Vše o životě a pro život!!


New Age a Bible

Toužíte také po osvěžení duše? Nejste sami. Je to přirozený důsledek myšlení minulé doby, kdy se potlačovala jakákoli zbožnost a jen rozum měl určovat lidské bytí. Najednou jsme se ocitli v "bezduchém" světě. Lidská duše postupně chřadla, podobná vyprahlé půdě, která toužebně čeká na zavlažení. Dnes si uvědomujeme, že jsme se dostali do slepé uličky, a toužíme po probuzení. A tak mnozí dychtivě přijímají nově vzniklé duchovní proudy. Mějme se však na pozoru! Víme, co se za nimi skrývá?? Není to jen podvod a klam? Hnutí Nového věku (New Age) tvrdí, že lidstvo dosáhne věčné blaženosti duše "splynutím tohoto světa s nadpřirozenou dimenzí". Je topravda? Bible, která obsahuje Boží slovo, nás před takovým učením varuje. New Age je falešná cesta. Skrývají se za ní různě maskované okultní praktiky. Zkuste sami posoudit, co je skutečným pramenem živé vody pro duši člověka.

New Age:   BŮH je neosobní kosmická síla nebo energie, představuje jakousi vesmírnou duši - brahman. ČLOVĚK je ve svépodstatě dobrý. Je svrchovaný pán a žádá pro sebe veškerou slávu. HŘÍCH - ZLO neexistuje, znamená "nebýt osvícen", tedy neuvědomovat si své "božství". LUCIFER je "anděl světla", který přináší člověku kosmické vědění. SPASENÍ je možné dosáhnout cestou sebezdokonalování, meditací, v procesu reinkarnací (převtělování). JEŽÍŠ KRISTUS byl zvlášť osvícený člověk, jogín, guru atd., učitel a zakladatel náboženství jako mnozí jiní. VÍRA je myšlenková magie, základ "pozitivního myšlení", které zaměřuje mysl k dosažení určitého cíle. MODLITBA je pohroužení se do sebe sama ve smyslu hinduistické meditace: člověk má dosáhnout mimosmyslových extatických stavů, jimiž vstupuje do kontaktu s kosmickou energií. KŘÍŽ je ve svých rozličných podobách meditačním symbolem vyobrazení nadsmyslových sil. ZNOVUZROZENÍ je chápáno "v těle" jako reinkarnace (převtělení po smrti) nebo psychologická zkušenost při skupinových seancích. DUHA je symbolem pro stoupání člověka k "nadčlověku", pro jeho sjednocení s vesmírnou duší. SMRT je nutným předpokladem pro převtělování a trvání evoluce. JEDNOTA vzniká jen prostřednictvím všestranného propojení, tedy v harmonii a toleranci mezi nejrůznějšími filozofiemi, ideologiemi a náboženstvími. LÁSKA je kosmický princip, který toleruje všechny rozdíly (dobro i zloú, sjednocuje všechny protiklady a umožňuje světové bratrství.

Bible:   BŮH je živá a svrchovaná osobnost, Stvořitel a věčný Pán vesmíru. ČLOVĚK byl stvořen Bohem jako jeho protějšek. V podstatě je svobodná bytost, dobrovolně poslušná Božímu stvořitelskému řádu. HŘÍCH - ZLO znamená lidskou nezávislost na svém Stvořiteli -Bohu. Důsledkem je oddělení od Boha. A v tom je každý vinen. LUCIFER (ďábel, satan) je stvořená duchovní bytost. Je to padlý anděl, Boží protivník a nepřítel člověka. Maskuje se za vábícího "anděla světla". Chce strhnout člověka od Boha, do hříchu a do záhuby. SPASENÍ je osvobození od hříchu, smrti a zla - ďábla jednou provždy, a to zástupnou obětí Ježíše Krista na golgotském kříži. JEŽÍŠ KRISTUS je Syn živého Boha, jediný náš Spasitel. Přešil na zem jako Bůh v lidské podobě a vrátí se ve slávě, aby soudil svět a dokončil budování Božího království. VÍRA je jednoduchá důvěra v živého Boha a jeho slovo. MODLITBA je rozhovor člověka s Bohem. KŘÍŽ je nástrojem smrti. Na něm, na hoře Golgota, zemřel před 2000 let Pán Ježíš Kristus za hříchy všech lidí. ZNOVUZROZENÍ nastává Božím působením na člověka a vede k naprosté proměně jeho mysli. Nejde přitom o změnu osobnosti, ale jen o změnu ve vedení člověka. Před znovuzrozením jej ovládal hřích a člověk se bouřil proti Bohu. Nyní jej řídí Duch svatý a vede jej směrem k Bohu. DUHA je znamením smlouvy. Bůh ji uzavřel s veškerým živým tvorstvem na zemi, že už nikdy je nezahubí potopou. Bůh i jako nejvyšší soudce zůstane lidem navždy milostivý, když se k němu zase navrátí. SMRT přišla na zem s hříchem. Pro toho, kdo nevěří v ježíše Krista, znamená věčnou záhubu. JEDNOTA znamená jednomyslnost křesťanů s Bohem, který je absolutní pravdou. Pán Bůh vytváří a stvrzuje tuto jednotu sv¨ým Duchem, kterého dává do srdcí všech křesťanů. LÁSKA je základní Boží vlastností. Projevila se v tom, že Bůh za nás obětoval svého jediného Syna - Pána Ježíše Krista, aby mohli všichni lidé být spaseni a přišli k poznání pravdy. Láska a pravda jsou nerozdělitelné.

Sliby hnutí New Age o lásce, spravedlnosti a míru zní pro mnohí lidi lákavě. Má již tisíce stoupenců po celém světě, kteří se zasazují o vytvoření jednotného světa, jednotné vlády a jednoho náboženství, kdy člověk konečně dosáhne poznání, že sám je bohem, zdrojem veškeré moudrosti a moci, a že si na vše stačí sám. Takoví lidé pracují v politice, ve sdělovacích prostředcích, na univerzitách, na nejrůznějších místech a označují se za "spiklence ve znamení vodnáře". Jejich cílem je připravit lidské vědomí pro tento "Nový věk", který nazývají také "Věk vodnáře". Jejich poznávacím znamením je duha, ale i pyramida, trojúhelník, had aj. Slibují, že se na zemi již brzy objeví nesmérně moudrý vůdce, zmocněnec Lucifera, který nastolí pravý lidský ráj.

Lákavé jiné světy. Podle představ zastánců New Age mají lidé praktikovat to, čeho se dříve odvažovali je esoterici a mystici, totiž pohroužit se doo neviditelného rozměru mimo naše smysly. V tomto jiném světě se prý dá najít věčný stvořitelský duch. Jde zde hlavně o navázání styku s transcendencí a otevření se "duchům zesnulých". Ve věku Vodánře má dojít ke splynutí tohoto světa s nasmyslovým světem. Sjednocení má být pozvolné, člověk se má postupně seznamovat s "jinou dimenzí". V tomto smyslu pracují různé okultní sekty, za pomoci východních náboženství. Přitom je prý nutné se otevřít satanismu, józe, spiritismu, drogám apod.

Obrovský svod. Ze srovnání s poselstvím Bible vyplývá, na čem hnutí Nového věku stojí. Jde o gigantický satanův úskok, generálním štábem temnoty vypracovaný plán, jak šikovnými manévry zamlžit a pak zmařit jedinou, Bohem stanovenou možnost lidské záchrany a dosažení věčné blaženosti - totiž ve víře v Ježíše Krista. Satan nabízí a zpříjemňuje lidem jiné, falešné cesty "spasení", aby čestně hledající lidi odvrátil od jediné spásné cesty k Bohu. Protikřesťanské hnutí New Age zneužívá křesťanské základní pojmy, aby nám skrylo pravé cíle (Bible, Matoušovo evangelium 24.24). Naplňuje totiž tyto pojmy novým, cizím, ponejvíce hinduistickým obsahem. Mnozí by proto chtěli začlenit Nový věk, který mluví tak pěkně o lásce, i do křesťanství! Nenechme se však svést. Jen Ježíš Kristus je jediná "cesta, pravda a život"!