soupravy, která má reálnou hodnotu. Tato souprava většinou obsahuje (ale není to podmínkou) i vzorky zboží. Na soupravu je však poskytnuta určitá doba, během které má distributor možnost tuto soupravu vrátit. V tom případě je mu vrácena plná cena.