Vše o životě a pro život!!


Začíná to pověrami

Pověry v našem životě. Někdo se vyleká, když mu přes cestu přeběhne černá kočka. Jiného děsí číslo 13. Další zase považuje sedmičku za šťastné číslo a má radost, když uvidí kominíka. Mnoho pověr je spojeno se svatbou: svatba se má konat, když měsíc narůstá, nemá se konat v květnu, střepy a posypání manželů rýží přinášejí štěstí, ..

"Jsem zdravý, ale musím to zaklepat, aby se mi zdraví nepokazilo!" - "Daří se mi dobře, musím to aspoň třikrát zaklepat, aby to vydrželo!" - "Děti mi dělají radost, musím zaklepat, aby se nepustily zlou cestou!" - "Musím zaklepat, musím zaklepat, .." - Lidé rychle hledají něco dřevěného, aby se přece jen pojistili. Na dřevo klepou lidé s nejvyšším vzděláním i lidé prostí, chudobní i bohatí, muži i ženy. Na co se to vlastně spoléhají? Že je bude chránit kus dřeva, na který zaklepali? Že klepání bude mít nadpřirozený ochranný účinek? Anebo se domnívají, že zaklepáním na dřevo přivolají nějaké tajemné síly, které je budou chránit? Musíme říct zcela otevřeně, že klepání na dřevo je nejprimitivnější pohanská pověra. Primitivní pohané se totiž domnívali, že ve stromech žijí duchové, které svým zaklepáním mohou přivolat k sobě. Pohanský zvyk klepání na dřevo je v naší zemi velmi rozšířen ¨nejen mezi prostými lidmi, ale i mezi inteligencí. Dokazuje to, že pouhé vzdělání nedává člověku žádné duchovní světlo. Často jsme svědky, jak lidé s akademickými tituly jednají jako ti nejprimitivnější pohané. Někdy se tak chovají i tzv. "křesťané", tedy lidé, kteří patří do nějaké církve. je to důkaz, že ve skutečnosti nejsou vůbec křesťany, žijícími s Kristem, ale moderními pohany, kteří se nespoléhají na pomoc živého Boha, ale na "tajemné síly" ve dvřevě.

Pověry spoutávají. Pověry jsou velmi silná duchovní satanská pouta. V myšlení lidí je jich velmi mnoho. také zvědavost a touha člověka nahlédnout do své budoucnosti je velmi lehkovážná. I toto pokušení je prastaré. Člověk chtěl vžddy vědět, co ho v životě čeká. Myslí si, že by přece jen mohl ještě něco změnit. Mnozí však po letech přiznávají podobně jako jedna žena: "Jak jsem se jen mohla tak lehce ošálit?! Už nikdy se nezbavím strachu z data mé smrti, které mi bylo předpovězeno!" Vyjádřila tak jasně, jak se z původního žertu stal pro každého účastníka seance vážný osobní problém, kterého se nedokázal zbavit. Tyto a podobné pověry působí na lidi tak, že se stále něčeho bojí. Hvězdopravce a věštce známe i z Bible, která nás přednimi vždy důrazně varuje. Nemáme je nikdy vyhledávat, protože tím se vydáváme do světa temných mocností, z jejichž moci není lehké se dostat ven. Rocky, známá postava hamburské rockové scény, řekl krátce před svou smrtí: "strach ze satana přijde až později, až když chceš od něho odejít." Kromě jiného Rocky svědčil, jak se upsal ďáblovi a byl na něm závislý do doby, než ho Pán Ježíš vysvobodil z jeho hrozných pout. S po věrami jsou spojeny i různé okultní praktiky: vyvolávání duchů zemřelých, věštění, magie, spoléhání na horoskopy apod. To všechno jsou satanská pouta, která spoutávají duše a otvírají je vlivu satanských sil, které v tomto světě působí. Lidé velmi často tyto okultní praktiky brání argumentem, že to všechno v životě člověka skutečně funguje. A mají pravdu. Démonické síly v tomto světě skutečně existují. A když je člověk s nimi v kontaktu a důvěřuje jim, pak se mu mnohé věci, jimž věří, skutečně plní. Přitom si však uvědomuje, že se sám stává otrokem těchto temných sil.

Bůh nás varuje. Pán Bůh nikde neříká, že tyto temné síly nemají moc. Říká však jasně, a důrazně, že jsou pro nás nebezpečné. Odvádějí člověka od pravdy a poznání pravého Boha, našeho Stvořitele, který jediný ví, co je pro nás dobré. Člověk mátyto síly a kontakty kategoricky odmítnout a podřídit se Boží moci a ochraně. Neboť jen před mocí jediného živého Boha musejí tyto temné síly ustoupit a kapitulovat. I faraonovi kouzelníci v Egyptě měli velikou moc. Byla však omezená. Z Bible se dovídáme, že Bůh skrze svého služebníka Mojžíše moc těchto kouzelníků suverénně zrušil. Boží stanovisko o všech těchto praktikách můžeme číst v Bibli již vjedné z prvních knih Starého zákona: "Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností oněch pronárodů! Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody. Budeš se dokonale držet Hospodina, svého Boha!" (5. Mojžíšova 18.9-13).

Vysvobození z pout. Vysvobození z pout pověr a veškerého druhu okultismu je připraveno pro každého člověka skrze Pána Ježíše Krista. Kdo vědomě a rozhodně odmítne všechny tyto praktiky a poprosí Pána Ježíše, aby ho od všech pout osvobodil a očistil svou krví od veškeré duchovní špíny, zakusí jeho moc. Pán Ježíš ho bere pod svou ochranu a síly temnosti už nemají právo na jeho život. Může žít beze strachu a žádné pověry ani temné síly už mu nemohou uškodit a ovlivňovat ho. Chceme ti dodat odvahu. Najdi si čas a zkus se v modlitbě obrátit k Bohu. Potom začni číst Bibli. Bůh ti ukáže správný směr a dá ti odpovědi na všechny otázky. Potom budeš žít beze strachu, protože pověry, temné síly ani okultní praktiky už nebudou mít nad tebou moc. Budeš ukrytý v bezpečí Boží přítomnosti. Pocítíš nádhernou moc, která te bude chránit. V důvěře budeš očekávat další dny. Neboť Bůh je stálý, vždy bude s tebou - ráno i večer, každý nový den. Potom se už nebudeš muset spoléhat na pověry a dodržovat okultní praktiky při řešení svých životních otázek i budoucnosti. Ježíš Kristus je Boží odpovědí na bezradnost a bezmocnost tohoto světa. Pro ty, kteří v něho věří, má připravenou krásnou budoucnost. Nyní můžeš s důrazem odmítnout všechna pozvání na všelijaké seance. Neodmítej jedině Boží pozvání - vždyť te k sobě zve sám Bůh, Stvořitel nebe a země, aby s tebou hovořil. Chce, abys byl v něm svobodný. Věř mu - On to s tebou myslí nejlépe!