Vše o životě a pro život!!


Teen challenge

MÁTE PROBLÉMY..?
Máte problémy s alkoholem, drogami, hracími automaty nebo s dalšími závislostmi?
- Máte ve své blízkosti někoho, kdo má tyto problémy, a chtěli byste mu pomoci?
- Setkali jste se se závislostí u někoho ve svém okolí a rádi byste věděli více?
NABÍZÍME:
- primární prevenci, přednášky a prezentaci naší práce
- pomoc při řešení nezvladatelné závislosti, jako jsou drogy, alkohol, kouření, gamblerství
- bezplatné konzultace v kontaktním centru (rovněž pro rodiče, příbuzné, spolužáky a přátele,..)
- krizovou intervenci a pomoc při diagnostice
- účast ve svépomocné skupině pro rodiče a partnery experimentujících a závislých dětí i dospělých
- kurzy a poradenství pro zaměstnavatele (alkohol v zaměstnání, drogy apod.)
PŘEDSTAVUJEME SE:
Práce Teen Challenge v české republice je budována na stejných základech jako práce TC ve světě, kde má 50-letou tradici. Zahrnuje komplexní pomoc lidem s problémy, které ovládají jejich život. Takové problémy nazýváme závislostí. Náš program provází člověka od prvního kontaktu až po návaznou péči. TC je jeden z nejstarších, největších a nejúspěšnějších programů svého druhu na světě.. O tom, jak TC začalo, se můžete dočíst v knize D. Wilkersona „Dýka a kříž“. Úspěšnost programů je hodnocena jako velmi vysoká. Ve Spojených státech proběhlo několik nezávislých studií, které ukazují na více než 80 % úspěšnost u těch, kteří náš program dokončili.
NEODKLÁDEJTE ŘEŠENÍ!
Naše služby jsou zdarma a poskytujeme je na profesionální úrovni. O tom mohou nejlépe vypovídat příběhy desítek lidí, kteří byli ve velkých problémech a po absolvování našeho programu prokazatelně abstinují a zapojili se do společnosti. Při práci se opíráme o základní křesťanské hodnoty, jako je víra, milosrdenství, osobní hodnota člověka a hodnota života. Věnujeme se ženám i mužům narkomanům, alkoholikům, gamblerům a jejich blízkým bez ohledu na věk, národnost, sociální status a postavení..
JSTE VÍTÁNI!
Neodkládejte své rozhodnutí a domluvte si schůzku ještě dnes. Navštivte www.teenchallenge.cz a dozvíte se více, např.:
VIZE TEEN CHALLENGE: Práce Teen Challenge v České republice je budována na stejných základech jako práce Teen Challenge ve světě, kde má již 50-ti letou tradici a zahrnuje komplexní pomoc mladým lidem s problémy, které ovládají jejich život, závislostí a to od prvního kontaktu s závislými až po návaznou péči. Teen Challenge je jeden z nejstarších, největších a nejúspěšnějších programů svého druhu na světě. O tom jak Teen Challenge začalo se můžete dočíst v knize „Dýka a Kříž“. Úspěšnost programů TC je hodnocena jako velmi vysoká. Ve Spojených Státech proběhlo několik nezávislých studií, které ukazují na více než 80% úspěšnost u těch, kteří dokončili programy TC. Pro Teen Challenge v ČR jsou závazné veškeré dokumenty o práci TC ve světě. Garantem této práce v ČR je Národní rada TC a národní ředitel. Teen Challenge je postaveno na evangelikálních základech a je službou církve společnosti. Cílem Teen Challenge je pomoci mladým lidem najít lepší způsob života, který by nebyl naplněn destrukcí, násilím a nenávistí, drogami a alkoholem. Snaha Teen Challenge směřuje k pomoci lidem stát se duševně zdravými, citově vyváženými, sociálně zaopatřenými, fyzicky funkčními a duchovně živými. Dále pak je cílem TC informovat veřejnost a specificky rodiče o problémech spojených s zneužíváním návykových látek. K tomuto účelu zakládá TC „Kontaktní - konzultační centra“ (kluby, kavárny, čajovny). Jedním z hlavních prvků práce TC je základní doktrína křesťanské víry v možnost nového začátku vycházejícího s biblického textu: „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové“. (II Korintským 5:17).
Teen Challenge nabízí ucelený komplex služeb, často zcela zdarma. V ČR po již téměř deset let přicházíme do škol mezi mladé lidi a učitele, kde vyučujeme o nebezpečí zneužívání drog. Školení lektoři těchto týmů jsou často sami bývalí uživatelé drog, takže předávají mladým lidem reálnou podobu nebezpečí, které drogy nebo jiné typy závislosti skrývají. Více se o programu primární prevence můžete dovědět v sekci „Prevence na školách“. Našim cílem je pokud možno předcházet problémům spojených s pozdějším zneužíváním návykových látek. V rámci programů primární prevence organizujeme práci mezi neorganizovanou mládeží a dětmi. Zakládáme „Dětská centra TC“, kde pracujeme především s hůře přizpůsobivými dětmi a mládeží. Programy jsou zaměřené na získání dovedností k zdravému životnímu stylu a pozdějšímu uplatnění. Více v sekci „Dětské centrum“. Mnoho našich zařízení nabízí podpůrné skupiny „Bod obratu“, vycházející z práce organizace Turning Point Ministries. Cílem B.o. je pomoci lokálním církvím založit efektivní, zacílené malé podpůrné skupiny, jejichž základem je biblické poradenství, a které pomohou lidem překonat a/nebo zůstat svobodným od problémů, které zotročují jejich životy. Skupiny B.o. jsou organizovány v programech TC pro závislé, v církvích a také ve vězení, kde naši pracovníci docházejí. Více o Bodu obratu v sekci Bod obratu.
Stěžejní prací TC jsou rehabilitační střediska TC, kde probíhá residenční jednoletý léčebný program pro závislé. Cílem rezidenčních programů je nastartovat proces dozrávání a vytvořit prostředí pro aplikaci nově nabývaných postojů, hodnot a návyků. Vytvořit prostředí křesťanského učednictví, které pomůže našim klientům vyjít ze závislosti. Po programu TC je realizována u většiny klientů následná péče Re-enter. Více v sekci „Naše zařízení“.
HISTORIE TEEN CHALLENGE:
1958 – SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ: Organizace Teen Challenge začala svou působnost ve Spojených státech amerických, kde se začínající pastor David Wilkerson pokouší pomoci mladým členům gangu v probíhajícím soudním procesu. Setkání s temnou realitou v tak zvaných vnitřních městech vede Davida k akci. Začne tyto mladé lidi vyhledávat, hledat příčiny jejich problémů a zároveň jim nese poselství evangelia. Záhy je otevřeno první středisko pro narkomany v Brooklynu (New York) a pak další střediska po celých Spojených státech. Dnes je v USA 185 středisek Teen Challenge. Programem prošly tisíce mladých lidí, kteří program ukončili a skončili se svou závislostí.
1969 – EVROPA: V Evropě bylo první středisko TC otevřeno v Holandsku. Práce je založena především na výpovědi D. Wilkersona v knize Dýka a kříž, která se mezi tím stává bestsellerem. Postupně je založeno TC v Portugalsku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Francii, Dánsku, Velké Británii, Polsku... Teen Challenge tak rozšiřuje po celé Evropě, kde pracuje nyní v 31 zemích. Šíří se také v celém světě kde mimo USA spravuje dalších 245 rezidenčních programů. Dnes tak TC působí v 77 zemích světa. Jednotlivé země spolupracují formou výměny zkušeností.
1987- 94 – (ČSSR-ČSFR) ČESKÁ REPUBLIKA: V Čechách navazujeme první kontakty s Teen Challenge EurAsia v roce 1987. Ačkoli podmínky do roku 1989 v tehdejší ČSSR nejsou vhodné pro otevření regulérního křesťanského resocializačního střediska, začíná školení prvních pracovníků. Po přípravách pracovníků a získání budovy je v roce 1994 otevřeno Apoštolskou církví první středisko TC v Beskydech s kapacitou 7 klientů.
1994 – DNES: Během prvních téměř čtyř let se ukázalo, že kapacita střediska v Tyře není dostatečná. TC začalo rozvíjet další aktivity. Otevřeli jsme kontaktní centra ve velkých městech a dále pracujeme na vybudování dalších. V současnosti mají naše rezidenční programy kapacitu celkem 59 lůžek. Provozujeme 8 kontaktních center v 7 městech. V Praze, Ostravě a Šluknově rozvíjíme práci mezi neorganizovanými dětmi a mládeží. Různých aktivit se účastní na 60 dětí a mladých lidí. Od vzniku TC v ČR jsme v rezidenčních programech pracovali s více než 150 převážně mladými lidmi. Jejich příběhy jsou dostatečně vypovídající o stavu, ze kterého byli vytrženi….
BOD OBRATU 
Proč vznikla služba Bodu obratu, komu může být prospěšná: Lidé v dnešním světě hledají způsob jak přemoci bolest spojenou s nedostatkem společenského přijetí, samotou, rozpadem rodiny, ztrátou životních jistot nebo mnohem horšími prožitky pocházejícími ze zranění, jako jsou sexuální a jiná zneužití, domácí násilí a mnoho dalších složitých problémů. Lidé touží po smysluplných vztazích, kde by své problémy mohli sdílet a nalézt podporu. Nalézt možnou cestu ven z problémů nebo jen smíření, pokoj a odpuštění. Často to nakrátko nacházejí v drogách či alkoholu, který je zotročí, a tak se k jejich problémům přidá mnoho dalších. Církev může být nástroj, skrze který mohou být tyto potřeby naplněny a také skrze učednictví může být dosaženo svobody. Bod obratu vznikl při službě Teen Challenge, ale je primárně zaměřen do církve. Jeho filozofie je prostá, založená na třech pilířích. Prvním je: „Bezpečí“ – v bezpečném prostředí je mnohem snazší se otevřít, vyjádřit svoji bolest, svůj strach, stud, hněv, atp. Druhým pilířem je: „Podpora“ – věříme, že vzájemnost a společenství jsou skutečnou cestou ke svobodě. Třetím pilířem je: „Učednictví“ – učednictví je proces, který je závislý na principu přejímání zkušeností. Tedy učíme se zvládat situace a vlastní problémy díky zkušenostem druhých. Tento pilíř také vypovídá o tom, že služba bodu obratu je postavena na Kristu, který je prvním vzorem podle kterého je možné se učit. Bod obratu je skupinová práce. „Skupiny Bodu obratu“ pomáhají vytvořit bezpečné prostředí, kde mohou lidé budovat důvěru jeden k druhému a sdílet společně „boje a zápasy“, s pro ně již nezvladatelnými problémy, jako jsou různé typy závislostí, rodinné krize, problémy s výchovou, přijímáním stravy atp. Každá skupina je omezena na maximální počet 12 účastníků. Každé setkání má pevnou strukturu, své téma, které účastníci diskutují. Skupiny jsou obvykle dvě hodiny dlouhé a vede je vyškolený laik. Součástí programu je tedy výcvik a podpora laiků.
Co program Bod obratu nabízí vašemu sboru?
- Pomáhá lidem vypořádat se s jejich nezvladatelnými problémy
- Navrhuje způsoby, jak se zbavit závislosti pozitivní cestou.
- Nabízí křesťanskou lásku a podporu lidem, kteří by jinak hledali pomoc jinde.
- Slouží jako nástroj k evangelizaci a k učednictví.
- Podporuje vzájemnost a učí jak nést „břemena jedni druhých“ praktickým způsobem.
- Pomáhá lidem znovu nalézt ztracenou úctu k sobě samým.
- Pomáhá lidem vypořádat se se strachem z odmítnutí tím, že pouze neklasifikuje, ale nabízí řešení a společenství
Tento program je dostatečně pružný, aby naplnil různé potřeby ve vašem sboru. Je službou členů sboru členům sboru! Je důležité poznamenat, že program Bod obratu nenahrazuje lékařskou ani psychologickou péči. Členové skupiny nesmějí být vybízeni k tomu, aby přestali brát léky nebo navštěvovat lékaře.
Jak začít s Bodem obratu ve vašem sboru? Zjistěte si, zda se ve vašem sboru nacházejí lidé, kteří by potřebovali pomoc při zvládání svých problémů. Kontaktujte kancelář BO, která vám poskytne informace o možnostech prezentace ve sboru. Ta je určena všem, kteří mají sami nezvladatelné problémy nebo těm, kteří mají touhu těmto lidem pomáhat. Najděte způsob jak pozvat lidi na prezentaci služby BO a určete po konzultaci s kanceláří BO datum této prezentace, rozešlete pozvánky a ověřte si účast. Během prezentace je přítomným nabídnuta účast v skupině BO I. Účast na této skupině BO I. je určena těm, kteří mají ve vašem sboru touhu pomáhat lidem s problémy závislosti a je podmínkou pro uvedení do této služby. Pastor sboru by měl dát těmto lidem doporučení. Skupina je zakončena dvoudenním seminářem pro ty, kteří touto skupinou projdou. Vytvořte organizační tým, který bude mít službu BO ve vašem sboru na starosti, a který se bude pravidelně scházet a modlit. Organizační tým nabídne lidem účast na skupině BO I. vedenou členy tohoto týmu
Jak vás podpoří organizace Teen Challenge?
- Pomůže vám s prezentací BO ve vašem sboru
- Vyškolí laiky pro vedení skupin BO
- Dodá vám materiály
- Bude vám zasílat noviny s informacemi o nových materiálech.
- Bude s vámi telefonicky konzultovat všechny vaše dotazy a potíže.
- Bude se za vás modlit.
KONTAKTY: www.teenchallenge.cz,
Národní kancelář Teen Challenge International ČR
Tel/Fax: 00420 233 541 627, Tel: 00420 271 743 607, tcczech@gmail.com   tcucetni@gmail.com 
Adresa pro zasílání korespondence: Teen Challenge International ČR,P.O.Box 25, 18600 Praha 86
Sídlo společnosti: Teen Challenge International, Na Bendovce 103/24, 18100 Praha 8
Fakturační adresa: Teen Challenge International, Na Bendovce 103/24, 18100 Praha 8
Kontaktní centrum v Praze - kavárna
Funguje zde už řadu let. V rámci této činnosti se zaměřujeme na lidi s problémem závislosti (drogy, alkohol, automaty, bulimie, anorexie...). Snažíme se jim nejen nabídnout zájem, poradenství, možnost navštěvovat KC nebo nastoupit do resocializačního programu TC, ale především přinášet křesťanské principy do jejich životů.
Streetwork: Je součástí této služby. Usilujeme o to, kontaktovat lidi přímo na ulicích, narkomanských bytech a jiných místech a informovat je o pomoci, kterou TC poskytuje.
Kavárna a streetwork v místech a časech: Kavárna je otevřena vždy v úterý a pátek od 20:00 do 22:00 v budově Metodistické církve na adrese 28. pluku 15, Praha 10 - Vršovice, která nám tyto prostory poskytuje zcela zdarma. Nejlépe se k nám dostanete autobusem číslo 135 (trasa Florenc-Želivského), 138, 124 na zastávku přímo u kavárny - Na Míčánkách. Nebo tramvajemi číslo 4, 22, 23 na zastávku Náměstí Sv. Čecha, a pak kousek pěšky. Streetwork probíhá ve stejné dny od 17:00 do 19:15 na různých místech v Praze.
Tým služebníků: Kontaktní centrum je vedeno pracovníkem TC. Nepostradatelnou součástí týmu jsou dobrovolníci. Tvoří je pracovníci TC, „studenti", kteří jsou v programu TC a sami dříve bojovali se stejnými problémy a žili v podobných podmínkách. Nyní dobrovolně pomáhají lidem a jsou živým důkazem o tom, že Bůh mění lidské životy. Máme též jednu dobrovolnici „z venku". Také díky ní si stále více uvědomujeme, jak potřebná je pomoc „obyčejných" lidí z církví, kteří mají ochotné srdce sloužit ztraceným lidem. A to i přesto, že si ničím podobným jako oni nikdy neprošli. Věříme, že každý křesťan má i těmto lidem, co nabídnout!
Jak nám můžete pomoci: Hledáme především ochotné dobrovolníky jak pro službu na ulicích, tak na kavárně. Vděční také budeme za jakékoliv informace o místech v Praze (parky, squatty = opuštěné domy, byty...), kde žijí lidé v problémech a kam bychom se mohli v rámci streetworku vypravit. Oceníme i finanční pomoc, protože cestování do Prahy a zajišťování provozu na kavárně něco stojí. Přínosem by pro nás jistě byly i nepeněžní dary - např. Bible pro pravidelné klienty apod. A pokud nám nemůžete pomoci žádnou z uvedených možností, tak to vůbec nevadí. :) Věříme, že velkou moc má modlitba spravedlivého! A tak se můžete modlit, aby ztracení lidé na ulicích mohli poznat pravdu a přijmout do svých životů naději, že mohou žít jinak, aby se kavárna naplnila, tým služebníků rostl... Potřeb je mnoho, a proto budeme vděčni za jakoukoliv pomoc.
„Žeň je velká, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!" (Mt 9:37-38)
Kontakt: Kontaktní centrum TC Praha, 28. pluku 15, Praha 10, 100 00
kavarnatcpraha@gmail.com, Tel: 777 113 300
Č.ú. 110 110 3329/5500 Raiffeisen bank, Využívejte prosím variabilního symbolu 444
Kontaktní centru Brno - Úvod do kavárny
Pokud jste se dostali až sem, je pravděpodobné, že jste z Brna a okolí a že potřebujete pomoc, radu, informaci… V tom případě Vás chceme povzbudit, abyste nás kontaktovali telefonicky, použili k domluvě naši emailovou adresu, nebo nás přímo navštívili. Jsme tu pro Vás, chceme Vám pomoci a pokud to bude možné, podílet se na řešení Vaší situace.
Historie: Teen Challenge v Brně bylo založeno v roce 1998, kdy jsme pronajali malou místnost v obytném pavlačovém domě a zřídili zde kontaktní centrum. Místnost má cca 20m2, v předsíni jsme vybudovali malou kuchyňku. Po stavebních úpravách, zaměřených hlavně na odstranění vlhkosti začaly tyto prostory fungovat jako kontaktní centrum. V témže roce jsme začali sloužit na ulicích a v psychiatrické léčebně v Brně – Černovicích. V této době zabezpečoval chod kavárny Teen Challenge v Brně tým dobrovolníků, který se průběžně obměňoval.
Jako vedoucí Teen Challenge v Brně byl pověřen Marek Novotný, který pracuje od roku 2004 na plný úvazek.
Rok 2008: V tomto roce máme otevřeno jednou týdně konzultační centrum, dvakrát týdně chodíme na ulice (streetwork - přímo mezi brněnské narkomany).
Blansko: v roce 2007 jsme pravidelně v úterý večer sloužili narkomanům v Blansku. V roce 2008 do Blanska jezdíme po telefonické domluvě.
Rádi Vás navštívíme i v PL Brno a PL Kroměříž (po osobní, nebo telefonické domluvě) a představíme Vám náš program, nebo Vám pomůžeme najít řešení Vaší situace. Sloužíme lidem, kteří mají ve své blízkosti někoho závislého, trpí tím a chtějí mu pomoci. Setkání probíhá jak individuálně, tak ve skupině.
Cíle: Služba kavárny je především první kontakt. Protože jsme křesťanské zařízení, je to především evangelizace. Mluvíme s lidmi, kteří mají problémy, motivujeme je a navrhujeme jim možná řešení. Kavárně Teen Challenge najdou lidé s problémy služebníky, kteří jim budou naslouchat a přemýšlet spolu s nimi o možnostech pomoci. Věříme, že Bůh má schopnost pomoci člověku v každé situaci.
V rámci primárních prevencí kontaktujeme mladé lidi na školách a mluvíme s nimi o nebezpečích, plynoucích z užívání drog a motivujeme je k zdravému životu bez drog. V současné době provádíme primárně prevenční programy v Znojmě a okolí. Letos se programů účastnilo přes 300 žáků a studentů.
Program: Kavárna Teen Challenge je otevřena každou středu od 19 do 22 hodin pro veřejnost
Telefonicky je možno si sjednat individuální konzultaci
Navštěvujeme naše klienty v PL Brno-Černovice a PL Kroměříž, případně ve vazební věznici Brno-Bohunice, nebo ve věznici v Kuřimi.
Skupina Bodu obratu pro závislé, jejich partnery a rodiče probíhá podle domluvy.
Programy primární prevence pro školy a výchovné zařízení si můžete domluvit také telefonicky nebo prostřednictvím emailu.
Modlete se prosím s námi:
aby Bůh jednal v srdcích lidí, kterým sloužíme
aby Bůh otevíral dveře tam, kde máme být
aby Bůh potvrzoval naši službu divy a zázraky
aby Bůh skrze děti působil v rodinách
za naplnění našich finančních potřeb
za dobrovolníky z řad křesťanů, kteří by v této službě chtěli stát
Garance a supervize: Garanci našich aktivit v Brně zajišťuje prim.MUDr. Jana Novotná, psychiatrička, která dlouhodobě pracuje ve své ambulanci se závislými
Supervizi nám zajišťuje MUDr. Květoslava Vrbová, primářka odd. 21 PL Brno, zakládající členka sdružení Lotos, které poskytuje chráněné bydlení závislým
Náš tým: 
Pracovník: Marek Novotný, vedoucí práce v Brně a okolí,
Dobrovolníci: Hana Stránská, Magda Pokorná, Edita Kristýnková
Výzva: Protože náš provoz je hrazen převážně z darů, chtěli bychom mezi lidmi, kteří mají tuto službu na srdci, získat dárce, nejlépe pravidelné. Nejlepší formou je převod na účet, můžete i zavolat na náš kontaktní telefon a domluvíme se na jiných formách. Číslo účtu brněnského kontaktního centra Teen Challenge najdete v kontaktech, dary jsou odpočitatelné od základu daně z příjmu. Pokud se chcete stát dobrovolníky v Teen Challenge nebo se jen zajímáte o službu, popřípadě chcete nějaké informace můžete nám zatelefonovat nebo se za námi po předešlé domluvě přijďte podívat. Rádi vás u nás uvidíme. Pokud máte zájem dozvědět se o nás něco víc, pošlete nám e-mail nebo zavolejte. Za brněnský tým Teen Challenge děkuje Marek Novotný, vedoucí TC Brno
Kontakty: Prevenční činnost: Cejl 49, 60200 Brno, Otevřeno každou středu od 19 do 21 h
Tel: 777 179 363, tcbrno@gmail.com, skype:teenchallengebrno
Kancelář: Pekařská 12, 602 00 Brno Č.ú: 1024035261/5500
Kontaktní centrum Plzeň
Poslání Teen Challenge vyjadřuje nejlépe tato věta: Přinášet evangelium závislým lidem a navrhnout jim jako řešení jejich problému učednictví - v tomto procesu jim napomáhat až do chvíle, kdy student může fungovat jako křesťan ve společnosti a umí aplikovat duchovně motivované biblické principy do rodiny, místního sboru, vybraného zaměstnání a celkově do společnosti - TC usiluje pomoci lidem stát se psychicky a fyzicky zdravými, duchovně živými, citově vyváženými a sociálně zabezpečenými.
Historie centra:1.4.1995 bylo v Plzni zřízeno Středisko pro konzultaci a prevenci. Vedoucím střediska byl pověřen pan Gustav Černý. 8.9. 1997 bylo založeno Teen Challenge Plzeň. Předmětem činnosti bylo pomáhat lidem z drogových a jiných závislostí a rozvíjení duchovních hodnot pomocí evangelia všemi dostupnými způsoby.
Zaměření a program: Kavárna otevřena v denní a večerní době. V denních hodinách (pondělí až pátek od 9:00 do 17:00 hodin) ji navštěvují spíše mladší lidé. Ve večerních hodinách (pondělí a úterý 19 až 21 hodin) je otevřena Čajovna Jericho. Většina návštěvníků se ocitá na okraji společnosti. Program na čajovně je jednoduchá večeře, čaj, rozhovor, krátké kázání, písně Bohu. Večer do centra dochází rovněž zdravotnice a klienti mají možnost se v tuto dobu otestovat na HIV, VHB, VHC, syfilis. Při technickém zabezpečení chodu „čajovny“ vypomáhají bývalí studenti Teen Challenge Plzeň. Tato skutečnost má dobrý vliv na příchozí návštěvníky kavárny a je často silný motivující prvek. Součást činnosti kontaktního centra je služba na ulicích. Klient může v rámci služby na ulicích využít následujících služeb:
poradenství
poskytnutí informací
doporučení do příslušných zdravotnických i jiných zařízení
asistence při řešení sociálních a zdravotních problémů s cílem povzbudit ke změně
zdravotní ošetření drobných poranění
vytváření důvěry klientů, vytváření vztahů a vazeb
Věznice Drahonice: Cílem projektu je pomoci lidem, kteří se dopouštějí drogové kriminality a mají další s tím spojené problémy.
Pracovníci pracují s vězni formou osobních rozhovorů a skupinové práce. 
Poskytované služby: skupinová setkání zaměřená na zvládání vnitřní problémů vězňů. Získání informací, kam se lze obrátit o pomoc po ukončení výkonu trestu. Poradenství, poskytnutí informací. Snaha povzbudit a motivovat ke změně. Vytváření důvěry klientů, vytváření vztahů a vazeb.
Kontakt: Kontaktní centrum TC Plzeň, Husova 14, 310 00 Plzeň
tel. 377 235 526, karel@tycko.cz, www.tycko.cz č.ú.: 721 367 339/0800 
Kontaktní centrum Karlovy Vary
Historie: Kontaktní centrum v Karlových Varech vzniklo v roce 2001, kdy ředitel Teen Challenge Petr Ministr přijel s několika spolupracovníky a místním křesťanům představil organizaci a její práci. Zároveň vyjádřil vizi založit "pobočku" v K. Varech a vyzval posluchače k zapojení se do služby závislým. Vytvořila se tak skupina asi 13 lidí, mezi nimiž byl i tehdejší kazatel Církve Bratrské Pavel Mošner. Ten nabídl k účelům kontaktního centra prostory klubovny ve sborovém domě církve, které Teen Challenge využívá dodnes. V průběhu několika dalších let fungovala kavárna pod vedením pracovníků z Prahy. Tým místních dobrovolníků se zúžil na 8 a ti také postupně absolvovali školení Bod obratu I a II.
Tým dobrovolníků: Od roku 2005 zůstali ve službě 4 pracovníci: René Malík, Robert Koryčánek, Pavla Mikešová a Lenka Ečerová/Kocourková, kterou po odchodu na mateřskou dovolenou v roce 2006 zastoupil ve službě její manžel Rudolf.
Zaměření: Služba v K.Varech probíhá jednak přímo na kavárně - rozhovory se závislými, zprostředkování nástupu do střediska Teen Challenge, rozhovory s rodiči, bezdomovci atd., ale i v terénu - kontaktování závislých na ulicích v K.Varech a okolí (Ostrov, Chodov). Povědomí o kontaktním centru jsme se snažili rozšířit i pomocí místního tisku, kabelové TV, letáků na reklamních plochách nebo v autobusech.
Cíl: Naším hlavním cílem při rozhovorech s lidmi je ukázat jim naději a východisko z jejich problémů a závislostí v Ježíši Kristu. Kavárna je otevřena každé pondělí od 19:00 do 21:00. Modlíme se také za to, aby se alespoň 1 člověk, který odejde do střediska a projde programem, vrátil zpět do K.Varů a zapojil se do služby Teen Challenge zde.
Kontakt: Kontaktní centrum TC Karlovy Vary, Bulharská 29a, 36001 Karlovy Vary
Tel: 739 087 837, 604 983 434, tck.vary@gmail.com 
Kontaktní centrum České Budějovice
Historie: První kontaktní centrum v Č.Budějovicích bylo otevřeno před pěti lety dne 6.10.2003. Stalo se tak díky úsilí, obětavosti a vytrvalosti dobrovolníků, kteří dnes v kontaktním centru nepracují, ale náleží jim za to velký dík. Během pěti let trvání kontaktního centra jsme museli dvakrát změnit místo kavárny z důvodu výpovědi ze strany pronajímatele a z finančních důvodů. V roce 2006 se nám podařilo najít prostor sice malý, jsou to dvě místnosti o ploše 24 m2 , ale finančně méně náročný - velmi blízko centra.
Cíle: Pomáhat lidem s problémem závislosti na drogách, vybudovat tým dobrovolníků, kteří budou nadšeni pro práci drogově závislým. Zároveň bychom rádi pomohli vytvořit v jižních Čechách dostatečné modlitební i finanční zázemí pro chod celé organizace Teen Challenge v České republice.
Vize: Naléhavě vidíme potřebu protidrogové prevence na školách v jižních Čechách a také vzdělávání pedagogů, vychovatelů a rodičů. Primární prevence na školách jsme začali dělat již v roce 2005, ale protože nám ukradli počítač a dataprojektor, nepodařilo se nám od té doby sehnat dostatečné množství finančních prostředků na pořízení nového zařízení, nemůžeme primární prevence vykonávat.
Program:
- streetwork - pravidelně každé pondělí pracujeme se závislými na ulicích a jiných místech v Č.Budějovicích (squaty,byty,parky). Naše práce má evangelizační charakter, kdy se snažíme lidi motivovat ke změně životního stylu a k nástupu do střediska TC.
- kontaktní centrum - otevřeno je každé pondělí od 19,00 do 21,00 hod. V kontaktním centru poskytujeme poradenskou i praktickou pomoc při zvládání problémů, které souvisí s jeho závislostí. V případě zájmu o nástup do střediska, připravíme klienta na vstup do programu. Zároveň je poskytována pomoc rod. příslušníkům, přátelům toxikomanů formou poradenství.
- program Bodu obratu probíhá od roku 2006 v Českých Budějovicích lektorka Vladimíra Marková, od roku 2008 v Klatovech a v Nýrsku lektorka Helena Kučerová
- přednášky pro rodiče na téma " Co dělat, aby naše děti nebraly drogy", kterými chceme oslovit co nejširší veřejnost - od roku 2008
- práce v psychiatrických léčebnách - od roku 2006 spolupracujeme s léčebnou Červený Dvůr
Kontakt:
Kontaktní centrum TC Č. Budějovice, Otakarova 45, 37004 České Budějovice
Tel: 777 001 188, vladkamarek@seznam.cz   č.ú: 187672279/0300.
Kontaktní centrum Teplice
Historie: Služba v Teplicích začala v roce 2003 díky modlitbám v tomto městě. V dubnu roku 2004 byla započata služba prostitutkám a v tomto roce se otevřelo první kontaktní místo – kavárna. V těchto prostorách jsme vydrželi jen půl roku, protože zde v zimě byl problém s topením. Nové prostory byly otevřeny v roce 2005. A i z těchto prostor jsme se nakonec odstěhovali opět na jiné místo. Zde byla činnost kontaktního centra po čase ukončena z finančních důvodů. Na nějaký čas byla tedy služba v Teplicích pozastavena. V současné době jezdíme každý týden vždy ve čtvrtek na streetwork - práci na ulicích, kde sloužíme přibližně 3 hodiny.
Cíle: Přinášet prostitutkám, narkomanům naději živého Krista. Ukázat jim pravdu. Naším cílem je také větší počet dobrovolníků, kteří by se věnovali této nelehké službě. Budete-li mít zájem a vnímáte-li povolání do této služby, určitě se ozvěte a nečekejte.
Vize: Velikou vizí vedoucího streetworku je mobilní-pojízdná kavárna. Prosíme o modlitby, protože to není levná záležitost - o Boží zázrak. Dále nám leží na srdci, aby oslovené ženy opustily to místo a začaly úplně nový život. K této vizi se vztahuje i oprava nového ženského střediska, kde bude větší kapacita míst pro ženy. Pracujeme také na změně, kontaktních lístečků.
Zaměření: Soustředíme se především na službu prostitutkám, narkomanům, kteří žijí v rozbitých domech. Nevyhýbáme se pomoci alkoholikům, bezdomovcům, ale z důvodů potřeby zde v Teplicích jsme prvořadě zaměřeni na práci se ženami na ulici.
Program: Streetwork- každý čtvrtek jezdíme sloužit do rozbitých domů a na trasu E 55. Službu začínáme a uzavíráme modlitbou.
Kontakt: kontaktní centrum TC
Kontakt pro muže: Tel: 775 556 635.Poštovice 1, Šlapanice 273 23
Kontakt pro ženy: Tel: 777 707 849, Černuc 183, Černuc 273 23
Č.ú. 110 110 3329/5500 Raiffeisen bank. Využívejte prosím variabilního symbolu 333
Kavárna Havířov
Historie: V roce 1997 se podařilo ve spolupráci s Apoštolskou církví v Havířově, která poskytla prostory, otevřít kavárnu pro drogově závislé. Kontaktní centrum v Havířově je jedno z prvních, které organi zace Teen Challenge začala na území ČR provozovat. Zaměření kontaktního centra: Fungujeme jako nízkoprahové zařízení ( to znamená, že k nám může přijít každý, neklademe žádné podmínky). Kavárna je nejenom pro lidi drogově závislé, alkoholiky, gamblery, jejich rodiče a rodinné příslušníky, ale i pro ostatní, kteří hledají pomoc při řešení svých problémů.
V čem spočívá naše činnost: Provádíme individuální rozhovory s klienty v kontaktním centru. Mezi naše aktivity patří také „streetwork“ - kontaktování závislých v „jejich“ prostředí. Klienty se snažíme motivovat k léčbě a pozitivním životním změnám. Zprostředkováváme pobyt ve střediscích Teen Challenge. Centrum v Havířově je založeno na práci vyškolených dobrovolníků.
Program: Najdete nás na ulici Selská 29 v Havířově – Bludovicích v objektu modlitebny Apoštolské Církve (bývalá restaurace „U Pawlase“) kousek pod restaurací „U Balona“, každé pondělí od 19:00 hod.
Tým dobrovolníků, kteří se podílejí na službě v Kavárně: vedoucí: Stanislav Pawlas, dobrovolníci: Anna Tarjanová, Libuše Poliačiková.
Kontakt: Kontaktní centrum TC Havířov, Selská 29, Havířov – Bludovice
Tel: 739 600 140 – Stanislav Pawlas havirov@teenchallenge.cz *Každé Pondělí od 19:00
Výcvikový program Teen Challenge pro pracovníky
Začátkem roku 2006 byl otevřen první ročník Výcvikového programu pro budoucí pracovníky. Tento program se zapojuje do mezinárodního vzdělávacího institutu TCIMI ( Teen Challenge International Ministry Institute). Výcviková škola je určena pro vzdělávání budoucích pracovníků Teen Challenge z řad studentů, kteří úspěšně dokončili program , zájemců z církví v České republice a jiné. Přijímáme zájemce z České republiky a ze zahraničí. V roce 2009 byl otevřen již čtvrtý ročník Výcvikové školy. Od studenta Výcvikového programu jsou očekávány flexibilita, zodpovědný a konstruktivní přístup, motivace:
pro práci s lidmi
pro osobní rozvoj (ochota se učit )
pro práci v týmu (být pod autoritou a být autoritou)
pro jakoukoli jinou činnost
Praxe: Student by během roku měl projít praxí ve všech typech služby, kterou Teen Challenge poskytuje, včetně specifických dovedností, které jsou typické pro daný typ služby. Praxe je nedílnou součástí školy. Místo zařazení praxe je určeno vedoucím praxe, a to vždy na období jednoho měsíce. Studentům jsou přiděleni odborní vedoucí, kteří je prakticky vedou a měli by jim poskytnout prostor pro získání a ověření dovedností ke službě. Pravidla pro praxi jsou stejná jako obecná pravidla pro školu Teen Challenge. V rámci zařazení na praxi bude studentu upřesněna konkrétní svěřená zodpovědnost. Student si o praxi bude vést písemný záznam a týdenní osobní plán, který bude konzultovat s vedoucím praxe. Praxe je povinnou součástí. Každý student je povinen vykonávat práci dle časového rozvrhu. Student je zodpovědný za správnost postupu práce odbornému vedoucímu nebo vedoucímu praxe.
Vyučované předměty a lektoři:
Vedoucí Výcvikového programu – Petr Král
Principy práce Teen Challenge - Petr Ministr
Vedoucí praxe – Petr Ministr
Poradenství - Petr Král
Osobní růst, seminář Manželství - Patricia Ministrová
Biblické vzdělávání - Ivan Vlachynský
Angličtina - Magdaléna Ministrová
Pokud se chcete dozvědět více, příručka Výcvikové školy je vám k dispozici v odkazu ke stažení. Můžete nás také kontaktovat na uvedených číslech nebo emailem.
Kontakt: výcvikový program TCIMI, Tel: 777 180 549 – Petr Král
Můžete také kontaktovat Národní kancelář: Tel: 233 541 627, 271 743 607, tcczech@gmail.com