Vše o životě a pro život!!


Je homosexualita dědičná??

V deníku Práce vyšel dne 24.4.1995 článek s názvem "Je homosexualita dědičná?" Samotný název vybízí k odpovědi na danou otázku. Pravdivá odpověď je jednoznačně záporná - NE!! A skutečností také je, že tou pravou příčinou jakékoli choroby, která se vyskytuje v několika generacích, nebývá "dědičnost". Doporučuji všem prostudovat tu jedinou knihu, v níž lze najít pravdu - Bibli!! Bez ohledu na to, co si myslíte o Bohu, zůstává právě tato kniha jediným zásadním ukazatelem příčin, následků i řešení všeho, co se děje ve světě, a je jedinou hodnotnou příručkou pro život. Hned na 1. stránce čteme: "Na počátku stvořil Bůh (nikoli tedy evoluce) nebe a zemi. .. I viděl Bůh, že všechno, co učinil, bylo dobré!" Na počátku neexistovaly žádné problémy, které dnes jsou  běžné (války, nemoci, hlad, živelné pohromy, exhalace, kriminalita, ..). Všechno bylo v dokonalém stavu a zůstalo by to tak dosud, kdyby človběk respektoval Boha. Člověk se však rozhodl jít vlastní cestou, zhřešil (vzpoura proti Bohu a Jeho řádu) a dostal se on i celá země pod prokletí hříchu. Je psáno, že skrze ten hřích přišla na svět smrt a všude se začala projevovat její ničivá síla. Nic už nebylo tak dokonalé jako na začátku a postupem času se situace neustále zhoršuje. Země byla porušená, přišly nemoci, utrpení, člověk byl oddělen od Boha a jeho přirozenost se změnila. V Bibli je psáno, že ztratil Boží slávu a získal přirozenost satanovu. O něm Bible mluví jako o původci všeho zla na zemi: "pokušitel, kníže tohoto světa, lhář, zloděj a vrah, ten ´zlý´, duchovní otec lidí odvrácených od Boha, .." Když člověk získal přirozenost ďábla, dělá jeho skutky a Boží hlas neslyší. Proto se všude děje tolik špatných věcí a jediným řešením je obnovení osobního vztahu s Bohem!
Mnozí lidé říkají: "Kdyby Bůh byl, tak by to nedopustil, zasáhl by!" Ne! Bůh dal člověku svobodnou vůli a člověk měl možnost volby. Každý člověk má volbu! Děti se rodí bez hříchu (neexistuje "dědičný hřích", který katolíci chtějí "smýt křtem",  jen hříšná přirozenost - sklon ke špatnému). Když je schopno rozlišovat dobré a zlé, má volbu. V čemkoli se z vlastní vůle zachová špatně, dostává se do stejného prokletí hříchu jako Adam svou vzpourou vůči Bohu. A žádným dobrým skutkem to nelze napravit!! Lidé říkají: "Nevěřím v Boha, žádný neexistuje!" Ale Bible říká něco jiného: "Blázen říká v srdci svém ´Bůh není!´. Všichni se odvrátili, ..", "Já jsem Bůh a jiného už není.",  "Jako Já jsem živ, každé koleno poklekne a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh!" A jinde: "Zjevuje se Boží hněv z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhalil (ve všem stvoření), takže jsou bez výmluvy! Protože poznali Boha a nectili ho jako Boha, jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství. Zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení pomíjitelného stvoření, vyměnili Boží pravdu za lež a klaní se a slouží stvoření namísto Stvořiteli. PROTO je Bůh vydal v napospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla Jejich ženy vyměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně tak muži zanechali přirozeného styku se ženami a vzplanuly žádostí jeden k druhému. Muži s muži provádějí hanednosti, a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost! Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh napospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. ... Vědí o spravedlivém Božím rozhodnutí, že ti, kteří takto jednají, jsou hodni smrti, a přece nejen ž sami takto jednají, ale také jiným takové jednání schvalují. (legalizace homosex.párů, provoz nočních klubů, vraždy nenarozených dětí,..)" "Nastane den, kdy Bůh bude skrze Ježíše Krista soudit podle evangelia to, co je v lidech skryto." "PROTO čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy.."
V celém Starém zákoně jsou příběhy, které popisují následky lidské volby. kdykoli se lidé odvrátili od Boha, přišlo prokletí, utrpení a smrt. Když se pokorně vrátili k Bohu, odvrátili se od vlastních cest, Bůh vše obnovil a uzdravil je. Platí to stejně i dnes! Bez ohledu na nározy o Bohu lidé jsou za svůj život zpdpovědni Jemu. Jak je psáno: "Člověku je určeno jednou zemřít a potom bude Soud!" Žádným dobrým skutkem se však nelze ospravedlnit, členství v církvi ani "křest" neosvobozuje od přísného soudu. Náboženství je lidská snaha vlastními skutky přijít k Bohu a zasloužit si spasení. ALE to nefunguje! Je totiž psáno: " Kdyby bylo možné dosáhnout spravedlnosti před Bohem skrze (skutky) zákon, byla by Kristova smrt zbytečná! "Ze skutků zákona nebude před Ním ospravedlněn žádný člověk. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Ospravedlněni bývají zdarma Jeho milostí skrze víru." a "Milostí tedy spaseni jste skrze víru. Není to z vašich skutků, je to Boží dar." Jediný způsob získání tohoto daru říká Ježíš Nikodémovi(nábož. člověku): "Musíte se znovu narodit. Nenarodí-li se kdo znovu, nevejde do království Božího. Musíte se narodit z Boha." Mnohá náboženství mají mylnou představu o novém narození, podmínkách spasení a neznají skutečnou Boží vůli. O těchto lidech Písmo říká: "Tento lid mne ctí jen rty, ale jejich srdce je daleko ode mne. marná je zbožnost, kterou mne uctívají, když čí naukám, jež jsou jen lidskými příkazy!" .. Proto takto zmýlení lidé, věřící víc knězi nebo jakémukoli člověku více než Bohu, jdou opačným směrem, než si myslí. Cesta lidských nauk o Bohu k Němu nevede, protože je velkou měrou v rozporu s pravdou a  autoritou Božího slova.
Nelze si myslet, že "dnes je jiná doba, lidé mají právo žít podle svého a pokud to nikomu jinému neškodí, ať si dělají, co chtějí. Každý hřích je však sám o sobě destruktivní, i když bezprostředně neohrožuje něčí život či zdraví. Cokoli Bůh nazývá hříchem, je ničnivé a nežádoucí. Jestliže Bůh něco nazývá ohavností nebo "nečistou vášní, zvrácenou myslí, scestností,..", pak to nelze omlouvat nějakou genetickou deformací a hledat alibistické argumenty pro tolerování a legalizování těchto Bohu odporných skutků. Je příliš nebezpečné myslet si, že Bůh není, mít "svou vlastní víru a pravdu", svoje svrchované názory, věřit čemukoli a nekonfrontovat to s autoritou Božího slova. Protože "Veškeré Písmo je vdechnuté od Boha a užitečné k učení, napravování, výchově,.. aby byl Boží člověk dokonalý a kekaždému dobrému skutku (podle Boží vůle v důsledku ospravedlnění, nikoli jako "prostředek ke spasení") připraven." Výklad Božího slova nezáleží na lidském rozumu, ale na Duchu, který je autorem Bible a každý znovuzrozený křesťan Ho zná! "Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co člověku ani na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo Ho milují!" Bible je plná nádherných Božích zaslíbení, která jsou zpřístupněna znovuzrozením a podmíněna věrností Bohu. Je psáno: "Synu můj. věnuj plnou pozornost mým slovům. K mým výrokům nakloň své ucho. Ať nesejdou ti z očí, střez je v hloubi svého srdce. Dají život těm, kteří je nalézají, a zdraví celému jejich tělu." 
Boží slovo je odpověď na každý problém. Odhaluje příčinu - hřích, i řešení - pokání, spasení z Boží milosti skrze víru! "Důvěřuj Bohu celým svým srdcem a na rozumnost svou nespoléhej!" "Osvědčuji dnes tobě nebem i zemí, že jsem ti život a požehnání i prokletí a smrt předložil. Vyvol tedy sobě ŽIVOT (v Kristu), abys živ byl (s Bohem navěky)"! PROTO plné evangelium Kristovo (Boží moc ke spasení = záchraně každému, kdo Mu věří) je jedinou odpovědí na problémy dnešního světa (homosexualita, drogy, nemoci, ..). Platí-li v národě zákony, které jsou v rozporu s Božím slovem, je celý národ pod prokletím a následky jsou zjevné. Pokud se však celý národ obrátí zpět k jedinému živému Bohu (ne k mrtvému lidskému náboženství), bude požehnán (zdraví, prosperita, bezpečí, ..). Proto je nutné říkat pravdu a nazývat věci v souladu s tím, jak je vidí Bůh. každý hřích a tolerance jakéhokoli hříchu je vzpoura vůči Bohu a člověk tak sám sebe staví pod odsouzení, které se mu nakonec dostane od Boha, jestliže se včas neobrátí v pokání k Bohu. Bůh nikoho neposílá do pekla, člověk se pro tento směr rozhoduje sám svým jednáním a odmítáním Boží milosti. Je psáno: "Pohrdáš snad bohatstvím Jeho dobroty, shovívavosti a velkomyslnosti a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání? Svou tvrdostí a nekajícnou myslí si střádáš Boží hněv pro den soudu. .. Ty, kteří prosazují sebe, odpírají pravdě a podléhají nepravosti, očekává hněv a trest. .." Proto "Uslyšíte-li DNES Jeho hlas, nezatvrzujte své srdce!"