Vše o životě a pro život!!


Záchrana Lota

Biblický příběh o Lotovi a jeho rodině je aktuální i dnes. Jako v zrcadle v něm můžeme vidět náš postoj k okolnímu světu. Pro zamyšlení uvádíme úvahu Martina Legáta, kazatele Církve bratrské z Hradce Králové.
Devatenáctá kapitola 1. knihy Mojžíšovy má 2 hlavní témata: Boží soud nad Sodomou a záchranu Lota a jeho rodiny. Cílem návštěvy Božích poslů s Sodomě bylo zjistit duchovní stav obyvatel Sodomy, najít 10 spravedlivých, pro které by město bylo zachráněno, a zachránit před Božím soudem spravedlivé, kteří ve městě bydleli. Lot Boží posly pozval k sobě domů a snažil se je ochránit před muži Sodomy, kteří požadovali jejich vyvedení z Lotova domu. Chování obyvatel Sodomy v této situaci ukázalo, že Lota ani po letech pobytu v Sodomě nepovažovali za 1 z místních, přestože se jim Lot snažil přizpůsobit a vyjít s nimi po dobrém. Stále byl pro ně hostem či cizincem. Lotův příklad je pro nás varováním: Jako křesťané nesmíme nikdy povýšit snahu vyjít po dobrém s témto světem nad touhu chodit po Božích cestách! Věřící člověk bude v očích tohoto světa vždy člověkem zvláštním a v mnohém ohledu jiným.
Lot se snažil do poslední chvíle zachránit své hosty, aby pak nakonec oni zachránili jeho. Lot uslyšel zprávu o blížícím se Božím soudu, ale zároveň jasnou výzvu k záchraně pro sebe a své okolí. Lotovi budoucí zeťové zprávu o blížícím se Božím soudu odmítli a tím odmítli i možnost záchrany. Chování Lota, jeho manželky i dcer při odchodu ze Sodomy nám ukazuje na jejich duchovní rozpolcenost. Na jedné straně je to víra v Boha a jeho slovo, na straně druhé láska k tomuto světu. To, co v této situaci nakonec zvítězilo, nebyla víra Lota a jeho rodiny, ale Boží milosrdenství a shovívavost. Boží poslové to s Lotem a jeho blízkými neměli lehké. Ani dnes to s námi Pán Bůh nemá snadné. Kolik lidí by nalezlo spasení v Pánu Ježíši Kristu, kdyby nebylo Božího milosrdenství?Sodoma a Gomora byly zničeny. Pán Bůh však ve chvílích soudu pamatoval na Abrahama a jeho modlitby a zachránil Lota a jeho dcery. Konec kapitoly je smutným svědectvím o lidské svévoli a jejích následcích. Potomci Lota a jeho dcer (Moábci a Amónovci) se stali velkými nepřáteli Božího lidu. 
Další zajímavé informace najdete na www.biblickearcheologickenoviny.cz