Vše o životě a pro život!!


Tesař z Galileje

Komunističtí prognostici před lety předpovídali křesťanským církvím přibližně dvacet let existence. Tvrdili, že potom už církve nebudou existovat. Od té doby uplynulo skoro půl století. Když dnes srovnáváme různé vědecké prognózy o našem světě s pravdivými prorockými slovy Ježíše Krista, ptáme se: „Komu máme věřit? Kdo zná budoucnost?“
V druhé polovině dvacátého století byl vytvořen nový vědná obor – prognostika. Zabývá se předvídáním pravděpodobného vývoje lidské společnosti na základě vědeckého bádání. To zní slibně! Když jsem studoval v padesátých letech minulého století, komunističtí prognostici předpovídali křesťanským církvím asi dvacet let existence. Tvrdili, že církev už existovat nebudou. Zůstane jen několik starých věřících babiček a Bible bude k vidění pouze v muzeích jako doklad lidské naivity. Od té doby uplynulo skoro půl století. Jak se naplnily tyto prognózy? Zatímco z komunistické říše dnes zůstaly jen ubohé trosky, křesťanské církve mají nyní na světě skoro dvě miliardy členů. A Bible je tištěna každý rok v milionových nákladech. Jak je možné, že se vědečtí prognostici tak totálně zmýlili? Jak je možné, že vychvalovaný komunismus, který měl trvat na věčné časy, se rozpadl po sedmdesáti letech své existence? Křesťané, kteří byli klasifikováni jako tmáři, zaostalci, zpátečníci a brzda pokroku, dnes velebí Pána Boha po celé zeměkouli!
Tesař z Galileje. Před dvěma tisíci let chodil po naší planetě Zemi mladý muž – tesař z Galileje, jménem Ježíš. Jednoho dne odložil sekeru, začal učit zástupy a prohlašoval šokující věty. Jednou řekl: „Toto mé učení bude kázáno po celém světě všem národům.“ A potom dodal: „Nebe i země pominou, ale má slova nepominou.“ Lidé, kteří ho slyšeli, si kladli otázku: „Co to vykládá, že jeho učení bude hlásáno všem národům, že nebe a země pominou a jeho slova nikdy nepominou? To musí být ale naivní člověk! Tohle si přece nedovolí tvrdit nikdo, kdo má zdravý rozum. Jak chce zajistit, aby jeho slova nezanikla, nebyla zapomenuta a byla hlásána všem národům?“ Tyto provokační věty obyčejného tesaře byly dlouho pokládány za naivní řeči naivního snílka.
Jak se naplnilo proroctví Ježíše Krista? Od té doby uplynulo již dva tisíce let. Dostatečně dlouhá doba na to, aby prověřila člověka i jeho slova. Podívejme se tedy, jak to dopadlo s provokačními prorockými slovy Ježíše z Nazareta. Dnes je jeho učení přeloženo do více než 2300 jazyků a do dalších 1500 jazyků je v současné době překládáno. Znamená to, že za pár let bude jeho učení přeloženo téměř do 4 tisíc z 6 tisíc známých jazyků. Asi 95 % obyvatel naší planety si může číst Ježíšovo učení ve svém jazyce. Na tom, aby se Ježíšovo učení dostalo i k těm zbylým 5 % obyvatel naší planety, pracuje v současné době asi 12 tisíc dobrovolníků na dalších překladech. To je neslýchané! Jek to, že Ježíš – obyčejný tesař – viděl budoucnost svého učení dva tisíce let dopředu? Jak si zajistil takovou popularitu? Kdo to vše sponzoruje? Jak to, že ještě po dvou tisících let má tak obrovský vliv na lidi? Kdo byl vlastně Ježíš, že ho i po tolika letech tisíce lidí následují a rozšiřují jeho prorocká slova? Kdo je Ježíš, že zná budoucnost světa a ovlivňuje svým učením celé generace lidstva?
Ježíš Kristus = Boží Syn. On sám prohlásil po svém zmrtvýchvstání: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky.“ „Já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtev a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.“ (Bible, Matoušovo evangelium 28.18, Zjevení Janovo 1.17-18). Ježíš Kristus, Boží Syn, se nám představuje jako Pán světa i Pán dějin. Z jeho učení je jasné, že ví velmi přesně, kam se bude lidstvo ubírat i jak půjdou dál dějiny národů.
Ježíš říká, že přijde opět na naši Zem, tentokrát však v moci a slávě, aby soudil všechen lid. Berme vážně jeho varování. Přijměme však i nabízenou cestu záchrany. Pro každého platí jeho slova: „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.“ (Bible, Janovo evangelium 11.25).
Když srovnávám různé vědecké prognózy o našem světě a jejich naplnění s prorockými slovy Ježíše Krista, ptám se: “Komu mám věřit? Kdo zná budoucnost? Kdo je hoden mé důvěry?“ Vyznávám veřejně a s radostí: „Důvěřuji Ježíši Kristu!!!“