Vše o životě a pro život!!


Touha po lásce

Každý člověk touží po lásce. Stačí se zaposlouchat do textů písní nebo nahlédnout do časopisů - ze všech stran se ozývá lidská touha po lásce, touha být milován jiným člověkem, být někým bezvýhradně přijímán. Mnozí souhlasí s výrokem: "Jsem milován, tedy jsem." Jsou-li milováni, prožívají sami sebe jako cosi drahocenného. Láska druhých nám dává pocit vlastní hodnoty.
Touha po lásce. Potřeba lásky má nejrůznější motivy - být milován, uznáván a ceněn, touha být zaopatřen, nezůstat sám, založit rodinu, najít ve svém životě nějaký smysl. Bez lásky se člověk cítí sám, má strach z budoucnosti a ze stáří. Je známo, že mnozí lidé si bez partnera nebo bez dětí připadají bezcenní. Kolem lásky krouží už malé děti. Žárlí, pokud se rodiče věnují více jednomu ze sourozenců. Ve škole chlapci spolu vedou mocenské boje o přízeň nejkrásnější dívky. Děvčata zase touží co nejdříve získat nějakého přítele, aby se necítila méněcenná. Většinou však jde o nezralé formy lásky a o hledání vlastní identity. V pubertě se již začíná naplno projevovat síla lásky. Nejsem jen uznáván a ceněn, nýbrž jsem skutečně milován. Právě chlapci a děvčata sní o lásce, která má doslova kouzelnou moc. Omamnou moc zamilovanosti prožívají mladí lidé tak intenzivně, že by se vzdali všeho, jen aby směli milovat a být milováni. V životě lidí hraje důležitou roli i rodičovská láska. Zkušenosti ukazují, že čím méně naše touha po rodičovské lásce dochází naplnění, tím méně normální jsou naše vztahy k rodičům a později i k partnerům. Vím o ženách, které věnují veškerou energii na to, aby si jich otec konečně všiml. Znovu a znovu však prožívají zklamání. Jiné se nedovedou oprostit od matky, touží po její lásce a zároveň ji nenávidí, protože se jim matčiny lásky nedostává. Z lásky k matce se stává podivná směs lásky a nenávisti. Znám muže, kteří touží po rodičovské lásce své matky, ale kdykoli se s ní setkají, vždycky se pohádají. Jsou uvězněni ve vztahu k matce a nejsou už schopni skutečně milovat svou ženu.
Touha po trvalé lásce. Je krásné milovat a být milován. I přes častá zklamání lidé znovu touží po lásce, po jakési věčné lásce. Mnozí lidé se proto opětovně zamilovávají a prožívají zamilovanost jako zdroj kouzelné obnovy. Pokaždé v nich cosi ožije. Vychutnávají si svou zamilovanost, i když jejich city nejsou opětovány. Šedivý všední den se projasní a oni se vznášejí v oblacích. Když ve vztahu prožíváme zklamání, ozývají se dva hlasy. Jeden křičí: "Jdi pryč a miluj jiného! Uteč a zamiluj si jinou!" Druhý tiše domlouvá: "Vrať se a uč se milovat jinak." Zralí lidé však vědí, že stav zamilovanosti netrvá dlouho. Sní o lásce, ve které je ukryta touha po spolehlivosti a věrnosti, po bezpečí a perspektivní budoucnosti. Touží po takové lásce, kdy partner stojí vždy při tom druhém a přijímá ho takového, jaký je , s veškerými proměnami, které přináší život. Jen taková láska dává člověku pravé pocity štěstí, oceněnní, životního naplnění a bezpečí. KDE takovou lásku hledat nebo kde se ji naučit hledat? KDE najdeme sílu a moudrost, abychom svého partnera, rodiče, děti i lidi kolem nás uměli milovat opravdovou láskou? Vypráví nám o tom Bible - Boží slovo.
Dokonalá láska. V Bibli se můžeme dočíst, že Bůh je zdrojem dokonalé lásky. Láska je vlastně podstatou Boží osobnosti. Boží láska je nesrovnatelně hlubší než láska rodičů k dítěti nebo partnerská láska. Sám Bůh o sobě říká, že je Láska. Láska, která dovede odpouštět, obětovat se za druhé, nemyslet jen na sebe. Boží lásku nemůže utlumit hněv, neodvrátí se kvůli neposlušnosti nebo nevěrnosti. Bůh, který je ve všem dokonalý, je dokonalý i v lásce. A tento Bůh, který je naším Stvořitelem, toužil od samého počátku světa žít s lidmi v dokonalé lásce a harmonii. Připravil vše v nádherném ráji. Člověk se však od Boha odvrátil. Nechal vstoupit do svého srdce hřích, který je ničitel lásky. Od té doby všichni lidé, i když touží po lásce, nejsou schopni dojít jejího naplnění. Brání jim v tom oddělení od Boha - věčné a dokonalé lásky. Bůh však připravil východisko: Z lásky k nám poslal svého Syna - Ježíše Krista, aby nás zachránil z věčného odloučení. Ježíš nás vykoupil, když zemřel na kříži za naše hříchy. A nyní každý, kdo v něho věří, bude po smrti žít v nebi opět ve společenství s Bohem a lidmi v harmonii dokonalé lásky. A navíc - už zde na zemi prožívá skutečnou proměnu srdce. Učí se milovat všechny kolem sebe Boží láskou. Láskou, která jediná přináší našemu životu pravé naplnění. Čtěme Bibli a poznávejme Boha, abychom poznali, co je to pravda, spravedlnost, milosrdenství, víra, naděje a také láska!


Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom je láska: Ne , že my jsme si zamilovali Boha, ale že On si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy!"     Bible, 1. list Janův 4.8-10