Vše o životě a pro život!!


FAKTA o homosexualitě

Článek k zamyšlení nad dnes tak atraktivní a legalizovanou zvráceností. Můžete se o jeho pravdivsti a závažnosti sami přesvědčit OSOBNĚ u svrchovaného Soudce, který stanovil neměnné a nezrušitelné zásady pro ŽIVOT a  podle svých zákonů (lidmi ignorovaných a pohrdaných, přesto stále platných) spravedlivě soudí odchylky od nich!! Seznamte se s Ním OSOBNĚ!!!
 KONEČNĚ vědci "objevují Ameriku" = jednoznačně jasný FAKT, že homosexualita není genetická záležitost! Jedním způsobem k ní má "dědičné vlohy" úplně každý, ale rozhodně to není záležitost fyzických genů. Člověk je stvořen Bohem k Jeho obrazu, ABY s Ním měl úzký osobní vztah, ALE rozhodl se žít SI po svém!! Tato vzpoura proti dokonalé Boží vůli přinesla veškeré trápení, které dnes existuje (smrt, nemoci, násilí, hlad, bídu, nemorální žádostivost,..) a je také tím jediným "genetickým základem" pro jakékoli špatné chování člověka. V době Starého zákona Bůh homosexualitu trestal smrtí a dosud na svém postoji k ní NIC nezměnil. Pořád je to ohavnost, která zasluhuje smrt, ale soud je odložen, aby člověk měl šanci najít záchranu ze svého stavu i směru života. Nejhorším zločinem proti lidskosti je ateismus a materialismus, nutící lidi ignorovat Boha a nalhat sami sobě, že neexistuje, nebo že Ho nepotřebují. Tato bezbožnost poskytuje prostor pro vymýšlení zákonů a "norem", které odporují pevným morálním zásadám a svrchovaným duchovním zákonům. Člověk se považuje za "homo sapiens", ale je spíš "homo ignorant", když pohrdá svým Stvořitelem a povyšuje vlastní výmysly nad autoritu Jeho slova. Bludy o evolučním vývoji okrádají člověka o vědomí vlastní hodnoty a skutečného smyslu života, takže žije často jen pudově jako "jeho zvířecí předci", ale žádné zvíře nenapáchá svévolně tolik zla a nepopírá svého Stvořitele jako člověk. Je přece psáno: "Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu! Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděčni, ale jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství: zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ptáků, čtvernožců i plazů. PROTO je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla. Vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvrostvu namísto Stvořiteli.  PROTO je Bůh vydal v moc hanebných vášní.  Jejich ženy zaměnili přirozený styk za nepřirozený a stejně tak muži zanechali přiroz. styku se ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému. Muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost.   Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší.  Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatností, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči, pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování.  VĚDÍ o spravedlivém Božím rozhodnutí, že ti, kteří takto jednají, jsou hodni smrti, ale nejen že tak sami jednají, ale také jiným takové jednání schvalují!!  Či snad pohrdáš bohatstvím Jeho dobroty, shovívavosti a velkomyslnosti a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání? Svou tvrdostí a nekajícnou myslí si střádáš Boží hněv pro den spravedlivého Božího soudu." Také nelze opomíjet fakt, že lidské názory nezmění NIC na existenic a Boha a platnosti Jeho svrchovaných zákonů, jejichž neznalost nebo ignorování neochrání člověka před následky jednání.