Vše o životě a pro život!!


Poslouchají Svědkové Jehovovi Jehovu?

Bůh řekl o našem Pánu Ježíši Kristu: "Tento jest ten můj milovaný Syn, v němž se mi zalíbilo. Toho poslouchejte!" (Mat.17.5). Ježíš řekl: "Ovce mé hlas můj slyší a já je znám a následují mne.." (Jan 10.27). "Kdo má Syna, má život. Kdo nemá Syna Božího, život nemá." (1. Jan 5.12). "Žádný nepřichází k Otci než skrze mne." (Jan 14.6). "Skrze něho (Pána Ježíše) a pro něho stvořeny jsou všecky věci. A on jest přede vším a všecko jím stojí." (Kol. 1.16-17). Tyto verše málo slovy vyjadřují učení celé Bible, že totiž vše závisí na Ježíši Kristu. Všechny Boží myšlenky a úmysly mají za střed Jeho Syna. Proto pokud nemáme správný poměr k Pánu Ježíši Kristu, nemusíme se zabývat vedlejšími body učení. bez Krista jsme ztraceni a nikdy nemůžeme nějakým způsobem dosáhnout Božího království! Proto omezím toto krátké pojednání na to, KDO ve skutečnosti je Pán Ježíš. Předně se zmíním o 2 základních pravidlech pro výklad Bible. Obě jsou vzata přímo z Písma. První je v 2. ep. Petra 1:20: "Toto nejprve znajíce, že žádného proroctví písma výklad nezálšží na rozumu lidském" ("žádné proroctví není vlastního výkladu", t.j. samo sebe nevykládá). To znamená, že nemůže být izolováno od všech ostatních míst Bible. Jinými slovy: Chceme-li vyložit nějaké místo Písma, musíme vzít v úvahu všechna ostatní místa a zvláště ta, jež mluví o tomtéž předmětu. Mnozí došli k chybným závěrům, protože toto nečinili. Druhé je vzato z ev. Jana 16.13: " Když pak přijde ten Duch pravdy, uvede vás ve všelikou pravdu. Neboť nebude mluvit sám od sebe, ale cokoli uslyší, to mluviti bude. Ano i budoucí věci zvěstovat vám bude." Nemáme-li vedení Duchem svatým, nemůžeme ani objevit Boží myšlenky v Jeho slovu, protože "tělesný (přirozený) člověk nechápá (nepřijímá) ty věcim, které jsou Ducha Božího... protože ony duchovně mají rozsuzovány býti." (1.Kor.2.14). Duch svatý přebývá v každém opravdovém znovuzrozeném křesťanovi a jestliže jsme poddáni Pánu, On nás vyučí své pravdě. 
Při výkladu svatých Písem musíme dát pozor na některá nebezpečí. Máme sklon, že namísto osobního studia Božího slova, vědomé závislosti na Bohu a důsledného chození v obecenství s Ním se necháme vést člověkem a lidskými názory. Je mnoho přitažlivých knih s rozumnými argumenty, ale mnohé z nich nepřinášejí Boží pravdu. Musíme sami zkoumat Písma s modlitbou, aby nám Bůh zjevil sebe a svou pravdu (viz 1. Jan 2,26-27). 
Když čtete a studujete Bibli, není možné, abyste si nevšimli, jaké důležité místo Bůh dává svému Synu, Ježíši Kristu. Jakékoli náboženství, které Mu dává nějaké nižší místo, nemůže být správné! Nazývá Ho možná dobrým člověkem, prorokem nebo stvořenou bytostí nejvyššího řádu, ale to nestačí. Bible zdůrazňuje, že On je Bůh zjevený v těle. Není to nikdo jiný, než Jehova (Hospodin) Starého zákona. Tuto skutečnost snadno zjistíme pomocí několika míst, s nimiž souhlasí všechna ostatní:  
Mt. 4.10 (citováno z Gen. 6.13-14): Tedy řekl mu Ježíš: "Odejdi satane, neboť psáno jest: Pánu Bohu svému klaněti se budeš a jemu samotnému sloužiti budeš!" Jenom Bohu se máme klanět. Židům 1.6: A opět, když (Bůh) uvodí prvorozeného (Ježíše Krista) na okrsek země, dí: "A klanějte se jemu všickni andělé Boží". Bůh říká andělům, aby se klaněli Pánu Ježíši. Izaiáš 43.11: "Já, já jsem Hospodin (jehova) a žádného není kromě mne spasitele." Jedině Jehova je Spasitel. Matouš 1.21: "Porodí pak syna a nazveš jméno jeho Ježíš, on zajistí vysvobodí lid svůj od hříchů jejich." Ježíš je Spasitel, vysvoboditel od hříchů. Skutky ap. 4.12: "A není v žádném jiném spasení, neboť není jiného jména pod nebem daného lidem, skrze které bychom mohl ("skrze které musíme") spaseni býti." Ježíš je jediný Spasitel. 1. Jan 4.14: "A my jsme viděli a svědčíme, že Otec poslal Syna, spasitele světa." Ježíš je Spasitel světa. 2. Petr: "pro spravedlnost Boha a našeho spasitele Ježíše Krista. Židům 1.8: Ale k Synu (Bůh) dí: "Stolice tvá, ó Bože, na věky věků" Zde je Ježíš Bohem Otcem osloven jako Bůh. 1. Jan 5.20: "A víme, že Syn Boží přišel a dal nám smysl, abychom poznali toho pravého, a jsme v tom pravém, totiž v Synu Ježíši Kristu. On jest ten pravý Bůh a život věčný." Zde je Ježíš nazván pravý Bůh a věčný život.
V evangeliu Jana Pán Ježíš na více místech prohlašuje, že je roven Bohu Otci. Pozoruhodným místem je Jan 5.23: "Aby všichni ctili Syna, tak jak ctí Otce. Kdo nectí Syna, nectí ani Otce, který ho poslal." V ev. Jana 8.58 čteme: "Amen, amen, pravím vám. Dříve než Abraham byl, já jsem." Ježíš tu přijímá přesně totéž jméno, které Boh přijal v Exodu 3.14, když mluvil k Mojžíšovi. Bůh mu řekl, aby synům izraelským řekl: "JSEM poslal mne k vám". Jan 14.28 ("Neboť Otec je větší nežli já") bývá někdy citován jako důkaz, že Ježíš není roven Bohu Otci. Avšak Ježíš toto řekl pouze v souvislosti se svým člověčenstvím. Ep. Židům 2.9 říká: "Ale toho Ježíše, který maličko nižší byl nežli andělé (nyní) vidíme pro utrpení smrti.." Když se Boží Syn stal člověkem, zaujal nižší postavení. Ale pokud jde o podstatu osoby, Pán Ježíš je Bůh.
Někteří lidé tvrdí, že je nerozumné věřit, že Bůh je Trojjediný Bůh: Otec, Syn a Duch svatý, a že to má svůj původ v pohanské filozofii. Ve skutečnosti je lidský rozum příliš slabý a neschopný, když jde o poznání našeho velkého a předivného Boha. Písmo prohlašuje, že "svět nepoznal skrze moudrost Boha" (1.Kor. 1.21). Bůh není přístupný pouhému vnímání a zvažování rozumem. Chce, abychom Mu věřili, milovali Ho a poslouchali. Někdejší pohanské modlářství, mající i trojici bohů, je prostě padělek jediného pravého Boha. Satan, jenž si je dobře vědom toho, kdo je Bůh, je mistrem v padělání. Bůh hned v 1. kapitole Bible zjevil svou existenci ve více osobách: "Učiňme člověka k obrazu našemu" (Gen. 1.26). Je ještě mnoho jiných míst v Písmu, jež to dosvědčují.
Taková místa, jako Kol. 1.15 a Zjevení 3.14, kde o Pánu Ježíši čteme, že je "prvorozený všeho stvoření" a "počátek stvoření Božího", také bývají často falešně vykládána k dokázání, že Ježíš je stvořená bytost. Avšak nikde v Bibli se neříká, že Bůh stvořil Krista. Stačí pohled na definice původních řeckých slov pro "prvorozený" a "počátek" a zjistíme, že tyto výrazy také znamenají první v pořadí s úplným vyloučením jakéhokoli vztahu k času nebo původu. Vyjadřují pravdu, že Ježíš Kristus má nejvyšší postavení v celém vesmíru. Má "jméno, které je nad každé jméno.. aby ve jménu Ježíš každé koleno klekalo a každý jazyk vyznával, že Ježíš Kristus jest Pánem, k slávě Boha Otce". (Fil. 2.9-11). Je ostaven "vysoce nad všechno knížectvo i mocnosti i moci i panství,.." (Ef. 1.21). Když se Pán Ježíš dobrovolně ponížil, a to až do smrti ukřižováním, zaslouží, aby byl vyvýšen a oslaven. Jeho Otec se o to postaral. Kéž bychom to činili i my ve svých srdcích! 
Je nám líto, musíme-li říct, že hnutí "svědků Jehovových" nepřijímá pravdu těchto míst Bible. Toto poměrně mladé náboženství snižuje našeho Pána Ježíše Krista a dává Mu místo pouhé stvořené bytosti. Taková stvořená bytost nemůže být Kristem Bible, neboť v ev. Jana 1.3 (stejně jako v Kol. 1.16) se prohlašuje, že "všechny věci skrze ně (Slovo = Krista) učiněny jsou a bez něho není nic učiněno, což učiněno jest." A pamatuj: Bez biblického Krista nikdo nemůže být spasen a dosáhnout Božího království, bez ohledu na to, jak velice se snaží zasloužit si tam místo. Vždyť Písmo říká: "Neboť milostí spaseni jste skrze víru. A to ne sami ze sebe, dar jest to Boží. Ne ze skutků, aby se někdo nechlubil." (Ef. 2.8-9).
Některé náboženské skupiny, podobně jako "svědci Jehovovi" tvrdí, že kdo není členem jejich zvláštní církve nebo skupiny, propadne Božímu soudu. Již to samo ukazuje na jejich blud, neboť Bible jasně učí, že Ježíš je jediný, kdo nás může spasit. On sám řekl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." (Jan 14.6). Znovu opakuji" Jedině Ježíš je Spasitel.
Z předchozího porovnání některých částí učení "svědků Jehovových" s Biblí - a přestože tvrdí, že se drží Bible - mohu pouze usoudit, že kážou převrácené evangelium, před čímž apoštol Pavel důrazně varuje: "Ale bychom pak i my nebo anděl s nebe kázal vám mimo toto, co jsme vám kázali, buď proklet! - Jestliže by vám kdokoli jiné evangelium kázal mimo to, které jste přijali, buď proklet!" (Gal. 1.8-9).
Varujeme tedy: Nenásledujte slepě slepé vůdce, neboť v tom případě "oba v jámu upadnou"! (Mat. 15.14) - a budou navěky ztraceni!!     S. Hadley
Ježíš Kristus řekl: "Jestliže zůstanete v řeči mé, v pravdě učedlníci moji budete. A poznáte pravdu, a pravda vás vysvobodí." (Jan 8.31-32). "Proto jestliže vás Syn vysvobodí, opravdu svobodni budete." (Jan 8.36)