Vše o životě a pro život!!


Máme dost času?

Nemám čas! Tato odpověď patří k nejčastějším výrokům dnešní doby. "Nezlob se, ale opravdu nemám čas se s tebou zastavit: spěchám nakoupit, sháním stavební materiál a řemeslníky, připravuji se na zkoušku, začínám podnikat, mám důležité jednání,.." Nejen svoje bližní takto často odbýváme, ale takésami sebe. Jak mám teď v tom spěchu přemýšlet o smyslu života a věčnosti? Cožpak si mohu dovolit vystoupit z běhu každodenních událostí, abych se zastavil a ztišil? Možná později, až se upraví poměry.
Rychlý běh času. Zatímco to všechno odkládáme, čas neúprosně utíká. A s přibývajícím věkem jakoby ubíhal rychleji.. Jeden biolog to vyjádřil pěkným obrazem. Čas přirovnal k řece, která rovnoměrně teče kolem nás. Když jsme mladí a zvídaví, běžíme rychle kupředu. Tu se nám zdá, že řeka vedle nás plyne pomalu. Jak dlouhé byly v našem dětství třeba prázdniny! Když však ubývají síly a naše tempo se zpomaluje, zdá se nám, že řeka letí velkou rychlostí. Než se nadějeme, otočí se týden, měsíc a rok. I ti nejstarší nakonec vyznávají: "Jak ten život rychle utekl." 
Nemáme opravdu čas? Den má však stejně 24 hodin, jako měl vždy. Nemáme tedy méně času než ti před námi. Nemumíme však s časem dobře hospodařit. Buď jím probíháme s ustaranou tváří, abychom všechno stihli, nebo jej utloukáme v nanicovatém lenošení. Zapomínáme, že čas je dar Boží, se kterým máme moudře nakládat. Nemá nám přerůstat přes hlavu. Nejsme přece otroci, kteří jsou vlečeni časem a okolnostmi. Bůh chce, abychom žili svobodně - jako děti Boží. On je Pánem našeho času. Do běhu lidského života vstoupil ve svém Synu Ježíši Kristu. Proto nám tak dobře rozumí a chce být vždy s námi. Jen u něho najdeme v darovaném čase pomoc, odpočinutí a pravou harmonii života.
Jak nakládat s časem. Zkusme si najít každý den chvilku pro ztišení. Když čekáš u holiče, nesáhni hned po časopise, ale zamysli se nad sebou i nad svým vztahem k lidem. Když odpočíváš doma, nemusí pořád běžet televize a hrát rádio. Využij takové chvíle, abys pohovořil s manželkou nebo dětmi, zajímal se o jejich radosti i trápení. Udělej si čas i pro druhé. Naslouchej jejich bolestem, radostem a problémům. Neodkládej pomoc tam, kde je nebezpečí z prodlení. Najdi si také čas na ztišení před Bohem. Modlitba není ztrátou času. Celý tvůj den bude vypadat jinak, když jej začneš s modlitbou. Nezapomínej na den pokoje a odpočinku od práce a spěchu, na čas modlitby a slyšeníé Božího slova ve společenství věřících. Vlož svůj čas do Božích rukou. On zná tvoje možnosti. Nechce ti nakládat nad tvoje síly. Naplň svěřený čas láskou k Bohu a k bližním.
"Jestliže dnes uslyšíte Jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru!" (Židům 3.7)