Vše o životě a pro život!!


Která církev je ta pravá?

Kolik je různých církví!! Je to velmi smutné: Taková roztříštěnost křesťanství a Kristova modlitba přece zněla: "Aby všichni byli jedno.." (Jan 17.21). Z této jednoty není nyní mnoho vidět a vy se ptáte: "Když bych se chtěl zabývat náboženství, ke které církvi se mám přihlásit?" Odpověď zní: Chce-li být někdo šťastný, nemůže začít tím, že se obrátí k náboženství! Žádná církev ani náboženství vás nemůže zachránit - spasit! Ani křesťanské, ani nějaké náboženství na světě. Proč?? Člověk, který se snaží být pobožný, pokouší se vlastně postavit sám sebe do lepšího světla před Bohem, aby se stal způsobilým pro nebe. Jenže takto se nikdo nemůže stát dobrým před dokonale svatým Bohem. Ani jediný hřích nelze smazat nábožným životem, dobrými skutky nebo penězi. Začít musíme tím, že přiznáme svou hříšnost. Spáchali jsme množství hříchů a od svatého Boha můžeme očekávat jen spravedlivé odsouzení. Sami se rozhodně nemůžeme zachránit! 
Odkud tedy může přijít záchrana? Je jedna Osoba, která se o vás zajímá, která vás miluje - ať jste pobožný nebo ne, chudý nebo bohatý, mladý nebo starý. Je to Boží Syn, který přišel s nebe na zem. Slat se člověkem, aby mohl zemřít. Ježíš Kristus na sebe vzal hříchy každého člověka, který chce být zachráněn - spasen. Na kříži nesl trest za tyto hříchy. zemřel místo mne smrtí, kterou jsem jí zasloužil. Každý může být spasen! Kdo k Němu přijde se svými hříchy a upřímně je vyzná, bude od Něho přijat. Pak můžeme být jen vděčni a děkovat Mu. On nás pak sám vede životem, v našem srdci je štěstí a pokoj. A ke které církvi se mám potom přidat? Ani teď nejde o to, aby se člověk připojil k nějakým názorům, k nějakému "směru". Jde o to, abychom se nechali vést Ježíšem Kristem a Jeho vůlí. Bible - Boží slovo nám ukazuje, že On jediný je Hlavou Církve. Poučuje nás také o tom, že všichni skuteční věřící v Krista jsou připojeni k Jeho Tělu - Církvi. Znát, ctít a následovat Krista je velkou radostí! Kdo Mu dnes uvěří, vírou se Mu vydá, bude již dnes skutečně šťasten. Ti, kdo uposlechli Jeho volání a patří nyní Jemu, se jistě shromažďují, aby společně děkovali svému Zachránci. Budu to věčně činit v nebi, a proto to činí již zde na zemi. Také se společně modlí a naslouchají Jeho slovu. Ale to je něco jiného než usilovat o spasení prostřednictvím bohoslužby. Spasení je hotové a připravené pro každého! Ježíš Kristus je tím pravým a jediným Spasitelem! 
Tímto textem nechceme agitovat pro nějakou konkrétní církev nebo skupinu, ale chceme jen být ukazatelem k Ježíši Kristu, který dal našemu životu cíl a skutečný smysl. Přijměte pozvání k Němu! 
"Uslyšíte-li dnes Jeho hlas, nezatvrzujte své srdce ve vzdoru! DNES je den spasení!!"