Vše o životě a pro život!!


Úpravna vody

POPIS MOBILNÍ A STACIONÁRNÍ STANICE REVERZNÍ OSMÓZY
Mobilní a stacionární stanice reverzní osmózy (dále MSRO ) jsou konstruovány na fyzikálním principu čištění vody tlakem přes polopropustnou membránu a chemickém principu obohacování látkami.
Základní řady: Vyrábíme mobilní stanice (M) nebo vestavěné do 20ft. kontejneru (ISO). Upravují mořskou vodu (SW), brakickou vodu (BW) a povrchovou vodu (RW). Průměrná produkce pitné vody je pro všechny typy v objemech 750, 1500 a 3000 litrů za hodinu*. Větší výkony lze získat pouhým řazením základních modulů vedle sebe.
Typové značení: 
N-750-M-SW - stanice NEPTUN produkující minimálně 750 litrů pitné vody za hodinu, Mobilní provedení, zdroj surové vody - mořská voda (Sea Water). 
Dodávané verze dle
- zdroje upravované vody:
RW- vyrábí pitnou vodu z vody povrchové ( vodní tok, vodní nádrž ) nebo z vody
podzemní ( vrt, studna )**
BW
- využívá jako zdroje vody brakické
SW- využívá jako zdroje vody mořské
- provedení:
M
- mobilní stanice úpravny pitné vody spojená pevně s podvozkem do 3500 Kg
nebo s možností spuštění z podvozku po válečcích na zem nebo do přepravního kontejneru
ISO- stabilní úpravny pitné vody integrované do námořního kontejneru ISO 20 ft. IC 
* Minimální garantovaná kapacita pro zdroj surové vody - mořská voda (SW).
* V případě potřeby lze zajistit i odběr demineralizované vody zprocesu úpravy celé nebo části kapacity 
Volitelné příslušenství, každé v samostatném kompletu
Vlastní generátor elektrické energie o zvoleném výkonu, nad 12 kW je součástí skladu výrobna PET lahví. Stroj na plnění PET lahví 1,5 litrových o výkonu plnění 750 ks /hod etiketovací stroj, balicí stroj a sklad. Každá další technologie může být na přání součástí dalších mobilních podvozků. Parametry upravené vody vyhovují hygienickým normám pro pitnou vodu, stanoveným WHO, EU a STANAG 2136 a 2885
Další příslušenství:
Všechna provedení stanic reverzní osmózy pro výrobu pitné vody „NEPTUNUS®“ lze na přání zákazníka vybavit:
· topením
· klimatizací
· vestavěným generátorem el. energie (provedení M pouze pro vel. N-750)
· dálkovou signalizací narušení objektu (GSM)
· dálkovou diagnostikou provozu ( GSM ) 
Přídavná zařízení
· generátorem el. energie se skladem provozních chemikálií v ISO kontejneru
· mobilní balicí linka (ISO kontejner, Al skříň na podvozku, 2 m3/h, PET lahve 0,5-5l)
· skladové hospodářství paliv
· skladové hospodářství chemikálií
· polštářové skládací nádrže 3 až 100 m3 z tkaniny potažené plastem na bázi PVC, s atestem pro pitnou vodu. Nádrž 3 m3 např. s rozměry v rozbaleném stavu šxdxv= 2,3x3x0,6 m a hmotností 20 kg. Pro užitkovou / demineralizovanou lze použít skládací nádrže pryžové od objemu 0,5 m3. 
Náhradní díly: Sada náhradních dílů pro roční provoz je dodávána spolu se stanicí. Výměna a kontrola jednotlivých prvků stanice musí být prováděna proškolenými pracovníky nebo v autorizovaných servisech dle provozně - technických předpisů jednotlivých zařízení, v souladu s provozním a manipulačním řádem, jež je součástí dodávky stanice. Naše firma poskytuje záruční i pozáruční servis a dodávku potřebných provozních hmot a chemikálií a náhradních nebo ekvivalentních zařízení. 
Podmínky dodávky: Předání chemického složení surové vody případně cisterny vody zákazníkem, pro nastavení systému řízení, nebo test na místě odběru s nastavením parametrů MaR. Dle potřeby dopravíme na místo naší zkušební jednotku N-1500-M-RW a provedeme všechny potřebné testy včetně technologického návrhu celé výrobní stanice včetně pomocných objektů a zařízení. Možnost přepravy až třech podvozků do 3500 Kg v jednom přepravním kontejneru ISO 20ft. (V případě objednání dalších technologií na samostatných podvozcích) 
Proces manipulace technologií z mobilního podvozku na pevný povrch, nebo do přepravního kontejneru ISO 20ft.
Podvalník se dvěma ručními navijáky, které slouží pro naložení celé skříně s technologií na hydraulicky sklopený dvouosý podvalník. Skříň se pohybuje po kovových válečcích a nájezdových můstcích, které jsou uloženy ve schránkách pod ložnou plochou valníku.
Popis činnosti stanice: Stanice reverzní osmózy jsou mobilní nebo stacionární jednotky výroby pitné vody. Vyrábějí se v modifikacích pro slanou mořskou, brakickou a povrchovou či podzemní vodu ze zásobníků nebo přírodních toků a zdrojů. Stanice je sestavená z modulů hrubého a jemného předčištění, čištění jednotkou reverzní osmózy, chemické úpravy složení pitné vody a hygienického zabezpečení. Pomocné moduly jsou automatická tlaková stanice pro distribuci upravené vody a kompresorová stanice. Technologie výroby pitné vody je bezodpadová. Vznikající permeát je upravován na pitnou vodu a koncentrát je vypouštěn zpět do recipientu.
Proces úpravy je na bázi fyzikálních metod a do životního prostředí (recipientu) nezanáší žádné další balastní látky
Jednotka pracuje v automatickém režimu s možností přepnutí na ruční.
Úpravna vody odstraňuje ze surové vody nerozpuštěné látky, železo, mangan, hliník, agresivní CO2, a Radon. Podstatně omezuje obsah organických látek (včetně huminových CHSK - Mn, TOC), barvu, zákal a bioseston, a tím snižuje potřebu desinfekčních látek. Při úpravě se odstraňují i těžké kovy (Pb, As, Cd). Úpravou se odstraňují ionty NH4+, NO3-, SO42-. Čerpání surové vody je zajištěno v základní verzi ponorným čerpadlem s možností umístění na plováku.
Čerpadlo vstupní vody a hadice umožní čerpání do vzdálenosti 50 m od zdroje vody ke kontejneru a rozdílu geodetických výšek do 25 m. V případě větších rozdílů geodetických výšek je třeba použít zvyšovací čerpadlo ( nadstandardní výbava ). U vrtů se předpokládá užití již instalovaného čerpadla či automatické tlakové stanice. Pokud tato čerpadla nejsou instalována, je možné je dodat opět jako nadstandardní výbavu.
Součástí úpravny je integrovaná akumulační nádrž upravené vody o objemu 400 litrů upravené pitné vody, ze které je možno gravitačně vodu odebírat, nebo čerpat na místo použití, a to buď do výškové gravitační nádrže pitné vody, zásobní nádrže, jímky, nebo využívat zabudované automatické tlakové stanice.
Technologické zařízení úpravny je plně elektrifikováno.
Předpokládá se připojení vnějšího zdroje elektrické energie, buď z místní sítě nebo mobilní elektrocentrály ( nadstandardní výbava- resp. příslušenství ).
Množství upravené vody je vždy závislé na okamžité hodnotě kvality vstupní (surové vody), teplotě vstupní vody, na míře kontaminace a náročnosti procesu úpravy.
Stanice je vybavena příruční laboratoří pro jednoduchou laboratorní kontrolu provozu z hlediska kvality vyráběné vody.
Pro provoz úpravny vody jsou používány běžně dostupné chemikálie, které jsou používány ve vodárenství. Stanice je vybavena automatickým proplachem jednotek předčištění i RO modulů.
Zdroj elektrické energie je pro standardní velikosti možno dodat jako integrované k jednotce nebo jako samostatnou jednotku.

Použití:  V místech s potřebou pitné nebo destilované vody úpravou nepitné vody z lokálního zdroje tak, aby vyhovovala příslušným hygienickým předpisům platným v místě nasazení. Výkon stanice a moduly čerpání a předčištění jsou závislé na dostupnosti a kvalitě vstupní surové vody (mořská, studniční, říční...). V krizových situacích s výpadkem dodávky pitné vody jako jsou záplavy, sucha a podobně při stálém nebo jen sezónním nasazení- kempy, hotely, plovárny, námořní lodě…
Kvalita pitné vody odpovídá směrnici Mezinárodní zdravotnické organizace (WHO 1993). 
Vzorové aplikace: Všude tam, kde je potřeba zajistit kvalitní pitnou vodu dle místně příslušných předpisů.
· úprava mořské nebo brakické vody na užitkovou/ pitnou vodu
· obecní vodovody
· zásobování pitnou vodou v krizových situacích
· úprava vody pro zemědělská a potravinářská zařízení a drobný průmysl
· zásobování pitnou vodou pro rekreační zařízení a hotely
· sportovní akce, festivaly
· čištění a sanitace bazénových vod
· čištění vybraných odpadních a technologických vod
· armáda i záchranáři - vytvoření zázemí s pitnou vodou v prostoru jejího dočasného znehodnocení nebo kontaminace, v oblasti s dostatečným zdrojem surové vody
Použité materiály. Moduly jsou navrženy z materiálů odolných čerpanému médiu a splňujících pevnostní požadavky zatížení a tlaků a požadavky na styk s pitnou vodou.
Externí zásobník upravené pitné vody lze dodat jako vak z tkaniny potažené plastickou hmotou s atestem na styk s pitnou vodou.
Základními materiály jsou nerezová ocel AISI316 a plastické hmoty PP, PE.
Základní blokové schéma čištění vody reverzní osmózou
Popis
 1. zdroj surové vody / čerpací stanice
 2. hrubé předčištění a C-filtr
 3. jemný filtr
 4. modul(-y) reverzní osmózy
 5. hygienizace a mineralizace vyčištěné vody
 6. odběr pitné vody
  Další informace       - ZDE    
  VIDEO Neptunus 1  - ZDE  
  VIDEO Neptunus 2  - ZDE
  Kontaktní lístek     - ZDE 
  Uveďte doporučitele: Hana Cenková, Brno, 775077617